S 74.20.73.43.00 – Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov

Sponzorované odkazy:

Úplné znenie smernice č. S 74.20.73.43.00, smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, schválená 28.11.1997 v Bratislave NP-3595/1997

OBSAH

ÚVODNÉ USTANOVEME

§ 1 Účel smerníc

PRVÁ ČASŤ

GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 2 Geometrický plán
§ 3 Použitie geometrických plánov
§ 4 Vyhotovovanie geometrických plánov
§ 5 Podklady na. vyhotovovanie geometrických plánov
§ 6 Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotoviteľmi geometrických plánov
§ 7 Meračské práce v teréne
§ 8 Výpočtové a zobrazovacie práce
§ 9 Časti geometrického plánu
§ 10 Popisové pole
§ 11 Grafické znázornenie
§ 12 Výkaz výmer
§ 13 Geometrický plán v elektronickej forme
§ 14 Prvopisy geometrického plánu
§ 15 Autorizačné overenie geometrického plánu
§ 16 Úradné overenie geometrického plánu
§ 17 Dokumentácia geometrického plánu
§ 18 Vyhotovovanie kópií geometrického plánu

DRUHÁ ČASŤ

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

§ 19 Vytýčenie hraníc pozemku
§ 20 Podklady na vytyčovanie hraníc pozemku
§ 21 Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu pri vytyčovaní hraníc pozemku
§ 22 Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku
§ 23 Výsledný operát vytyčovania hraníc pozemku
§ 24 Vytyčovací náčrt
§ 25 Protokol o vytýčení hranice pozemku
§ 26 Zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov
§ 27 Technická správa
§ 28 Prvopisy operátu vytyčovania hraníc pozemku
§ 29 Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku
§ 30 Úradné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku
§ 31 Dokumentácia operátu vytýčenia hraníc pozemku

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32 Zrušovacie ustanovenie
§ 33 Účinnosť

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.
1. Vzor geometrického plánu na rozdelenie nehnuteľnosti
2., 3. Vzor geometrického plánu na oddelenie pozemkov
4. Vzor geometrického plánu na úpravu hranice medzi pozemkami
5., 6., 7. Vzor geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva. k pozemkom
8. Vzor geometrického plánu na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
9. Vzor geometrického plánu na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia a oddelenie druhov pozemkov
10., 11. Vzor geometrického plánu na zameranie stavby, ktorá je v dvoch katastrálnych územiach
12. Vzor geometrického plánu na priznanie práva prechodu cez pozemok (vecné bremeno)
13. Vzor geometrického plánu na zriadenie vecného bremena k pozemkom pod bytovým domom
14. Vzor geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
15. Vzor geometrického plánu na oddelenie pozemkov a vyňatie z lesného pôdneho fondu a odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
16. Vzor geometrického plánu na oddelenie pozemkov, určenie vlastníctva a zmeny druhov pozemkov
17. Vzor geometrického plánu na oddelenie pozemku a jeho vyňatie z lesného pôdneho fondu
18. Vzor geometrického plánu na zlúčenie parciel
19.,20. Vzor geometrického plánu na obnovenie hraníc častí pôvodných pozemkov
21. Vzor geometrického plánu na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
22. Vzor geometrického plánu na rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácií KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov
23. Vzor geometrického plánu na zameranie stavby postavenej na. viacerých cudzích pozemkoch
24. Vzor vytyčovacieho náčrtu hranice pozemku
25. Vzor protokolu o vytýčení hranice pozemku
26. Vzory tlačív:
t. č. 6.49-1997
t. č. 6.50-1997
t. č. 6.76-1997
t. č. 6.77-1997
t. č. 6.86-1997
t. č. 6.87-1997
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 22211996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 Smerníc Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. GK – 3587/1997 zo dňa 28. 11. 1997 na tvorbu a vydávanie technických predpisov ustanovuje:

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

§1

Účel smerníc

(1) Smernice ustanovujú zásady a náležitosti vyhotovenia geometrických plánov,
vytyčovania hraníc pozemkov a dokumentácie týchto prác.
(2) Smernice podrobnejšie rozpracúvajú ustanovenia osobitného predpisu 1).

PRVÁ ČASŤ

 

GEOMETRICKÉ PLÁNY

 

§2

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú
rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po
zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších
údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

§3

Použitie geometrických plánov

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a
iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam,
vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na. zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností
(ďalej len „KN“) aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne
vytyčovaním2), ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.
(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje
doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN, okrem prípadu
uvedeného v § 6 ods. 7.
(3) Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený 3) fyzickou
osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného
úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (ďalej len „katastrálnym odborom
okresného úradu“)4).

____

1)§ 95 až § 108 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z.
2)§ 6 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z.
3)§ 6, 7 a 10 zákona. NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. § 55 vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii.
4)§ 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. § 57 až 59 vyhlášky ÚGKK SR č. 178/1996 Z.

§4

Vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na.:
a) rozdelenie nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. l, 2 a 3),
b) úpravu hranice nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 4),
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam {vzory sú v prílohách č. 5,6 a 7),
d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v
súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná (vzory sú
v prílohách č. 8, 9, 10, 11 a 23),
e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú
osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného
bremena; vzory sú v prílohách č. 12, 13 a 14),
f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde
rozdelením nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. 15, 16 a 17),
g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup
prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis7) ),
h) zlúčenie nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 18),
i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (vzory sú v prílohách č.19,20 a 21 ),
j) pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza
osobitný technický predpis8 )),
k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru
popisných informácii KN (ďalej len v „registri C KN“) a v katastrálnej mape zlúčené do
väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel (vzor je v prílohe č. 22),
(1) zmenu hranice zastavaného územia obce.
(2) Geometrické plány vyhotovujú:
a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kar-
tografické činnosti 9), podľa ods. 1 písm. a) až 1),
b) katastrálne odbory okresných úradov podľa ods. 1. písm. g).
(3) Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách (vzory sú v prílohe č.
26).
(4) Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom
na. kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.
(5) Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy
musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.

____

5) § 118 a § 119 Občianskeho zákonníka.
6) § 39 ods. 2 písm. c) vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
7) Inštrukcia na využívanie katastra nehnuteľností (984 440 I/93).
8 ) Metodický návod na. vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a vyhotovenie podkladov pre zápis do KN (984 420 MN-2/96).
9) § 5 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. § 12 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch a § 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
(6) Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických
plánov.

§5

Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Základným podkladom na vyhotovovanie geometrických plánov sú údaje súboru
geodetických informácií a súboru popisných informácií KN10).
(2) Ďalšími podkladmi, ktorých využitie závisí od účelu a rozsahu meračských prác
sú najmä:
a) katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenia
nehnuteľností,
spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy a železničnej knihy, pozemkových
reforiem, rozsudkov súdov a verejných listín a iných listín, ktoré potvrdzujú práva k
nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto nie sú vpísané do listu vlastníctva. (ďalej len „LV“), ako aj
podklady z predchádzajúcich evidencií použité na zmenu obecnej hranice, resp. hranice
katastrálneho územia,
b)dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby11) ,
c) údaje o bodoch základného polohového bodového poľa12) (zoznamy súradníc, geodetické
údaje, prehľady sietí bodových polí).
(3) Ak existuje viac využiteľných podkladov, prioritné na vyhotovovanie
geometrických plánov sú podklady s vyššou meračskou hodnotou. Rozhodujúce je pritom
stanovisko katastrálneho odboru okresného úradu.
(4) Geometrický plán sa zásadne vyhotovuje na podklade platných údajov KN. V
prípade, že práva k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou KN,
údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi KN.

§6

Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotoviteľmi geometrických

plánov

(1) Katastrálny odbor okresného úradu v priestoroch na to určených umožní
vyhotoviteľovi geometrického plánu nazrieť do katastrálneho operátu prípadne iných
dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie a
zobrazenie zmien a určovať výmery zmenených parciel. Katastrálny odbor okresného úradu
na základe požiadavky vyhotoviteľa plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z
katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným plánom.
(2) Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie geodetických údajov o
geodetických bodoch ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu, alebo operátu bývalého
pozemkového katastra na. nahliadnutie pre potreby vyhotovenia náčrtu alebo výpisu sa
spoplatňuje 13).
(3) Vyhotoviteľ geometrického plánu si od katastrálneho odboru okresného úradu
vyžiada pridelenie:
a) čísla záznamu podrobného merania zmien,
b) parcelných čísel novovytváraných parciel,
c) čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa (ďalej len „PBPP“), ak ich
bude zakladať s cieľom zamerania zmeny.
(4) Pridelenie vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho
odboru okresného úradu spravidla pod popisovým poľom záznamu podrobného merania
zmien.
(5) Katastrálny odbor okresného úradu podľa obsahu a kvality súboru geodetických
informácií a rozsahu prác stanoví pri poskytovaní potrebných podkladov na spracovanie
geometrického plánu územie, v ktorom vyhotoviteľ:
a) vyhotoví geometrický plán aj v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a
výmennom formáte,
b) môže vyhotoviť geometrický plán bez určenia nových podrobných bodov v systéme
Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len „S-JTSK“).
(6) Pri vyhotovovaní geometrických plánov na obnovovanie právneho stavu sa
spravidla. pôvodné vlastnícke hranice cez technické objekty v registri C KN neobnovujú. Ak
na určovanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam iné riešenie nie je možné, resp. účelné, a
vlastník nehnuteľnosti, resp. iná oprávnená osoba žiada o obnovenie pôvodných vlastníckych
hraníc cez technické objekty v registri C KN, nepovažuje sa takéto technické riešenie pri
úradnom overovaní za porušenie technických predpisov (vzor je v prílohe č. 7).
(7) Doterajší stav geometrického plánu vychádza z platných údajov súboru
geodetických informácií a súboru popisných informácií KN. Pokiaľ medzi overením
geometrického plánu a jeho predložením na zápis do KN príde v katastrálnom operáte k
zmene údajov tvoriacich doterajší stav výkazu výmer (ale nevzniká potreba upraviť časť
„Zmeny“ a novovytvárané parcely vo výkaze výmer) a geometrický plán spĺňa ostatné
podmienky na. zápis listín, katastrálny odbor okresného úradu takýto geometrický plán na
zápis použije bez ohľadu na všeobecné upozornenie v § 3. ods. 2 a v § 10 ods. 3, pričom pri
zápise zostaví aktuálny doterajší stav a nový stav pre zvyškové parcely, ktorý priloží ku
geometrickému plánu.
(8) Pri vyhotovovaní geometrických plánov sa parcely vytvárajú podľa osobitného
technického predpisu 14). V odôvodnených prípadoch (napr. pri vyhotovovaní geometrických
plánov na určenie vlastníctva štátnych podnikov pre potreby privatizácie v prípade, že na
základe predchádzajúcich geometrických plánov boli už vykúpené, príp. vyvlastnené niektoré
diely parciel, alebo pri vyhotovovaní geometrických plánov na líniové stavby) možno
vytvárať samostatné parcely jednotlivých vykúpených, príp. vyvlastnených dielov parciel,
resp. zo vzájomne súvisiacich zoskupení dielov parciel, pričom hranice takto vytvorených
parciel sa označia ako nezreteľné.

