Zákon 162/1995 platný 1.1.1996 až 23.7.1996

Sponzorované odkazy:

Zákon 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) platný od 1.1.1996 do 23.07.1996 v znení 162/1995 Z.z.

162/1995 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 27. júna 1995
o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Kataster nehnuteľností

(1) Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, a o iných právach a povinnostiach z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej len „právo k nehnuteľnosti“).
(2) Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

§ 2
Informačný systém

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.
(2) Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.
(3) Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.
(4) Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.
(5) Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom systéme.
(6) Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.
(7) Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.
(8 ) Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.
(9) Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.
(10) Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.
(11) Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.
(12) Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu totožnosti tej istej nehnuteľnosti podľa súboru popisných a geodetických informácií katastrálneho operátu so zápisom a zákresom vo verejných listinách alebo v iných listinách a v iných operátoch.
(13) Základné štátne mapové dielo je mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú územie, so základným, všeobecne využiteľným obsahom; jeho vydavateľom je štátny orgán. Ak toto dielo tvorí súhrn mapových listov, tieto listy majú jednotný klad, označenie, značkový kľúč, kartografické zobrazenie a spravidla jednotnú mierku.
(14) Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.

Zápis práv k nehnuteľnostiam

§ 4

(1) Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej len „vklad“), záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej len „záznam“) a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri (ďalej len „poznámka“).
(2) Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka.
(3) Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa tohto zákona.

§ 5

(1) Vklad je úkon katastrálneho úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.
(2) Záznam je úkon katastrálneho úradu plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
(3) Poznámka je úkon katastrálneho úradu, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

DRUHÁ ČASŤ
PREDMET A OBSAH KATASTRA

§ 6
Predmet katastra

(1) V katastri sa evidujú
a) katastrálne územia;
b) pozemky, ktoré sú vymedzené
1. vlastníckou hranicou,
2. vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov,
3. hranicou držby,
4. hranicou druhu pozemku,
5. rozhraním spôsobu využívania;
c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
1. sú označené súpisným číslom,
2. sú zoskupenými stavbami slúžiacimi na iné než obytné účely a súpisným číslom je označená len jedna z týchto stavieb,
3. nie sú označené súpisným číslom,
4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,
5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch;
d) byty a nebytové priestory, ktoré sú predmetom vlastníckych vzťahov; tie sa evidujú len v súbore popisných informácií katastrálneho operátu, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch. Pri týchto nehnuteľnostiach sa nepoužijú ustanovenia § 9, § 19 písm. c) a § 26; § 60 až 64 sa použijú primerane;
e) chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky; 1)
f) práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, ako aj iné skutočnosti súvisiace s týmito právami, a to najmä začatie dohodovacieho konania, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti a začatie vyvlastňovacieho konania (ďalej len „skutočnosť súvisiaca s právom k nehnuteľnosti“).
(2) V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje katastrálny úrad.
(3) Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práva k týmto nehnuteľnostiam sa v katastri evidujú po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Slovenskou informačnou službou.

§ 7
Obsah katastra

Kataster obsahuje tieto údaje:
a) geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,
b) parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce, 2) údaje o druhoch chránených nehnuteľností a údaje o využívaní nehnuteľností, vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu, údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, vybrané údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia a vybrané údaje pre iné informačné systémy o nehnuteľnostiach,
c) údaje o právach k nehnuteľnostiam vrátane identifikačných údajov o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník“) a o iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná oprávnená osoba“), ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam,
d) údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach,
e) sídelné a nesídelné geografické názvy.

§ 8
Katastrálny operát

(1) Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Katastrálny operát obsahuje tieto časti:
a) súbor geodetických informácií, ktorý tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc, údaje o spojení lomových bodov a ďalšia geodetická dokumentácia;
b) súbor popisných informácií, ktorý tvoria
1. údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam, o ohlásených zmenách, ako aj o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu,
2. údaje o sídelných a nesídelných názvoch;
c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a zakladateľských listín obchodných spoločností (ďalej len „zakladateľská listina obchodnej spoločnosti“), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení 3) (ďalej len „verejná listina“) a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná listina“), a dokumentáciu sídelných a nesídelných názvov;
d) sumárne údaje katastra o pôdnom fonde;
e) pozemkové knihy, železničnú knihu a ich operát; pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ako zdroj údajov o katastrálnych územiach, parcelách, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam;
f) osobitnú evidenciu verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú práva k časti pozemku vytvorenej geometrickým plánom, na ktorej je postavená líniová stavba alebo iná verejnoprospešná stavba (ďalej len „diel“).
(2) Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti možno vyhotoviť len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Duplikát obsahuje všetky údaje a náležitosti platného katastrálneho operátu a možno ho vyhotoviť len z platného katastrálneho operátu.
(3) Neplatný katastrálny operát je archívnym dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou. 4) Na neplatnom katastrálnom operáte musí byť vyznačené, z akého dôvodu a od ktorého dňa sa stal neplatným.
(4) Pozemkové knihy a železničná kniha sú archívne dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou. 4)

§ 9
Druhy pozemkov

Pozemky sa v katastri členia na
a) ornú pôdu,
b) chmeľnice,
c) vinice,
d) záhrady,
e) ovocné sady,
f) trvalé trávne porasty,
g) lesné pozemky,
h) vodné plochy,
i) zastavané plochy a nádvoria,
j) ostatné plochy.

