I 74.20.73.13.00 na práce vo výškových bodových poliach

Sponzorované odkazy:

Úplné znenie inštrukcie I 74.20.73.13.00 na práce vo výškových bodových poliach schválená 21. 6. 1982 v Bratislave

Obsah

Prvá časť – Úvodné ustanovenia
Druhá časť – Výškový systém
Tretia časť – Práce výškových bodových poliach
Štvrtá časť – Predmety dokumentácie
Piata časť – Údržba, obnova a ochrana výškových bodových polí
Šiesta časť – Záverečné ustanovenia

Slovenský úrad geodézie a kartografie vydáva túto inštrukciu:

PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

(1) Táto inštrukcia upravuje vykonávanie meračských a výpočtových prác vo výškových bodových poliach s výnimkou banskomeračských prác vykonávaných podľa banských predpisov.

(2) Výškové bodové polia sa rozdeľujú na:

a) základné výškové bodové pole,

b) podrobné výškové bodové pole.

(3) Základné výškové bodové pole obsahuje body Československej jednotnej nivelačnej siete do ktorej patria:

a) základné nivelačné body,

b) Československá štátna nivelačná sieť, ktorú tvoria nivelačné siete I., II. a III, rádu,

c) Československá podrobná nivelačná sieť, ktorú tvoria nivelačné siete IV. rádu a plošné nivelačné siete.

(4) Podrobné výškové bodové pole obsahuje:

a) stabilizované body technických nivelácií,

b) body polohových a tiažových bodových polí, ktorých výšky boli určené technickou niveláciou.

(5) Názvoslovie použité v tejto inštrukcii stanovujú technické normy)1)2) .

§2

(1) Československú štátnu nivelačnú sieť budujú, udržiavajú, obnovujú a dokumentujú organizácie na to zriadené Slovenským úradom geodézie a kartografie (ďalej len „úrad“)3) , pre potreby obrany štátu tiež Federálne ministerstvo národnej obrany a jemu podriadené orgány a organizácie4).

(2) Československú podrobnú nivelačnú sieť a podrobné výškové bodové polia budujú organizácie na to zriadené úradom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany, prípad- ne aj iné orgány a organizácie oprávnené na vykonávanie geodetických a kartografických prác5).

(3) Všetky práce vo výškových bodových poliach podliehajú oznamovacej povinnosti6).

______
1) ČSN 73 0401 Názvosloví geodetických základů
2) ČSN 73 0415 Geodetické body.
3) § 3 zákona č. 46/1971 Zb., o geodézii a kartografii.
4) § 6 zákona č. 46/1971 Zb.
5) § 1 ods. 2, písmeno c), § 5, §§ 7 až 9 a § 17 zákona č. 46/1971 Zb., Vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach. Vyhláška č. 82/1973 Zb., o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
6) § 2 vyhlášky č. 81/1973 Zb.

DRUHÁ ČASŤ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

§3

(1) Výškové bodové polia sa budujú v baltskom výškovom systéme – po vyrovnaní (Bpv), ktorý je definovaný týmito údajmi:

a) Vzdialenosť bodu zemského povrchu meraná pozdĺž tiažnice normálneho tiažového poľa (písmeno b) od vzťažnej plochy, ktorou je kvázigeoid, je normálna výška podľa M.S. Molodenského.

b) Potrebná hodnota normálneho tiažového zrýchlenia, vyjadrená v jednotkách m.s-2, sa určuje z Helmertovho vzorca

γ = 9,78030(1+0,005302sin2φ – 0,000007 sin2 2φ ),

kde φ je zemepisná šírka uvažovaného bodu.

c) Potrebná hodnota skutočného tiažového zrýchlenia sa preberá z tiažového poľa vyjadreného v gravimetrickom systéme 19577).

d) Východiskovým bodom normálnych výšok je nula morského vodočtu v Kronštadte.

e) Prenos normálnych výšok od nuly morského vodočtu v Kronštadte je realizovaný súborne vyrovnanou medzinárodnou nivelačnou sieťou I. rádu.

