Vyhláška 79/1996 Z.z. platná od 1.4.1996 do 31.3.1997

Sponzorované odkazy:

Vyhláška č. 79/1996 Z.z. platná od 1.4.1996 do 31.3.1997.

VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 8. februára 1996,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 a § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ustanovuje:

PRVÁ HLAVA
SPÔSOB EVIDENCIE KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ A OBSAH KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Prvý oddiel
Evidencia nehnuteľností

§ 1

Nehnuteľnosti sa v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“) evidujú podľa katastrálnych území
a) v súbore geodetických informácií,
b) v súbore popisných informácií,
c) v zbierke listín,
d) v sumárnych údajoch katastra o pôdnom fonde,
e) v pozemkových knihách,
f) v železničnej knihe.

Druhý oddiel
Súbor geodetických informácií

§ 2
Členenie súboru geodetických informácií

(1) Súbor geodetických informácií sa člení na
a) katastrálnu mapu,
b) mapu určeného operátu,
c) pracovnú mapu,
d) geometrický plán,
e) záznam podrobného merania zmien,
f) meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov,
g) súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia,
h) zoznamy súradníc podrobných bodov.
(2) Súčasťou súboru geodetických informácií sú aj údaje o spojení lomových bodov, definičný bod katastrálneho územia, definičný bod parcely, operát z vytýčenia hranice pozemkov a ďalšia geodetická dokumentácia.

§ 3
Katastrálna mapa

(1) Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri.
(2) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom konaní podľa osobitného predpisu. 1) Katastrálnu mapu možno tvoriť a dopĺňať na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorovú katastrálnu mapu v štruktúre a vo výmennom formáte, ktorý ustanoví Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(3) Skončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy sa zverejňuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

§ 4
Mapa určeného operátu

Mapou určeného operátu je najvhodnejší operát zobrazujúci hranice pôvodných pozemkov.

§ 5
Pracovná mapa

(1) Na geodetické práce a na poskytovanie informácií používa katastrálny úrad pracovnú mapu, ktorá je kópiou katastrálnej mapy.
(2) Pracovná mapa sa aktualizuje v súlade s katastrálnou mapou.
(3) V katastrálnych územiach, v ktorých je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri vektorová katastrálna mapa, pracovnú mapu tvoria kópie súborov vektorovej katastrálnej mapy zobrazené príslušným zobrazovacím zariadením.

§ 6
Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam vrátane nájomných práv, a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra, aj ako podklad na vytyčovanie lomových bodov hraníc pozemkov a katastrálnych území.

§ 7
Záznam podrobného merania zmien

Záznam podrobného merania zmien tvorí meračský náčrt, ktorý je grafickým vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien, zápisník a záhlavie.

§ 8
Meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov

(1) Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania alebo prešetrovania a je podkladom na zobrazenie zmien v katastrálnej mape a na vykonanie zmien v súbore popisných informácií spravidla pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním.
(2) Prehľad čísel podrobných bodov predstavuje priradenie týchto čísel k zobrazeným podrobným bodom, ktoré sú uvedené v zozname súradníc; tvorí podklad na lokalizáciu a identifikáciu podrobných bodov na mape.

§ 9
Súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia

Súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia.

§ 10
Zoznam súradníc podrobných bodov

Zoznam súradníc podrobných bodov obsahuje priebežne aktualizované súradnice podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania a meračských skupín. V katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná vektorová katastrálna mapa, aktualizácia zoznamu súradníc sa nahrádza aktualizáciou jednotlivých výkresov vektorovej katastrálnej mapy.

Tretí oddiel
Súbor popisných informácií

§ 11
Členenie súboru popisných informácií

(1) Súbor popisných informácií katastra sa člení na údaje o
a) katastrálnych územiach,
b) nehnuteľnostiach
1. pozemkoch,
2. stavbách,
3. bytoch a nebytových priestoroch,
c) právach k nehnuteľnostiam,
d) účastníkoch právnych vzťahov
1. vlastníkoch a iných oprávnených osobách,
2. držiteľoch a nájomcoch,
e) zmenách v súbore popisných informácií katastra,
f) sídelných a nesídelných názvoch,
g) pomocných záznamoch.
(2) Súbor popisných informácií katastra je spravovaný na pamäťovom médiu počítača a súčasne s aktualizáciou na pamäťovom médiu počítača sa aktualizujú aj originály listov vlastníctva.

