Indikátory vývoja realitného trhu 2002-2009 podľa katastra nehnuteľností

Sponzorované odkazy:

Štatistické údaje katastrálnych úradov v rokoch 2002 – 2009 (vývoj realitného trhu).

Všetky katastrálne úrady vydávajú výročné správy, v ktorých uverejňujú štatistické údaje o svojej činnosti. Údaje o počte prijatých návrhov na vklad a tiež údaje o počte overených geometrických plánov môžu slúžiť ako indikátor vývoja realitného trhu.

Podľa prijatých návrhov na vklad

Vklad je časť katastrálneho konania, ktorým sa menia vznikajú alebo zanikajú práva k nehnuteľnostiam. Zjednodušene môžme povedať, že ide o úkon z vôle vlastníka nehnuteľnosti (na rozdiel od záznamov, v ktorých prípade ide o rozhodnutia štátnych orgánov, zmeny zo zákona atď.).

Do tejto kategórie spadajú napríklad:

  • darovacie zmluvy
  • kúpne zmluvy
  • zámenné zmluvy
  • dohoda manželov o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
  • zmluva o zriadení záložného práva (hypotekárne úvery)

Čiže aj keď medzi návrhy na vklad nepatria len kúpne zmluvy, je to jeden z najužitočnejších údajov katastrálnych úradov, ktorý môžu naznačovať vývoj realitného trhu.

Doručené návrhy na vklad v jednotlivých krajoch 2002-2009

Doručené návrhy na vklad v celej Slovenskej republike 2002-2009

Pomer jednotlivých krajov na počte rodučených návrhov na vklad 2002-2009

Podľa počtu overených geometrických plánov

Geometrický plán je technickým podkladom k právnym úkonom. Objednávateľom geometrických plánov je zvyčajne vlastníka nehnuteľnosti, môže ich však robiť aj Správa katastra alebo súdny znalec.

V prípade počtu overených geometrických plánov môžme hovoriť o ochote vlastníkov robiť niečo so svojimi nehnuteľnosťami (najmä s ohľadom na pomerne vysoké ceny za vyhotovenie geometrického plánu). Či už oddelenie časti pozemku na výstavbu nového domu, vyznačenie vecného bremena na časť nehnuteľnosti k právu uloženia inžinierskych sietí alebo zápis novej stavby do katastra nehnuteľností.

Úradne overené geometrické plány v jednotlivých krajoch 2002-2009

Úradne overené geometrické plány v celej Slovenskej republike 2002-2009

Pomer jednotlivých krajov na počte úradne overených geometrických plánoch 2002-2009