Pripravovaná novela zákona o geodézii a kartografii a zákona o Komore geodetov a kartografov

Sponzorované odkazy:

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pripravil zmenu zákonov č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. Návrh je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Text sa dotýka najmä zmien vo vymedzení niektorých pojmov a ďalej zmeny spôsobené rušením katastrálnych úradov.
Ďalšie zmeny sú podľa dôvodovej správy vynútené projektami: Operačný programom informatizácie spoločnosti (OPIS), Elektronické služby katastra nehnuteľnosti (ESKN) a centralizáciou informačného systému.

Zrejme najvýraznejšou zmenou bude nová kompetencia pre Úrad geodézie, kartografie a katastra určovať ceny za služby a úkony, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona o správnych poplatkoch.

216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

Prvá zo zmien si kladie za ciel skončiť rozdielne výklady v prípade poisťovní, ktoré poisťovali len autorizačné overovanie, ale nie výkon geodetických a kartografických činností.

K ďalším výraznejším zmenám je zrušenie povinnosti pre komorou, podľa ktorej „Účtovnú závierku komory overuje audítor„. Podľa dôvodovej správy je táto činnosť nadbytočná a jej zrušenie by malo šetriť finančné prostriedky komory.

Avšak zrejme najvýraznejšou zmenou pre geodetov bude nová kompetencia pre predstavenstvo komory, ktorá „určuje formu a rozsah sústavného vzdelávania„, čo bude znamenať celoživotné vzdelávanie.
Tu sa dôvodová správa odvoláva na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, kde je však celoživotné vzdelávanie spomenuté v jednom prípade ako možnosť pre členské štáty a v druhom prípade v súvislosti s osobami, ktoré skončili ukončili štúdium, držať krok s odborným vývojom v niektorých zdravotníckych odboroch a v architektúre.

Všetky dokumenty k týmto zmenám nájdete na Portáli právnych predpisov.
Svoj názor môžete vyjadriť v diskusnom fóre.