____

10) § 2 a § 11 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996
11) § 36 vyhlášky ÚGKK SR č. 178 /1996 Z. z.
12) Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach (984 121 I/93).
13) Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
14) Inštrukcia na vedenie katastra nehnuteľností (984 400 I/93)

§7

Meračské práce v teréne

(1) Meračské práce v teréne na. účely vyhotovenia geometrického plánu sú
geodetické činnosti potrebné na zameranie zmeny. Metódy a presnosť merania zmien a ich
výsledný operát ustanovujú osobitné predpisy15), 16).
(2) Hranice nových pozemkov sa pred zameraním označia vo všetkých lomových
bodoch. Ak sa vyhotovuje geometrický plán pre účely zamerania skutočného (realizovaného)
stavu a lomové body hraníc nie sú trvalo označené, vlastník, alebo iná oprávnená osoba pred
vykonaním geodetických prác trvalo označí na svoje náklady lomové body novourčovaných
hraníc. Ak sa vyhotovuje geometrický plán ako návrh na zmenu, označí vlastník, alebo iná
oprávnená osoba lomové body hraníc pred geodetickými prácami trvalo alebo dočasne
(kovová rúrka, drevený kolík, roxor a pod.), pričom prípadné dočasné označenie nahradí
trvalým označením najneskôr do 30 dní po oznámení o vklade alebo zázname do KN.
(3) Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými
predmetmi (rohy múrov, budov, zabetónované stĺpy a pod.), sa považujú za trvalo
označené17). Označenie hraníc druhov pozemkov v rámci jedného vlastníckeho celku a
rozsahu vecného bremena. sa spravidla nevykonáva. Tieto hranice sa lokalizujú meranými
omernými mierami v geometrickom pláne, resp. súradnicami lomových bodov. Rovnako sa
postupuje pri obnovovaní pôvodných vlastníckych hraníc cez technické objekty. Ak sa
vyhotovuje geometrický plán na vyznačenie vecného bremena k pôvodným pozemkom pod
bytovým domom, omerné miery sa nemerajú a v geometrickom pláne sa nevyznačujú18) . V
takomto prípade sa rozsah vecného bremena. vyznačí prostredníctvom dielov (vzor je v
prílohe č. 13). Čiastočne sa označujú hranice pozemkov v osobitnom prípade popísanom v
ods. 7.
(4) Záznam podrobného merania zmien, do ktorého sa zaznamenávajú výsledky
podrobného merania, sa ku geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena (§ 4 ods.
1 písm. e) nevyhotovuje, ak nie je potrebné definovať priebeh vecného bremena určením
súradníc lomových bodov, prípadne zmeraním v meračskej sieti.
(5) Pri vyhotovovaní geometrického plánu na zameranie stavby na vydanie
kolaudačného rozhodnutia6) a ak pri jeho vyhotovovaní nedochádza k reálnemu vyčleneniu
pozemku v teréne, sa v zázname podrobného merania zmien alebo na osobitnej prílohe
doložka o oboznámení objednávateľa s priebehom a označením hraníc nepotvrdzuje. Pri
vyhotovovaní ostatných geometrických plánov sa potvrdzuje.
(6) Výsledky skorších meraní hraníc (revízia údajov KN, obnova KN a pod.), ktoré
boli zobrazené v katastrálnej mape a nie sú hranicami vlastníckymi, možno pri vyhotovovaní
geometrických plánov využiť až po previerke zhody merania, polohy trvalo označených
lomových bodov hraníc pozemkov v teréne a príslušnej meračskej dokumentácie.
(7) Ak pri vyhotovovaní geometrických plánov na rozdelenie alebo zlučovanie
pôvodných nehnuteľností, (ktoré sú zlúčené v registri C KN a v katastrálnej mape do väčších
celkov, alebo do iných parciel), nedochádza k reálnemu vyčleneniu pozemku v teréne (a
nemožno pre uvedený účel využiť korektne vyhotovené predchádzajúce geometrické plány),
meračské práce sa spravidla vykonávajú a ich účelom je prekontrolovanie zhody
predmetných hraníc evidovaných v registri C KN a stavu v teréne. Pri takto vyhotovovaných
geometrických plánoch sa (v prípade vykonávania meračských prác v teréne) označia tie
lomové body hranice novourčenej parcely, ktoré sú na hranici doterajšej parcely registra C,
reálne existujúcej v teréne (príloha č. 22). V takýchto prípadoch sa ako podklady na
vykonanie zmien prednostne použijú meračské (poľné) náčrty z pôvodného mapovania,
geometrické plány a pod. Ak tieto nie sú k dispozícii, potrebné údaje sa získajú kartometricky, resp. transformáciou z najvhodnejších mapových podkladov.

____

15) § 92 až 94 a § 109 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z.
16) Inštrukcia na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľnosti (984 420 I/93).
17) § 124 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z.z.
18) Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

§8

Výpočtové a zobrazovacie práce

(1) Výpočtové práce na vyhotovenie geometrického plánu sú súhrnom činností, v
rámci ktorých sa z nameraných údajov definuje nové polohové a geometrické určenie
nehnuteľností vrátane výpočtu súradníc novourčených podrobných bodov a určia sa výmery
nehnuteľností a ich dielov.
(2) Zobrazovacie práce predstavujú vykonanie zobrazenia návrhu zmien do
katastrálnej mapy. Zmeny zakresľuje ceruzkou do máp vyhotoviteľ geometrického plánu ešte
pred jeho autorizačným overením.
(3) Definitívne zákresy zmien podľa overených geometrických plánov, ktoré sú
súčasťou listín o právach k nehnuteľnostiam, zákresy zmien trvalého charakteru a
uskutočnených zmien, na ktoré nie sú potrebné súhlasy alebo rozhodnutia štátneho orgánu,
vykoná katastrálny odbor okresného úradu súčasne so zápisom zmien do súboru popisných
informácií z úradnej povinnosti.
(4) Geometrické plány vyhotovované na podklade súdneho uznesenia znalcom z
odboru geodézie a kartografie v alternatívnom vyhotovení, sa zobrazujú v katastrálnej mape
len v rozsahu geometrického plánu úradne overeného katastrálnym odborom okresného
úradu.
(5) V katastrálnych územiach, kde je spravovaná katastrálna mapa len v
elektronickej forme v stanovených vrstvách a štruktúre, sa zobrazovacie práce podľa ods. 2
nevykonávajú a definitívny zákres zmien podľa ods. 3 je nahradený aktualizáciou príslušných
súborov.
(6) Výpočtové a zobrazovacie práce sa vykonávajú podľa osobitných predpisov 15),16),19)

§9

Časti geometrického plánu

(1) Geometrický plán obsahuje tieto časti:
a) popisové pole,
b) grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien (ďalej len „grafické znázornenie“),
c) výkaz výmer parciel a dielov (ďalej len „výkaz výmer“).
(2) Ak je grafické znázornenie väčších rozmerov ako formát A4, poskladá sa do
formátu A4 s popisovým poľom na vrchnej strane.
(3) Ak sa geometrický plán odovzdáva na. úradné overenie v obale (spravidla pri
rozsiahlejších geometrických plánoch), čelná strana obalu musí byť v jeho spodnej časti
opatrená tabuľkou popisového poľa geometrického plánu. V popisovom poli sa kolónky
„autorizačne overil“ a „úradne overil“ uhlopriečne vyčiarknu, nakoľko na obale sa
autorizačné a úradné overenie geometrického plánu nevyznačuje.

(4) Časti geometrického plánu (podľa ods. 1) musia byť spolu spojené spôsobom,
ktorý vylučuje dodatočnú výmenu jednotlivých listov, alebo častí.

____

19)§ 110 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z.