§ 10
Vydanie časti katastrálneho operátu

(1) Z katastrálneho operátu možno vydať jeho časti súdom a orgánom činným v trestnom konaní, a to iba na nevyhnutne potrebný čas. Originál katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu možno vydať len osobe, ktorá vykonáva geodetické činnosti pre pozemkové úpravy podľa osobitného predpisu, 5) osobe, ktorá vykonáva geodetické činnosti pri obnove katastrálneho operátu, alebo osobe, ktorá vykonáva znaleckú činnosť z odboru geodézie, kartografie a katastra, ako aj osobe, ktorá vyhotovuje geometrické plány alebo vytyčuje hranice pozemkov. Originál listu vlastníctva nemožno vydať nikomu.
(2) Dokumentáciu a listiny vyhotovené katastrálnym úradom možno podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení ich duplikátov.
(3) Dokumentáciu a listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov možno podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení overených kópií.

TRETIA ČASŤ
SPRÁVA KATASTRA

Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra

§ 11
Orgány štátnej správy na úseku katastra

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne úrady.

§ 12
Pôsobnosť úradu

Úrad
a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,
b) riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o ich príslušnosti,
c) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v katastrálnom konaní rozhodujú v prvom stupni katastrálne úrady, ak tento zákon neustanovuje inak,
d) overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad,
e) vykonáva katastrálnu inšpekciu,
f) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra.

§ 13
Katastrálna inšpekcia

(1) Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom.
(2) Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.

§ 14
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie

Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do katastra alebo pri ktorých výkone sa využívajú údaje katastra, a to najmä geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel.

§ 15
Oprávnenie katastrálneho inšpektora

(1) Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie požadovať od fyzických osôb alebo právnických osôb potrebné údaje, vysvetlenia a nazerať do príslušnej dokumentácie.
(2) Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom vydaným úradom, ktorý ho oprávňuje vykonávať katastrálnu inšpekciu.

§ 16
Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra

(1) Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú
a) Katastrálny úrad v Bratislave s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a pre okresy Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava,
b) Katastrálny úrad v Banskej Bystrici s územnou pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina,
c) Katastrálny úrad v Košiciach s územnou pôsobnosťou pre okresy Bardejov, Humenné, Košice-mesto, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.
(2) Úrad môže zriadiť v sídlach okresov a v sídlach obvodov podľa potreby pracoviská katastrálneho úradu. Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o zriadení a územnej pôsobnosti alebo o zrušení pracoviska katastrálneho úradu.
(3) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o činnosti a organizácii katastrálnych úradov, o úprave postupu na jednotlivých úsekoch činnosti, spôsobe tvorby a úschovy spisov a o manipulácii s nimi.

§ 17
Postavenie katastrálneho úradu

(1) Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia.
(2) Na čele katastrálneho úradu je prednosta katastrálneho úradu, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.

§ 18
Pôsobnosť katastrálneho úradu

Katastrálny úrad
a) rozhoduje v katastrálnom konaní,
b) zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
c) spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster vedie a udržiava v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a štátnymi orgánmi,
d) vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľnosti podľa § 69,
e) kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať pre kataster, a overuje geometrické plány,
f) mení názvy katastrálnych území a hranice katastrálnych území po dohode s obcami, ak súčasne nenastane zmena hranice obce,
g) spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
h) rozhoduje v konaní o priestupkoch proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
i) spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
j) poskytuje informácie z katastra,
k) overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis do katastra, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a skutočným stavom,
l) rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Druhý oddiel
Súčinnosť pri spravovaní katastra

§ 19
Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní
a) dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu katastrálnemu úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie katastrálneho úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách,
b) zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,
c) označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť katastrálny úrad na ich náklady.

§ 20
Súčinnosť s obcami

(1) Obce sú povinné
a) zasielať katastrálnym úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia; na podnet katastrálneho úradu opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto rozhodnutiach a listinách,
b) vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia katastrálneho úradu, zabezpečovať účasť vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce, ako aj iných oprávnených osôb na týchto konaniach, podávať informácie o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť sa na katastrálnom konaní a chrániť na tomto konaní obecné záujmy,
c) oznamovať katastrálnym úradom zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia,
d) starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí, a to spôsobom, ktorý určí katastrálny úrad; ak obec tieto hranice napriek výzve určeným spôsobom neoznačí, môže ich označiť katastrálny úrad na náklady obce.
(2) Na obce, ktorých územie alebo jeho časť boli zahrnuté do vojenského obvodu, 6) sa povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c) nevzťahujú.

