Osvedčenie o vydržaní nehnuteľnosti

Sponzorované odkazy:

Podmienky nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnosti vydržaním.

Podmienky vydržania

Podľa § 134 Občianskeho zákonníka, zákon 64/1964 Z.z., nehnuteľnosť je možné vydržať, ak ju mal oprávnený držiteľ v držbe 10 rokov. Do tejto lehoty sa započítava aj držba právneho predchodcu držiteľa.

Podľa § 130 je oprávnený držiteľ taký, ktorý je s ohľadom na všetky okolnosti dobromyseľný.

Ďalšie podmienky vydržania sú uvedené v § 63 Notárskeho poriadku, zákon 323/1992 Z.z. Okrem vyjadrenia obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je potrebné aj vyjadrenie posledného vlastníka zapísané v katastri nehnuteľností alebo jeho právnych nástupcov (dedičia), že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho príva. V prípadoch pozemkov v správe podľa osobitného predpisu je potrebné aj vyjadrenie správcu (napríklad Slovenský pozemkový fond alebo Lesy Slovenskej republiky).

V osvedčení o vydržaní notár zároveň uvádza dôkazy, ktoré mu boli predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností.

Nakoľko v minulosti častokrát dochádzalo k zneužívaniu vydržania, boli novelou notárskeho poriadku 397/2000 Z.z. platnou od 1.12.2000 sprísnené podmienky vydržania. Medzi to patrí už spomínané vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností.

To znamená, že držiteľ musí byť objektívne presvedčený o tom, že je vlastníkom nehnuteľnosti. Nemôže si vydržať hocijaký pozemok len preto, lebo ho využíva napríklad ako záhradu alebo má na ňom postavený dom. Musíte splniť všetky podmienky:

  • nehnuteľnosť máte v držbe 10 rokov
  • s ohľadom na všetky okolnosti ste dobromyseľný počas celej doby držby
  • máte kladné vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri  alebo vyjadrenie správcu, ak sú nehnuteľnosti v jeho správe
  • kladné vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza
  • máte dôkazy, ktoré potvrdzujú osvedčované skutočnosti