Archív kategorií: .Legislatíva

Zákonné normy na úseku geodezie kartografie a katastra

Announcement: Zoznam zákonov

Zoznam zákonov a právnych noriem priamo súvisiacich s katastrom nehnuteľností (obsah tejto kategórie)

  • Zákon 293/1992 – o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Staršie predpisy alebo predpisy pred novelizáciou nájdete v archíve.

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009, 74/2011

Vyhláška 461/2009 Z.z. , vyhláška 74/2011 Z.z. platná od 1.4.2011
VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Pokračovať v čítaní

Vyhláška 300/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 215/1995 Z.z.

300/2009 Z.z. VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

zo 14. júla 2009,

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov

Poznámka, vyhláška bola aktualizovaná 75/2011 Z.z., 26/2014 Z.z., platnú verziu nájdete tu

Pokračovať v čítaní