Zákon 215/1995 o geodézii a kartografii

Sponzorované odkazy:

zákon NR SR č. 215/1995 z 12. septembra 1995 o geodézii a kartografii
Poznámka: zákon bol novelizovaný, platnú verziu nájdete tu

215/1995 Z.z.

ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 12. septembra 1995

o geodézii a kartografii

Zmena: 423/2003 Z.z.
Zmena: 346/2007 Z.z.


Obsah:


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy pri vykonávaní geodetických a kartografických činností v geodetických základoch, v podrobných bodových poliach, v mapovaní, v inžinierskej geodézii, pre kataster nehnuteľností, /1/ pri vymeriavaní štátnej hranice, pri leteckom meračskom snímkovaní, pri diaľkovom prieskume Zeme, pri tvorbe, aktualizácii a poskytovaní údajov z informačných súborov automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra, pri činnostiach spojených s tvorbou a vydávaním kartografických diel, so štandardizáciou geografického názvoslovia, s dokumentáciou a archiváciou výsledkov týchto činností a s týmito činnosťami súvisiacim výskumom a rozvojom (ďalej len „geodetické a kartografické činnosti“).
_____
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Geodetický systém je súbor parametrov charakterizujúcich súradnicový, výškový alebo gravimetrický systém.

(2) Lokalizačné štandardy sú parametre lokalizačných údajov, ktoré ich upravujú na predpísaný tvar s cieľom zabezpečiť kompatibilitu lokalizačných informácií.

(3) Geodetické základy sú geodetické body priestorovej siete, trigonometrickej siete, nivelačnej siete a gravimetrickej siete a systém prostriedkov definujúcich ich parametre v priestore a čase s predpísanou presnosťou, dokumentáciou a s použitím zákonných meracích jednotiek.

(4) Podrobné bodové pole je súbor geodetických bodov a dočasne stabilizovaných bodov, dopĺňajúci body geodetických základov na hustotu potrebnú na podrobné meranie alebo vytyčovanie; delí sa na podrobné priestorové bodové pole, podrobné polohové bodové pole, podrobné výškové bodové pole a podrobné tiažové bodové pole.

(5) Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených geodetických systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou.

(6) Zariadenie geodetického bodu je najmä meračská značka, meračský signál a ochranný znak; slúži na jednoznačné zabezpečenie alebo označenie jeho polohy, prípadne výšky, na jeho meranie a ochranu pred zničením alebo poškodením.

(7) Mapovanie je súbor činností vykonávaných s cieľom vyhotoviť mapy a zahŕňa prešetrovanie, meranie vybraných predmetov a výpočtové a zobrazovacie práce.

(8) Kartografické dielo, najmä mapa, mapový atlas alebo glóbus, je výsledok kartografického znázornenia Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, objektov, javov a ich vzťahov spolu s textovým a iným doplnením.

(9) Základné štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie so základným všeobecne využiteľným obsahom vyhotovené podľa jednotných zásad a ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy.

(10) Tematické štátne mapové dielo je kartografické dielo súvislo zobrazujúce územie s tematickým obsahom prírodných, sociálno-ekonomických a technických objektov, javov alebo vzťahov vyhotovené podľa jednotných zásad, spravidla na podklade základného štátneho mapového diela, a ktorého vydavateľom je orgán štátnej správy.

(11) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je súhrn informačných, matematických, programových, technických a organizačných prostriedkov zabezpečujúci zber, technológiu spracovania a viacúčelové využívanie údajov katastra, nehnuteľností, geodetických bodových polí a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.

(12) Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta a k nemu sa vzťahujúcich javov s časovými aspektmi, s úrovňou podrobností zodpovedajúcou obsahu Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:10 000, obsahujúci informácie spracúvané počítačom, ktoré popisujú prezentovaný model, definujú jeho polohu, tvar, vlastnosti, spojenia pomocou priestorovo lokalizovaných vzťahov, aspekty kvality umožňujúce analyzovanie javov a grafické prezentácie.

(13) Materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme sú fotografické snímky a obrazové záznamy s prieskumnými údajmi o území a odvodeniny týchto snímok a záznamov; vyhotovované sú z lietadlového nosiča s cieľom získať informácie o polohe, druhu a stave objektov a javov na zemskom povrchu a v pripovrchových vrstvách.

(14) Inžinierska geodézia je budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení a zameranie územia pre projekt a porealizačné zameranie stavieb.