§ 21
Súčinnosť so štátnymi orgánmi a notármi

(1) Štátne orgány, štátne právnické osoby 1) a notári sú povinní zasielať katastrálnym úradom nimi vyhotovené verejné listiny a iné listiny o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim v katastri do 30 dní odo dňa ich vyhotovenia; ak je verejnou listinou rozhodnutie štátneho orgánu, počíta sa lehota odo dňa jeho právoplatnosti.
(2) Štátne orgány a notári zasielajú spolu s verejnými listinami a inými listinami o právach k nehnuteľnostiam aj ocenenie nehnuteľností.
(3) Na podnet katastrálneho úradu a v súčinnosti s ním štátne orgány, organizácie, prípadne notári opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto verejných listinách a v iných listinách.

ŠTVRTÁ ČASŤ
KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia o katastrálnom konaní

§ 22
Katastrálne konanie

(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, obce alebo hranice katastrálneho územia, prešetrujú sa zmeny údajov katastra, vykonáva sa revízia údajov katastra, opravujú sa chyby v katastrálnom operáte, obnovuje sa katastrálny operát, štandardizujú sa geografické názvy, menia sa názvy katastrálnych území, ako aj ich hranice.
(3) V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, 7) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 23
Prerušenie katastrálneho konania

(1) Katastrálne konanie sa preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, ak je na rozhodnutie potrebný znalecký posudok, ak nebol zaplatený správny poplatok, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh.
(2) Katastrálne konanie možno prerušiť najdlhšie na 60 dní, ak to zhodne navrhnú všetci účastníci konania.

§ 24
Zastavenie katastrálneho konania

Katastrálne konanie sa zastaví, ak
a) návrh nepodal vlastník ani iná oprávnená osoba,
b) vlastník alebo iná oprávnená osoba odstúpili od zmluvy,
c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad s poukázaním na § 31 ods. 1,
d) vlastník alebo iná oprávnená osoba vzali návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
e) v ustanovenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
f) vlastník alebo iná oprávnená osoba v určenej lehote neodstránili nedostatky návrhu, alebo
g) odpadol dôvod konania začatého bez návrhu.

§ 25
Opatrenie proti nečinnosti

Ak to povaha veci dovoľuje a nápravu nemožno dosiahnuť inak, úrad sám vo veci rozhodne, ak katastrálny úrad príslušný na rozhodnutie nezačal konanie aj napriek tomu, že to bol povinný urobiť, alebo ak nerozhodol v ustanovenej lehote.

§ 26
Vstup na nehnuteľnosti

(1) Zamestnanci katastrálneho úradu, katastrálni inšpektori a členovia komisií zriadených na obnovu katastrálneho operátu sú v katastrálnom konaní v odôvodnených prípadoch oprávnení v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti, ktorých sa katastrálne konanie týka.
(2) Vstupovať na nehnuteľnosti určené na obranu a na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj na ochranu strategických materiálových rezerv štátu možno len so súhlasom ústredného orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Vstupovať na nehnuteľnosti cudzích diplomatických misií možno len s ich súhlasom.

§ 27
Oznamovacia povinnosť

Úrad a katastrálne úrady oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosti nasvedčujúce, že sa porušili právne predpisy, o čom sa dozvedeli pri výkone štátnej správy na úseku katastra.

Druhý oddiel
Zápis práv k nehnuteľnostiam

Vklad

§ 28

(1) Práva k nehnuteľnostiam 8 ) zo zmlúv alebo z dohôd, ako aj práva k nehnuteľnostiam zo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu o jeho povolení.
(4) Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu 9) vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad. Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.
(5) Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

§ 29

Vklad podľa § 28 možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu.

§ 30

(1) Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.
(2) Návrh na vklad sa musí podať písomne a musí obsahovať najmä
a) meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie katastrálneho úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c) označenie právneho úkonu, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony,
d) verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
e) identifikáciu parciel, ak právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva,
f) cenu nehnuteľnosti,
g) ocenenie nehnuteľnosti, 10)
h) určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu, 9)
ch) označenie príloh.
(3) Katastrálny úrad vyznačí na písomnom vyhotovení návrhu na vklad dátum a hodinu jeho doručenia.

§ 31

(1) Katastrálny úrad preskúma platnosť zmluvy, dohody, prípadne zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené.
(2) Ak sú podmienky na vklad splnené, katastrálny úrad vklad povolí; inak návrh zamietne. Ak sú podmienky na vklad splnené len v časti návrhu a ak je to účelné, katastrálny úrad môže rozhodnúť len o časti návrhu.
(3) Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, katastrálny úrad vyznačí v zmluve, dohode, prípadne v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti.
(4) Vyznačenie obsahuje
a) deň, keď katastrálny úrad o vklade rozhodol,
b) podpis osoby, ktorá vklad povolila,
c) odtlačok okrúhlej pečiatky katastrálneho úradu.
(5) Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vyznačenia. Proti rozhodnutiu o povolení vkladu nemožno podať odvolanie.
(6) Katastrálny úrad doručí zmluvu, dohodu, prípadne zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania.
(7) Katastrálny úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Ak katastrálny úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

§ 32

(1) Katastrálny úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.
(2) Katastrálny úrad rozhodne o návrhu podanom podľa § 28 ods. 4 do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

§ 33
Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad

(1) O návrhu na vklad údajov o právnych vzťahoch k nehnuteľnostiam do katastra rozhoduje zamestnanec katastrálneho úradu, ktorý má na to osobitnú spôsobilosť.
(2) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vydávaní a odoberaní oprávnení na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad (odsek 1).