§ 12
Údaje o katastrálnych územiach

(1) Údaje o katastrálnych územiach tvoria údaje o územných jednotkách a sú spracované podľa
a) okresov s uvedením územnej jednotky a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu okresu, obce a katastrálneho územia,
b) obcí a katastrálnych území s uvedením okresu, ako aj s uvedením kódu obce, katastrálneho územia a okresu.
(2) Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§ 13
Údaje o nehnuteľnostiach

(1) Údaje o pozemkoch obsahujú parcelné číslo, výmeru, druh pozemku, údaje o vlastníkovi, nájomcovi, držiteľovi alebo o inej oprávnenej osobe a iné popisné údaje. Údaje o pozemkoch sa členia na
a) údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape,
b) údaje o parcelách registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu, ktoré sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel; sú k nim založené právne vzťahy a ich hranice v teréne nie sú zreteľné.
(2) Údaje o stavbách obsahujú parcelné číslo, súpisné číslo stavby, čísla evidenčných listov a čísla listov vlastníctva, prípadne ďalšie číselné a popisné identifikačné údaje.
(3) Údaje o bytoch obsahujú súpisné číslo stavby, adresu, číslo vchodu a bytu, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje.
(4) Údaje o nebytových priestoroch obsahujú súpisné číslo stavby, adresu, číslo vchodu a nebytového priestoru a druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje.

§ 14
Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam

(1) Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam obsahujú údaje o právach k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri a o iných skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam.
(2) Držba, nájom alebo správa nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, sa pri parcele rozlišujú osobitnými kódmi.
(3) Údaje o držiteľovi, nájomcovi a o inej oprávnenej osobe a o nehnuteľnostiach, ktoré drží, má v nájme alebo ktoré spravuje, sú predmetom jedného evidenčného listu. Evidenčný list obsahuje aj celkovú výmeru jednotlivých druhov pozemkov a iné identifikačné údaje.

§ 15
List vlastníctva

(1) Vybrané údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje sú uvedené na liste vlastníctva.
(2) List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa
a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo položky výkazu zmien,
b) z časti „B – vlastníci“, ktorá obsahuje mená (názvy) vlastníkov nehnuteľností, rodné čísla (identifikačné čísla organizácií), spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia (podľa verejnej listiny alebo inej listiny), miesto trvalého pobytu (sídlo) a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B,
c) z časti „C – ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo položky; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

§ 16
Údaje o účastníkoch právnych vzťahov

(1) Údaje o vlastníkoch obsahujú mená (názvy) vlastníkov, právnických osôb spravujúcich nehnuteľnosti, miesto ich trvalého pobytu (sídlo), rodné čísla (identifikačné čísla organizácií) a iné identifikačné údaje.
(2) Údaje o držiteľoch, nájomcoch a o iných oprávnených osobách obsahujú mená (názvy) držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb, miesto ich trvalého pobytu (sídlo), rodné čísla (identifikačné čísla organizácií) a iné identifikačné údaje.

§ 17
Údaje o zmenách v súbore popisných informácií katastra

Údaje o zmenách v súbore popisných informácií katastra obsahujú zmenové vety všetkých trvalých zmien, ktoré boli ohlásené alebo inak zistené.

§ 18
Údaje o sídelných a nesídelných názvoch a dokumentácia o sídelných a nesídelných názvoch

(1) Katastrálne úrady – správy katastra (ďalej len „správa katastra“) štandardizujú názvy nesídelných geografických objektov, pričom rešpektujú štandardizované názvy nesídelných geografických objektov štandardizované úradom a inými orgánmi.
(2) Sídelné a nesídelné názvy sa dokumentujú
a) v prehľade náčrtov miestneho prešetrovania a sídelných a nesídelných názvov,
b) v zozname názvoslovia.
(3) Sídelné a nesídelné názvy tvoria obsah katastrálnej mapy.

§ 19
Pomocné záznamy

Pomocné záznamy tvoria pomocnú dokumentáciu súboru popisných informácií katastra; sú to najmä
a) súpis hlásení a listín na zápis zmien v katastri,
b) záznam na ďalšie konanie,
c) zoznam nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov,
d) zoznam pozemkov dočasne odňatých z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zoznam pozemkov dočasne vyňatých z lesného pôdneho fondu.

§ 20
Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra

Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra sa členia na
a) štandardné
1. listy vlastníctva,
2. evidenčné listy,
3. súpis parciel registra „C“,
4. súpis parciel registra „E“,
5. zoznam budov,
6. zoznam a register vlastníkov,
7. zoznam a register držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb,
8. sumarizačné zostavy,
9. register územných jednotiek,
10. výkaz zmien,
b) neštandardné
1. súbor podľa sektorov,
2. súbor identifikačného čísla organizácie,
3. ďalšie údaje vyhotovované na základe požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb kombináciou údajov katastra.

Štvrtý oddiel
Zbierka listín

§ 21
Obsah zbierky listín

(1) Zbierku listín tvoria najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a zakladateľských listín obchodných spoločností (ďalej len „zakladateľská listina obchodnej spoločnosti“), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení (ďalej len verejná listina“) a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná listina“). Do zbierky listín sa ďalej zakladá dokumentácia výsledkov katastrálneho konania, dokumentácia, na ktorej základe bol vykonaný vpis poznámky do listu vlastníctva, ako aj dokumentácia sídelných a nesídelných názvov.
(2) Zbierku listín tvoria aj identifikácie parciel a geometrické plány, ktoré boli vyhotovené na spísanie zakladateľských listín obchodných spoločností, verejných listín a iných listín uvedených v odseku 1.

