Rušenie katastrálnych úradov

Sponzorované odkazy:

Vláda Slovenskej republiky 24.8.2012 schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe. Tento návrh sa dotkne aj štátnej správy na úseku katastra (katastrálnych úradov a správ katastra).

Vláda návrh schválila uznesením č. 432/2012. Návrh samozrejme čaká ešte schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky, kde bol prijatý ako parlamentná tlač č. 184.

Pripravované zmeny sú podľa navrhovateľa v súlade s Programom ESO‭ (‬Efektívna,‭ ‬Spoľahlivá a Otvorená štátna správa‭), ktorý si kladie za cieľ zlepšenie kvality,‭ ‬efektivity a účinnosti poskytovania verejných služieb.

Avšak v prípade úseku katastra sa výraznejšie úspory nečakajú, nakoľko aj podľa dôvodovej správy bude táto zmena znamenať zrušenie len ôsmich funkčných miest v podobe prednostov (krajských) katastrálnych úradov. Finančné úspory by mali byť nasmerované do zvýšenia priemerných platov zamestnancov v rezorte o cca 5 €.

Úlohy katastrálnych úradov by mali prebrať správy katastra v sídle kraja, ale kvôli zachovaniu dvojinštančnosti konania si správa katastra pre prvý stupeň konania zriadi osobitný organizačný útvar. Tým by sa malo zabezpečiť, aby v prvom stupni konania nerozhodoval riaditeľ správy katastra v sídle kraja.

Nakoľko doteraz boli prednostovia katastrálnych úradov menovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a riaditelia správ katastra boli menovaný prednostom, po zániku katastrálnych úradov by menovanie riaditeľov malo prejsť na Úrad geodézie. Táto zmena sa však nedotkne doterajších riaditeľov, pretože podľa prechodných ustanovaní budú považovaní za riaditeľov vymenovaných Úradom geodézie.

K návrhu mali pripomienky Úrad geodézie a Generálna prokuratúra SR, ktoré boli akceptované a Únia Miest Slovenska (najmä obavy ohľadne destabilizácie zabehnutého fungovania orgánov katastra) a poslanec Miroslav Beblavý (ohľadne nezávislosti odvolaní, keďže v prvom aj druhom stupni bude rozhodovať ten istý úrad), ktorých pripomienky akceptované neboli.

Aký máte názor na zmenu? Môžete sa vyjadriť v diskusii (pre napísanie komentára nie je potrebná registrácia).

Časť článku I. znenia návrhu zákona, ktorý sa týka katastrálnych úradov:

§ 7

(1) Pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.

(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v správe katastra, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode má správa katastra sídlo.

(3) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v katastrálnom úrade, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v správe katastra, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode má správa katastra sídlo.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade, prechádzajú na správu katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 2 až 5 uspokojí správa katastra v sídle kraja podľa osobitných predpisov.

(7) Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe katastrálny úrad k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy správy katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(8) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úseku štátnej správy v pôsobnosti katastrálneho úradu začaté do 31. decembra 2012, dokončí správa katastra v sídle kraja, v ktorej územnom obvode mal katastrálny úrad sídlo.

(9) Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „správa katastra v sídle kraja“ v príslušnom tvare; to sa nevzťahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.

Článok IX. návrhu zákona, ktorý sa týka zmien v katastrálnom zákone:

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 103/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „katastrálne úrady a“.

2. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

3. V § 16a odsek 2 znie:
„(2) Správu katastra riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.“.

4. V § 16a sa vypúšťa odsek 4.

5. § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Správa katastra v sídle kraja na rozhodovanie v správnom konaní v prvom stupni vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené správe katastra, zriaďuje osobitný organizačný útvar.“.

6. Za § 79i sa vkladá § 79j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79j
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. januára 2013

Riaditeľ správy katastra vymenovaný do 31. decembra 2012 sa považuje za riaditeľa správy katastra podľa zákona účinného od 1. januára 2013.“.

7. Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 79b nahrádzajú slovami „správa katastra v sídle kraja“ v príslušnom tvare.