Záznam

§ 34

(1) Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín.
(2) Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; 7) nepoužijú sa ani ustanovenia § 23 až 25.

§ 35

(1) Katastrálny úrad vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.
(2) Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne a musí obsahovať
a) meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie katastrálneho úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c) verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,
d) označenie príloh.

§ 36

(1) Katastrálny úrad posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní alebo počítaní a bez iných zrejmých nesprávností a či obsahuje náležitosti podľa zákona.
(2) Ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, katastrálny úrad vykoná záznam do katastra.

§ 37

(1) Ak je na vykonanie záznamu predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina potvrdzujúca vlastníctvo tej istej nehnuteľnosti v prospech ďalšej osoby, katastrálny úrad nevykoná nový záznam; katastrálny úrad vykoná záznam, ak je verejnou listinou právoplatné rozhodnutie súdu o určení, že je v konkrétnom prípade právo k nehnuteľnosti.
(2) Ak katastrálny úrad nevykoná záznam podľa odseku 1, vyzve dotknutú osobu, aby podala na súde návrh na určenie práva k nehnuteľnosti; zapísaného vlastníka o tom upovedomí.

Poznámka

§ 38

(1) Ak niekto tvrdí, že je oprávnený v právnom vzťahu k nehnuteľnosti a právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva ani v pozemkovej knihe, prípadne v železničnej knihe, a svoje tvrdenie nemôže hodnoverne preukázať, katastrálny úrad ho vyzve, aby do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy podal na súde návrh na určenie práva k nehnuteľnosti alebo požiadal notára o vydanie osvedčenia 11) o vzniku práva k nehnuteľnosti vydržaním.
(2) Na preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti s cieľom vydať osvedčenie podľa odseku 1 možno použiť komasačné operáty, ak bola komasácia technicky skončená a osoby vstúpili do držby, aj keď komasačné operáty súd neschválil; obdobne sa posudzujú aj novomeračské katastrálne operáty, ako aj mapové operáty vyhotovené pred kolektivizáciou na tých katastrálnych územiach, na ktorých sa predchádzajúce mapové operáty vyhotovili na podklade konkretuálneho mapovania a iné katastrálne mapovanie sa neuskutočnilo.
(3) V prospech toho, kto podá návrh na súd na určenie práva k nehnuteľnosti alebo požiada notára o vydanie osvedčenia podľa odseku 1, sa na jeho návrh zapíše do katastra poznámka, že právo k nehnuteľnosti má byť určené súdom alebo osvedčené notárom.
(4) Ak súd v rozhodnutí určí alebo notár osvedčí, že ide o právo k nehnuteľnosti, katastrálny úrad vykoná záznam podľa § 35 a súčasne zruší poznámku podľa odseku 3.
(5) Ak súd zamietne návrh na určenie práva k nehnuteľnosti alebo ak notár nevydá osvedčenie, súd alebo notár oznámia túto skutočnosť najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia alebo do 30 dní od odmietnutia vydať osvedčenie katastrálnemu úradu, ktorý zruší poznámku podľa odseku 3.

§ 39

(1) Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh veriteľa, prípadne dlžníka katastrálny úrad zapíše poznámku do katastra o začatí konania o výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí dohodovacieho konania a začatí vyvlastňovacieho konania, ako aj o začatí konania o právach k nehnuteľnostiam, ktoré musí určiť súd alebo osvedčiť notár.
(2) Na základe právoplatného rozhodnutia alebo na základe osvedčenia podľa odseku 1 katastrálny úrad zruší zápis poznámky.
(3) Začatie konania o výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho konania, ako aj začatie konania o právach k nehnuteľnostiam, ktoré musí určiť súd alebo osvedčiť notár; štátny orgán alebo notár oznámia katastrálnemu úradu do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia alebo od vydania osvedčenia.
(4) Začatie dohodovacieho konania dlžník oznámi katastrálnemu úradu do 15 dní odo dňa začatia konania alebo od právoplatnosti rozhodnutia.
(5) Do katastra sa zapíšu aj ďalšie poznámky o právach k nehnuteľnostiam, ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy. 12)

§ 40

Na zápis poznámky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; 7) nepoužijú sa ani ustanovenia § 23 až 25.

Spoločné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 41
Spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam

(1) Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.
(2) Práva k nehnuteľnostiam (odsek 1) sa zapisujú v poradí, v akom sa katastrálnemu úradu doručili návrhy na zápis do katastra, ak osobitný predpis 13) neustanovuje inak.

