Vyhláška 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 180/1995 Z.z.

Sponzorované odkazy:

157/1996 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 9. mája 1996,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


Obsah
§ 1 – Účel
§ 2 – Predmet konania
§ 3 – Určený operát
§ 4 – Špecifické podmienky zostavenia návrhu registra
§ 5 – Podklady na zostavenie návrhu registra
§ 6 – Začatie konania
§ 7 – Zostavenie návrhu registra
§ 8 – Obsah a časti návrhu registra
§ 9 – Autorizačné overovanie častí registra
§ 10 – Bonitované pôdnoekologické jednotky
§ 11 – Účinnosť


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ustanovuje:

§ 1

Účel

Účelom tejto vyhlášky je vytvoriť predpoklady na zabezpečenie jednotného a úplného spracovania a zostavenia registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“) v katastrálnych územiach v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie“).

§ 2

Predmet konania

(1) Zostavenie registra zabezpečí katastrálny úrad alebo pozemkový úrad podľa zoskupení katastrálnych území uvedených v osobitnom predpise. /1/

(2) Predmetom konania na zostavenie registra sú pozemky, ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“), ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré sú vpísané na liste vlastníctva v katastri, ak
a) ide o prípady uvedené v osobitnom predpise, /2/
b) pozemky nie sú evidované v liste vlastníctva v časti A – Majetková podstata alebo sú evidované len čiastočne,
c) ide o pozemky, ku ktorým nie je evidované vlastnícke právo na liste vlastníctva vyjadrením pomeru k celku,
d) ide o pozemky, ku ktorým vlastnícke právo je evidované na liste vlastníctva bez výmery alebo bez geometrického a polohového určenia, alebo ak nastala zmena určeného operátu.

(4) Ak ide o prípady uvedené v odseku 3 písm. a), podkladom na rozhodnutie správneho orgánu podľa odseku 1 je podklad z katastra alebo geometrický plán.

(5) Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú na území vojenského obvodu.
______
1) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
2) § 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

§ 3

Určený operát

(1) Určený operát je najvhodnejší doterajší operát alebo operáty, v ktorom sú evidované a zobrazené pôvodné pozemky. Určený operát na konanie v príslušnom katastrálnom území ustanoví katastrálny úrad. Pre identické parcely je podkladom na konanie aj ďalší katastrálny operát.

(2) Na účely zostavenia návrhu registra sa identickou parcelou rozumie taká parcela, ktorá spĺňa podmienku totožnosti zápisu a zákresu podľa súboru popisných informácií katastrálneho operátu a súboru geodetických informácií katastrálneho operátu (katastrálnej mapy) so zápisom a zákresom v určenom operáte.

(3) Do určeného operátu nepatria pozemky, ktoré sú evidované ako reálne pozemky v katastrálnej mape.

(4) Určený operát obsahuje písomnú časť a mapovú časť.

(5) Ak je k dispozícii doterajší technický operát, ako mapa určeného operátu sa použije ako podklad pre mapovú časť registra; súčasne sa do tohto operátu zakreslia zmeny, ak nastali po vyhotovení tejto mapy, na základe technických podkladov, prípadne po zistení vlastníckych hraníc v teréne, ako aj pri zmeraní týchto hraníc alebo po zistení vlastníckych hraníc v teréne a ich zobrazení na základe dostupných podkladov.

(6) Odlišne od postupu uvedeného v odseku 5 možno po dohode s katastrálnym úradom postupovať vtedy, ak vlastnícke vzťahy pri identifikácii právneho stavu (najmä parcely pozemkovoknižného operátu) zodpovedajú jednej parcele určeného operátu. Ak právny stav každej parcely vyjadruje iný právny vzťah, najmä ak má iné číslo pozemkovoknižnej vložky, iné číslo pozemkovoknižnej zápisnice alebo pozemkovoknižného protokolu, vlastnícke vzťahy sa v registri vyznačia formou spoluvlastníctva.

(7) Ak mapa určeného operátu nie je vytvorená na matematickom základe (krokárska mapa, náčrt bez mierky), na zobrazenie pôvodných pozemkov na podklade mapy určeného operátu alebo iných technických podkladov sa použije existujúca katastrálna mapa.

(8 ) Ak nie je k dispozícii súbor máp určeného operátu z katastrálneho územia alebo z jeho časti, zobrazia sa pôvodné pozemky do katastrálnej mapy na základe inak zistených údajov alebo ďalších podkladov.

(9) Ak hranica katastrálneho územia alebo hranica zastavaného územia obce podľa katastra delí pôvodné pozemky, vyhotoví sa na rozdelenie pôvodných pozemkov záznam podrobného merania zmien na podklade kartometrického odmerania na príslušnom mapovom podklade. Súčasťou záznamu je aj zoznam súradníc, očíslovanie parciel novými parcelnými číslami, vyznačenie druhov pozemkov, výpočet výmer nových parciel. Záznam sa uloží k dokumentácii o dotknutých katastrálnych územiach a bude jedným z podkladov na zostavenie registra predmetného, ako aj susedného katastrálneho územia.