Piaty oddiel
Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde

§ 22
Účel sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde

Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde poskytujú súhrnné údaje o výmerách územných jednotiek, o druhoch pozemkov, o rozčlenení poľnohospodárskej a inej pôdy do výrobných podoblastí, o nevyužívanej pôde a o začlenení právnických osôb a fyzických osôb do sektorov, ako aj prehľad o vývoji a využívaní pôdneho fondu.

§ 23
Členenie sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia, držia alebo majú v nájme poľnohospodársku pôdu alebo lesnú pôdu alebo rybníky s chovom rýb, ktorej súčet výmery presahuje 0,10 ha, a ak ide o vinice, 0,05 ha v rámci jednej obce, tvoria závody. Závody sa zaraďujú do sektorov podľa predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri. Osobitné sektory tvoria poľnohospodárske závody alebo závody, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, ako aj vlastníci, držitelia a nájomcovia, ktorí netvoria poľnohospodársky závod alebo lesný závod.
(2) Čísla sektorov a ich názvy určuje úrad po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Šiesty oddiel
Pozemkové knihy a železničná kniha

§ 24
Obsah pozemkových kníh a železničnej knihy

Pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach.

§ 25
Zápis do pozemkovej knihy alebo železničnej knihy

(1) Ak sa katastrálne konanie týka nehnuteľností dotknutých zmenou, evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií všetky údaje. V pozemkovej knihe sa urobí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií, a ak sú vyčerpané všetky údaje, pozemkovoknižná vložka sa uzavrie.
(2) Ak sa katastrálne konanie týka údajov evidovaných v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií údaje dotknuté katastrálnym konaním. V železničnej knihe sa vyznačí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií katastra.

Siedmy oddiel
Spôsob evidovania katastrálnych území a nehnuteľností

§ 26
Evidovanie katastrálnych území

Katastrálne územie sa eviduje
a) v súbore popisných informácií
1. kódom katastrálneho územia,
2. názvom katastrálneho územia,
3. výmerou katastrálneho územia,
b) v súbore geodetických informácií svojím obvodom označeným mapovou značkou hranice katastrálneho územia
1. v katastrálnej mape,
2. v súbore lomových bodov hranice katastrálneho územia.

§ 27
Evidovanie pozemkov

Pozemok sa eviduje
a) v súbore popisných informácií parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, kódom charakteristiky nehnuteľnosti, ktorý sa skladá z kódu druhu chránenej nehnuteľnosti a z kódu spôsobu využívania nehnuteľnosti, číslom evidenčného listu, číslom listu vlastníctva, kódom vlastníckeho vzťahu, kódom umiestnenia pozemku, číslom mapového listu (číslom položky výkazu zmien a poznámkou), kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky, menom (názvom) vlastníka, držiteľa, nájomcu alebo inej oprávnenej osoby, jej adresou, sídlom, rodným číslom alebo identifikačným číslom organizácie, prípadne inými údajmi,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape alebo na mape určeného operátu, parcelným číslom a značkou druhu pozemku, prípadne inými údajmi.

§ 28
Evidovanie stavieb

(1) Stavba sa eviduje
a) v súbore popisných informácií súpisným číslom a kódom charakteristiky nehnuteľnosti,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape.
(2) Stavby, ktoré sú zoskupené a slúžia na iné než obytné účely, a iné stavby, ktorým nebolo pridelené súpisné číslo alebo sa im súpisné číslo neprideľuje, sa evidujú
a) v súbore popisných informácií osobitným spôsobom, napríklad opisným spôsobom s uvedením účelu ich využívania,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape s pridelením parcelného čísla.

§ 29
Evidovanie bytov

Byty sa evidujú v súbore popisných informácií číslom vchodu, číslom bytu a uvedením spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu vo vzťahu k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.

§ 30
Evidovanie nebytových priestorov

Nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií opisným spôsobom s uvedením čísla vchodu a čísla nebytového priestoru, s uvedením spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu vo vzťahu k pozemku, na ktorom je dom postavený, ak priľahlému pozemku.

Ôsmy oddiel
Vyhotovovanie duplikátov katastrálneho operátu alebo jeho časti

Postup pri vyhotovovaní duplikátu katastrálneho operátu alebo jeho časti

§ 31

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti (ďalej len „duplikát“) na účely vydania obsahuje všetky údaje a náležitosti platného katastrálneho operátu alebo jeho časti. Duplikát je rovnocenný pôvodnej časti katastrálneho operátu, z ktorej bol vyhotovený; na odlíšenie od pôvodného katastrálneho operátu alebo jeho časti sa viditeľne označí ako duplikát.

§ 32

(1) Vyhotovenie duplikátu je prípustné len v prípadoch ustanovených zákonom. 2)
(2) Duplikát vyhotoví správa katastra, ktorá spravuje pôvodný katastrálny operát.
(3) O vyhotovení duplikátu vyhotoví správa katastra záznam.

