Spisové značky bývalého štátneho notárstva – registrácie zmlúv

Sponzorované odkazy:

Do 31.12.1992 sa miesto vkladového konania vykonávala registrácia na bývalom štátnom notárstve. Jednotlivé druhý zmlúv boli rozdelené do viacerých kategórií s odlišnými spisovými značkami a v katastri nehnuteľností sú často uvedené len tieto značky bez doplnenia, o aký konkrétny druh zmluvy sa jednalo.

Spisové značky boli označené rímskymi číslicami. Nakoľko niektoré druhy úkonov vznikli až neskôr (reštitúcie), uvádzame aj obdobie, v ktorom sa používali. Registrácia bývalým štátnym notárstvom existovala od 1.4.1964 do 31.12.1992, kedy bola nahradená vkladovým konaním podľa katastrálneho zákona.

R I1.4.1964 – 31.12.1992 – zmluvy o prevode nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné, dohody o zrušení a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva)

R II1.4.1964 – 31.12.1992 dohody o zriadení práva osobného užívania pozemku

R III1.4.1964 – 31.12.1991 – zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľností, 1.1.1992 – 31.12.1992 – zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

R IV1.9.1966 – 31.12.1992 – zmluvy stavebníkov o výstavbe domu s bytmi v osobnom vlastníctve, ich zmeny a doplnky a zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva

R V1.4.1983 – 31.12.1992 – zmluvy o vzniku alebo zániku práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu

R VI1.11.1990 – 31.12.1992 – dohody o vydaní nehnuteľných vecí podľa predpisov o reštitučných nárokoch