§ 4

Špecifické podmienky zostavenia návrhu registra

(1) Pozemkový úrad za účasti zástupcu komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „komisia“) prerokuje s katastrálnym úradom špecifické podmienky, najmä
a) určený operát alebo jeho zmenu,
b) pomocné číselné kódy pre pôvodné katastrálne územia alebo ich časti,
c) zásady číslovania parciel,
d) vyznačenie hranice obvodu návrhu registra,
e) hranice zastavaného územia obce,
f) vyhotovenie sútlače vo vhodnej mierke,
g) iné dohodnuté skutočnosti.

(2) Pri prerokúvaní špecifických podmienok pre konkrétne katastrálne územie sa vždy vyhotoví zápisnica. Zápisnica je základom na zostavenie návrhu registra, na vykonanie kontrol a podkladom na preberanie výsledkov prác do katastra.

(3) Ak je správnym orgánom katastrálny úrad, postupuje sa obdobne.

§ 5

Podklady na zostavenie návrhu registra

(1) Podklady potrebné na zostavenie návrhu registra /3/ poskytne katastrálny úrad podľa povahy veci pozemkovému úradu z operátov určených na zostavenie návrhu registra. Na vyznačenie obvodu návrhu registra do kópie mapy určeného operátu poskytne katastrálny úrad všetky potrebné údaje a technické podklady, prípadne technickú pomoc.

(2) Podkladmi na zostavenie návrhu registra sú aj údaje poskytnuté počas konania nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, údaje z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných pri prešetrovaní v obci.
______
3) § 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

§ 6

Začatie konania

(1) Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu v obci, prípadne v jej časti, podľa príslušného katastrálneho územia.

(2) V oznámení sa okrem iného zverejní aj určený operát a ďalší katastrálny operát, ako aj časový postup konania. Zverejnenie operátov sa vykoná názvom operátu, prehľadnou mapou spravidla v mierke 1:10 000 s uvedením miesta, kde je možné do predmetných operátov nahliadnuť.

§ 7

Zostavenie návrhu registra

(1) V priebehu zostavovania návrhu registra
a) katastrálny úrad vydáva doklady preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ak tieto doklady majú slúžiť na iné účely než na zostavenie návrhu registra,
b) pozemkový úrad po dohode s katastrálnym úradom zabezpečí prevzatie zmien z katastra, ku ktorým prišlo po začatí konania, a to spravidla štvrťročne.

(2) Správny orgán podľa odseku 1 po zostavení návrhu registra zabezpečí najprv odstránenie chýb zistených pri načítaní a prvotnej kontrole údajov a pri kontrole súladu písomných a grafických údajov.

(3) Pozemkový úrad po odstránení chýb podľa odseku 2 zabezpečí vykonanie kontroly možnosti zápisu písomných údajov do katastra a spolu s katastrálnym úradom prerokujú chybné údaje s údajmi v návrhu registra. Pozemkový úrad odstráni chyby vyplývajúce zo zostavenia návrhu registra a katastrálny úrad odstráni chyby nadväzujúce na podklady vydané z katastra. Katastrálny úrad odstráni chyby bezodkladne a prednostne po dohode s pozemkovým úradom spravidla do 30, najneskôr však do 60 dní odo dňa skončenia kontroly možnosti zápisu podľa ich rozsahu a náročnosti.

(4) Katastrálny úrad prednostne zapíše všetky listiny do katastra a tieto listiny s ostatnými podkladmi poskytne pozemkovému úradu na vykonanie dodatočných zmien v návrhu registra. Pozemkový úrad potom vykoná ďalšiu kontrolu možnosti zápisu písomných údajov do katastra a po dohode s katastrálnym úradom, a ak je to potrebné, aj v spolupráci s ním zistené chyby operatívne odstráni.

(5) Správny orgán podľa § 2 ods. 1 zabezpečí zostavenie návrhu registra na základe údajov získaných z dostupných podkladov a v nevyhnutných prípadoch aj z údajov získaných z merania v teréne.

(6) Pozemkový úrad po zverejnení návrhu registra v obci oznámi katastrálnemu úradu predpokladaný termín schválenia registra.

(7) Ak je správnym orgánom katastrálny úrad, postupuje sa obdobne podľa odsekov 1 až 5.

(8 ) Dňom odstránenia chýb podľa odseku 2 sa vykonávanie zápisov v katastri vkladom a záznamom okrem zápisov na listy vlastníctva v časti C – Ťarchy pozastaví; uvedené neplatí pre zmeny týkajúce sa pozemkov, ktoré nie sú predmetom konania.