Deviaty oddiel
Druhy pozemkov

§ 33
Označovanie druhov pozemkov

Druhy pozemkov sa v katastri označujú týmito číselnými kódmi:
a) orná pôda – kód „2“, b) chmeľnica – kód „3“, c) vinica – kód „4“, d) záhrada – kód „5“, e) ovocný sad – kód „6“, f) trvalý trávny porast – kód „7“, g) lesný pozemok – kód „10“, h) vodná plocha – kód „11“, i) zastavaná plocha a nádvorie – kód „13“, j) ostatná plocha – kód „14“.§ 34
Záväznosť druhov pozemkov
Druhy pozemkov v údajoch parciel registra „C“ sú záväznými údajmi katastra a vyjadrujú účel využívania pozemkov. Záväznými údajmi katastra nie sú druhy pozemkov v údajoch parciel registra „E“. Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

Desiaty oddiel
Charakteristika nehnuteľností

§ 35
Účel charakteristiky nehnuteľností

Údaje o charakteristike nehnuteľností vyjadrujú druhy chránených nehnuteľností a určujú spôsob využívania nehnuteľností.

DRUHÁ HLAVA
POSTUP PRI ZÁPISE PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM

Prvý oddiel
Postup pri vklade a pri zázname

Postup pri povoľovaní vkladu a pri zázname

§ 36

(1) Na konanie o povolenie vkladu sa správe katastra doručuje toľko vyhotovení zakladateľských listín obchodných spoločností, koľko je účastníkov konania, a ďalšie tri vyhotovenia, z ktorých dve vyhotovenia sú pre správu katastra a jedno vyhotovenie pre daňový úrad. Spolu s návrhom sa doručujú dve vyhotovenia ocenenia nehnuteľnosti. Ak sa konanie týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v obvode viacerých správ katastra, doručuje sa navyše toľko vyhotovení zakladateľských listín obchodných spoločností, koľko je dotknutých správ katastra.
(2) Ak konanie o povolenie vkladu uskutočňuje viac správ katastra, správa katastra bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutú správu katastra; po skončení konania zašle jedno vyhotovenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti vrátane príloh alebo jej kópiu 3) dotknutej správe katastra na vpísanie údajov o právach k nehnuteľnostiam do listu vlastníctva.

§ 37

(1) Rozhodnutie o povolení vkladu sa spravidla vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotoveniach zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti textom: „Vklad povolený dňa …. pod č. V-…19 .. ; rozhodnutie nadobúda právoplatnosť týmto dňom“.
(2) Základné údaje o povolení vkladu možno vyznačiť aj odtlačkom pečiatky.
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu sa jedno vyhotovenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti zakladá do zbierky listín, jedno sa zasiela správcovi dane spolu s ocenením nehnuteľnosti a jedno účastníkovi. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v obvode viacerých správ katastra, zašle správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s doložkou podľa odseku 1 dotknutej správe katastra.

§ 38

(1) Na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona, ak právo k nehnuteľnosti vzniklo, zmenilo sa alebo zaniklo zo zákona, sú spôsobilé najmä
a) osvedčenie notára vydané podľa osobitného predpisu, 4)
b) návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho overená kópia, ak ide o zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorí do troch rokov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, 5)
c) návrh, ak ide o práva k cudzím veciam, 6)
d) návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva k osobe; ak ide o právo k cudzej veci, ktoré sa viaže na osobu, 7)
e) návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času, 8)
f) rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, 9)
g) návrh, ak ide o správu majetku štátu, 10)
h) návrh, ktorého prílohou, ak ide o odstúpenie od zmluvy, 11) je
1. písomný prejav vôle účastníkov zmluvy odstúpiť od zmluvy s úradne overenými podpismi,
2. rozsudok súdu v prípade, ak bolo právo k nehnuteľnosti dotknuté ďalším právnym úkonom.
(2) Záznam sa nevykoná, ak je verejnou listinou alebo inou listinou dotknuté právo k nehnuteľnosti, ktoré vzniklo po 1. januári 1993; 12) to neplatí, ak ide o právoplatné rozhodnutie súdu o práve k nehnuteľnosti.

Druhý oddiel
Postup pri posudzovaní spôsobilosti listín a pri odstraňovaní nedostatkov listín

Postup pri posudzovaní spôsobilosti listín

§ 39

(1) Pri skúmaní listín správa katastra zisťuje, či zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, verejná listina alebo iná listina obsahuje
a) názov katastrálneho územia,
b) pozemok s parcelným číslom,
c) druh a výmeru pozemku,
d) súpisné číslo domu, prípadne orientačné číslo vchodu,
e) číslo bytu, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje, ak je predmetom zápisu právny vzťah k bytu,
f) číslo nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje, ak je predmetom zápisu právny vzťah k nebytovému priestoru,
g) meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby,
h) rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby,
i) overené podpisy prevodcov, ak sa vyžadujú, 13)
j) spoluvlastnícky podiel vyjadrený zlomkom k celku a výmera naň pripadajúca v prípade zápisu spoluvlastníckych podielov menších než celok.
(2) Podkladom na zápis rozostavanej stavby do katastra je geometrický plán a právoplatné stavebné povolenie.

