Announcement: Základné pojmy – kataster nehnuteľností

Sponzorované odkazy:

Katastrálne pojmy, odborné výrazy a cudzie slová z geodézie a katastra nehnuteľností.

Obsah slovníka pojmov katastra nehnuteľností

Autorizovaný geodet, kartograf
Evidenčný list
Geometrický plán
Hranica pozemku
Identifikácia parciel
Intabulačný princíp
Katastrálna mapa
Kataster nehnuteľností
Katastrálne územie
Katastrálny operát
List vlastníctva
Lomový bod
Orientačné číslo
Parcela
Parcela reistra C
Parcela registra E
Pozemok
Pozemkové úpravy
Pozemkový kataster
Pozemnoknižná vložka
Register obnovenej evidencie pozemkov
Rozostavaný byt alebo nebytový priestor
Rozostavaná stavba
Súpisné číslo
Výmera parcely
Výpis z listu vlastníctva
Záznam podrobného merania zmien
Zbierka listín
Zobrazovacia rovina

(slovník pojmov postupne dopĺňame o nové katastrálne pojmy a výrazy)