Kataster nehnuteľností

Ak máte otázky, môžete ich napísať na diskusné fórum. Písať môžete aj bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať alebo zadávať svoj email.

Kataster nehnuteľností je grafické určenie (katastrálna mapa), súpis a popis nehnuteľností (list vlastníctva). V katastri sa evidujú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, záložné práva a ďalšie práva k nehnuteľnostiam. Kataster eviduje nehnuteľnosti podľa katastrálnych území.

Všetky informácie z katastra nehnuteľností spravuje príslušný katastrálny odbor v okresnom meste a za ich činnosť zodpovedá príslušný katastrálny odbor v krajskom meste.Najvyšším úradom rezortu katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra v Bratislave.

Právna úprava katastra nehnuteľností je obsiahnutá v zákone 162/1995 o katastri nehnuteľností, vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 461/2009 a v ďalších zákonoch a právnych normách a v technických predpisoch vydávaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.

Pokiaľ potrebujete objasniť niektorý z odborných pojmov, navštívte slovník katastra, prípadne kategóriu Články, nebo slovník cizích slov.

Lúštíte radi? Vezmite si na pomoc slovník krížovkára!