§ 40

Správa katastra skúma, či rozhodnutia štátnych orgánov sú právoplatné a či tieto rozhodnutia, ako aj iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy, neobsahujú chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti a či nehnuteľnosti sú označené podľa § 39 ods. 1.

§ 41
Postup pri odstraňovaní nedostatkov listín

Ak nie sú splnené podmienky na zápis záznamom, správa katastra verejnú listinu alebo inú listinu vráti tomu, kto ju vyhotovil, a požiada o opravu chýb s uvedením termínu opravy chyby.

§ 42
Oznámenie o vpise údajov o právach k nehnuteľnostiam do listu vlastníctva

Správa katastra zašle účastníkom právneho úkonu do 15 dní odo dňa vpisu údajov o právnych vzťahoch do listu vlastníctva 14) po jednom vyhotovení výpisu z listu vlastníctva. Zároveň vyzve nadobúdateľa (vlastníka), aby trvalo označil hranice novovytvorených pozemkov.

Tretí oddiel
Vpis poznámky do listu vlastníctva

Postup pri vpise poznámky

§ 43

Poznámka sa vpíše do listu vlastníctva najmä na základe oznámenia pri príslušnej nehnuteľnosti textom: „Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností“ alebo „Poznamenáva sa začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností“ alebo „Poznamenáva sa začatie vyvlastňovacieho konania“ alebo „Poznamenáva sa začatie dohodovacieho konania“.

§ 44

V prospech toho, kto nemôže hodnoverne preukázať, že je oprávnený v právnom vzťahu, sa vpíše do listu vlastníctva poznámka na základe návrhu na začatie konania o určenie vlastníckeho práva alebo na základe žiadosti o vydanie osvedčenia potvrdených súdom alebo notárom textom: „Poznamenáva sa začatie konania o určenie vlastníckeho práva“ alebo „Poznamenáva sa začatie konania o osvedčenie vlastníckeho práva“.

TRETIA HLAVA
SPRAVOVANIE A OBNOVA KATASTRA

§ 45
Spolupráca pri spravovaní a pri obnove katastra

(1) Pri spravovaní a pri obnove katastra správy katastra spolupracujú s obcami, vlastníkmi, držiteľmi, nájomcami a s inými oprávnenými osobami, ako aj s príslušnými štátnymi orgánmi.
(2) Správy katastra organizujú a využívajú súčinnosť vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb 15) pri správe, aktualizácii a obnove katastra tak, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb.
(3) Správy katastra organizujú súčinnosť obcí, 16) využívajú túto súčinnosť, ako aj súčinnosť štátnych orgánov 17) pri správe, aktualizácii a pri obnove katastra tak, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech obcí a štátu.

§ 46
Usporiadanie pozemkových kníh

Pozemkové knihy sú usporiadané podľa okresov alebo podľa obvodov; spravujú ich správy katastra príslušné na správu a aktualizáciu katastra.

ŠTVRTÁ HLAVA
KATASTRÁLNA INŠPEKCIA

Prvý oddiel
Katastrálni inšpektori

§ 47
Riaditeľ inšpektorátu a katastrálni inšpektori

(1) Na čele katastrálnej inšpekcie je riaditeľ inšpektorátu (ďalej len „riaditeľ“), ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2) Inšpektorov vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa predseda úradu.

Druhý oddiel
Úlohy katastrálnej inšpekcie

§ 48
Úlohy katastrálnej inšpekcie pri kontrole správ katastra

(1) Katastrálna inšpekcia vykonáva štátny dozor najmä nad
a) dodržiavaním právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) zostavovaním a plnením plánu vecných úloh.
(2) Pri technickej kontrole vyžadujúcej meračské práce spolupracujú inšpektori s kontrolou správy katastra, ktorá poskytne požadovanú súčinnosť.

§ 49
Úlohy katastrálnej inšpekcie pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb

(1) Katastrálny inšpektor kontroluje
a) dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.
(2) Pri technickej kontrole vyžadujúcej meračské práce spolupracuje inšpektor s kontrolou správy katastra, ktorá poskytne požadovanú súčinnosť.

§ 50
Úlohy katastrálnych inšpektorov

Katastrálny inšpektor
a) kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností, vyžaduje, aby mu v určenej lehote poskytli doklady, údaje, informácie alebo vysvetlenie potrebné na inšpekciu,
b) schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia činností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
c) ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich splnenie v určenej lehote,
d) ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré nevyžadujú prijatie osobitných opatrení.

PIATA HLAVA
OVEROVANIE SPÔSOBILOSTI ROZHODOVAŤ O NÁVRHU NA VKLAD

§ 51
Komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad

(1) Overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad 18) vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (ďalej len „komisia na overovanie“).
(2) Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov úradu a zo zamestnancov správ katastra na návrh prednostov. Za členov komisie na overovanie môžu byť vymenovaní aj odborní zamestnanci vysokých škôl, ako aj odborní zamestnanci vedeckovýskumnej základne.