§10

Popisové pole

(1) Popisové pole obsahuje kolónky:
a) vyhotoviteľ,
b) kraj, okres, obec, katastrálne územie,
c) číslo plánu, mapový list č.,
d) geometrický plán na …………,
e) vyhotovil, dňa, meno,
f) nové hranice boli v prírode označené …………,
g) záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.,
h) s textom „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo
všeobecnej dokumentácii“,
i) autorizačne overil, meno, dňa, pečiatka a podpis (s textom „Náležitosťami a presnosťou
zodpovedá predpisom“),
j) úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis (s textom „Úradne overené podľa § 9
zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii„).
(2) Popisové pole sa vyplňuje podľa predtlače s dodržaním nasledovných zásad:
a) v kolónke „vyhotoviteľ“ sa uvedie meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, alebo názov
podľa živnostenského listu so sídlom, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá plán
vyhotovila a má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti a pod týmito
údajmi sa uvedie identifikačné číslo organizácie 20) (ďalej len IČO); ak je vyhotoviteľom
geometrického plánu v rámci súdneho konania znalec z odboru geodézie a kartografie,
uvedie svoje meno, priezvisko, názov súdu a jeho sídlo (príloha č.15),
b) číslo geometrického plánu sa skladá z priebežného (poradového) čísla plánu, z lomiacej
čiary a roku pridelenia priebežného čísla plánu subjektom spôsobilým vykonávať
geodetické a kartografické činnosti, alebo z čísla zo znaleckého denníka; v prípade, že
vyhotoviteľ plánu chce uviesť do čísla plánu aj iné údaje (číslo organizačnej zložky a
pod.), uvedie to pred priebežným číslom plánu s pomlčkou tak, aby kolónka bola
prehľadná.; (takéto číslo spolu s uvedením vyhotoviteľa sa používa na jednoznačnú
identifikáciu geometrického plánu),
c) v kolónke „geometrický plán na …………“ sa okrem účelu geometrického plánu uvedú aj
parcelné čísla parciel, pre ktoré sa geometrický plán vyhotovuje (v prípade väčšieho
množstva parciel sa môžu uviesť parcelné čísla, resp. ich podlomenia od… do…),
d) v kolónke „vyhotovil“ sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo jej zamestnanca,
alebo zamestnanca právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 5 zákona NR
SR č. 215/1995 Z. z., v súlade s § 4 týchto smerníc,
e) v kolónke „autorizačne overil“ sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá geometrický plán
autorizačne overila (a ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť, ďalej jej podpis, dátum
autorizačného overenia geometrického plánu, predpísaný text a odtlačok okrúhlej pečiatky
autorizovaného geodeta a kartografa, (pečiatka. autorizovaného geodeta a kartografa má
priemer 36 mm, na jej vonkajšom obvode sa uvádza titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“, na vnútornom obvode je text „Položka zoznamu Komory geodetov a kartografov č. “ a text „Rozsah oprávnenia podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii„, prípadne text „Rozsah oprávnenia podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii„, pričom v strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky); pri autorizačnom overovaní geometrického plánu, ktorý vyhotovila rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, sa do kolónky „autorizačne overil“ uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá geometrický plán autorizačne
overila, jej podpis, dátum autorizačného overenia geometrického plánu, odtlačok riadkovej
pečiatky organizácie, ktorej je táto osoba zamestnancom, predpísaný text a číslo
osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti; pri autorizačnom overovaní geometrických
plánov vyhotovených ako výsledok znaleckej činnosti súdny znalec do kolónky
„autorizačne overil“ uvádza svoje meno a priezvisko, podpis, dátum autorizačného
overenia geometrického plánu, odtlačok pečiatky súdneho znalca, predpísaný text a číslo
osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 3),
f) v kolónke „úradne overil“ sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca. katastrálneho odboru
okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosY a v mene katastrálneho odboru
okresného úradu geometrický plán úradne overí 4), jeho podpis, dátum úradného overenia,
poradové číslo (položka) podľa registra. overených geometrických plánov, predpísaný text
a odtlačok okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru okresného úradu so štátnym znakom.
(3) V záhlaví popisového poľa geometrického plánu je všeobecné upozornenie:
„Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu
výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN“
____

20) §34 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

§11

Grafické znázornenie

(1) Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností sa vyhotovuje ako kópia
alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a
čitateľnosť kresby a popisu. Grafické znázornenie obsahuje aj bezprostredné okolie riešeného
územia (podľa možnosti celé susedné parcely registra C KN). Mierka grafického znázornenia
sa neuvádza.
(2) V prípadoch, keď práva k nehnuteľnostiam sú graficky vyjadrené na iných
podkladoch ako v katastrálnej mape, doplní sa grafické znázornenie parcelnými číslami v
zátvorke a kresbou polohopisu z týchto podkladov čiarkovane čiernou farbou v zmysle ods.
8. V osobitných prípadoch (napr. pri veľkej hustote kresby, pri zobrazení neknihovanej
pozemkovoknižnej parcely v nezjednotenom operáte, prípadne, ak je potreba osobitného
riešenia zmien druhov pozemkov spravovaných v katastrálnej mape a práv k nehnuteľnostiam
vyjadrených v iných podkladoch, pričom hranice druhov pozemkov nezodpovedajú
hraniciam práv k nehnuteľnostiam a pod.) sa geometrický plán rieši v dvoch grafických
znázorneniach (riešenie právneho stavu z iných podkladov, ako je stav registra C KN a
riešenie stavu v registri C KN).21)
(3) V grafickom znázornení sa v súlade s technickou normou používajú najmä
tieto druhy čiar a mapových značiek:
a) tenká, plná, čierna čiara (hrúbka čiary 0,18 mm) na zobrazenie doterajšieho stavu (mapová
značka s poradovým číslom 0.01 technickej normy 21), kód čiary 0.012),
b) tenká, plná, červená čiara (hrúbka čiary 0,18 mm, kód čiary 0.012) na zobrazenie nového
stavu,
____

21) STN 0l 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (účinnosť od l. 1. 1991).

c) tenká, čierna, čiarkovaná čiara (hrúbka čiary 0,18 mm) s dĺžkou čiarok 5 mm a veľkosťou
medzier 2 mm (kód čiary 0.072) na zobrazenie rámu mapových listov, pričom rovnobežne
s čiarou sa uvedie označenie mapových listov,
d) tenká, čierna., čiarkovaná čiara (hrúbka čiary 0,18 mm) s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou
medzier 1 mm (kód čiary 0.022) na zobrazenie práv k nehnuteľnostiam, vyjadrených na
iných grafických podkladoch ako v katastrálnej mape,
e) tenká, čierna (ak sa jedná o nový stav červená), bodkočiarkovaná čiara (hrúbka čiary 0,18
mm) s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 0,8 mm (kód čiary 0.122) na zobrazenie
hraníc v teréne nezreteľných (v súlade s § 7 ods. 7) ako aj na zobrazenie vlastníckych
hraníc vedených cez technické objekty (v súlade s § 6 ods. 6),
f) tenká, červená bodkočiarkovaná čiara (hrúbka čiary 0,18 mm) s dĺžkou čiarok 3 mm a
veľkosťou medzier 1,3 mm (kód čiary 0.142) na zobrazenie priebehu hraníc vecného
bremena alebo iného obmedzenia vlastníckeho práva (ak vecné bremeno na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí nevyplýva, z príslušného zákona a je predmetom zápisu
do KN a ak sa vyhotovuje geometrický plán na zriadenie vecného bremena. na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí, zobrazia sa inžinierske siete príslušnou značkou
normy2l) a bodkočiarkovanou čiarou sa zobrazí prípadné ochranné pásmo),
g) čierny (ak sa jedná o nový stav červený) krúžok s priemerom 1,0 mm s bodkou (mapová
značka s poradovým číslom 1.05) na zobrazenie lomových bodov hraníc nehnuteľností
označených medzníkmi,
h) parcelné čísla sú čierne (ak sa jedná o nový stav červené) s výškou číslic 2,0 mm (typ
písma s poradovým číslom 10.18); parcelné čísla z iných podkladov ako katastrálnej mapy
sa uvádzajú čiernou farbou v zátvorke.
(4) Zobrazenie značiek druhov pozemkov nových parciel sa vykoná červenou
farbou podľa platného značkového kľúča, spravidla nad nové parcelné číslo, alebo vedľa
prečiarknutej neplatnej značky druhu pozemku.
(5) Neplatná kresba sa v grafickom znázornení ruší dvomi krátkymi červenými
čiarami vedenými kolmo na. rušenú čiaru. Zlučky sa rušia dvomi krátkymi červenými čiarami
rovnobežnými so smerom predmetnej hranice. Zrušené značky druhov pozemkov sa
prečiarknu vodorovnou červenou čiarou. Zrušené parcelné čísla sa prečiarknu červenou
čiarou vedenou rovnobežne s rušeným parcelným číslom; ak je parcelné číslo napísané v
tvare zlomku, osobitne sa prečiarne kmeňové číslo aj podlomenie. Ak nové parcelné číslo
vzniká podlomením, doterajšie parcelné (kmeňové) číslo sa na. zobrazenie nového
parcelného čísla nevyužíva, ale sa v grafickom znázornení zruší. Ak sa oddeľuje nová parcela
z doterajšej parcely, ponecháva sa doterajšie parcelné číslo zvyšku pôvodnej parcely. Ak
parcelné číslo doterajšej parcely ešte nebolo podlomené, priradí sa zvyšku doterajšej parcely
s najväčšou výmerou spravidla podlomenie „1“. Parcelné čísla z iných podkladov ako z
katastrálnej mapy sa neprečiarkujú.
(6) Ak sa použijú v geometrickom pláne diely parciel (pre účely spisovania zmlúv,
verejných listín, prípadne rozhodnutí o odčlenení pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu a lesného pôdneho fondu a pod.), označia sa v grafickom znázornení čiernou farbou
arabskými číslami (výška číslic 2,0 mm) v krúžku (napr. príloha č. 5). Pri určovaní práv k
väčším územným celkom pre jedného vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu, a ak to
neodporuje účelu vyhotovenia geometrického plánu, možno riešiť vytváranie dielov parciel
zjednodušeným spôsobom (príloha č. 6).
(7) V grafickom znázornení sa merané kontrolné omerné miery pri nových
hraniciach (ako aj pri doterajších hraniciach, na. ktorých sú vyznačené nové podrobné body)
zobrazujú čiernou farbou (výška číslic 1,5 mm) a uvádzajú sa, medzi znaky “ – -„. Ak
niektoré omerné miery nemožno odmerať, uvedie sa do grafického znázornenia k príslušnej
hranici miesto omernej miery skratka „n.m.“. Uvádzanie omerných mier dlhších ako 50
metrov je v grafickom znázornení fakultatívne. Nové podrobné body, ktoré majú súradnice
určené v S-JTSK, sa označujú číslami podrobných bodov čiernou farbou (výška číslic 1,5
mm).
(8) Ak je priebeh hranice v katastrálnej mape a v inom grafickom podklade totožný,
prioritne sa zobrazí priebeh hranice z katastrálnej mapy a čiarkovaná čiara {ods. 3 písm. d))
sa pri zobrazovaní o 1 mm odsunie a zobrazí sa iba v okolí lomových bodov hranice (napr.
príloha č. 3).
(9) Grafické znázornenie sa spravidla orientuje na sever. Ak je grafické
znázornenie orientované inak, vyznačí vyhotoviteľ geometrického plánu orientáciu
grafického znázornenia na sever smerovou ružicou (pozri textovú časť STN 21) obr. 19;
použitá napr. v prílohe č. 12).
( 10) Ak dotknuté nehnuteľnosti zasahujú do viacerých katastrálnych území,
geometrický plán sa (s výnimkou geometrického plánu podľa § 4 ods. 1 písm. g)) vyhotovuje
pre každé katastrálne územie osobitne (vzory sú v prílohách č. 10 a 11). Názvy katastrálnych
území sa v grafickom znázornení zobrazujú rovnobežne s priebehom katastrálnej (obecnej,
okresnej, krajskej) hranice.
(11) Ak mierka grafického znázornenia neumožňuje zobrazenie potrebnej úrovne
podrobností, možno tieto zobraziť mimo vlastnej kresby ako detail príslušnej časti, pričom sa
vzájomná väzba označí zhodnou dvojicou veľkých písmen abecedy.
( 12) Na voľných plochách geometrického plánu možno uviesť dôležité upozornenia
a poznámky, ktoré súvisia s vyhotoveným geometrickým plánom.
(13) V grafickom znázornení geometrického plánu na zriadenie vecného bremena.
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí sa zobrazuje priemet predmetných
inžinierskych sietí do zobrazovacej roviny. Údaje o výške sietí, prípadne hĺbke uloženia
podzemných vedení (a analogicky aj prípadného tretieho rozmeru vecného bremena) sa do
grafického znázornenia nevyznačujú.
(14) Ak sa geometrický plán vyhotovuje len na účely odňatia časti pozemku z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo na vyňatie z lesného pôdneho fondu, práva k
nehnuteľnostiam z iných podkladov sa spravidla nevyznačujú (príloha č. 17).

