Zákon 216/1995 o komore geodetov a kartografov

Sponzorované odkazy:

ZÁKON 216/1995 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. septembra 1995

o Komore geodetov a kartografov


Obsah

PRVÁ ČASŤ – ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV
§ 1
§ 2
§ 3

DRUHÁ ČASŤ – ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8

TRETIA ČASŤ – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KOMORY
§ 9

ŠTVRTÁ ČASŤ – ORGANIZÁCIA KOMORY
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

ŠIESTA ČASŤ – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
§ 18a
§ 19
§ 19a


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

§ 1

(1) Zriaďuje sa Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora“).

(2) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti (ďalej len „autorizovaný geodet a kartograf“). /1/

(3) Komora je právnickou osobou.
______
1) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.

§ 2

Komora

a) zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory,
b) vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
c) vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
d) dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,
e) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky,
f) určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,
g) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu;1a) za odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokoškolské vzdelanie banskomeračského zamerania hlbinného dobývania,
h) vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom,
i) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
j) určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,
k) spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
l) zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť,
m) spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.
______
1a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

§ 3

(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky členov komory, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrady za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, výnosy pokút a ďalšie príjmy.

(2) Za účasť na kvalifikačnej skúške a za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa platí fyzická osoba úhradu, ktorej výšku určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

(3) Komora uhrádza výdavky na zabezpečenie svojej činnosti zo svojich príjmov.

(4) Účtovnú závierku komory overuje audítor.

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV

§ 4

(1) Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickú osobu, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, 2) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, 1a)
d) zložila sľub.

(2) Komora po prijatí žiadosti podľa odseku 1 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.1b)

(3) Fyzická osoba, ktorú komora odmietla zapísať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, má právo domáhať sa ochrany na súde.

(4) Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa osobitného predpisu2a) alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.1a)

(5) Fyzická osoba, ktorej komora odmietla vykonanie kvalifikačnej skúšky, má právo domáhať sa ochrany na súde.

(6) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“.

(7) Do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa zapisuje

a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) miesto trvalého pobytu, ak ide o cudzincov, údaj o pobyte podľa osobitného predpisu, 2b)
d) názov a sídlo pracoviska,
e) rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností,
f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,
g) dátum zloženia sľubu,
h) dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

(8 ) Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je verejný. Každý má právo nahliadnuť do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a robiť si z neho výpisy.

(9) Zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa fyzická osoba stáva členom komory.

(10) Zmenu údajov uvedených v odseku 6 je autorizovaný geodet a kartograf povinný oznámiť komore do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala.

(11) Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta2c) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste, komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov alebo zamietnutie žiadosti.
______
1b) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z.
2a) § 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
2b) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 5

(1) Na základe zápisu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov komora vydá fyzickej osobe oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.

(2) Autorizovaný geodet a kartograf je povinný
a) vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) na písomnostiach uvádzať svoje meno, miesto trvalého pobytu, evidenčné číslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a používať odtlačok okrúhlej pečiatky,
c) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone geodetických a kartografických činností; poistenie musí trvať po celý čas výkonu činnosti,
d) zaplatiť úhradu za kvalifikačnú skúšku a úhradu za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

§ 6

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci s komorou.

§ 7

(1) Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak
a) sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania,
b) bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti, a to až do právoplatného skončenia konania,
c) sa začalo konanie o odňatie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d) o to sám požiada.

(2) Ak zaniknú dôvody na pozastavenie výkonu činnosti, komora pozastavenie výkonu činnosti zruší.

§ 8

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov toho,

a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
d) komu bolo odňaté osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
e) kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f) kto bol vylúčený,
g) kto opakovane neuhradil členský príspevok komore.

(2) Fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, je povinná do siedmich dní vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.

(3) O opätovný zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov môže požiadať fyzická osoba po zaniknutí prekážok uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a e).

(4) Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu podľa odseku 1 písm. f), na základe žiadosti a po zložení kvalifikačnej skúšky alebo získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.

(5) Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu podľa odseku 1 písm. g) na základe žiadosti a po zaplatení dlžného členského príspevku komore.

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KOMORY

§ 9

(1) Člen komory je oprávnený najmä

a) zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov,
b) voliť a byť volený do orgánov komory,
c) predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich stavovských záujmov,
d) využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí.

(2) Člen komory je povinný

a) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory,
b) aktívne sa podieľať na činnosti komory,
c) platiť členský príspevok okrem doby, na ktorú mal člen komory pozastavený výkon činnosti,
d) sústavne sa vzdelávať,
e) dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa.

(3) Práva a povinnosti členov komory bližšie určujú stanovy komory.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGANIZÁCIA KOMORY

§ 10

(1) Orgánmi komory sú

a) valné zhromaždenie členov komory,
b) predstavenstvo,
c) skúšobná a autorizačná komisia,
d) disciplinárna komisia,
e) dozorná rada.