(2) Vykonávať práce vo výškových bodových poliach v iných výškových systémoch je možné len so súhlasom príslušného územného orgánu geodézie a kartografie8 ).

§4

(1) Body výškových bodových polí sa označujú v evidenčných jednotkách, ktorými sú:

a) nivelačný ťah,

b) plošná nivelačná sieť pre jednotlivé nivelačné body.

(2) Spôsob označenia bodov výškových bodových polí v evidenčných jednotkách stanovuje úrad.

(3) V základnom výškovom bodovom poli označenie nivelačných ťahov a bodov prideľuje organizácia zriadená úradom a poverená príslušnými prácami.

(4) V podrobnom výškovom bodovom poli označenie nivelačných ťahov a bodov prideľuje:

a) orgán geodézie a kartografie, ak ide o rozšírenie skôr vykonaných prác,

b) orgán alebo organizácia vykonávajúca nové práce.

 

TRETIA ČASŤ

PRÁCE VO VÝŠKOVÝCH BODOVÝCH POLIACH

§5

(1) Požiadavky na hustotu a voľbu bodov výškových bodových polí stanovuje technická norma2).

(2) Trasy nivelačných ťahov a umiestnenie nivelačných značiek sa určuje rekognoskáciou tak, aby boli splnené požiadavky a potreby mapovania a technických diel.

______
7) Inštrukcia Slovenského úradu geodézie a kartografie na práce v tiažových bodových poliach 984 140 I/82, číslo 3-2170/1982 zo dňa 21.6.1982.
8 ) § 3 ods. 1 písmeno f) a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 81/1973 Zb. § 7 vyhlášky č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

(3) Na styku so susednými štátmi sa výškové bodové polia budujú podľa pokynov vydaných úradom po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

(4) Na podkopaných územiach a na územiach, kde sa predpokladajú banícke práce, prieskum a rozmiestnenie nivelačných bodov všetkých rádov sa vykoná v úzkej spolupráci s príslušnou ťažobnou organizáciou.

§6

(1) Trvalé označenie bodov výškových bodových polí sa zabezpečuje stabilizáciou nivelačnej značky. Technické požiadavky na stabilizáciu nivelačných bodov stanovujú technické normy2)9).

(2) Pre každý stabilizovaný nivelačný bod sa vyhotovujú nivelačné údaje, ktoré obsahujú popisnú časť a miestopis bodu.

(3) Mimoriadne významným nivelačným bodom sa zriadi podľa rozhodnutia úradu chránené územie10).

§7

(1) Na budovanie základného výškového bodového poľa sa použije metóda obojsmernej geometrickej nivelácie zo stredu (meranie v smere tam a späť).

(2) Na posúdenie presnosti merania v základnom výškovom bodovom poli sú stanovené tieto kritéria:

a) Odchýlka medzi nivelačným meraním v smere tam a späť nesmie v nivelačnom oddieli prekročiť hodnoty stanovené pre jednotlivé rády nivelačných sietí výrazy:

I. II. III. IV. a plošné nivelačné
1,50 √R 2,25 √R 3,00 √R 5,00 √R siete

kde R je dĺžka nivelačného oddielu v kilometroch a výsledok je vyjadrený v milimetroch. Pri prekročení stanoveného kritéria sa meranie opakuje v oboch smeroch.

b) Odchýlka medzi meraním tam a späť v nivelačnom úseku1) alebo ťahu nemá prekročiť hodnoty stanovené pre jednotlivé rády nivelačných sietí výrazy:

ba) do 50 km

I. II. III. IV.
1,50 3√L2 2,25 3√L2 3,00 3√L2 5,00 3√L2

bb) nad 50 km

10,00 √L 3,00 √L 4,50 √L 6,00 √L

kde L je dĺžka úseku alebo ťahu v kilometroch a výsledok je vyjadrený v milimetroch. Pri prekročení krajných hodnôt sa meranie príslušného úseku alebo ťahu opakuje.

