Zákon 293/1992 o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Sponzorované odkazy:

Zákon Slovenskej národnej rady z 29. apríla 1992 o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA

§ 1
Účelom zákona je

a) upraviť podmienky a postup pri zápise neevidovaných vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky 1) do evidencie nehnuteľností podľa osobitných predpisov, 2)
b) zmierniť niektoré majetkové krivdy.3)
______
1) § 879 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb.
3) § 7 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 93/1992 Zb.

DRUHÁ ČASŤ

§ 2

Zrušený od 1.12.2000

§ 3

Zrušený od 1.12.2000

§ 4

Zrušený od 1.12.2000

§ 5

Zrušený od 1.12.2000

§ 6

Zrušený od 1.12.2000

§ 7

Zrušený od 1.12.2000

§ 8

Zrušený od 1.12.2000

§ 9

Zrušený od 1.12.2000

TRETIA ČASŤ
USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV V NIEKTORÝCH OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 10
Usporiadanie osadníckych práv

(1) Vlastníkom nehnuteľností osadníkov podľa osobitných predpisov 9) je osadník alebo jeho právny nástupca, ak toto vlastníctvo nehnuteľnosti nenadobudol niekto iný a osadník inak spĺňa podmienky vydržania.

(2) Pozemkovoknižný vlastník nehnuteľnosti sa žalobou sa súde môže domáhať rozhodnutia, že k vydržaniu nehnuteľnosti osadníkom nedošlo; práva podľa osobitných predpisov 10) tým nie sú dotknuté.
______
9) Zákon č. 224/1925 Zb. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobným na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
10) § 39 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

§ 11

Zrušený od 1.9.1995

§ 12
Zaevidovanie vlastníctva stavieb

Vlastníkovi stavby uskutočnenej prestavbou alebo znovu výstavbou vojnou zničených a poškodených miest a obcí 17) alebo jeho právnemu nástupcovi sa podľa tohto zákona zaeviduje vlastníctvo k stavbe a pozemku, ak preukáže, že stavba bola zhotovená v jeho prospech. Notár zašle o tom osvedčenie vydané vo forme notárskej zápisnice do 15 dní od jeho vydania na vyznačenie vlastníctva v evidencii nehnuteľností.
______
17) Nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VYROVNANIE DEDIČSKÝCH PODIELOV

§ 13

Ak pri vyporiadaní dedičstva podľa doterajších predpisov došlo k nadobudnutiu poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov poručiteľa len jedným alebo niektorým z dedičov len preto, že išlo o pozemky v užívaní socialistickej organizácie podľa osobitných predpisov 18 ) a došlo tým k zníženiu podielov ostatných dedičov v porovnaní s nadobúdateľom týchto pozemkov alebo k opomenutiu dedičov, má oprávnená osoba právo žiadať od povinných osôb vyrovnanie svojho dedičského podielu v lehote do 30. júna 1993; inak právo zaniká.
______
18 ) Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby.
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

§ 14

(1) Oprávnenou osobou je ten, kto bol v dedičskom konaní opomenutý alebo koho dedičský podiel bol znížený; v prípade jeho smrti je oprávnenou osobou jeho dedič.

(2) Povinnou osobou je ten, koho dedičský podiel bol zvýšený; v prípade jeho smrti je povinnou osobou jeho dedič.

§ 15

(1) Vyrovnanie dedičských podielov sa uskutoční dohodou oprávnenej a povinnej osoby.

(2) Vyrovnanie dedičských podielov sa uskutoční buď v peniazoch, alebo uznaním vlastníctva v prospech oprávnenej osoby podľa výšky dedičských podielov.

(3) Dohoda o vyrovnaní dedičských podielov uznaním vlastníctva v prospech oprávnenej osoby je podkladom pre vydanie osvedčenia podľa § 2 ods. 1.

(4) Vyrovnanie dedičských podielov v peniazoch (odsek 2) sa uskutoční podľa cien platných v čase vydávania rozhodnutia o dedičstve.

§ 16

(1) Ak medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou nedôjde k dohode podľa § 15 ods. 1, rozhodne o vyrovnaní dedičských podielov oprávnenej osoby súd. Pri vyrovnaní dedičských podielov súd prihliadne na náklady, ktoré povinná osoba vynaložila na ich zhodnotenie.

(2) Povinná osoba je v konaní pred súdom oprávnená uplatniť proti oprávnenej osobe všetky námietky, ktoré mohla uplatniť v konaní o prejednaní dedičstva.

(3) Vyrovnanie dedičských podielov rozhodnutím súdu sa uskutoční peňažnou náhradou alebo potvrdením vlastníctva oprávnenej osoby.

(4) Na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého sa dedičstvo prejednávalo.

§ 17

(1) Návrhy na vyrovnanie dedičských podielov podané na štátnom notárstve podľa doterajšieho predpisu 19) sa považujú za návrhy podané včas podľa tohto zákona.

(2) Návrhy na vyrovnanie znížených dedičských podielov podané na štátnom notárstve po 19. februári 1992 sa považujú za návrhy podané podľa tohto zákona.

(3) Veci, v ktorých rozhodnutie štátneho notárstva o vyrovnaní zníženého dedičského podielu nadobudlo právoplatnosť do účinnosti tohto zákona, sa považujú za veci rozhodnuté podľa § 16.
______
19) § 40 zákona SNR č. 330/1991 Zb.

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
Časová pôsobnosť

(1) Podmienky nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa posudzujú podľa právnej úpravy platnej v čase vzniku týchto práv; na neskoršiu právnu úpravu sa prihliadne, ak je to pre nadobúdateľa výhodnejšie.

(2) Nároky dedičov sa posudzujú podľa právnej úpravy platnej v čase smrti poručiteľa.

(3) Lehoty na vydržanie sa neprerušili vznikom užívacieho práva socialistickej organizácie k nehnuteľnosti.

(4) Na postup podľa tohto zákona je rozhodujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam ku dňu účinnosti tohto zákona.

(5) Konanie podľa § 13 až 17 možno začať len o nárokoch, ktoré vznikli po 25. februári 1948.

§ 18a

Nevybavené návrhy držiteľov nehnuteľností, ktoré boli podané do 1. decembra 2000 podľa tohto zákona, sa posudzujú podľa osobitného predpisu. 19a)
______
19a) § 56 ods. 1 písm. g) a § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

§ 19

Zrušený od 1.1.1996

§ 20
Práva tretích osôb

Úpravou vzájomných vzťahov medzi oprávnenou a povinnou osobou nie sú dotknuté dobromyseľne nadobudnuté práva tretích osôb k nehnuteľnostiam.

§ 21
Prechod užívania nehnuteľností

Ak nehnuteľnosti zapísané na základe tohto zákona do evidencie nehnuteľností nemôžu byť vydané vlastníkom do užívania vzhľadom na ich združenie do užívania právnických osôb podľa doterajších predpisov, alebo obnoveniu užívacieho práva vlastníkov bránia iné neprekonateľné prekážky, výkon ich vlastníckeho práva sa v celom rozsahu obnoví podľa osobitných predpisov.20)
______
20) Zákon SNR č. 330/1991 Zb.

§ 22

Zrušený od 1.1.1993

Čl.II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Na spory o vlastnícke práva k nehnuteľnostiam je príslušný súd.“.

2. § 40 sa zrušuje.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.