§ 42
Spôsobilosť verejných listín a iných listín

(1) Na vklad a záznam je spôsobilá v štátnom jazyku alebo v úradne overenom preklade a na tej istej listine písomne vyhotovená zmluva, dohoda alebo zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, ako aj verejná listina a iná listina vyhotovené bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.
(2) Verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie
a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam spôsobom, ktorý vylučuje možnosť zámeny osôb (najmä uvedením ich rodných čísel, prípadne identifikačných čísel organizácií),
b) právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,
c) nehnuteľností podľa katastrálnych území, parcelných čísel pozemkov evidovaných v súbore popisných informácií, druhov pozemkov, súpisných čísel stavieb a spoluvlastníckych podielov vyjadrených zlomkom k celku, výmer a v prípade zápisu spoluvlastníckych podielov menších než celok i výmeru pripadajúcu na spoluvlastnícky podiel.
(3) Podpisy prevodcov na zmluve, dohode, prípadne na zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti musí overiť notár alebo obvodný úrad; 14) ak je prevodcom štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, prípadne Slovenský pozemkový fond alebo obec, overenie sa nevyžaduje.
(4) Ak písomné vyhotovenie zmluvy, dohody alebo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti, verejnej listiny alebo inej listiny obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, pre ktoré je nezrozumiteľné alebo neurčité, prípadne ak neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, katastrálny úrad ho vráti vyhotoviteľovi alebo tomu, kto podal návrh na vklad, alebo vlastníkovi, alebo inej oprávnenej osobe a určí lehotu na opravu, prípadne na doplnenie.

§ 43
Lehoty na vykonanie zápisu

Katastrálny úrad vykoná zápis podľa § 41
a) v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci deň,
b) do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti,
c) dňom, keď boli splnené podmienky na zápis poznámky.

§ 44
Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti

(1) Katastrálny úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď mu bola doručená verejná listina alebo iná listina na zápis, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti v liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe, že právo k nehnuteľnosti evidované v katastri je dotknuté zmenou; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania o povolení vkladu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí vkladu.
(2) Plomba sa vyznačí (odsek 1) v poradí, v akom sa katastrálnemu úradu doručili návrhy na zápis do katastra.

Osobitné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 45

(1) Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 41 k dielom sa nevykoná, ak sa neuskutoční prevod alebo prechod vlastníckeho práva k všetkým dielom, ktoré utvoria podľa geometrického plánu novú parcelu.
(2) Katastrálny úrad do prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k všetkým dielom nezaradí verejné listiny ani iné listiny do zbierky listín katastrálneho operátu, ale ich vedie v osobitnej evidencii katastrálneho operátu.
(3) Postup podľa odseku 2 sa vzťahuje na zápis prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom je postavená líniová stavba alebo iná verejnoprospešná stavba.

§ 46

(1) K verejnej listine alebo inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ako aj k verejnej listine alebo inej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti treba pripojiť aj geometrický plán.
(2) Pri vklade údajov o právach k nehnuteľnostiam (§ 1 ods. 1) sa ako vlastník zapíše osoba uvedená vo verejnej listine alebo v inej listine, ak sa nepreukáže niečo iné.
(3) Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) bodoch 1 a 2 sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, 15) ak sa nepreukáže niečo iné.
(4) Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) bodoch 3 až 5 sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí. 16)
(5) Pri zápise údajov o práve k stavbám uskutočneným prestavbou alebo novou výstavbou vojnou zničených a poškodených stavieb 17) sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v osvedčení vydanom notárom.

§ 47
Oznámenie o zápise

Katastrálny úrad oznámi účastníkom konania, že vykonal zápis do katastra, a to do 15 dní odo dňa zápisu; právnickým osobám oznámi, že vykonal zápis, ak to ustanovuje osobitný predpis. 18 )

Štvrtý oddiel
Konanie o určení priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia

§ 52

(1) Katastrálny úrad na návrh obce alebo obyvateľov obce 19) v konaní rozhodne o zmene priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia (ďalej len „priebeh hranice“) vtedy, ak sa zmena priebehu hranice vykonala v rokoch 1948 až 1989 bez súhlasu obce alebo obyvateľov obce.
(2) Na konanie o určení priebehu hranice sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 15)

§ 53

(1) Návrh na začatie konania o určení priebehu hranice sa musí podať písomne a musí obsahovať
a) označenie navrhovateľa a označenie ďalších účastníkov konania,
b) označenie katastrálneho úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, na ktorých základe nastala zmena priebehu hranice,
d) návrh rozhodnutia katastrálneho úradu.
(2) K návrhu podanému podľa odseku 1 navrhovateľ pripojí
a) stanovisko dotknutej obce,
b) stanovisko príslušného okresného úradu,
c) stanovisko príslušného obvodného úradu,
d) geometrický plán o vyznačení návrhu priebehu hranice.

§ 54

Podkladom na vyhotovenie geometrického plánu je graficky znázornený priebeh hranice pred vykonanou zmenou, pričom navrhovaný priebeh hranice musí sledovať súčasné prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne.

