Archívy autora: admin

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009, 74/2011

Vyhláška 461/2009 Z.z. , vyhláška 74/2011 Z.z. platná od 1.4.2011
VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Pokračovať v čítaní

Nariadenie 114/1943 platné od 1.9.1943

Nariadenie 114/1943 platné od 1.9.1943

Vládne nariadenie zo dňa 10. augusta 1943, ktorým sa vykonáva zákon o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou a čiastočne upravuje pokračovanie o zápise vlastníckeho práva skutočného držiteľa do pozemkových kníh.
Pokračovať v čítaní