(15) Štandardizácia geografického názvoslovia je súbor opatrení zabezpečujúci jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich používania.

(16) Permanentná služba globálnych navigačných satelitných systémov je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.

DRUHÁ ČASŤ
ÚLOHY ŠTÁTU

§ 3

Úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností plnia Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, katastrálne úrady, správy katastra, právnické osoby /2/ zriadené Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na zabezpečenie geodetických a kartografických činností, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
_____
2) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

§ 4
Štátna správa na úseku geodézie a kartografie

(1) Štátnu správu na úseku geodézie a kartografie podľa tohto zákona vykonávajú

a) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy,
b) katastrálne úrady a správy katastra ako miestne orgány štátnej správy,
c) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(2) Úrad

a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
b) určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,
c) určuje kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6,
d) zabezpečuje zriaďovanie a aktualizáciu geodetických základov, a zriaďovanie podrobného polohového bodového poľa pre obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním
e) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a iných kartografických diel,
f) zabezpečuje stabilizovanie a vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice a aktualizáciu geodetickej časti hraničného dokumentárneho diela,
g) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 1,
h) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra,
i) zabezpečuje preberanie, zhodnocovanie, dokumentovanie, archivovanie a sprístupňovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
j) vydáva a odníma fyzickým osobám osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
k) riadi a koordinuje výskum a vedecko-technický rozvoj a zhromažďuje vedecko-technické informácie pre geodetické a kartografické činnosti, ktoré sa vykonávajú pre potreby štátu mimo potrieb obrany štátu,
l) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie mimo potrieb obrany štátu,
m) vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, najmä pri používaní štandardizovaných geografických názvov, pri využívaní štátnej dokumentácie a pri autorizačnom overovaní vybraných geodetických a kartografických činností; štátny dozor vykonáva úrad prostredníctvom katastrálnej inšpekcie, 2a)
n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej služby globálnych navigačných satelitných systémov,
o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) na základe uznania dokladu o vzdelávaní podľa osobitného predpisu, 2b)
p) je správcom katastrálneho portálu.

(3) Katastrálny úrad okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom 1) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov úradu, zamestnancov katastrálnych úradov a fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti a ich zamestnancov na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti. Platnosť preukazu na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je najviac trojročná.

(4) Správa katastra okrem pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom1)

a) spravuje podrobné polohové bodové pole,
b) štandardizuje geografické názvoslovie podľa § 18 ods. 3,
c) preberá, zhodnocuje, dokumentuje, archivuje a sprístupňuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
d) úradne overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
e) poskytuje z katastrálneho operátu údaje potrebné na tvorbu, aktualizáciu a vydávanie základných štátnych mapových diel, máp územného a správneho členenia Slovenskej republiky a na tvorbu a aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografický informačný systém organizácii zriadenej úradom,
f) prejednáva priestupky a porušenia poriadku pri vykonávaní činností na úseku geodézie a kartografie.

(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

a) určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy pre potreby obrany štátu,
b) spravuje bodové polia pre potreby obrany štátu,
c) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho mapového diela, budovanie a správu geografického informačného systému pre potreby obrany štátu,
d) vydáva súhlas na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme,
e) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich,
f) zhromažďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu,
g) vydáva preukazy oprávňujúce fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu na vstup na cudzie nehnuteľnosti.

(6) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

a) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom cestnej dopravy, železničnej dopravy, leteckej dopravy, vodnej dopravy a spojov,
b) zabezpečuje výkon geodetických a kartografických činností pre vlastnú potrebu a ak nejde o vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 7 ods. 1, určuje kvalitatívne podmienky na ich vykonávanie,
c) vydáva preukazy oprávňujúce zamestnancov vykonávajúcich geodetické a kartografické činnosti pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na vstup na cudzie nehnuteľnosti.

(7) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom vodohospodárstva a lesného hospodárstva.

(8) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom geologickej mapy, mapy základných sídelných jednotiek, vodného hospodárstva a podstatných zložiek životného prostredia.