(3) Totožnosť a nemennosť pripájacích nivelačných bodov sa overuje kontrolným meraním. Odchýlka medzi daným a novonameraným prevýšením nesmie prekročiť hodnotu, ktorú v milimetroch udávajú výrazy:

______
9) ČSN 72 25 18 Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny.
10) §17 ods. 1 zákona č. 46/1971 Zb.

a) pre oddiel v nivelačnej sieti rádu

I. II. III. IV.
2,00+5,00 √R 2,00+1,5 √R 2,00+2,25 √R 2,00+3,00 √R

b) pre úsek v nivelačnej sieti rádu

I. II. III. IV.
2,00+1,50 3√L2 2,00+2,25 3√L2 2,00+3,00 3√L2 2,00+5,00 3√L2

kde R je dĺžka oddielu v kilometroch,

L je dĺžka úseku v kilometroch.

Pri prekročení odchýlky sa kontrolné meranie rozšíri v potrebnom rozsahu.

(4) Na posúdenie kvality merania v uzavretých nivelačných polygónoch alebo v polygónoch vytvorených vloženým nivelačným ťahom platia pre uzávery nivelačných polygónov tieto krajné odchýlky (v milimetroch): Rád nivelačnej siete

I. II. III. IV.
2, 00 √F 2, 25 √F 3, 00 √F 5,00 √F

kde F je dĺžka obvodu polygónu v kilometroch. V polygónoch vytvorených vloženým ťahom sa dĺžka obvodu skladá z dĺžky vloženého ťahu a dĺžky oddelenej časti obvodu pôvodného polygónu bez ohladu na rád ťahov.

(5) Stredná kilometrová chyba (v milimetroch) sa počíta zo vzťahu:

mo=1/2 √( (1/nR) Σ(ς2/R) )

kde značí nR počet oddielov,

ς odchýlku v prevýšení medzi niveláciou tam a späť pre oddiel (v milimetroch),

R dĺžku oddielu v kilometroch.

(6) Krajné hodnoty strednej kilometrovej chyby mo obojsmernej nivelácie sú pre jednotlivé rády nivelačných sietí stanovené hodnotami (v milimetroch):

I. II. III. IV.
0,40 + 0,71/√nR 0,45 + 0,80/√nR 0,60 + 1,06/√nR 1,00 + 1,77/√nR

kde nR je počet oddielov.

(7) Stredná chyba pre celý nivelačný ťah o dĺžke L kilometrov je

mL = mo √L (v milimetroch).

(8) Krajná odchýlka v prevýšení technickej nivelácie vykonanej obojsmerne, alebo po uzavretom okruhu jednosmerne, nesmie prekročiť hodnotu (v milimetroch)

40 √r,

kde r je dĺžka ťahu obojsmernej, alebo polovičná dĺžka jednosmernej nivelácie po okruhu v kilometroch. Vložený ťah technickej nivelácie nesmie byť dlhší ako 5 kilometrov, u voľného ťahu sa znižuje maximálna dĺžka na 3 kilometre.

(9) Na medzinárodné porovnanie presnosti použijú sa kritéria odporúčané Medzinárodnou geodetickou a geofyzikálnou úniou.

§8

(1) Technické požiadavky na výpočtové práce vo výškových bodových poliach stanovuje technická norma .

(2) Výsledné normálne výšky sa uvádzajú v metroch, a to v Československej štátnej nivelačnej sieti na 4 desatinné miesta, v Československej podrobnej nivelačnej sieti na 3 desatinné miesta, v podrobnom výškovom bodovom poli na 2 desatinné miesta.

(3) Nivelačné siete, ťahy a body sa zakresľujú do dokumentačných máp a prehľadov.

(4) O priebehu a výsledkoch nivelačných prác vo výškových bodových poliach sa vyhotovujú technické správy.

§9

(1) Na výskum recentných zvislých pohybov zemskej kôry sa budujú siete opakovaných nivelácií. Pre hlavné geologické celky, presahujúce hranice štátneho územia, sa postupuje podľa pokynov, ktoré vydá úrad podľa potreby.