§12

Výkaz výmer

(1) Výkaz výmer je zostava (vzor príloha č. 26), do ktorej sa uvádzajú parcelné
čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov, spôsob využívania nehnuteľností, súpisné
čísla stavieb, čísla listov vlastníctva a pozemkovoknižných vložiek (ďalej len „PK vložiek“),
mená a priezviská (názvy) a adresy (sídla) nových vlastníkov, príp. držiteľov, alebo
nájomcov, dôležité upozornenia a poznámky týkajúce sa vyhotoveného geometrického plánu
a kontrolné súčty. Výkaz výmer obsahuje „Doterajší stav“, „Zmeny“ a „Nový stav“.
(2) Pri zostavovaní výkazu výmer je nevyhnutné vychádzať z doterajšieho právneho
stavu (stavu pred navrhovanou zmenou) dotknutých nehnuteľností. V prípade, že práva k
nehnuteľnostiam (parcelám registra C KN) dotknutým zmenou nie sú zapísané do LV, je
potrebné identifikovať a kvantifikovať práva k zodpovedajúcim nehnuteľnostiam, ktoré sú
evidované v údajoch o parcelách registra E, v pozemkovej knihe, v železničnej knihe, v

operáte z pozemkových reforiem, v rozsudkoch súdov a iných verejných listinách a pod., vo
väzbe na údaje registra C KN. V geometrickom pláne sa tento stav rieši nasledovne:
a) ak sú práva ku všetkým dotknutým parcelám registra C v „Doterajšom stave“ evidované v
súbore popisných informácií KN na LV (a teda právny stav je zhodný so stavom v registri
C KN), vo výkaze výmer sa nad riešenie uvádza „Stav právny je totožný s registrom C
KN“,
b) v prípade, že právny stav parciel registra C v „Doterajšom stave“ nie je zapísaný v súbore
popisných informácií KN na LV, rieši sa vo výkaze výmer „Stav právny“ a „Stav podľa
registra C KN“ v uvedenom poradí,
c) osobitne sa riešia geometrické plány na pozemkové úpravy (vyhotovené podľa § 4 ods. 1
písm. j)), v ktorých sa vo výkaze výmer rieši „Stav podľa schváleného rozdeľovacieho
plánu pozemkových úprav“, ďalej geometrické plány vyhotovené (podľa § 4 ods. 1 písm.
f)) iba pre účely odňatia časti majetkovoprávne neusporiadaného pozemku z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo z lesného pôdneho fondu, (príloha č. 17) a
geometrické plány na zameranie stavieb na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch,
v ktorých sa vo výkaze výmer rieši“ Stav podľa registra C KN“; ak to požaduje
objednávateľ geometrického plánu, geometrické plány na zameranie stavby možno
vyhotovovať aj s vyjadrením právneho stavu podľa písm. b).
(3) Ak sa v „Doterajšom stave“ vyskytujú parcely registra E súboru popisných
informácií KN, na zostavenie výkazu výmer sa používa zásadne vzor tlačiva č. 6.77,
obsahujúci v „Doterajšom stave“ kolónku „KN-E“ (vzor je v prílohe č. 26). Ak je v
„Doterajšom stave“ uvedená pozemkovoknižná parcela, na ktorú je založený tzv. „hluchý“
LV, takéto parcelné číslo sa uvedie do stĺpca PK. Obdobne sa postupuje ak po obnove
katastrálneho operátu novým mapovaním sa. doterajšie parcelné číslo z dôvodu
neidentičnosti neprečísluje na LV a takéto parcelné číslo sa uvedie do stĺpca PK. Pri
parcelách zo železničnej knihy sa nad číslo vložky uvádza skratka ŽK. Do výkazu výmer sa
uvádzajú aj pozemkovoknižné parcely neknihované, pričom sa v „Doterajšom stave“ uvedie
skratka „neknih“. Informáciu k uvedeným prípadom alternatívne možno uviesť v poznámke
pod údaje výkazu výmer.
(4) „Doterajší stav“ obsahuje číslo PK vložky alebo číslo LV, číslo
pozemkovoknižnej parcely alebo číslo parcely registra. E, číslo parcely registra C, výmeru a
druh pozemku. Ak sú v „Doterajšom stave“ použité ďalšie verejné listiny, alebo iné listiny o
právach k nehnuteľnostiam, ktoré z rôznych dôvodov neboli zapísané v pozemkovej knihe,
ani v pozemkovom katastri, ani v KN (napr. komasačný hárok, prídelová listina, výmer a
pod.), doplnia sa čísla týchto verejných listín, alebo iných listín slovnou skratkou,
označujúcou druh dokladu a v poznámke sa uvedie presné neskrátené označenie použitého
dokladu. „Doterajší stav“ môže v osobitných prípadoch obsahovať súčasne číslo LV aj číslo
PK vložky, a to napr. v prípade, ak časf práv k parcele registra E je zapísaná na LV a časť je
ešte evidovaná v pozemkovej knihe, alebo ak je na pozemkovoknižnú parcelu založený tzv.
„hluchý“ LV (tieto skutočnosti sa uvedú v poznámke pod výkaz výmer).
(5) V prípade, že nie je v pozemkovej knihe evidovaná výmera pozemku alebo je
evidovaná preukázateľne chybne, uvedie sa v „Doterajšom stave“ výmera z parcelného
protokolu bývalého pozemkového katastra a táto skutočnosť sa uvedie v poznámke. Ak pre
katastrálne územie nejestvuje operát bývalého pozemkového katastra a v pozemkovej knihe
nie je evidovaná výmera, výmera sa neuvádza, ale táto skutočnosť sa uvedie v poznámke. V
prípade, ak sú v pozemkovej knihe výmery vedené v plošných siahových mierach, uvádzajú
sa do výkazu výmer v plošných metrických mierach.
(6) Ak sú v „Doterajšom stave“ výkazu výmer medzi parcelami registra C aj dielové
(dielčie) parcely, príslušné parcelné číslo (kmeňové číslo a prípadné podlomenie) sa uvádza
len raz a do predpísaných stĺpcov sa pod seba uvedú výmery a druhy pozemkov jednotlivých
dielov, pričom jednotlivé diely sa osobitne neoznačujú ani ich výmera nespočítava;
informácia o výskyte takýchto parciel sa uvádza v poznámke pod výkazom výmer (vzor je v
prílohe č.9).
(7) Ak sa v „Doterajšom stave“ pri riešení „Stavu právneho“ vyskytujú parcely (z
iných podkladov ako je register C KN) z viacerých pôvodných katastrálnych území, uvedie sa
názov pôvodného katastrálneho územia do zátvorky za parcelné číslo (vzor je v prílohe č.
15), alebo do poznámky pod výkaz výmer.
(8) V časti „Zmeny“ sa uvádza označenie dielov parciel arabskými číslami, výmera
dielov parciel, ich pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel doterajšieho
stavu. Časť „Zmeny“ sa zostavuje spôsobom, ktorý zaručuje prehľadnosť pôvodu dielov, ako
aj jednoznačnú príslušnosť dielov k novovytváraným parcelám.
(9) Prostredníctvom dielov sa vo výkaze výmer rieši:
a) „Stav právny“, s výnimkou prípadu, keď novourčená parcela je vytváraná z parciel, ku
ktorým sa viaže jeden právny vzťah a prípadu, ak sa parcely v tom istom obvode zlučujú a
znova rozdeľujú (v takomto prípade sa. do výkazu výmer uvedie poznámka „Parcely sa
zlučujú a znova rozdeľujú“; táto poznámka musí byť v súlade s obsahom listín, pre ktoré je
predmetný geometrický plán technickým podkladom),
b) „Stav podľa registra C KN“, ak sa vytvára nová parcela, v ktorej sa. zlučujú viaceré druhy
pozemkov, príp. ak sa vytvára nová parcela so zmeneným druhom pozemku z viacerých
pôvodných parciel (a na zápis do KN je potrebný súhlas na. zmenu druhu pozemku od
orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo je potrebné rozhodnutie orgánu
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, prípadne lesného pôdneho fondu o odňatí,
resp. vyňatí 22)) a vyčíslenie dielov (jednotlivých druhov pozemkov) je potrebné na
