Zákon o správnych poplatkoch – kataster nehnuteľností

Sponzorované odkazy:

Správne poplatky nie je možné uhradiť v hotovosti. Najjednoduchšie riešenie je platba kolkami, ktoré môžete kúpiť na niektorých okresných úradoch, katastrálnych odboroch v automatoch na elektronické kolky alebo na pošte. Ďalšou možnosťou je platba bankovým prevodom.

Do pozornosti dávame bezplatnú internetovú stránku s informatívnymi údajmi z katastra nehnuteľností katasterportal.sk a tiež možnosť podať s návrhom na vklad aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, pri ktorom ušetríte na poplatku za návrh na vklad.

Od 1.10.2012 platí novela zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Nižšie uvádzame poplatky platné od 1.10.2012, ktoré sa dotýkajú katastra nehnuteľností.

Položka 10

a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu,
za každú kópiu formátu A3, A4…………………………………………………………………………..8 eur
b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov……………………………………………………………………………………………..8 eur
c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených
v písmenách a) a b)……………………………………………………………………………………………….3 eurá
d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely………………………15 eur
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného
katastrálneho územia……………………………………………………………………………………………..3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia…………………………………………………………………………………17 eur
g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného
katastrálneho územia……………………………………………………………………………………………….7 eur
h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií..27 eur
i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu………………………………………….7 eur
j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4…….8 eur

Oslobodenie

1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.

Poznámky

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písm. f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky

Položka 11

 

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností……………….. 66 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky……………………………………….. 33 eur

 

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb

Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 euro, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Položka 11a

a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti………………………………………………………………………33 eur
b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a)…………………………………..10 eur