(9) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje spravovanie a aktualizáciu komplexného hraničného dokumentárneho diela.
_____
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
/2a/ § 13 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2b) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

TRETIA ČASŤ
VYKONÁVANIE GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 5

(1) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti má fyzická osoba, ktorá má úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie, úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie vydané podľa osobitného predpisu. 2b)

(2) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)

(3) Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu 2c) má právnická osoba, ktorej zodpovedný zástupca spĺňa podmienky podľa odseku 1 a má tri roky praxe v odbore, alebo má prax v odbore uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu. 2b)
_____
2b) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2c) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 6
Vybrané geodetické a kartografické činnosti


Geodetické a kartografické činnosti vyhotovené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, a to

a) geometrické plány,
b) geodetické činnosti na pozemkové úpravy, /3/
c) vytyčovanie hraníc pozemkov,
d) zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2,
g) budovanie vytyčovacích sietí,
h) vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov,
i) meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb 3a),
j) geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území,
sú vybrané geodetické a kartografické činnosti, ktoré musia byť autorizačne overené fyzickou osobou ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
_____
3) § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
3a) § 139b ods. 1, 5 a 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 7
Autorizačné overenie niektorých vybraných geodetických a kartografických činností a osobitná odborná spôsobilosť

(1) Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. a), b), c), d) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, autorizačne overí fyzická osoba, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a oprávnenie udelené podľa osobitného predpisu. /4/

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá

a) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu 2b) a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e) alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu 2b) a
b) úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku pred úradom.

(3) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a zúčastní sa na kvalifikačnej skúške, je povinná zaplatiť správny poplatok. /5/

(4) Na základe úspešne vykonanej kvalifikačnej skúšky úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

(5) Osvedčenie udelené fyzickej osobe môže úrad odňať najmenej na jeden rok, ak fyzická osoba overí vybrané geodetické a kartografické činnosti, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.

(6) Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet katastrálneho úradu, ak sa dozvedel o overení vybraných činností, pri ktorých sa nedodržali kvalitatívne podmienky určené technickými predpismi.

(7) Fyzická osoba môže opätovne získať osvedčenie po zložení kvalifikačnej skúšky podľa odseku 2 a po uplynutí lehoty, na ktorú sa osvedčenie odobralo.

(8) Na konanie o odobratí osvedčenia sa vzťahuje zákon o správnom konaní. /6/
_____
4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
2b) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 8
Autorizačné overenie ďalších vybraných geodetických a kartografických činností

Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 písm. d), e), f), g), h), i) a j) autorizačne overí fyzická osoba, ktorá má oprávnenie udelené podľa osobitného predpisu. /4/
_____
4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.

§ 9
Úradné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností

(1) Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b) a e), ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, musia byť overené aj správou katastra (ďalej len úradné overenie ). Výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d), okrem výsledkov zriaďovania a aktualizácie bodov geodetických základov, musia byť úradne overené.

(2) Úradné overenie vykonáva v mene správy katastra zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.

(3) Úradné overenie a autorizačné overenie nesmie vykonať tá istá fyzická osoba.

§ 10
Osobitné ustanovenie o overovaní vybraných geodetických a kartografických činností

(1) V rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie geodetických a kartografických činností, autorizačne overujú výsledky vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 zamestnanci, ktorým úrad udelil osobitnú odbornú spôsobilosť.

(2) Na udeľovanie osobitnej odbornej spôsobilosti úradom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7.

§ 11
Štátna dokumentácia

(1) Správa katastra a právnické osoby zriadené úradom na zabezpečenie geodetických a kartografických činností spravujú dokumentáciu geodetických základov, geodetickú časť hraničného dokumentárneho diela, dokumentáciu geodetických bodov podrobných bodových polí, dokumentáciu kartografických diel, ktorých vydavateľom je úrad, dokumentáciu štandardizácie geografického názvoslovia, dokumentáciu katastrálneho operátu a dokumentáciu automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „štátna dokumentácia“).

(2) Štátna dokumentácia sa vedie v záväzných geodetických systémoch a v záväzných lokalizačných štandardoch.

(3) Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje na

a) osoby oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa osobitného predpisu, 5)
b) informácie sprístupňované prostredníctvom katastrálneho portálu z informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý je spravovaný na centrálnej úrovni; tieto informácie nie sú verejné listiny podľa osobitného predpisu, 7)

(4) Poskytovanie informácií z katastrálneho operátu upravuje osobitný predpis. /1/
_____
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 173/2004 Z. z.

