Evidenčný list

Sponzorované odkazy:

Evidenčný list bol doklad, v ktorom boli zapísané všetky nehnuteľnosti v užívaní toho istého užívateľa (držiteľa, nájomcu, správcu).

Evidenčné listy boli zrušené novelou vyhlášky k 1.1.2005. Práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, sú evidované na príslušnom liste vlastníctva.