§ 52
Vydanie oprávnenia

Po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie na overovanie zamestnancovi správy katastra oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad.

§ 53
Odňatie oprávnenia

Komisia na overovanie odporučí na návrh príslušnej správy katastra predsedovi úradu odobrať oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad tomu zamestnancovi, ktorý obzvlášť hrubým spôsobom porušil právne predpisy upravujúce túto oblasť spoločenských vzťahov, alebo tomu zamestnancovi, ktorý úmyselne porušil právne predpisy.
§ 54
Skúšobný poriadok

Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.

ŠIESTA HLAVA
KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel
Ohlasovanie zmien údajov katastra

§ 55
Postup pri ohlasovaní zmien údajov katastra

(1) Zmeny údajov katastra sa ohlasujú na tlačive „Hlásenie zmien“, ktoré poskytne bezplatne ktorákoľvek správa katastra.
(2) Každý, kto žiada o zmenu, podpíše vyplnené tlačivo „Hlásenie zmien“ na ktorejkoľvek správe katastra.

Druhý oddiel
Prešetrovanie zmien údajov katastra

Postup pri prešetrovaní zmien údajov katastra

§ 56

Predmetom prešetrovania zmien údajov katastra sú ohlásené alebo inak zistené zmeny týkajúce sa
a) údajov o katastrálnych územiach,
b) údajov o vlastníkoch, držiteľoch, nájomcoch a o iných oprávnených osobách,
c) údajov o nehnuteľnostiach.

§ 57

Zmeny údajov katastra sa zaznačia v osobitnom zázname, v ktorom vlastníci, držitelia, nájomcovia a iné oprávnené osoby na výzvu správy katastra potvrdia podpisom ich správnosť; právnické osoby aj odtlačkom pečiatky.

Tretí oddiel
Postup pri zmene hranice katastrálneho územia, hranice obce alebo hranice katastrálneho územia a pri zmene názvu katastrálneho územia

Postup pri zmene hranice katastrálneho územia

§ 58

(1) Za zmenu hranice katastrálneho územia, 19) ktorá nie je totožná s hranicou obce, sa považuje
a) zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súčasťou jednej obce,
b) rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území,
c) oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej obci.
(2) Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) treba súhlas úradu.

§ 59

(1) Na základe oznámenia správy katastra vyhlási obec začatie katastrálneho konania o zmenu hranice katastrálneho územia.
(2) Konanie o zmenu hranice katastrálneho územia vykonáva správa katastra za účasti navrhovateľa, zástupcu obce, vlastníkov dotknutých nehnuteľností a iných oprávnených osôb.
(3) Podkladom na konanie o zmenu hranice katastrálneho územia je popis priebehu hranice katastrálneho územia zo súboru popisných informácií a pracovná mapa zo súboru geodetických informácií.
(4) Po skončení konania o zmenu hranice katastrálneho územia sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia. Prílohou protokolu je náčrt navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia.
(5) V rámci konania o zmenu hranice katastrálneho územia vlastníci, držitelia, nájomcovia alebo iné oprávnené osoby trvalo označia lomové body zmenenej hranice katastrálneho územia, a to spôsobom, ktorý určí správa katastra.
(6) Ak zmenená hranica katastrálneho územia neprebieha po hraniciach pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam evidovanými v katastri, musia byť lomové body zmenenej hranice trvalo stabilizované a zmerané.

§ 60

(1) O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne správa katastra v rámci katastrálneho konania z vlastného podnetu alebo na návrh.
(2) Navrhovateľ pripojí k návrhu
a) protokol z konania o zmenu hranice katastrálneho územia,
b) kópiu katastrálnej mapy a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo meranie,
c) geometrický plán, ak bolo potrebné vykonať meranie,
d) celkový výkaz výmery katastrálneho územia pred zmenou a po zmene,
e) výpisy z listov vlastníctva alebo kópie listov vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, ktoré sú dotknuté zmenou,
f) stanovisko obce,
g) súhlas úradu v prípade, ak ide o zmenu podľa § 58 ods. 2.

§ 61

Po zmene hranice katastrálneho územia správa katastra v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií prečísluje parcelné čísla dotknutých pozemkov.

§ 62

Správa katastra zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia
a) obci,
b) obvodnému úradu,
c) okresnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) orgánu štatistiky,
f) vlastníkom, držiteľom, nájomcom dotknutých nehnuteľností a iným oprávneným osobám,
g) úradu.

§ 63

Zmena hranice katastrálneho územia sa publikuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

§ 64

(1) O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne správa katastra na základe rozhodnutia o zmene hranice obce.
(2) Na postup podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 59 až 63.

Postup pri zmene hranice obce alebo hranice katastrálneho územia

§ 65
Pod prirodzenými rozhraničovacími čiarami 20) sa rozumie najmä hranica obvodu stavby, regulovaného vodného toku, vodnej nádrže, továrenského areálu a pozemnej komunikácie.