§ 55

Obec alebo obyvatelia obce môžu podať návrh podľa § 52 do 31. decembra 1997 a v prípade rozdelenia obce po 1. januári 1998 môže obec alebo obyvatelia obce podať návrh podľa § 52 do jedného roka po rozdelení obce; inak právo zaniká.

§ 56

Proti rozhodnutiu katastrálneho úradu o určení priebehu hranice možno podať odvolanie. Ak katastrálny úrad odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Piaty oddiel
Aktualizácia katastrálneho operátu

§ 57

Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra
(1) Katastrálne úrady v spolupráci s obcami priebežne prešetrujú ohlásené alebo inak zistené zmeny údajov katastra.
(2) Na prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; 7) nepoužijú sa ani ustanovenia § 23 až 25.

§ 58
Revízia údajov katastra

(1) Katastrálne úrady spravidla v päťročných cykloch revidujú zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.
(2) Revíziu údajov katastra začne katastrálny úrad oznámením obci, na ktorej území bude prebiehať katastrálne konanie.
(3) Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku katastrálneho konania. V takom prípade môže podať informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách zástupca obce, vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(4) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a iných oprávnených osobách zástupca obce.
(5) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek katastrálneho úradu.
(6) O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sa zistia rozdiely, katastrálny úrad vyzve podľa § 19 vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na ich odstránenie.
(7) Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
(8 ) Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní; 7) nepoužijú sa ani ustanovenia § 23 až 25.

§ 59
Oprava chýb v katastrálnom operáte

(1) Katastrálny úrad aj bez návrhu
a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra,
b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov,
c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.
(2) Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na ich preukázanie; ak je to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú povinní zúčastniť sa na tomto katastrálnom konaní.
(3) Ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte. Katastrálny úrad je povinný vykonať opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.
(4) Oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 písm. a) a § 78 ods. 1.
(5) Na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 7) ak sa oprava týka údajov uvedených v liste vlastníctva.

Šiesty oddiel
Obnova katastrálneho operátu

§ 60
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu

(1) Obnova katastrálneho operátu je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií.
(2) Katastrálny úrad začne obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien, pre nároky na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti. Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územnosprávnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len „zisťovanie priebehu hraníc“).
(3) Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť v skrátenom katastrálnom konaní, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické činnosti v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť v skrátenom katastrálnom konaní len so súhlasom úradu.
(4) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie pre opotrebovanie, a právny stav ani skutočný stav sa nezmenil a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.
(5) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne v skrátenom katastrálnom konaní začne katastrálny úrad oznámením obci, na ktorej území toto konanie bude prebiehať.
(6) Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

§ 61
Zisťovanie priebehu hraníc

(1) Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov katastrálneho úradu, obce, na ktorej území sa priebeh hraníc zisťuje, z orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených katastrálnym úradom. Ak katastrálne konanie prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, členom komisie je aj zástupca osôb hospodáriacich na dotknutých pozemkoch. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka pozemkov štátnych dráh, letísk, diaľnic, štátnych ciest a prístavov, členom komisie je spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca katastrálneho úradu.
(2) Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku katastrálneho konania. V takom prípade môže informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(3) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a iných oprávnených osobách zástupca obce.
(4) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže vlastník alebo iná oprávnená osoba podať potrebné informácie písomne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek katastrálneho úradu.
(5) Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná iba na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.
(6) Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností.
(7) O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.

§ 62
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

(1) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.
(2) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií v skrátenom katastrálnom konaní nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne; nadväzuje na výsledky transformácie grafickej mapy do jej číselného vyjadrenia.
(3) Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.
(4) Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ich častí nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.

§ 63
Konanie o námietkach

(1) Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním, prípadne po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií v skrátenom katastrálnom konaní katastrálny úrad pripraví konanie o námietkach a predloží nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií (ďalej len „obnovený katastrálny operát“) na verejné nahliadnutie prostredníctvom obce, na ktorej území sa konala obnova katastrálneho operátu. O možnosti nahliadnuť do obnoveného katastrálneho operátu obec písomne upovedomí vlastníkov, ktorí nemajú miesto trvalého pobytu v obci.
(2) Obec zverejní v mieste obvyklým spôsobom, že obnovený katastrálny operát sa stane platným dňom, ktorý určí katastrálny úrad.
(3) Ten, ktorého práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže do určenej lehoty podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. O námietkach rozhoduje katastrálny úrad, ktorý predložil obnovený katastrálny operát (odsek 1).
(4) Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie o námietkach nevykonáva.

§ 64
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním, prípadne v skrátenom katastrálnom konaní vyhlási katastrálny úrad vtedy, ak v lehote určenej katastrálnym úradom neboli podané námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte alebo ak sa o námietkach právoplatne rozhodlo.
(2) Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa dovtedajší katastrálny operát stáva neplatným a pre kataster sa používa obnovený katastrálny operát. Neplatnosť katastrálneho operátu vyznačí katastrálny úrad vo všetkých jeho častiach.
(3) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa nevyhlasuje.