(2) Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné.

§ 11

(1) Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „zhromaždenie“). Tvoria ho všetci členovia komory. Zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok, alebo ak o zvolanie požiada aspoň jedna pätina členov komory. Zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti polovice všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak sa zhromaždenie nemôže platne uznášať, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa môže zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.

(2) Zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva tajným hlasovaním predsedu a podpredsedu predstavenstva, ďalších členov predstavenstva, ako aj členov orgánov komory uvedených v § 10 ods. l písm. d) a e) a ich predsedov,
b) vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,
c) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
d) schvaľuje výšku členských príspevkov komory, výšku úhrady za vykonanie kvalifikačnej skúšky a výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) schvaľuje výšku ročného príspevku na činnosť komory,
f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov a náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
g) schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku,
h) určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce.

§ 12

(1) Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami zhromaždenia. Schádza sa spravidla raz za tri mesiace. Má deväť členov.

(2) Predstavenstvo najmä

a) zvoláva a pripravuje program zhromaždenia,
b) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky,
c) vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,
d) vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
e) vedie zoznam členov komory,
f) na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
g) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,
h) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a s dobrovoľnými profesijnými organizáciami,
i) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradilo zhromaždenie.

(3) Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť a zastupuje komoru navonok.

§ 13

Skúšobná a autorizačná komisia zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačnej skúšky a posudzuje splnenie podmienok na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a zabezpečuje vzdelávanie. Má najmenej sedem členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

§ 14

(1) Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi komory. Má sedem členov. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

(2) Disciplinárna komisia najmä

a) zisťuje a prešetruje porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, a ukladá za ne disciplinárne opatrenia,
b) vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

§ 15

Dozorná rada je kontrolným orgánom komory. Má päť členov. Kontroluje najmä plnenie uznesení zhromaždenia, činnosť orgánov komory, hospodárenie s finančnými prostriedkami komory, predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov disciplinárneho konania. Zhromaždeniu predkladá revíznu správu. Na čele dozornej rady je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

PIATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 16

(1) Za závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, komora môže uložiť členovi komory podľa závažnosti porušenia povinnosti niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,
b) pokutu až do 50 000 Sk,
c) vylúčenie z komory až na dobu 3 rokov.

(2) Výnosy z pokút sú príjmom komory.

§ 17

(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva člen komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny člen komory alebo orgán komory dozvedel, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.

(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní. /3/

(3) Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.

(4) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 16 ods. 1 môže člen komory alebo predseda dozornej rady podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok.

(5) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

(6) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov. /4/
______
3) § 266a Zákonníka práce.
4) § 244 až 250 Občianskeho súdneho poriadku.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

(1) Fyzickú osobu, ktorá získala oprávnenie na výkon funkcie zodpovedného geodeta /5/ pred účinnosťou tohto zákona, zapíše komora do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov na základe písomnej žiadosti. Kvalifikačná skúška podľa § 4 ods. 1 písm. d) sa nevykonáva.

(2) Fyzická osoba, ktorá nesplní podmienku podľa odseku l do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, stráca oprávnenie na výkon funkcie zodpovedného geodeta.

(3) Fyzickú osobu, ktorá získala oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác /6/ a je podnikateľom, ktorému živnostenské oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác /7/ vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, zapíše komora do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov na základe písomnej žiadosti. Kvalifikačnú skúšku podľa § 4 ods. 1 písm. d) nevykonávajú fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na overovanie geometrických plánov.

(4) Fyzická osoba, ktorá nesplní podmienku podľa odseku 3 do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, stráca živnostenské oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
______
5) Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
6) Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
7) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 18a

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, pre rozhodovanie o zápise do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov a pre výkon dozoru nad autorizovanými geodetmi a kartografmi podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 8 ) ak tento zákon neustanovuje inak.
______
8 ) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.

§ 19

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor, ktorého členov vymenuje predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na návrh Slovenského zväzu geodetov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie z členov Slovenského zväzu geodetov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie.

(2) Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zhromaždenie do piatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Prípravný výbor na ustanovujúce zhromaždenie pozve fyzické osoby, ktorým udelil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky súhlas na overovanie geodetických a kartografických činností podľa doterajších predpisov.

§ 19a

Disciplinárne konania začaté a nedokončené do 1. decembra 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. c) bod 8 znie:

„8. autorizovaných geodetov a kartografov /10/, „.

Poznámka pod čiarou k odkazu /10/ znie:

/10/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.„.

2. V prílohe č. 2 sa v skupine 214 – Ostatné vypúšťajú slová

„Overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác oprávnenie zák. č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii, § 3 vyhl. č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác .“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.

Zákon č. 512/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.