MN 74.20.73.46.30 Na vyhotovenie identifákácie parciel

Sponzorované odkazy:

Úplné znenie metodického návodu MN 74.20.73.46.30, Metodického návodu na vyhotovenie identifikácie parciel, schválený 13.6.2003 v Bratislave P 2280/2003


Obsah
PRVÁ ČASŤ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 Úvodné stanovenia
§ 2 Identifikácia parciel
DRUHÁ ČASŤ – TECHNOLÓGIA VYHOTOVENIA
§ 3 Postup pri vyhotovení identifikácie parciel
§ 4 Písomná identifikácia parciel
§ 5 Grafická identifikácia parciel
§ 6 Vyhotovenie identifikácie parciel podľa účelu ich použitia
§ 7 Identifikácia parciel v nezjednotenom operáte
§ 8 Identifikácia parciel bez podkladov grafického znázornenia
§ 9 Osobitné prípady identifikácie parciel

TRETIA ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10 Zrušovacie ustanovenie
§ 11 Účinnosť metodického návodu

ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č.
1 Identifikácia parciel (príloha k § 3 ods. 2)
2 Identifikácia parciel (príloha k § 3 ods. 3)
3 Grafická identifikácia parciel (príloha k § 4)
4 Zoznam identifikovaných parciel (príloha – vzor k § 2 ods. 8 )
5 Identifikácia parciel (príloha k § 6 ods. 1) b)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky /ďalej len „úrad“/ v súlade so smernicami na tvorbu a vydávanie predpisov v pôsobnosti úradu z 31. augusta 1998 č. S – 2372/1998 v znení smerníc úradu z 27. decembra 2001 č. P – 4437/2001 ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1
Úvodné ustanovenie

Tento metodický návod (ďalej len „návod“) ustanovuje zásady a náležitosti jednotného postupu pri vyhotovovaní písomnej a grafickej identifikácie parciel.

§2
Identifikácia parciel

(1) Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely z verejnej listiny alebo z inej listiny alebo z iných operátov (napr. pozemkovej knihy) preukazujúcej vlastnícke právo k nehnuteľnosti (ďalej len „ právny stav“) so zápisom parcely v registri C súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „register C“) a zákresom parcely v katastrálnej mape súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností alebo so zápisom a zákresom parcely v najvhodnejšom skoršom písomnom a mapovom operáte (ďalej len „určený operát“). Pôvodné pozemky sú zobrazené v mape určeného operátu (ďalej len „pôvodná parcela) a evidujú sa v registri E súboru popisných informácií katastra nehnuteľností (ďalej len „register E“).

(2) Identifikácia parciel je podkladom právnych úkonov, verejných listín alebo iných listín (ďalej len „listina“), ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam a slúži aj ako podklad na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností. Identifikácia parciel sa vyhotovuje, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva v registri C alebo na liste vlastníctva v registri E.

(3) Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti je vpísané na liste vlastníctva v registri C alebo na liste vlastníctva v registri E, vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel. Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave.

(4) Identifikácia parciel sa vyhotovuje v písomnej forme na tlačivách, ktoré sú v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2. Súčasťou písomnej identifikácie parciel môže byť aj grafická identifikácia parciel, ktorá je v prílohe č. 3. Identifikácia parciel sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie zostáva správe katastra. 5

(5) Správa katastra eviduje identifikované parcely v zozname identifikovaných parciel, ktorého vzor je v prílohe č. 4. Zoznamy identifikovaných parciel sa vedú po katastrálnych územiach ručne alebo v elektronickej forme.

DRUHÁ ČASŤ

TECHNOLÓGIA VYHOTOVENIA

§3
Postup pri vyhotovení identifikácie parciel.

(1) Pri vyhotovení identifikácie parciel sa najskôr porovnáva zápis a zákres parcely z právneho stavu so zápisom a zákresom parcely v registri C a v katastrálnej mape. Ak sa zistí, že parcela právneho stavu je združená do väčšieho celku alebo zlúčená do iných parciel registra C, identifikácia parciel sa vyhotoví porovnaním údajov právneho stavu so stavom údajov v určenom operáte.

(2) Ak sa zákres porovnávanej parcely právneho stavu považuje za identický so zákresom parcely registra C v katastrálnej mape alebo so zákresom pôvodnej parcely v mape určeného operátu, parcela sa považuje za identickú s parcelou v registri C alebo s pôvodnou parcelou v určenom operáte, pričom výmera a druh pozemku nie sú rozhodujúce údaje pre identifikáciu parciel.