uvedené súhlasy, resp. rozhodnutia (vzory sú v prílohách č. 16 a 17),
c) „Stav právny totožný s registrom C KN“, ak je potrebné sprehľadniť väzbu (zostavenie
novourčených parciel z dielov) medzi parcelami v „Doterajšom stave“ a v „Novom stave“
pre účely spísania listín, príp. rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov ochrany.
( 10) Pri zostavovaní výkazu výmer v geometrickom pláne (vyhotovenom v súlade s
§ 11 ods. 6), ktorý slúži na určenie práv k väčšiemu územnému celku pre jednu oprávnenú
osobu, sa zjednodušeným spôsobom vytvorené diely zapíšu do časti „Zmeny“ spôsobom,
ktorý je použitý v prílohe č. 6.
(11) „Nový stav“ výkazu výmer obsahuje čísla nových a doterajších parciel (po
navrhovanej zmene), ich nové výmery, druhy pozemkov, v zátvorke uvedený spôsob
využívania nehnuteľností (napr. dvor, spoločný dvor, dom s.č. a pod.), meno a priezvisko
(názov) a adresa (sídlo) navrhovaného nového vlastníka,, alebo inej oprávnenej osoby. „Nový
stav“ sa zostavuje podľa nasledujúcich zásad:
a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) v „Novom stave“ je len informatívny údaj, ktorý
nie je záväzný na spísanie listiny,
b) v „Novom stave“ v stĺpci „vlastník, (iná oprávnená osoba), adresa (sídlo)“ sa k zvyškovým
parcelám uvádza text „Doterajší“ a údaje o zvyškových parcelách (s výnimkou údajov o
parcelách registra C) sa v „Stave právnom“ uvedú v zátvorkách,
c) v prípade viacnásobného výskytu totožného údaja v po sebe nasledujúcich riadkoch v
novom stave v stĺpci „vlastník, (iná oprávnená. osoba), adresa (sídlo)“ sa môže v ďalšíchvýskytoch použiť “ skratka „detto ,
d) ak sa osobitne rieši „Stav právny“, potom sa v „Stave podľa registra C KN“ v stĺpci
„vlastník, nájomca, držiteľ (adresa)“ môže k identickej novovytvorenej parcele uviesť text
„Ako v právnom stave“,
e) „Nový stav“ výkazu výmer nemôže obsahovať dielové (dielčie) parcely.
12) Osobitne pre každý riešený stav sa z výmer parciel v „Doterajšom stave“, z
výmer parciel v „Novom stave“, ako aj z výmer dielov parciel v časti „Zmeny“ vykoná
kontrolný súčet.
(13) Poznámky k údajom uvedeným vo výkaze výmer (napr. rozhodnutia o právach
k nehnuteľnostiam v zmysle ods. 2 a pod.), sa uvádzajú v dolnej časti tlačiva za kontrolnými
súčtami výmer.
(14) Ak sa vyhotovuje geometrický plán iba na vyznačenie vecného bremena, výkaz
výmer sa zostavuje podľa nasledujúcich zásad:
a) v „Stave právnom“ výkazu výmer sa „Nový stav“ nezostavuje a v „Doterajšom stave“ sa
uvádzajú údaje o parcelách, ktoré budú zaťažené vecným bremenom, pričom kontrolný
súčet výmer parciel sa nevykonáva; v prípade zriaďovania vecného bremena k pozemkom
pod bytovým domom sa v časti „Zmeny“ uvedú diely parciel pod bytovým domom,
vrátane kontrolného súčtu ich výmer (vwr je v prílohe č. 13),
b) v „Stave podľa registra C KN“ sa časť „Zmeny“ nezostavuje, do „Doterajšieho stavu“ a
„Nového stavu“ sa uvedú tie isté zodpovedajúce parcely registra C KN a kontrolný súčet
výmer parciel sa nevykonáva; (v „Novom stave“ sa kolónka „vlastník, (iná oprávnená
osoba), adresa (sídlo)“ vypĺňa ako u iných geometrických plánov),
c) „Stav právny, totožný s registrom C KN“ sa rieši analogicky ako „Stav podľa registra C
KN“,
d) pod údaje výkazu výmer sa vpíše poznámka spresňujúca predmet vecného bremena, čísla
parciel, ktoré budú zaťažené vecným bremenom a v koho prospech.
(15) Ak sa vo výkaze výmer rieši zlučovanie, resp. zmena druhov pozemkov,
pričom na zápis do KN je potrebný súhlas na zmenu druhu pozemku od orgánu ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo je potrebné rozhodnutie orgánu ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, prípadne lesného pôdneho fondu o odňatí, resp. vyňatí,
možno vytváranie nových parciel riešiť dvomi spôsobmi:
a) v „Stave podľa registra C KN“ sa vyčíslia jednotlivé diely druhov pozemkov tak, ako je
uvedené v ods. 9 písm. b) a pod údaje výkazu výmer sa uvedie príslušná poznámka (vzor
je v prílohe č. 16),
b) v geometrickom pláne sa vytvoria len také parcely ktorých zápis do KN nevyžaduje
uvedené rozhodnutie, alebo súhlas, t.j. z jednotlivých častí doterajších parciel s druhmi
pozemkov, ktoré nie je možné meniť bez súhlasu, resp. rozhodnutia, sa vytvoria
samostatné parcely
____

22) Zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.

§13

Geometrický plán v elektronickej forme

(1) Štruktúru, vrstvy a výmenný formát geometrického plánu v elektronickej forme
stanovuje ÚGKK SR v osobitných technických predpisoch 23)
(2) Grafické znázornenie geometrického plánu v elektronickej forme je tvorené
úplným obsahom vektorovej katastrálnej mapy v rozsahu novonavrhovaného stavu všetkých
riešených parciel registra C KN.
(3) Vyhotovenie geometrického plánu v elektronickej forme nenahrádza povinnosť
vyhotovenia žiadnej z jeho častí v predpísanom tvare na papierovom médiu v zmysle § 9
ods. 1.

§14

Prvopisy geometrického plánu

(1) Všetky vyhotovenia geometrického plánu, ktoré boli autorizačne overené a
úradne overené a opatrené pečiatkami a podpismi v popisovom poli, sú rovnocennými
prvopismi geometrického plánu.
(2) Každý prvopis geometrického plánu musí spĺňať podmienky uvedené v § 4
ods. 4.

§15

Autorizačné overenie geometrického plánu

(1) Autorizačné overenie geometrického plánu vykonáva autorizovaný geodet a
kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie 3) pri vykonávaní znaleckej
činnosti, ak má na. to osobitnú odbornú spôsobilosť.
(2) Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a
kartografie, pred autorizačným overením geometrického plánu preskúma, či kvalita a
presnosť meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, ako aj ďalšie náležitosti
geometrického plánu vyhovujú predpisom. Týmto overením preberá autorizovaný geodet a
kartograf spoluzodpovednosť za obsahovú úplnosť, za správnosť údajov doterajšieho a
novonavrhovaného stavu, za náležitosti a predpísanú presnosť meračských, výpočtových a
zobrazovacích prác (za zákres novonavrhovaného stavu ceruzkou do katastrálnej mapy), za
správnosť vyhotovenia geometrického plánu v elektronickej forme a jeho súlad s výstupmi
na papierovom médiu, za správnosť očíslovania nových pevných bodov PBPP,
novonavrhovaných parciel a záznamu podrobného merania zmien.
(3) Autorizačné overenie sa vykoná podľa § 10 ods. 2 týchto smerníc na všetkých
prvopisoch geometrického plánu a na zázname podrobného merania zmien (s výnimkou
uvedenou v § 7 ods. 4).
(4) Katastrálny odbor okresného úradu umožní pred autorizačným overením
geometrického plánu autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to určených,
prekontrolovanie ceruzkového zákresu v katastrálnej mape, prípadne vykonanie kontrolného
kartometrického merania na iných grafických podkladoch, ako aj kontrolu údajov uvedených
v doterajšom stave výkazu výmer.
____