§ 12
Povinnosti pri vykonávaní geodetických a kartografických činností

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä

a) dodržiavať kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,
b) oznamovať nedostatky týkajúce sa výsledkov poskytnutých zo štátnej dokumentácie do 15 dní odo dňa ich zistenia,
c) oznamovať nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok do 30 dní od ich nadobudnutia a po využití ich bezplatne odovzdať na archívne účely osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, /8/
d) vyžiadať súhlas na použitie operátu kartografického diela, ktorého vydavateľom je úrad,
e) bezplatne odovzdať dva výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní od ich vydania osobitnému archívu zriadenému úradom; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu,
f) bezplatne odovzdať jeden výtlačok vydaného kartografického diela v analógovej forme a v prípade jeho existencie v digitálnej forme v jednom exemplári výsledné zobrazenie na pamäťovom médiu na archívne účely do 30 dní osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú vybrané geodetické a kartografické činnosti, sú povinné najmä

a) vykonávať ich v záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
b) zabezpečiť ich autorizačné overenie,
c) zabezpečiť číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra,
d) bezplatne odovzdať geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia,
e) bezplatne odovzdať výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie do 15 dní od ich zriadenia,
f) bezplatne odovzdať výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 025 km2 do štátnej dokumentácie do 30 dní od ich vyhotovenia; táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické a kartografické činnosti pre potreby obrany štátu a na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú meranie a zobrazenie predmetov pred začatím výstavby.
_____
8 ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.

§ 13
Kvalitatívne podmienky

Záväzné kvalitatívne podmienky na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 6 ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAH K NEHNUTEĽNOSTIAM

Vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť

§ 14
Vstup na nehnuteľnosti

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, 9) v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

(2) Geodetické činnosti v objektoch s osobitným režimom ochrany v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby možno vykonávať len so súhlasom týchto štátnych orgánov. Obdobne sa postupuje aj v objektoch cudzích diplomatických misií.

(3) Subjekty spravujúce zariadenia, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie, umožňujú fyzickým osobám a právnickým osobám vykonávajúcim geodetické činnosti vstup alebo vjazd do týchto zariadení spolu so zabezpečením ich ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
_____
9) § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

§ 15
Zriaďovanie a ochrana zariadení geodetických bodov

(1) Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, ktorá po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

(2) V ochrannom území sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá môže ohroziť tieto body alebo sťažiť ich využívanie.

(3) Zariadenia geodetických bodov podrobných bodových polí zriaďujú, spravujú, obnovujú a odstraňujú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body podľa odseku 1, sú povinné písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu vzniknú.

(5) Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov. /10/
_____
10) § 74 až 77 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.,
§ 183 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 16
Obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geodetických činností

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za primeranú náhradu. /11/

(2) Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť správe katastra.

(3) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností. Za tento zásah poskytnú vlastníkovi, prípadne inej oprávnenej osobe náhradu. /11/

(4) Ak dôjde k sporu o rozsahu tohto oprávnenia, rozhodne o ňom súd.
_____
11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.

§ 17

Náhrada škody

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú povinné rešpektovať práva a záujmy vlastníka nehnuteľnosti, prípadne inej oprávnenej osoby. Ak dôjde ku škode, má vlastník, prípadne iná oprávnená osoba právo na náhradu škody podľa osobitného predpisu. /12/

(2) Ak je vlastník, prípadne iná oprávnená osoba umiestnením zariadenia geodetického bodu podstatne obmedzená vo výkone vlastníckych práv, má právo na náhradu škody od subjektu, v ktorého záujme sa zariadenie zriadilo.

(3) Na uplatnenie práva na náhradu škody podľa odsekov 1 a 2 platia ustanovenia osobitného predpisu. /13/

(4) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti podľa tohto zákona, sú povinné šetriť dotknutú nehnuteľnosť, ako aj práva a právom chránené záujmy vlastníkov, prípadne iných oprávnených osôb.
_____
12) § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
13) § 106 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

PIATA ČASŤ

ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA

§ 18

(1) O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, vžitých podobách slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky a názvov mimozemských objektov, ako aj o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky z krajín používajúcich inú než latinkovú abecedu a iný než latinkový systém písma do latinky (ďalej len „štandardizácia geografických názvov“) rozhoduje úrad podľa pravidiel slovenského pravopisu so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

(2) Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia Slovenskej republiky môže úrad iba so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a rozhodnúť o názvoch hradov a zámkov môže iba so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

(3) O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky na základných štátnych mapových dielach s mierkou 1: 5 000 a väčšou rozhoduje správa katastra na základe stanoviska obce.