(3) Ak sa zákres porovnávanej parcely právneho stavu nepovažuje za identický so zákresom parcely registra C v katastrálnej mape alebo so zákresom pôvodnej parcely v mape určeného operátu, v poznámke sa uvedie: Zákres porovnávanej parcely právneho stavu nie je identický so zákresom parcely registra C v katastrálnej mape ani so zákresom pôvodnej parcely v mape určeného operátu. K zápisu parcely právneho stavu do registra C je potrebné vyhotoviť geometrický plán.

§4
Písomná identifikácia parciel

(1) Písomná identifikácia parciel sa vyhotovuje na tlačive (príloha č.1), kde sa uvedie účel vyhotovenia identifikácie parciel. Tlačivo obsahuje:
a) časť „A“ – uvedie sa právny stav podľa údajov pozemkovej knihy, alebo listiny preukazujúcej právo k nehnuteľnosti a to katastrálne územie, číslo pozemkovoknižnej zápisnice alebo označenie listiny, parcelné číslo, druh pozemku (charakteristika), výmera parcely v m2,
b) časť „B“ (vyplní sa pre zápis do registra E) – uvedie sa stav podľa údajov určeného operátu, a to parcelné číslo, druh pozemku (informatívny), výmera parcely v m2,
c) časť „C“ (vyplní sa pre zápis do registra C) – uvedie sa stav podľa údajov registra C a to parcelné číslo, druh pozemku (záväzný), výmera parcely v m2. Druh pozemku registra C sa uvedie aj pri vyhotovení identifikácie parciel, ktorá je podkladom k listine určenej na zápis do registra E,
d) časť „D“- uvedie sa vlastník, nájomca, držiteľ alebo iná oprávnená osoba (meno – názov, 6 adresa – sídlo), číslo listu vlastníctva registra C alebo registra E,
e) časť „E“ poznámka – uvedie sa číslo mapového listu, kód umiestnenia pozemku a iné poznámky.

(2) Ak sa identifikácia parciel vyhotovuje len porovnaním právneho stavu na register C, je možné použiť tlačivo (príloha č. 2), ktoré obsahuje:
a) časť „A“ – ako v ods. 1 písm. a),
b) časť „B“ – uvedie sa stav údajov registra C a to: parcelné číslo, druh pozemku (záväzný), výmera parcely v m2,
c) časť „C“- uvedie sa vlastník, nájomca, držiteľ alebo iná oprávnená osoba (meno – názov, adresa – sídlo), číslo listu vlastníctva registra C,
d) časť „D“ poznámka – ako v ods. 1 písm. e).

§5
Grafická identifikácia parciel

(1) Grafická identifikácia parciel (príloha č. 3) je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape. Parcela právneho stavu sa zobrazuje čiarkovane na kópii z katastrálnej mapy. Parcelné číslo parcely právneho stavu sa uvádza v zátvorke.

(2) Grafická identifikácia parciel sa vyhotovuje na požiadanie ako príloha k písomnej identifikácii parciel. Vyhotovuje sa v prípade, ak je potrebné zistiť zobrazenie parciel právneho stavu, ktoré sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel a hranice v teréne spravidla nie sú zreteľné.

§6
Vyhotovenie identifikácie parciel podľa účelu ich použitia

Ak sa vyhotovuje identifikácia parciel ako podklad k listine určenej na zápis do registra C, v tlačive (príloha č. 1) sa uvedú údaje v časti A, C, D; alebo v tlačive (príloha č. 2) sa uvedú údaje v časti A, B , C.

(1) Ak sa vyhotovuje identifikácia parciel ako podklad k listine určenej na zápis do registra E, v tlačive (príloha č. 1) sa uvedú údaje v časti A, B, D. V časti C sa k pôvodnej parcele uvedú čísla parciel s označením „časť“ a príslušné druhy pozemkov registra C bez uvedenia ich výmery, ktoré sú záväzným údajom aj pre register E. Výmera parcely registra C sa k druhu pozemku v časti „C“ uvedie len v prípade, ak pôvodná parcela je identická s jedným druhom pozemku registra C.

(2) Ak sa identifikácia parciel vyhotovuje pre reštitučné účely, prípadne na požiadanie pri iné účely, uvedú sa údaje v tlačive (príloha č.1) v časti „B“ aj v časti „C“.
(3) Ak časť parcely právneho stavu je identická s parcelou registra C a časť parcely právneho stavu je identická s pôvodnou parcelou určeného operátu, vyhotoví sa identifikácia parciel na stav údajov registra C aj na stav údajov v určenom operáte a v tlačive (príloha č. 1) sa uvedú údaje v časti A,B,C,D. V časti „C“ sa uvedie parcela registra C na ktorú sa identifikovala parcela právneho stavu a ostatné parcely registra C s poznámkou „časť“. V časti „B“ sa uvedie parcela určeného operátu s výmerou, z ktorej sa odpočíta výmera právne usporiadanej časti parcely z registra C uvedenej v časti „C“.