23) Inštrukcia na prevádzkovanie Automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (984 900 I/95). Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (984 210 MN-1/95). Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy (984 420 MN-1/95)

§16

Úradné overenie geometrického plánu

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie4) katastrálnemu odboru
okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v
štyroch vyhotoveniach (podľa požiadaviek objednávateľa geometrického plánu možno
predložiť aj väčší počet vyhotovení), pričom jeden prvopis ostáva, na, katastrálnom odbore
okresného úradu.
(2) Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia
byť autorizačne overené.
(3) Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s
geometrickým plánom:
a) záznam podrobného merania zmien (s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 4),
b) výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP 24), (ak tieto boli zriaďované),
c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
d) výpočet výmer parciel a ich dielov,
e) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch 25), ktoré boli potrebné na
zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, resp. zničené.
(4) V katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu, sa
okrem podkladov uvedených v ods. 1 a 3 predkladá na dohovorenom pamäťovom nosiči aj
geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte
podľa § 13.
(5) Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického
plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s
platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s
pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres novonavrhovaného stavu do katastrálnej
mapy, prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania. Ak
sa vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, katastrálny odbor okresného úradu vykoná. v
primeranom rozsahu kontrolu meraných omerných mier novým prepočtom zo súradníc
podrobných bodov, kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov ležiacich na priamke
medzi pôvodnými bodmi, prípadne vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak sa predkladá
geometrický plán aj na pamäťovorn nosiči, jeho kontrola sa vykoná v podmienkach
používaného interaktívneho grafického systému.
(6) Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad východiskových údajov
KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových
parciel s pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti geometrický plán s
dokumentáciou uvedenou v ods. 3 a 4 a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené
nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra
overených geometrických plánov (register G1).
(7) Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi,
zamestnanec katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť,
geometrický plán v príslušnej časti popisového poľa plánu v mene katastrálneho odboru
____

24) § 28 vyhlášky č. 178/1996 Z. z.
25) § 29 vyhlášky č. 178/1996 Z. z., Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach (984 121 I/93).

okresného úradu úradne overí doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.
215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii“, menom, priezviskom, svojím podpisom, dátumom a
odtlačkom okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru okresného úradu, ako aj číslom (položkou)
podľa registra overených geometrických plánov, na všetkých exemplároch geometrického
plánu.
(8) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako
dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených menej ako
dvadsaťpäť dielov, . príp. ak ide o plán na líniové stavby kratšie ako 1,5 km a ak je v súlade s
príslušnými predpismi, katastrálny odbor okresného úradu geometrický plán úradne overí v
termíne do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu; inak ho v tejto lehote
vráti.
(9) Geometrický plán na. stavbu diaľnice a geometrický plán na pozemkové
úpravy katastrálny odbor okresného úradu overí v termíne do 15 pracovných dní odo dňa.
podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.
(10) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje viac ako
dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených viac ako
dvadsaťpäť dielov, príp. ak ide o geometrický plán na líniové stavby dlhšie ako je uvedené
v ods. 8, katastrálny odbor okresného úradu ho overí v termíne do 30 pracovných dní odo
dňa podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.
(11) Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, resp. po
doplnení geometrického plánu a po jeho opätovnom predložení na úradné overenie a ak nie
sú zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí geometrický
plán v skrátenej lehote.
(12) Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného
úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje 13).

§17

Dokumentácia geometrického plánu

Katastrálny odbor okresného úradu uloží jeden exemplár prvopisu geometrického
plánu spolu s výsledným operátom uvedeným v § 16 ods. 3 a 4 do dokumentácie.

§18

Vyhotovovanie kópií geometrického plánu

(1) Kópiou geometrického plánu sa rozumie farebná reprodukcia autorizačne a
úradne overeného geometrického plánu podľa § 15 a § 16 týchto smerníc. Vo voľnej časti
grafického znázornenia sa uvedie poznámka: „Kópia je úplná a totožná s prvopisom
geometrického plánu a obsahuje … listov 26) a ďalej číslo položky podľa knihy overených
kópií, alebo rovnopisov, dátum, meno, podpis a okrúhla pečiatka katastrálneho odboru
okresného úradu.
(2) Kópie z geometrického plánu môže vyhotoviť fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti, alebo aj
katastrálny odbor okresného úradu (ak má na. tento účel vyhovujúcu reprodukčnú techniku).
Za overenie kópie geometrického plánu katastrálny odbor okresného úradu vyberie správny
poplatokl3); vyhotovenie kópie geometrického plánu spoplatní podľa ponukového cenníka.

(3) Keď sa kópia geometrického plánu skladá z viacerých reprodukovaných listov,
musia byť spolu pevne spojené a opatrené pečiatkou vyhotoviteľa kópie geometrického plánu
tak, aby sa vylúčila dodatočná výmena jednotlivých listov, alebo častí.
____

26) § 28 vyhlášky ÚGKK SR č. 331/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje Spravovací poriadok okresných úradov a krajských úradov na úseku katastra nehnuteľností.

DRUHÁ ČASŤ

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

§19

Vytýčenie hraníc pozemku

(1) Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí
poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice,
hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah
v teréne a v určenom podklade.
(2) Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z
určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie
sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného
pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti
medzi susednými lomovými bodmi.
(3) Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú
trvalo označované 17) vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo
všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice do 30 dní od úradného overenia operátu
vytýčenia hranice pozemku za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná.
(4) Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa., ani nezanikajú práva k ne-
hnuteľnostiam.
(5) Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať:
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a
kartografické činnosti 9),
b) katastrálny odbor okresného úradu.
3)
(6) Operát z vytyčovania hranice pozemku podlieha autorizačnému overeniu a
úradnému overeniu 4).
(7) K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov
(alebo iné oprávnené osoby), ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

§ 20

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemku

(1) Na vytyčovanie hraníc pozemku sa použijú prednostne tie podklady, v ktorých
sú originálne údaje o súbore lomových bodov alebo mapy, ktoré boli z nich vyhotovené alebo
ich presné kópie. Sú to:
a) poľné náčrty vyhotovené pri pôvodnom mapovaní,
b) meračské náčrty z nového merania 27), z obnovy operátov KN (technicko-hospodárske
mapovanie ďalej len „THM“ a tvorba Základnej mapy veľkej mierky – ďalej len
„ZMVM“), zo zameriavania zmien pri údržbe KN, pri vyhotovovaní geometrických
plánov, z regulačných plánov obcí, z prídelového a sceľovacieho operátu, a pod.,
____

27) Zákon č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedení.

c) zoznamy súradníc podrobných bodov v S-JTSK a ich číselné prehľady, geodetické údaje
PBPP,
d) fotogrametrické náčrty na obnovu operátov KN v mierke 1:1000 a 1:2000, ktoré obsahujú
všetky údaje meračských náčrtov (TI-PVI a ZMVM), podľa ktorých sú zobrazené
vlastnícke hranice v KN,
e) vyšetrovacie náčrty a súpisy nehnuteľností z obnovy operátov KN novým mapovaním
(ZMVM), v ktorých sa nachádzajú údaje o označení priebehu vlastníckych hraníc
pozemkov, čísla lomových bodov, merané omerné miery a popis priebehu vlastníckych
hraníc po očíslovaných bodoch,
f) geometrické plány, ktoré sú súčasťami verejných listín, alebo iných listín o právach
k nehnuteľnostiam,
g) katastrálna mapa KN (z obnovy operátov evidencie nehnuteľností – THM, ZMVM) alebo
katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, ak sú v nich zobrazené pozemky, ku
ktorým boli založené práva k nehnuteľnostiam; mapa bývalého pozemkového katastra sa
využije v tom prípade, ak katastrálna mapa KN má nižšiu grafickú presnosť, alebo ak v nej
nie je zobrazená. predmetná, hranica..
(2) V grafických mapách, ktoré boli vyhotovené v siahových mierkach, treba brať
zreteľ na prípadný nesúlad hraníc susedných katastrálnych území a aj na nesúrodosť grafickej
triangulácie a z toho vzniknutých chýb pri grafickom určení stanovísk meračského stola a iné
nepresnosti vzniknuté z metódy mapovania. Pri určovaní vytyčovacích prvkov z týchto máp
treba vychádzať, podľa daných možností, z identických pevných prvkov polohopisu
vzdialených do cca. 200 m od vytyčovaného objektu.
(3) Ak nie je možné vytýčiť lomové body na hraniciach pozemku v teréne podľa
ods. 1 písm. a) až f) a ak bolo zistené, že zákres vytyčovanej hranice vo zvolenej mape je
správny (nedošlo k chybnému zákresu, či inej nepresnosti v mape), odmerajú sa všetky
potrebné konštrukčné prvky z tejto mapy alebo z jej presného odtlačku.
(4) Potrebné podklady na vytyčovanie hraníc pozemku poskytujú oprávneným
osobám katastrálne odbory okresných úradov (výnimočne Geodetický a kartografický ústav
Bratislava z Ústredného archívu geodézie a kartografie).
(5) Na vytyčovanie hraníc pozemku nemožno použiť údaje z identifikačných vrstiev
vektorových máp (ani ich grafické analógové ekvivalenty), ktoré sú súčasťou prevzatých
registrov vlastníckych práv, zjednodušených registrov pôvodného stavu a registrov obnovenej
evidencie pozemkov v prípade, ak mapa určeného operátu je vytvorená na matematickom
základe.