(4) O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky rozhoduje úrad v súlade s medzinárodnými zásadami štandardizácie geografických názvov.

(5) O štandardizácii názvov rozhoduje úrad alebo správa katastra rozhodnutím; proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

(6) Neprípustné sú názvy nesídelných geografických objektov, ktoré sú dlhé, pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových slov, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia.

(7) Na rozhodovanie o štandardizácii geografických názvov sa nevzťahuje zákon o správnom konaní. /6/

(8) Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.

(9) Rozhodnutie o štandardizácii geografických názvov zverejňuje úrad v úradnom vestníku.
_____
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

ŠIESTA ČASŤ
AUTOMATIZOVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA

§ 19
Spravovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

(1) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu. 13a)

(2) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je spravovaný správami katastra a na centrálnej úrovni právnickou osobou zriadenou úradom (ďalej len „prevádzkovateľ“).

(3) Ochranu osobných údajov v automatizovanom informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra upravuje osobitný zákon. /14/
_____
13a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
14) Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

§ 20
Obsah automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra obsahuje

a) informačný systém geodetických bodových polí,
b) informačný systém katastra nehnuteľností,
c) základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.

§ 20a

Súčinnosť pri spravovaní základnej bázy údajov pre geografický informačný systém

Štátne orgány, štátne rozpočtové organizácie, obce a vyššie územné celky sú povinné

a) používať základnú bázu údajov geografického informačného systému na budovanie tematických informačných systémov,
b) bezplatne poskytnúť údaje o vzniku, zmene alebo zániku základných vlastností objektov a javov, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém právnickej osobe zriadenej úradom,
c) bezplatne poskytnúť letecké meračské snímky a ich orientačné parametre na využitie pre základnú bázu údajov geografického informačného systému právnickej osobe zriadenej úradom.

Poskytovanie informácií z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
§ 21

(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál.

(2) Prevádzkovateľ poskytuje súbory údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len súbory ) na technických nosičoch v elektronickej forme alebo vzdialený prístup k súborom prostredníctvom katastrálneho portálu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby na základe zmluvy.

(3) Ak poskytované súbory obsahujú osobné údaje 14) o fyzickej osobe, zverejňujú sa len údaje o jej mene a priezvisku, dátume narodenia a mieste trvalého pobytu.

(4) Osobné údaje o fyzickej osobe spravované v automatizovanom informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra sú získavané a spracúvané podľa osobitného predpisu. 1)

(5) Prevádzkovateľ môže odoprieť poskytovanie súborov alebo zabrániť prístupu prostredníctvom katastrálneho portálu, ak fyzické osoby alebo právnické osoby neplnia svoje povinnosti voči prevádzkovateľovi, najmä v oblasti úhrad za poskytované údaje alebo ak neoprávnene rozširujú údaje.

(6) Súbory ani prístup k nim nesmú fyzické osoby alebo právnické osoby poskytnúť tretím osobám.

(7) Ak fyzické osoby a právnické osoby použijú súbory na tvorbu tematického geografického informačného systému ako vrstvu ich aplikácie, súbory môžu zverejniť v pasívnej forme neoddeliteľnej od tematickej aplikácie.

(8) Prevádzkovateľ poskytuje súbory a prístup prostredníctvom katastrálneho portálu z tých častí, v ktorých to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra.
_____
14) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

§ 22

Poskytovanie jednotlivých informácií z informačného súboru geodetických bodových polí a z informačného súboru katastra nehnuteľností upravuje osobitný predpis. /15/
_____
15) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.

SIEDMA ČASŤ

SANKCIE

Priestupky
§ 23

(1) Priestupku proti poriadku na úseku geodézie a kartografie sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a) neoprávnene overuje výsledky vybraných geodetických a kartografických činností,
b) neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
c) nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických činností,
d) neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok a neodovzdá ich na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
e) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,
f) neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
g) neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie v digitálnej forme na pamäťovom médiu na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
h) neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 25 km / do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
i) odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, v iných než záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
j) nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra a neodovzdá výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
k) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

(2) Za priestupok môže katastrálny úrad uložiť fyzickej osobe

a) pokutu až do 5 000 Sk za konanie uvedené v písmene a) a b),
b) pokutu až do 3 000 Sk za konanie uvedené v písmene c) až j).