(4) Ak parcela právneho stavu alebo jej časť je v zastavanom území obce a nie je identická s parcelou registra C, identifikácia parciel sa vyhotoví na stav údajov v určenom operáte a v identifikácii parciel sa uvedie poznámka: Pre zápis parcely právneho stavu do registra C je potrebné vyhotoviť geometrický plán.

(5) Ak nie je možné identifikovať parcely právneho stavu na stav údajov registra C ani na stav údajov určeného operátu, prehodnotí sa stav údajov určeného operátu a v katastrálnom území sa určí viac operátov preukazujúcich právo k nehnuteľnostiam, ktoré budú súčasťou určeného operátu. Správa katastra rozhodne o prečíslovaní parciel v určenom operáte v celom katastrálnom území, v jednotnom číselnom rade alebo o prečíslovaní parciel s pripočítaním konštanty.

(6) Ak časť parcely právneho stavu bola vykúpená, vyvlastnená alebo inak majetkovoprávne usporiadaná podľa listiny na podklade geometrického plánu, odpočíta sa výmera právne usporiadanej časti parcely z identifikovanej parcely. V poznámke sa uvedie číslo listu vlastníctva nového nadobúdateľa a výmera právne usporiadanej časti parcely.

(7) Ak sa na parcelu právneho stavu vyhotovuje geometrický plán, samostatná identifikácia parciel sa nevyhotovuje.

§7
Identifikácia parciel v nezjednotenom operáte

(1) Ak evidovaný stav v katastri nehnuteľností vznikol po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním geodetickými metódami, technicko-hospodárskym mapovaním alebo tvorbou Základnej mapy veľkej mierky a vlastníci, držitelia prípadne iné oprávnené osoby susedných pozemkov v rámci pôvodného vlastníckeho celku potvrdili svojím podpisom súpis nehnuteľností k prešetrovaciemu náčrtu a nie sú dôkazy o tom, že hranice pozemkov v rámci pôvodného vlastníckeho celku sú sporné, vyhotoví sa identifikácia parciel na stav údajov registra C tak, aby bola vyčerpaná celá parcela právneho stavu.

(2) Ak evidovaný stav v katastri nehnuteľností vznikol po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním fotogrametrickou metódou, správa katastra rozhodne či sa postupuje podľa ods.1 alebo je potrebné vyhotoviť a predložiť geometrický plán.

(3) Ak evidovaný stav v katastri vznikol na základe geometrického plánu postupuje sa podľa ods. 1 za predpokladu, že v zázname podrobného merania zmien alebo v osobitnej prílohe je doložka o oboznámení objednávateľa s priebehom a označením hraníc potvrdená jeho podpisom.

(4) V nezjednotených operátoch s komplikovanými vlastníckymi a držobnostnými vzťahmi, kde je určeným operátom pozemkovoknižný operát a údaje o právach k pozemkom sú evidované v pozemkovej knihe, ktorej pozemkovoknižné zápisnice, protokoly a krokárske alebo iné pozemkovoknižné mapy nie sú tvorené na matematickom základe, t.j. sú bez 8 jednotnej mierky, zobrazovacej sústavy a jednoznačnej orientácie, identifikácia parciel sa vyhotoví:
a) bez uvedenia výmery, ak identifikácia parciel bude podkladom pre spísanie listiny určenej na zápis do registra E. V poznámke sa uvedie: Výmera parcely právneho stavu sa v časti A a v časti B neuvádza z dôvodu, že v nezjednotených operátoch sú uvádzané len približné výmery, ktoré nie sú podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov hodnovernými a záväznými údajmi katastra nehnuteľností.
b) na časť parcely právneho stavu. V identifikácii parciel sa neuvedú všetky parcely registra C vyčerpávajúce parcelu právneho stavu. V poznámke sa uvedie: Parcely registra C sú len časťou parcely právneho stavu a na zvyšok parcely právneho stavu sa táto identifikácia parciel nevzťahuje (príloha č. 5). Identifikácie parciel k tomu istému parcelnému číslu alebo vlastníckemu celku sa uložia spolu vo všeobecnej dokumentácii katastra nehnuteľností a využijú sa na identifikáciu parciel ďalších častí príslušnej parcely právneho stavu.
(5) Výnimka z ustanovenia § 7 ods. 6 Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov S 74.20.73.43.00 platí len pre ustanovenia § 6 ods. 1 až ods.4.