(9) Po zverejnení návrhu registra bude katastrálny úrad zapisovať listiny do katastra až po ich identifikácii na nový stav podľa schváleného a prevzatého registra. Identifikáciu parciel vykoná katastrálny úrad z úradnej povinnosti, pripojí ju k listinám a zašle ju aj vlastníkom spolu s oznámením o zápise listiny.

(10) Pri návrhoch na vklad, ktoré boli doručené pred schválením registra a o ktorých sa nerozhodlo ku dňu schválenia registra, sa postupuje obdobne ako v odseku 9.

§ 8

Obsah a časti návrhu registra

(1) Návrh registra sa skladá z určeného operátu, z ďalších geodetických a popisných informácií katastra a z rozhodnutia o schválení registra.

(2) Návrh registra sa skladá z písomnej a mapovej časti.

(3) Písomná časť návrhu registra obsahuje najmä
a) v základnej časti súpis pozemkov,
1. ktoré boli predmetom konania v predpísanej forme,
2. ktorých vlastník a miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo sú známe,
3. ktorých vlastník je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe,
4. ktorých vlastník nie je známy;
b) v ďalšej časti
1. výpis z registra, ktorého obsahom je zostava pozemkovoknižných vložiek (zápisníc, protokolov) s číslami parciel podľa určeného operátu, ak sa použili na zostavenie návrhu registra,
2. výpis z návrhu registra týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy,
3. zápisnicu o prerokovaní špecifických podmienok, prípadne ďalšie vyhotovené zápisnice,
4. súhrnnú správu.

(4) Súpisy pozemkov podľa odseku 3 písm. a) bodu 2, 3 a 4 sa vyhotovia tak, že k údajom o parcele sa uvedú údaje o vlastníkoch, prípadne spoluvlastníkoch s uvedením ich spoluvlastníckych podielov.

(5) Písomná časť registra sa vyhotoví a odovzdá aj vo forme tlačových výstupov registra na papieri.

(6) Tlačový výstup písomnej časti registra na papieri sa pevne zošije, jednotlivé strany očíslujú, zošívacia šnúra sa pripevní k poslednej strane a pretlačí pečiatkou správneho orgánu. Tlačový výstup je prílohou rozhodnutia správneho orgánu o schválení registra.

(7) Mapová časť návrhu registra obsahuje zobrazenia
a) stavu katastra s hranicou katastrálneho územia, s hranicou zastavaného územia obce a s hranicami parciel podľa mapy katastra s parcelnými číslami, ako aj s druhmi pozemkov v rastrovom tvare a vo vektorovom tvare,
b) stavu určeného operátu, v ktorom sú zobrazené pôvodné nehnuteľnosti s hranicou katastrálneho územia a s hranicami parciel pôvodných nehnuteľností s parcelnými číslami v rastrovom tvare a vo vektorovom tvare,
c) hraníc areálov a kódov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek vo vektorovom tvare,
d) pracovného stavu vzájomnej identifikácie parciel mapy určeného operátu a katastrálnej mapy v osobitnom súbore vo vektorovom tvare, ak je mapa určeného operátu vytvorená na matematickom základe.

(8 ) Mapová časť návrhu registra obsahuje aj záznamy podrobného merania zmien, ak sa vyhotovili.

(9) Mapové podklady sa spracujú a odovzdajú ako digitálne súbory
a) vo vektorovom tvare a v rastrovom tvare, ak ide o mapovú časť uvedenú v odseku 7 písm. a) a b),
b) vo vektorovom tvare, ak ide o mapovú časť uvedenú v odseku 7 písm. c) a d).

(10) Súčasťou mapovej časti registra [odsek 7 písm. c) a d)] je aj analógová mapa, ktorá sa vyhotoví ako sútlač máp uvedených v odseku 7 písm. a), b) a c).

(11) Mapová časť návrhu registra a písomná časť návrhu registra musia byť v rozsahu predmetu konania vo vzájomnom súlade.

§ 9

Autorizačné overovanie častí registra

(1) Predposledná strana tlačového výstupu písomnej časti registra na papieri obsahuje
a) autorizačné overenie príslušných častí registra fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, /4/
b) vyznačenie schválenia návrhu registra s uvedením čísla rozhodnutia správneho orgánu.

(2) Obdobne ako v odseku 1 sa postupuje aj v mapovej časti registra s tým, že na každý mapový list sa uvedie text „Obsah tohto mapového listu je v súlade s písomnou časťou registra.“.

(3) Písomná časť registra uvedená v § 8 ods. 3 písm. a) bode 1., ako aj celá mapová časť registra uvedená v § 8 ods. 10 sa autorizačne overí.

(4) Časti registra sa úradne neoverujú.
______
4) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

§ 10

Bonitované pôdnoekologické jednotky

Obsahom registra sú aj kódy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek v mapovej časti.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Imrich Horňanský v. r.