(2) Na výskum menších geologických jednotiek, na podkopaných územiach, na územiach, kde sa predpokladajú banské práce a v zosuvných územiach sa nivelačné siete zakladajú podľa zásad schválených orgánom geodézie a kartografie v spolupráci s príslušnými banskými alebo geologickými orgánmi.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREDMETY DOKUMENTÁCIE

§ 10

(1) Predmetom dokumentácie sú výsledky meračských a výpočtových prác vykonaných vo výškových bodových poliach.

(2) Výsledky meračských a výpočtových prác sa odovzdávajú do dokumentácie orgánov geodézie a kartografie.

(3) Nivelačné údaje a iné dokumentované výsledky prác vo výškových bodových poliach využívajú oprávnené orgány a organizácie podľa iného predpisu11).

PIATA ČASŤ

ÚDRŽBA, OBNOVA A OCHRANA VÝŠKOVÝCH BODOVÝCH POLÍ

§ 11

(1) Použiteľnosť výškových bodových polí sa zabezpečuje ich prehliadkou, údržbou a obnovou.

(2) Československá štátna nivelačná sieť sa udržiava periodicky a systematicky na celom štátnom území tak, aby bola trvalo použiteľná. V lokalitách, kde došlo k jej zničeniu vo väčšom rozsahu rozhodne úrad o jej prípadnej obnove. Pri obnove sa postupuje podľa ustanovení tretej časti tejto inštrukcie.

(3) Akékoľvek práce v Československej štátnej nivelačnej sieti vykonávané organizáciami úradu podliehajú schváleniu úradom.

______
11) §4, § 6 vyhlášky č. 81/1973 Zb.

(4) Československá podrobná nivelačná sieť sa udržiava a obnovuje len v nevyhnutných prípadoch a v potrebnom rozsahu podľa rozhodnutia orgánu geodézie a kartografie.

(5) Podrobné výškové bodové pole sa neudržiava.

§ 12

(1) Pri zriaďovaní, údržbe, obnove a dokumentácii výškových bodových polí sa v spolupráci so zúčastnenými orgánmi a organizáciami12), prípadne s vlastníkmi alebo užívateľmi nehnuteľností, zabezpečuje náležitá ochrana zriadených meračských značiek, signálov a iných zariadení13).

(2) Pracovníci orgánov a organizácií poverení prácami vo výškových bodových poliach sú oprávnení pri výkone prác vstupovať na nehnuteľnosti na základe preukazov vydaných príslušnými orgánmi14).

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

(1) Podrobnejšie postupy prác vo výškových bodových poliach obsahujú metodické návody a technologické postupy, ktoré vydá úrad.

(2) Technická kvalita geodetických a kartografických prác (výkonov a výrobkov) sa posudzuje a ich prípadné závady a nepodarky sa odstraňujú podľa osobitných predpisov15). Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri vykonávaní geodetických a kartografických prác upravuje predpis16).

(3) Zrušujú sa: smernice Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 3-652/1973 zo dňa 6. júla 1973 na technickú niveláciu, Nivelačná inštrukcia Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 2440/1968-5 z mája 1968 na práce v Československej jednotnej nivelačnej sieti.

(4) Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. júla1982.

______
12) § 20 zákona č. 46/1971 Zb.
13) § 17 a § 18 zákona č. 46/1971 Zb.
14) § 15 zákona č. 46/1971 Zb. a § 11 vyhlášky č. 81/1973 Zb.
15) Zásady na zvyšovanie kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov v organizáciách SÚGK č. KÚ-4051/1973 z 10.12. 1973. Pokyny, ktorými sa stanovujú zásady komplexného systému riadenia kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov v orgánoch a organizáciách rezortu SÚGK č. 4-4453/1978 z 24.11.1978. Kritériá hodnotenia kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov č. 3-5025/1979 z 26.3.1980. Pokyny na postup pri odstraňovaní nepodarkov a evidenciu strát z nepodarkov v hospodárskych organizáciách SÚGK č. 2-2407/1980 z 19.6.1980. , §274 a § 275 Hospodárskeho zákonníka; vyhláška č. 27/1977 Zb.
16) Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vykonávaní geodetických a kartografických prác č.3-5600/1979 z 8.7.1980.