Identifikácia parciel

Sponzorované odkazy:

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri CKN a jej zákresom v katastrálnej mape.

Čiže ide o porovnanie zákresu parcely podľa staršieho podkladu (katastrálne náčrty, krokárske mapy) so stavom podľa katastrálnej mapy.

Identifikácia parciel môže byť vyhotovená písomne (výsledkom je tabuľka v ktorej sú zapísané výsledky identifikácie) alebo graficky (výsledkom je identifikovaná parcela zakreslená do katastrálnej mapy). Grafická identifikácia sa vyhotovuje len na požiadanie ako príloha k písomnej identifikácii.

Pokiaľ v katastrálnom území bol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, identifikácie parciel sa nevyhotovujú.

Postup pre vykonávanie identifikácie parciel upravuje metodický návod úradu Geodézie, kartografie a katastra MN 74.20.73.46.30 – Metodický návodu na vyhotovenie identifikácie parciel.