§ 21

Súčinnosť katastrálneho odboru okresného úradu pri vytyčovaní hraníc pozemku

(1) Katastrálny odbor okresného úradu v priestoroch na to určených umožní
vyhotoviteľovi operátu vytyčovania hraníc pozemku nazrieť do katastrálneho operátu,
prípadne iných dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické
meranie a určovať výmery parciel. Katastrálny odbor okresného úradu na základe požiadavky
vyhotoviteľa operátu vytyčovania hraníc pozemku vyhotoví naj eho náklady kópie, odpisy a
výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vytyčovaním predmetných hraníc.
(2) Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, poskytnutie geodetických údajov
o geodetických bodoch ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu, alebo operátu bývalého
pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vytyčovania hraníc sa spoplatňuje 13).
(3) Ten, kto vytyčuje hranice pozemku si od katastrálneho odboru okresného úradu
vyžiada pridelenie:
a) čísla vytyčovacieho náčrtu,
b) čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa (ďalej len „PBPP“), ak ich
bude zakladať s cieľom vytýčenia hranice.
(4) Pridelenie vyžiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho
odboru okresného úradu spravidla nad popisovým poľom vytyčovacieho náčrtu.

§ 22

Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku

(1) Hranice pozemku sa vytyčujú pomocou vytyčovacích prvkov, ktoré sa získavajú
z podkladov uvedených v § 20.
(2) Vytyčovanie hraníc pozemku sa vykonáva:
a) z priamo meraných mier, ktoré sa nachádzajú v meračských náčrtoch a zápisníkoch,
b) z mier vypočítaných zo súradníc podrobných bodov v S-JTSK, alebo v miestnom
súradnicovom systéme,
c) podľa mapy z kartometricky získaných prvkov.
(3) Pri vytyčovaní hraníc pozemku podľa § 20 ods. 1 písm. a) až f) sa použijú podľa
možnosti tie isté miery – údaje a rovnaké metódy (s výnimkou metódy meračského stola), aké
boli použité pri ich zameriavaní.
(4) Vytýčenie hraníc pozemku sa všeobecne musí vykonať metódou a postupmi,
ktoré sú najvhodnejšie pre dosiahnutie požadovanej presnosti. Hranica pozemku nesmie byť
vytýčená s menšou presnosťou ako to umožňujú najpresnejšie použité podklady podľa § 20
ods. 1. Presnosť a metódy vytyčovania podrobných lomových bodov hraníc pozemku sú
uvedené v predpise 16).
(5) Vytýčenie hranice pozemku musí byť náležite prekontrolované, aby bola
overená správnosť vytýčenia; napr. zmeraním kontrolných omerných mier medzi vytýčenými
podrobnými (lomovými) bodmi, zmeraním krížových mier, výpočtom výmer vytýčených
parciel, porovnaním vypočítaných výmer parciel s výmerami evidovanými v KN, preverením
vytýčenej polohy lomových bodov ležiacich na priamke, porovnaním vzdialeností medzi
identickými bodmi odmeranými na mape (po oprave o zrážku mapy 16) so zodpovedajúcimi
dĺžkami zmeranými v teréne a pod.
(6) Ak je podkladom na vytýčenie hranice pozemku meračský náčrt a možno
obnoviť pôvodnú meračskú priamku, poloha východiskových meračských bodov sa overí
zaisťovacími mierami. Meračské body môžu byť od pevných bodov vzdialené maximálne
200 m. Väčšie vzdialenosti sú neprípustné. Meračské body musia byť overené aspoň tromi
zaisťovacími mierami od pevných bodov, ktorými sú jednoznačne identifikovateľné body vo
zvolenom podklade a v teréne.
(7) Ak sa hodnoty vytyčovacích prvkov prevezmú z meračského náčrtu a pôvodnú
meračskú sieť nemožno obnoviť, zvolí sa nová meračská sieť a vytyčovacie prvky sa
vypočítajú transformáciou meraných hodnôt alebo súradníc lomových bodov vytyčovanej
hranice. Transformačné koeficienty sa určia z totožných bodov, ktoré sú zamerané v
pôvodnej i novej sieti.
(8) Vlastné vytýčenie vlastníckej hranice v teréne sa vykoná následne po prešetrení
priebehu hranice pozemku a to vytýčením lomových bodov hranice podľa údajov –
vytyčovacích prvkov z vytyčovacieho náčrtu a vyhotovením protokolu o vytýčení hranice
pozemku (prípadne aj technickej správy a zoznamu súradníc použitých a vytýčených bodov),
v ktorom sa na. popis priebehu vytýčenej hranice pozemku využije očíslovanie lomových
bodov z vytyčovacieho náčrtu.
(9) Keď sa vytyčujú vlastnícke hranice celého obvodu pozemku, jeho výmera sa
vypočíta z vytyčovacích prvkov a porovná sa s výmerou evidovanou v KN. Ak je hodnota
krajnej odchýlky vo výmere16) prekročená, poznačí sa (ak možno vylúčiť chybu vo
vytyčovacích prvkoch a z nich vypočítanej výmere pozemku) návrh na opravu výmery
pozemku vo vytyčovacom náčrte a katastrálny odbor okresného úradu sa upovedomí o chybe
v katastrálnom operáte. Vzhľadom na skutočnosť, že výmera je údaj odvodený, je
neprípustné prispôsobovať vytyčovacie prvky výmerám evidovaným v KN.
(10) Ak pre vytýčenie hranice pozemkov nie sú k dispozícii technické podklady
vytvorené na matematickom základe (uvedené v § 20 ods. 1) a do katastrálneho operátu
neboli prevzaté výsledky registrov vlastníckych práv, zjednodušených registrov pôvodného
stavu a registrov obnovenej evidencie pozemkov, vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov z
netechnických podkladov (napr. krokárske mapy, pozemkovoknižné náčrty a pod.) nemožno
vykonať.

§ 23

Výsledný operát vytyčovania hraníc pozemkov

(1) Výsledný operát vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje:
a) vytyčovací náčrt (vzor je v prílohe č. 24),
b) protokol o vytýčení hranice pozemku (vzor je v prílohe č. 25),
c) zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov,
d) technickú správu (v zmysle § 27).
(2) Vyhotoviteľ odovzdá po úradnom overení výsledného operátu vytyčovania
hraníc jeden prvopis objednávateľovi a jeho kópie podľa ods. 1 aj vlastníkom susedných
dotknutých nehnuteľností.
(3) Ak sa vytyčovanie hranice pozemku vykonáva pre potrebu vyhotovenia
geometrického plánu, dokumentácia uvedená v ods. 1 a) a c) sa nevyhotovuje a vytyčovacie
prvky a spôsob vytýčenia sa zaznamenajú priamo do záznamu podrobného merania zmien
vyhotoveného pre potreby spracovania predmetného geometrického plánu.

§ 24

Vytyčovací náčrt

(1) Vytyčovací náčrt obsahuje:
a) popisové pole,
b) grafické znázornenie,
c) polárne vytyčovacie prvky v prehľadnej tabuľke (ak boli na vytýčenie použité).
(2) Popisové pole obsahuje kolónku:
a) vyhotoviteľ,
b) kraj, okres, obec, katastrálne územie,
c) číslo objednávky, mapový list č.,
d) vytyčovací náčrt p. č. …………,

e) vyhotovil, dňa, meno,
f) hranice boli v prírode označené …………,
g) vytyčovací náčrt č.,
h) s textom „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo
všeobecnej dokumentácii“,
i) autorizačne overil, dňa, meno, pečiatka a podpis (s textom „Náležitosťami a presnosťou
zodpovedá predpisom“),
j) úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis (s textom „Úradne overené podľa § 9
zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii„).
(3) Popisové pole sa vypĺňa podľa predtlače analogicky so zásadami popísanými
v § 10 ods. 2.
(4) Grafické znázornenie vytyčovacieho náčrtu sa vyhotovuje ako kópia alebo
zväčšenina. katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a čitateľnosť
kresby a popisu. Grafické znázornenie obsahuje najmä zobrazenie parciel, ktorých hranice sú
predmetom vytýčenia, ako aj zobrazenie okolitých parciel, ďalej zákres použitej vytyčovacej
siete a spôsob pripojenia, zákres PBPP a pevných bodov použitých na pripojenie merania,
čísla podrobných bodov použitých na vytyčovanie a kontrolné meranie, čísla použitých
PBPP, bodov vytyčovacej siete, čísla všetkých vytyčovaných bodov, kontrolné omerné
miery, krížové miery, miery použité na vytýčenie lomových bodov (pretínanie z dĺžok a
metóda pravouhlých súradníc) a vyznačenie orientácie na sever.
(5) Grafické znázornenie sa vyhotovuje podľa technickej normy21) zásadne čiernou
farbou. Polohopis sa zobrazuje tenkou čiarou hrúbky 0,18 mm. Vytyčované lomové body sa
zobrazujú krúžkom s priemerom 1,0 mm. Vytyčovaná hranica, sa zobrazuje plnou čiarou
hrúbky 0,5 mm.
(6) Grafické znázornenie sa vyhotovuje tak, aby bol jasný úplný postup prác pri
vytyčovaní. Pri polárnej metóde sa smery na vytyčované lomové body zobrazujú (prípadne
naznačujú) bodkovanou čiarou hrúbky 0,18 mm {kód čiary 0.092).
(7) Ak mierka grafického znázornenia neumožňuje zobrazenie potrebnej úrovne
podrobností, možno ich zobraziť mimo vlastnej kresby ako detail príslušnej časti, pričom sa
vzájomná väzba označí dvojicami veľkých písmen abecedy.
(8) Ak je vytyčovací náčrt väčších rozmerov ako formát A4 , poskladá sa do
formátu A4 s popisovým poľom na vrchnej strane.
(9) Ak sa na vytýčenie lomových bodov hranice pozemku použila polárna metóda,
uvedú sa vytyčovacie prvky do prehľadnej tabuľky, ktorá sa umiestni na samostatnú stranu,
prípadne na voľnú plochu vedľa grafického znázornenia.
(10) Vytyčovací náčrt sa vyhotovuje na predpísanom tlačive (vzor je v prílohe č.26).
( 11 ) Vytyčovací náčrt musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom
na kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.
(12) Ak je vytyčovací náčrt vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy
musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísaným tlačivom.