§ 24

(1) Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. a), c), i) a j) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný. Priestupky podľa § 23 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h) a k) prejednáva úrad.

(2) Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku v lehote do jedného roka, možno uložiť pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v § 23 ods. 2.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. /16/

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
_____
16) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Porušenie poriadku právnickými osobami
§ 25


(1) Právnická osoba sa dopustí porušenia poriadku na úseku geodézie a kartografie, ak

a) neoprávnene využíva alebo rozširuje údaje zo štátnej dokumentácie,
b) nepovolí vstup alebo vjazd na nehnuteľnosť oprávneným subjektom alebo inak sťaží vykonávanie geodetických činností,
c) neoznámi nadobudnutie prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok a neodovzdá ich na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
d) použije iné než štandardizované geografické názvy vo vydanom kartografickom diele, rozširuje kartografické dielo s inými než štandardizovanými geografickými názvami alebo použije iné než štandardizované geografické názvy v tlači alebo iných prostriedkoch masovej komunikácie,
e) neodovzdá výtlačky vydaného kartografického diela v analógovej forme alebo v prípade jeho existencie v digitálnej forme na pamäťovom médiu na archívne účely, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
f) neodovzdá geometrický plán alebo výsledný operát o vytýčení hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
g) neodovzdá výsledky merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0, 25 km / do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
h) odovzdá výsledky vybraných geodetických a kartografických činností, ktoré sa preberajú do štátnej dokumentácie, v iných než záväzných geodetických systémoch a lokalizačných štandardoch,
i) nezabezpečí číslovanie geodetických bodov podrobných bodových polí v súčinnosti so správou katastra a neodovzdá výsledky z budovania geodetických bodov podrobných bodových polí do štátnej dokumentácie, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
j) nezabezpečí autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.

(2) Za porušenie poriadku na úseku geodézie a kartografie môže byť uložená právnickej osobe pokuta

a) do 100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b) do 50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) až j).

§ 25a

Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a j) prejednáva úrad. Porušenie poriadku podľa § 25 ods. 1 písm. b), h) a i) prejednáva správa katastra, v ktorej územnom obvode bol priestupok spáchaný.

§ 26

(1) Pokutu za porušenie poriadku možno uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa správa katastra alebo úrad dozvedel o porušení poriadku, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu poriadku došlo.

(2) Právnickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí porušenia poriadku v lehote do jedného roka, možno uložiť pokutu až do dvojnásobku pokuty uvedenej v § 25 ods. 2.

(3) Na konanie o porušení poriadku sa vzťahuje zákon o správnom konaní. /6/

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
_____
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
Prechodné ustanovenie

(1) Oprávnenia na overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľností a pri obnovovaní a vytyčovaní vlastníckych a užívacích hraníc vydané úradom podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/l973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác sa považujú za osvedčenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Oprávnenia na overovanie geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie geodetických bodov alebo zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel, vydané úradom podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác dňom vzniku Komory geodetov a kartografov zanikajú.

(3) Oprávnenia na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, ktoré neboli vydané úradom na meno overovateľa podľa vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/l973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, strácajú platnosť do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona v prípade, ak overovateľ nepožiada v tejto lehote o vydanie nového oprávnenia.

§ 27a

Začaté konania o priestupkoch a porušení poriadku právnickými osobami, podané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona a sankcie sa ukladajú podľa doterajších predpisov.

§ 28
Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví
a) záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy na základné štátne mapové diela a na vedenie základnej bázy údajov pre geografický informačný systém mimo potrieb obrany štátu a potrieb správy štátnych hraníc,
b) vykonávanie geodetických činností,
c) vykonávanie kartografických činností,
d) postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,
e) spravovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií z neho,
f) postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a spôsob autorizačného a úradného overenia vybraných geodetických a kartografických činností.

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a) pre potreby obrany štátu
1. záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy,
2. vykonávanie geodetických činností,
3. vykonávanie kartografických činností a tvorbu kartografických diel,
4. zloženie geografického informačného systému,
b) náležitosti žiadosti o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme a postup pri odovzdaní a archivovaní prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a leteckých meračských snímok.

§ 28a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 29
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.,

2. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach v znení vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 52/1985 Zb.,

3. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác,

4. vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

§ 30
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť l. januárom 1996.

Zákon č. 423/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003

Zákon č. 346/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha
k zákonu č. 215/1995 Z. z.
v znení zákona č. 346/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32, Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).