Archívy autora: admin

Announcement: Historické znenia zákonov pre kataster nehnuteľností

Historické znenia zákonov dotýkajúcich sa katastra nehnuteľností.
Pripravujeme aj ďalšie normy
Zákon 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon)

Zákon 215/1995 Z.z. (o geodézii a kartografii)

Zákon 216/1995 Z.z. (o komore geodetov a kartografov)

Zákon 266/1992 Z.z. (o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike)

 • Vyhláška 594/1992 Z.z. (ktorou sa vykonáva 265/1992 Z.z. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a 266/1992 Z.z. katastrálny zákon) – viz nižšie

Zákon 265/1992 Z.z. (o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)

 • Vyhláška 594/1992 Z.z. (ktorou sa vykonáva 265/1992 Z.z. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a 266/1992 Z.z. katastrálny zákon)

Zákon 39/1973 (o orgánoch geodézie a kartografie)

Zákon 46/1971 (o geodézii a kartografii)

Zákon 22/1964 Z.z. (o evidencii nehnuteľností)

Zákon 4/1950 Sb.n. SNR (o úprave verejných kníh prevzatých od cudzích súdov)

Zákon 82/1948 Sb. (o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon))

 • Vládne nariadenie 276/1949 Sb. (ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania)

Zákon 195/1946 Sb. (o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody)

Dekret presidenta republiky 124/1945 Sb. (o některých opatřeních ve věcech knihovních)

Zákon 49/1941 Sl.z. (o civilných inžinieroch)

Zákon 99/1938 Sb. (o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej)

Zákon 132/1930 Sb. (o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách)

Zákon 177/1927 Sb. (o pozemkovém katastru a jeho vedení. (Katastrální zákon.))

 • Vládne nariadenie 64/1930 Sb. (jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona))
 • Vládne nariadenie 205/1928 (jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon))
 • Vládne nariadenie 114/1943 (ktorým sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou a čiastočne upravuje pokračovanie o zápise vlastníckeho práva skutočného držiteľa do pozemkových kníh)
 • Vyhláška 73/1938 Sb. (o príslušnosti katastrálnych merníckych úradov, pokiaľ ide o obnovovanie pozemkového katastru v krajine Slovenskej)
 • Vyhláška 40/1931 Sb. z. a n. (o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru v zemi České)
 • Vládne nariadenie 65/1930 (o oprávněných zeměměřičích v zemích Slovenské a Podkarpatoruské)
 • Vyhláška 206/1928 Sb. (o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační)

Zákon 90/1923 Sb. (o náležitostech vkladných listin, o výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu jich a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

Zákon 126/1922 Sb. (o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení)

 • Nariadenie 148/1922 Sb. (o knihovním dělení parcel a o činnosti oprávněných zeměměřičů při úpravě majetkových poměrů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi)

Nariadenie 43/1920 Sb. (o jednotné organisaci přesných výškových měření)

Zákon 95/1871 (o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách – Obecný knihovní zákon)

Announcement: Zoznam zákonov

Zoznam zákonov a právnych noriem priamo súvisiacich s katastrom nehnuteľností (obsah tejto kategórie)

 • Zákon 293/1992 – o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Staršie predpisy alebo predpisy pred novelizáciou nájdete v archíve.

Announcement: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009

461
VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Upozornenie, od 1.4.2011 vstúpi do platnosti vyhláška 74/2011 Z.z.

Pokračovať v čítaní

Announcement: Prehľad technických predpisov Úradu geodézie, kartografie a katastra

Zoznam technických predpisov a iných aktov riadenia, ktoré vydal Úrad geodézia, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodetické služby

Geodetické siete a bodové polia 74.20.73.1

Predpisy usmerňujúce práce v goedetických sieťach a bodových poliach

Mapovanie a tvorba bázy údajov 74.20.73.2

Kataster nehnuteľností 74.20.73.4

Predpisy súvisiace s katastrom nehnuteľností:

Štátna dokumentácia 74.20.73.8

Kartografické služby

Vyhotovovanie mapových diel a máp 74.20.74.1

Vydavateľstvo a tlač máp v neknižnej forme

Vydavateľstvo a tlač mapových diel 22.11.33.1

Announcement: Základné pojmy – kataster nehnuteľností

Katastrálne pojmy, odborné výrazy a cudzie slová z geodézie a katastra nehnuteľností.

Obsah slovníka pojmov katastra nehnuteľností

Autorizovaný geodet, kartograf
Evidenčný list
Geometrický plán
Hranica pozemku
Identifikácia parciel
Intabulačný princíp
Katastrálna mapa
Kataster nehnuteľností
Katastrálne územie
Katastrálny operát
List vlastníctva
Lomový bod
Orientačné číslo
Parcela
Parcela reistra C
Parcela registra E
Pozemok
Pozemkové úpravy
Pozemkový kataster
Pozemnoknižná vložka
Register obnovenej evidencie pozemkov
Rozostavaný byt alebo nebytový priestor
Rozostavaná stavba
Súpisné číslo
Výmera parcely
Výpis z listu vlastníctva
Záznam podrobného merania zmien
Zbierka listín
Zobrazovacia rovina

(slovník pojmov postupne dopĺňame o nové katastrálne pojmy a výrazy)

Announcement: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Od 1.10.2013 zanikli správy katastra a ich pôsobnosť prevzali príslušné katastrálne odbory v Banskobystrickom kraji.

Od 1.1.2013 zanikol Katastrálny úrad v Banskej Bystrici a jeho právomoci prevzala Správa katastra Banská Bystrica.

Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

Tel.: 048 281 96 62
Fax: 048 413 24 35
E-mail: kubb@skgeodesy.sk

Pokračovať v čítaní