§ 25

Protokol o vytýčení hranice pozemku

(1) Protokol o vytýčení hranice pozemku obsahuje:
a) meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vyhotoviteľa,
b) číslo objednávky,
c) dátum vytýčenia hranice pozemku,
d) meno a priezvisko (názov) a adresu (sídlo) objednávateľa vytýčenia hranice pozemku,
e) údaje o vytyčovaných hraniciach pozemkov s udaním katastrálneho územia, obce, okresu,
kraja a parcelných čísiel predmetných pozemkov,
f) údaje o použitých podkladoch, podľa ktorých bolo vytýčenie vykonané a stručný popis
postupu vytyčovacích prác (pri zložitejšom postupe sa vyhotovuje technická správa),
g) spôsob označenia lomových bodov vytýčenej hranice pozemku,
h) vyjadrenie zúčastnených strán, ktoré boli oboznámené s výsledkom vytýčenia hraníc
pozemku s uvedením mena, priezviska (názvu), adresy (sídla), práva k pozemku a s ich
podpismi,
i) meno, priezvisko, pečiatka a podpis osoby, ktorá hranicu vytýčila,
j) dátum, pečiatka a podpis autorizovaného geodeta a kartografa a text „Náležitosťami a
presnosťou zodpovedá predpisom“.
(2) Súhlas, nesúhlas, alebo pripomienky vlastníkov alebo iných oprávnených osôb s
vytýčenými hranicami sa uvedú v protokole o vytýčení hranice pozemku (vzor je v prílohe č.
25). Do protokolu o vytýčení hranice pozemku sa uvedie aj skutočnosť, že niektorá zo
zúčastnených strán odmietla protokol podpísať, príp. sa k vytýčeniu vyjadriť.

§ 26

Zoznam súradníc použitých a vytýčených bodov

(1) Súčasťou operátu vytyčovania hraníc pozemku je aj zoznam súradníc použitých
a vytýčených bodov. Novourčeným bodom PBPP, prípadne bodom miestneho súradnicového
systému sa prideľujú čísla v súlade so zásadami uvedenými v predpise 16).
(2) Lomové body vytyčovanej hranice, ktoré v KN ešte nemajú pridelené čísla a
určené súradnice v S-JTSK, sa číslujú priebežne v rámci vytyčovacieho náčrtu. Číslovanie
bodov v zozname súradníc sa musí zhodovať s číslovaním bodov v ostatných častiach
operátu vytýčenia hraníc pozemku.
(3) Súčasťou zoznamu súradníc použitých a vytýčených bodov je aj číslo
vytyčovacieho náčrtu, ku ktorému sa zoznam vyhotovil, meno a podpis zamestnanca,, ktorý
zoznam zostavil, ako aj dátum vyhotovenia.

§ 27

Technická správa

(1) Samostatná technická správa. sa vyhotovuje, ak postup pri vytýčení nie je možné
z priestorových dôvodov popísať v protokole o vytýčení hraníc pozemku.
(2) V technickej správe je uvedený najmä postup meračských a vytyčovacích prác,
použité podklady, spôsob overenia identických bodov, príp. línií, použitý transformačný
kľúč, stredná polohová chyba transformačného kľúča, výpočet polygónových ťahov, použité
programové vybavenie, použitý skener (s atestom), údaje o kvalite naskenovaného obrazu
(dodané skenovacím pracoviskom), hodnoty zmerané pri zhusťovaní, resp. zakladaní
vytyčovacej siete, údaje o určení (a eliminovaní) zrážky v použitých grafických podkladoch a
pod.
(3) Súčasťou technickej správy je aj číslo vytyčovacieho náčrtu, ku ktorému bola
technická správa vyhotovená, meno a podpis pracovníka, ktorý správu napísal, ako aj dátum
jej vyhotovenia.

§ 28

Prvopisy operátu vytyčovania hraníc pozemku

(1) Všetky vyhotovenia operátu vytyčovania hraníc pozemku, ktoré boli autorizačne
overené a úradne overené a opatrené pečiatkami a podpismi v popisovom poli, sú
rovnocennými prvopismi operátu vytyčovania hraníc pozemku.
(2) Každý prvopis operátu vytyčovania hraníc pozemku musí spĺňať podmienky
uvedené v § 24 ods. 1l.

§ 29

Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku

(1) Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku vykonáva
autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie 3) pri
vykonávaní znaleckej činnosti, ak má. na to osobitnú odbornú spôsobilosť.
(2) Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a
kartografie, pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku preskúma, či
kvalita a presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, ako aj
ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hraníc pozemku vyhovujú predpisom. Týmto overením
preberá autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za správnosť uvedených údajov,
za náležitosti a predpísanú presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích
prác, za prípadný výber identických bodov a transformáciu, za. vykonanie príslušných
kontrolných meraní, za správnosť očíslovania nových pevných bodov PBPP, za použitie
najvhodnejších podkladov, za zvolenie metód a postupov, ktoré sú vyhovujúce pre
dosiahnutie požadovanej presnosti, ako aj za obsahovú úplnosť operátu vytyčovania hraníc
pozemku.
(3) Autorizačné overenie sa vykoná v zmysle § 10 ods. 2 týchto smerníc na
všetkých prvopisoch operátu vytyčovania hraníc pozemku, a to na mieste na to vyhradenom
vo vytyčovacom náčrte a v protokole o vytýčení hraníc pozemku.
(4) Katastrálny odbor okresného úradu umožní pred autorizačným overením operátu
vytyčovania hraníc pozemku autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to
určených, vykonanie kontrolného kartometrického merania na použitých grafických
podkladoch.

§ 30

Úradné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku

(1) Operát vytyčovania hraníc pozemku sa predkladá do 30 dní od jeho vyhotovenia
na. úradné overenie4) katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa
nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v troch vyhotoveniach (podľa požiadaviek
možno predložiť aj väčší počet vyhotovení), pričom jeden prvopis ostáva na. katastrálnom
odbore okresného úradu.

(2) Všetky vyhotovenia operátu vytyčovania hraníc pozemku predložené na úradné
overenie musia byť autorizačne overené podľa § 29.
(3) Vyhotoviteľ predkladá na úradné overenie spolu s operátom vytyčovania hraníc
pozemku:
a) výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP 24) (ak tieto boli zriaďované),
b) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch25), ktoré boli potrebné na
meranie, príp. vytyčovanie a neboli nájdené, alebo boli zničené, alebo poškodené.
(4) Operát vytyčovania hraníc pozemku odovzdáva na. úradné overenie v obale,
pričom čelná stra.na obalu musí byť v jeho spodnej časti opatrená. tabuľkou popisového poľa
vytyčovacieho náčrtu. V popisovom poli sa kolónky „autorizačne overil“ a „úradne overil“
uhlopriečne vyčiarknu, nakoľko na obale sa autorizačné a úradné overenie operátu
vytyčovania hraníc pozemku nevyznačuje.
(5) Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením operátu vytyčovania
hraníc pozemku preskúma vhodnosť použitých podkladov a ich súlad s platným stavom KN,
prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania.
(6) Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad, vráti výsledný operát
vytyčovania hraníc pozemku spolu s dokumentáciou uvedenou v ods. 3 a s protokolom o
kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia v lehote do
30 pracovných dní odo dňa predloženia. Dátum vrátenia sa poznačí do registra overených
operátov vytyčovania hraníc pozemkov (register G3).
(7) Ak je operát vytyčovania hraníc pozemku vyhotovený v súlade s príslušnými
predpismi, katastrálny odbor okresného úradu prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý má
osobitnú odbornú spôsobilosť, operát do 30 pracovných dní v príslušnej časti popisového
poľa vytyčovacieho náčrtu plánu úradne overí. Úradné overenie sa vykoná doložkou „Úradne
overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii„, menom,
priezviskom, podpisom, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky katastrálneho odboru
okresného úradu, ako aj číslom (položkou) podľa registra overených operátov vytyčovania
hraníc pozemkov, na všetkých exemplároch vytyčovacieho náčrtu.
(8) Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, príp. po doplnení
operátu vytyčovania, hraníc pozemku, po opakovanom vytýčení (ak je to vzhľadom na
zistené závady potrebné), po opätovnom predložení operátu na. úradné overenie a ak nie sú
zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí operát
vytyčovania hraníc pozemku v skrátenej lehote.
(9) Úradné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku katastrálnym odborom
okresného úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňujel3).

§31

Dokumentácia operátu vytýčenia hraníc pozemku

Katastrálny odbor okresného úradu uloží jeden exemplár prvopisu operátu vytýčenia
hraníc pozemku v zmysle § 23 ods. 1 do dokumentácie.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 32

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Inštrukcia na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc
pozemkov (984 240 I/93) zo dňa 17.6.1994, ÚGKK SR č. NP – 1784/1994.

§ 33

Účinnosť

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o ich vydaní vo
Vestníku vlády Slovenskej republiky.


Zoznam smerníc a inštrukcií vydaných ÚGKaK