§8
Postup pri identifikácii parciel bez podkladov grafického znázornenia

(1) Ak sa parcela právneho stavu nachádza len v listine a nie je zobrazená v mape určeného operátu ani v katastrálnej mape a nie je predložený iný grafický podklad pri požiadavke o vyhotovenie identifikácie parciel sa postupuje nasledovne:
a) Pri reálnom vyčlenení pôvodného pozemku v teréne je potrebné k zápisu listiny do registra C doložiť geometrický plán.
b) Ak žiadateľ vie určiť polohu a označiť lomové body pôvodného pozemku uvedeného v listine na mieste v teréne, vyhotoví sa geometrický plán a zápis pôvodného pozemku sa vykoná do registra C.
b) Vo výnimočných prípadoch a podľa špecifických podmienok správ katastra, ak sú k dispozícii všetky listiny v rámci pôvodného vlastníckeho celku, vyhotoví sa identifikácia parciel na stav údajov registra E a na stav údajov registra C. V tlačive (príloha č. 1) sa uvedú v časti „A“ údaje uvedené v listine s označením listiny, v časti „B“ sa uvedú údaje podľa určeného operátu, v časti „C“ sa uvedú údaje podľa registra C a druh pozemku podľa registra C spôsobom uvedeným v § 6 ods. 2 . Zápis listiny sa vykoná do registra E.
c) Ak parcelné číslo, prípadne iné označenie parcely právneho stavu v listine nespĺňa požiadavky číslovania parciel podľa osobitného predpisu1) pôvodná parcela sa očísluje podľa osobitného predpisu2).
e) Ak parcela právneho stavu nie je zobrazená v mape určeného operátu a nie je iný grafický podklad pôvodných pozemkov, príslušný katastrálny úrad môže na základe návrhu prednostne zaradiť katastrálne územie do harmonogramu katastrálnych území na vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, prípadne je možné podať návrh pozemkovému odboru okresného úradu na začatie konania o pozemkových úpravach podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravach, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
_____
1) Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností ( S 74.20.73.40.00)
2) Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (MN 74.20.73.41.10) v znení Dodatku č.1/97 a v znení Metodického návodu, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení dodatku č. 1/97

§9
Osobitné prípady identifikácie parciel

(1) Ak je vydané rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav podľa osobitného predpisu3) a zákres obvodu projektu pozemkových úprav je do katastrálnych máp a máp určeného operátu vykonaný podľa osobitného predpisu4) a identifikovaná parcela je v obvode pozemkových úprav, pod identifikáciu parciel sa uvedie poznámka: Identifikované parcely sú v obvode pozemkových úprav a identifikácia parciel je platná len do vydania rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(2) Ak hranice pôvodných katastrálnych území boli v katastri nehnuteľností zlúčené alebo zmenené, vyznačí sa príslušnosť parcelného čísla k pôvodnému katastrálnemu územiu jedno číselným kódom od 1 až 9 s pomlčkou pred parcelné číslo. Ak hranice pôvodného katastrálneho územia sú totožné s hranicami súčasného katastrálneho územia, kód sa nevyznačuje.
(3) Ak je parcela právneho stavu z bývalého katastrálneho územia delená hranicou viacerých súčasných katastrálnych území, každá časť pôvodnej parcely z určeného operátu sa na identifikáciu parciel označí samostatným parcelným číslom s určením výmery a pôvodným druhom pozemku aj druhom pozemku podľa registra C, pričom sa zmeny vykonajú aj do určeného operátu. V tlačive (príloha č. 1) v časti „B“ sa uvedú údaje k častiam pôvodných parciel podľa pridelených parcelných čísel a v časti „C“ sa uvedú údaje podľa § 4 ods. 2.
_____
3) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
4) § 4 ods. 15 metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav (MN 74.20.73.46.00).

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 10 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:
a) Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výkon vyhotovenia identifikácie parciel a ich väzba na právne listiny určené na zápis do katastra nehnuteľností číslo TK – 3788/1996 zo dňa 12.11.1996 v znení dodatku č.1 k Usmerneniu číslo TK – 3788/1996 zo dňa 13.04.2000, dodatku č. 2 k Usmerneniu číslo TK – 3788/1996 zo dňa 06.09.2001, dodatku č.3 k Usmerneniu číslo TK – 3788/1996 zo dňa 26.11.2001, dodatku číslo 4 k Usmerneniu číslo TK – 3788/1996 zo dňa 01.03.2002.
b) Usmernenie č. 3 – 2312/1991 na vyhotovovanie identifikácie parciel.

§ 11 Účinnosť Metodického návodu

Tento metodický návod nadobúda účinnosť od 1. augusta 2003.
Ing.arch. Jelena Hudcovská v.r. predsedníčka úradu


Zoznam smerníc a inštrukcií vydaných ÚGKaK