PIATA ČASŤ
GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

§ 65
Geodetické a kartografické práce

(1) Na zmeny v súbore geodetických informácií alebo na jeho obnovu možno použiť len overené výsledky podrobného merania obsahujúce náležitosti, ktoré upraví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2) Výsledky podrobného merania overí katastrálny úrad, v ktorého územnom obvode sa meralo.

§ 66
Osobitné ustanovenie

Geodetické práce v objektoch s osobitným režimom ochrany (§ 6 ods. 3) v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby možno vykonávať len so súhlasom príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

§ 67
Geometrický plán

(1) Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam.
(2) Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.
(3) Geometrický plán môže vyhotoviť katastrálny úrad; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu. 20)
(4) Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu. 21)
(5) Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrálnym úradom.

ŠIESTA ČASŤ
VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA

§ 68
Verejnosť katastrálneho operátu

(1) Katastrálny operát je verejný. Každý má právo robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty.
(2) Verejnosť zbierky listín [§ 8 ods. 1 písm. c)] je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom alebo iným oprávneným osobám, alebo osobe vykonávajúcej geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu, 5) alebo osobe, ktorá vyhotovuje geometrické plány alebo vytyčuje hranice pozemkov, alebo osobe vykonávajúcej znaleckú činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra.

§ 69
Poskytovanie údajov katastra

(1) Katastrálny úrad vyhotoví na požiadanie potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru geodetických informácií, potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru popisných informácií, z pozemkových kníh a zo železničnej knihy (ďalej len „potvrdený výpis alebo kópia“), ako aj identifikáciu parcely. Potvrdený výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny.
(2) Katastrálny úrad nevyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je vyznačená plomba podľa § 44 ods. 1, ani v prípade, ak nie je súlad medzi právnym stavom a skutočným stavom; potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva katastrálny úrad vydá iba na účely odstránenia nesúladu medzi právnym stavom a skutočným stavom.
(3) Katastrálne úrady vyhotovujú na požiadanie aj odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, a poskytujú aj ďalšie údaje.
(4) Vybrané údaje podľa odseku 3 môže poskytnúť na požiadanie aj právnická osoba zriadená úradom na zabezpečovanie geodetických a kartografických činností.
(5) Vyhotovenie potvrdeného výpisu alebo kópie a identifikácie parcely, vyhotovenie odpisov a kópií, ktoré nie sú verejnými listinami, ako aj poskytnutie ďalších údajov si môže vyžiadať každá osoba od ktoréhokoľvek katastrálneho úradu. Ak tento katastrálny úrad nie je miestne príslušný, postúpi žiadosť miestne príslušnému katastrálnemu úradu.

§ 70
Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra

(1) Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.
(2) Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach, ako aj štandardizované geografické názvy sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Hodnoverným a záväzným údajom katastra je aj výmera parcely, ak je určená v digitálnej forme obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním vykonaným po účinnosti tohto zákona.

§ 71
Používanie záväzných údajov katastra

(1) Záväzné údaje katastra sa používajú najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy daní a poplatkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ochranu lesného pôdneho fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia, hospodársku činnosť a na informačné systémy o nehnuteľnostiach.
(2) Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie verejných listín a iných listín.
(3) Údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú používať.

SIEDMA ČASŤ
POPLATKY, TROVY A SANKCIE

§ 72
Poplatky

(1) Katastrálne úrady vyberajú správne poplatky za návrh na začatie katastrálneho konania, za vyhotovenie potvrdeného výpisu alebo kópie z katastrálneho operátu, za vyhotovenie identifikácie parcely, vyhotovenie odpisu alebo kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, za nahliadnutie do katastrálneho operátu, poskytnutie ďalších údajov, overenie ďalších údajov a za overenie geometrického plánu.
(2) Správne poplatky sa vyberajú podľa osobitného predpisu. 22)

§ 73
Náhrada trov katastrálneho konania

Ak sa vlastník alebo iná oprávnená osoba bez ospravedlniteľného dôvodu nezúčastnia na katastrálnom konaní napriek upozorneniu, že ich účasť je nevyhnutná, a predvolanie im bolo doručené, a tým znemožnia alebo sťažia katastrálne konanie, sú povinní nahradiť trovy katastrálneho konania, ktoré zavinili.

Priestupky

§ 74

(1) Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,
b) nepredloží na výzvu katastrálneho úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom,
c) neoznačí na výzvu katastrálneho úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť,
d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,
e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,
f) úmyselne ohlási katastrálnemu úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom,
g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,
h) neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,
ch) overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore pozemkových úprav, 5) pri ktorých sa nedodržali náležitosti podľa § 65 ods. 1.
(2) Za priestupok môže katastrálny úrad uložiť pokutu do
a) 1 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a) až d),
b) 3 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e),
c) 5 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. f) a g).

