Announcement: Prehľad technických predpisov Úradu geodézie, kartografie a katastra

Sponzorované odkazy:

Zoznam technických predpisov a iných aktov riadenia, ktoré vydal Úrad geodézia, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geodetické služby

Geodetické siete a bodové polia 74.20.73.1

Predpisy usmerňujúce práce v goedetických sieťach a bodových poliach

Mapovanie a tvorba bázy údajov 74.20.73.2

Kataster nehnuteľností 74.20.73.4

Predpisy súvisiace s katastrom nehnuteľností:

Štátna dokumentácia 74.20.73.8

Kartografické služby

Vyhotovovanie mapových diel a máp 74.20.74.1

Vydavateľstvo a tlač máp v neknižnej forme

Vydavateľstvo a tlač mapových diel 22.11.33.1