§ 66

Zmena hranice obce sa publikuje aj v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Postup pri zmene názvu katastrálneho územia

§ 67

Názov katastrálneho územia musí byť jednoznačný a nezameniteľný. Pri jeho určovaní alebo pri zmene sa prihliada na názov obce alebo jej časti, pričom sa použije štandardizovaný názov.

§ 68

(1) O zmene názvu katastrálneho územia 21) rozhodne správa katastra v rámci katastrálneho konania z vlastného podnetu alebo na návrh.
(2) Navrhovateľ pripojí k návrhu
a) súhlas obce,
b) odporúčanie okresného názvoslovného zboru.
(3) Zmena názvu katastrálneho územia sa publikuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Štvrtý oddiel
Postup pri obnove katastrálneho operátu

Spoločné ustanovenie

§ 69

(1) Obnova katastrálneho operátu 22) je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.
(2) Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva
a) novým mapovaním,
b) v skrátenom katastrálnom konaní,
c) vyhotovením duplikátu platného stavu.
(3) O tom, ktorý katastrálny operát bude predmetom obnovy, rozhodne správa katastra podľa stavu katastrálneho operátu, najmä podľa rozsahu zmien, ku ktorým došlo v danom katastrálnom území s výnimkou uvedenou v odseku 2 písm. b).
(4) Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, v skrátenom katastrálnom konaní, ako aj vyhotovením duplikátu platného stavu nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

§ 70

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v štyroch na seba nadväzujúcich etapách, ktorými sú
a) zisťovanie priebehu hraníc 23) (ďalej len „miestne prešetrovanie“),
b) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,
c) konanie o námietkach,
d) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 71

Správa katastra oznámi obci a jej prostredníctvom vlastníkom, držiteľom, nájomcom a iným oprávneným osobám najmenej s jednoročným predstihom termín začatia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

§ 72

(1) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním začne správa katastra oznámením obci s uvedením termínu začatia a rozsahu tohto katastrálneho konania. Oznámenie zašle obci najmenej 30 dní pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
(2) Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním zašle správa katastra aj susedným obciam so žiadosťou, aby poskytovali nevyhnutnú súčinnosť.
(3) Obec zabezpečí účasť vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb 24) v mieste obvyklým spôsobom, pričom ich upozorní na povinnosti vyplývajúce im zo zákona, 25) najmä na povinnosť trvalým spôsobom označiť lomové body hraníc svojich pozemkov.

Zásady miestneho prešetrovania pri novom mapovaní

§ 73

(1) Miestne prešetrovanie pri novom mapovaní vykonáva katastrálna komisia (ďalej len „komisia“), ktorej predsedom je zamestnanec príslušnej správy katastra.
(2) Miestne prešetrovanie pri novom mapovaní sa skladá z
a) prešetrovania alebo overovania údajov katastra v teréne za účasti predsedu komisie, zástupcu obce, dôverníkov, vlastníkov, držiteľov, nájomcov alebo iných oprávnených osôb,
b) rokovania komisie, na ktorom sa zúčastňujú všetci členovia komisie vymenovaní správou katastra.
(3) Komisia prerokúva najmä
a) jednotlivé skončené etapy miestneho prešetrovania,
b) nedostatky vyskytujúce sa pri vykonávaní miestneho prešetrovania,
c) nesúhlasy vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb s vykonaním miestneho prešetrovania,
d) vyhotovený zoznam nesúladov.

Predmety miestneho prešetrovania pri novom mapovaní

§ 74

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa zisťuje priebeh hraníc
a) okresov a obcí,
b) katastrálnych území,
c) zastavaného územia obce,
d) pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam,
e) druhov pozemkov,
f) chránených skutočností a ich ochranných pásem.
(2) Štátna hranica sa nezisťuje. Priebeh štátnej hranice sa preberá z hraničného dokumentárneho diela.

§ 75

Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa zisťujú aj údaje o
a) sídelných a nesídelných názvoch,
b) ďalších prvkoch polohopisu.

§ 76

(1) Podkladom na miestne prešetrovanie pri novom mapovaní hranice okresu alebo obce sú údaje platného katastrálneho operátu alebo popisy, náčrty a protokoly vyhotovené pri určovaní hraníc okresu alebo obce.
(2) O výsledku miestneho prešetrovania pri novom mapovaní hranice okresu alebo obce sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt priebehu hranice.

§ 77

Podkladom na zisťovanie a vyznačenie priebehu hranice katastrálneho územia je stav vedený v súbore geodetických informácií a geodetická dokumentácia.

§ 78

Hranicu zastavaného územia obce tvorí obvod územia, ktorý je ustanovený podľa osobitného predpisu. 26) Hranica je evidovaná v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií.