§ 75

(1) Priestupky podľa § 74 ods. 1 písm. h) a ch) prejednáva katastrálny inšpektor.
(2) Za priestupky podľa odseku 1 môže katastrálny inšpektor uložiť fyzickej osobe pokutu do 25 000 Sk.
(3) Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku podľa odseku 1 v lehote do jedného roka, môže úrad odňať oprávnenie na overovanie geometrických plánov alebo iných výsledkov geodetických prác. Ak rozhodnutie o odňatí oprávnenia na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác nenadobudne právoplatnosť, katastrálny úrad neoverí fyzickej osobe ďalšie geometrické plány a iné výsledky geodetických prác.

Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami

§ 76

(1) Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom; právnická osoba vykonávajúca práva vyplývajúce zo správy majetku štátu sa na účely tohto zákona posudzuje ako vlastník,
b) nepredloží na výzvu katastrálneho úradu v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomcom; právnická osoba vykonávajúca práva vyplývajúce zo správy majetku štátu sa na účely tohto zákona posudzuje ako vlastník,
c) neoznačí na výzvu katastrálneho úradu lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinná to urobiť,
d) sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jej účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,
e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,
f) ohlási katastrálnemu úradu nepravdivé údaje o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom; právnická osoba vykonávajúca práva vyplývajúce zo správy majetku štátu podľa osobitného zákona sa na účely tohto zákona posudzuje ako vlastník,
g) nezašle vyhotovené verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteľnostiach alebo o právach k nehnuteľnostiam, prípadne iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností,
h) neoprávnene zmení údaje katastra.
(2) Za porušenie poriadku na úseku katastra môže katastrálny úrad uložiť právnickej osobe pokutu do
a) 10 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b) 30 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c) 50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. d),
d) 100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e) až h).
(3) Za opakované porušenie poriadku na úseku katastra môže katastrálny úrad uložiť právnickej osobe pokutu opätovne.

§ 77

(1) Priestupok prejedná katastrálny úrad [§ 74 ods. 1 písm. a) až g)] alebo katastrálny inšpektor [§ 74 ods. 1 písm. h) a ch)] príslušný podľa miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
(2) Porušenie právneho poriadku na úseku katastra prejedná katastrálny úrad príslušný podľa miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
(3) Pokutu podľa § 74 ods. 2 a § 75 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa katastrálny úrad alebo katastrálny inšpektor dozvedeli o priestupku, najneskôr však do troch rokov odo dňa spáchania priestupku.
(4) Pokutu podľa § 76 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa katastrálny úrad dozvedel o porušení poriadku na úseku katastra právnickou osobou, najneskôr však do troch rokov od porušenia poriadku na úseku katastra.
(5) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(6) Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.
(7) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(8 ) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis. 23)
(9) Na konanie o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 7) ak tento zákon neustanovuje inak.

ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 78

(1) Zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže opak, katastrálny úrad opraví zápis.
(2) Zápisy práv k nehnuteľnostiam vykonané podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z. sa považujú za zápisy práv k nehnuteľnostiam vykonané podľa tohto zákona.
(3) Podľa tohto zákona sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uzavretých pred 1. januárom 1993, ak nebol podaný návrh na zápis do katastra nehnuteľností.

§ 79

(1) Údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sa preberajú do katastra od príslušných orgánov patriacich do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky; ich prebratie a následné vydanie sa uverejní v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(2) Údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce sa preberajú do katastra; ich prebratie a následné vydanie sa uverejní v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

§ 80
Splnomocňovacie ustanovenia

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a) spôsobe evidencie katastrálnych území a nehnuteľností,
b) obsahu katastra, t.j. o podrobnom členení katastrálneho operátu, o vyhotovovaní duplikátov katastrálneho operátu alebo jeho častí, o druhoch pozemkov a charakteristike ochrany a o využívaní nehnuteľností,
c) postupe pri zápise práv k nehnuteľnostiam vrátane overovania spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad,
d) správe katastra a aktualizácii katastrálneho operátu, správe pozemkových kníh a železničnej knihy, súčinnosti vlastníkov a iných oprávnených osôb, obcí a štátnych orgánov,
e) katastrálnom konaní,
f) geodetických a kartografických prácach pre kataster, t.j. o geodetických činnostiach pri vedení katastra, o vyhotovovaní a overovaní geometrických plánov, o presnosti meračských prác a o určovaní kvalifikačných predpokladov na vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov,
g) vyhotovovaní potvrdených výpisov alebo kópií a identifikácií parciel (verejných listín), vyhotovovaní odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, ako aj poskytovaní iných údajov,
h) katastrálnej inšpekcii.

Záverečné ustanovenia

§ 81

Zrušujú sa:
1. zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike,
3. § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
4. vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

§ 82

Tento zákon s výnimkou tretieho oddielu štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januárom 1996; tretí oddiel štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januárom 1998.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.

1) Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 7 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
2) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
3) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
4) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 12/1994 Z.z.).
6) § 2 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8 ) Napríklad § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka.
9) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
10) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.
11) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
12) Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi.
15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
16) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
17) Nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku.
18 ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z.
19) § 11 ods. 4 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
20) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
23) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.