§ 79

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam sa preveruje najmä súlad ich priebehu s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc.
(2) Ak vlastník, držiteľ, nájomca alebo iná oprávnená osoba vyslovia pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní nesúhlas s priebehom hranice vymedzenej právom k nehnuteľnosti, vyznačí sa táto hranica v prešetrovacom náčrte ako sporná a vyhotoví sa o tom protokol. V katastrálnom operáte je taká hranica označená za spornú až do právoplatného rozhodnutia súdu.

§ 80

(1) Ak došlo ku zmene druhu pozemku, zmena sa vyznačí
a) v prešetrovacom náčrte a v súpise nehnuteľností v prípade, ak ku zmene došlo na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany pôdneho fondu alebo ak zmena také rozhodnutie nevyžaduje,
b) v zozname nesúladov, ak na vykonanie zmeny treba rozhodnutie príslušného orgánu ochrany pôdneho fondu, a v súpise nehnuteľností, a to kódom nesúladu.
(2) Na postup podľa odseku 1 sa nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri
a) vzájomných zámenách ornej pôdy, záhrad a trvalých trávnych porastov,
b) zmene chmeľnice, vinice a ovocného sadu na iný druh poľnohospodárskej pôdy,
c) zmene, ktorá vyplýva zo schválených pozemkových úprav,
d) zmene, ktorá bola zistená v zastavanom území obce, 26)
e) zmene, ktorá vznikla drobnými úpravami pozemkov,
f) zmene, ktorá vznikla v dôsledku opravy chybného údaja katastra.
(3) Zoznam nesúladov predkladá správa katastra orgánom ochrany pôdneho fondu.
(4) K zistenému druhu pozemku sa v súpise nehnuteľností priraďuje kód spôsobu užívania nehnuteľností.

§ 81

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní hraníc chránených území, kultúrnych pamiatok, kúpeľných území, prírodných liečivých zdrojov a ich ochranných pásem a ochranných pásem vodných zdrojov sa overuje priebeh ich hraníc zobrazený v platnom súbore geodetických informácií.
(2) Spôsob ochrany nehnuteľností sa v súbore geodetických informácií vyznačuje príslušnou mapovou značkou a v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.

§ 82

Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa preverujú aj evidované údaje o vlastníkoch, držiteľoch, nájomcoch alebo o iných oprávnených osobách.

§ 83

Protokol o skončení miestneho prešetrovania pri novom mapovaní obsahuje
a) mená, priezviská a podpisy členov komisie,
b) mená, priezviská pozvaných a podpisy prítomných účastníkov,
c) spôsob vyhlásenia a propagácie miestneho prešetrovania,
d) priebeh a výsledky miestneho prešetrovania,
e) zoznam príloh protokolu.

§ 84
Obnova katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní

(1) Pri obnove katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní sa súbor geodetických informácií prepracuje do formy vektorovej katastrálnej mapy.
(2) Pri obnove katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní sa v súbore popisných informácií nanovo určuje výmera parciel z dôvodu novovypočítaných výmer parciel zo súradníc podrobných bodov.
(3) Ustanovenia § 70 písm. b), c) a d) sa vzťahujú aj na obnovu katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní.
(4) Obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní nenadväzuje na miestne prešetrovanie a nevykonáva sa geodetická činnosť v teréne.
(5) Obnova katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní sa môže vykonať len so súhlasom úradu.

§ 85
Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu

(1) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stane nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku jeho opotrebenia a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a ani nie sú iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnoví vyhotovením duplikátu platného stavu.
(2) Ak dokumentácia na vyhotovenie duplikátu platného stavu nie je zachovaná, katastrálny operát sa obnoví novým mapovaním.
(3) Obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu nenadväzuje na miestne prešetrovanie a nevykonáva sa geodetická činnosť v teréne.
(4) O obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu podľa odsekov 1 a 2 rozhodne správa katastra.

§ 86
Vyhotovovanie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

(1) Výsledkom vyhotovenia nového súboru geodetických informácií je katastrálna mapa a príslušná geodetická dokumentácia.
(2) Nový súbor popisných informácií je výstupom z informačného systému katastra, a to zámenou doterajších údajov za údaje zistené v katastrálnom konaní; zmeny sa vykonajú prvotným dokladom.

Postup pri konaní o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

§ 87

(1) Správa katastra požiada obec o vyhlásenie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte s tým, aby obec vyhlásila toto konanie najmenej 15 dní pred jeho začiatkom.
(2) Správa katastra predloží prostredníctvom obce obnovený katastrálny operát na verejné nahliadnutie najneskôr do 30 dní od jeho vyhotovenia.
(3) Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením jeho duplikátu sa konanie o námietkach proti chybám nevykonáva.

§ 88

(1) Do obnoveného katastrálneho operátu možno nahliadnuť v obci za prítomnosti zamestnanca správy katastra a zástupcu obce, pričom obnovený katastrálny operát musí byť predložený na verejné nahliadnutie najmenej tri dni.
(2) Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.
(3) Ak sa námietkam proti chybám vyhovelo a netreba vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, chybné údaje obnoveného katastrálneho operátu sa bezodkladne na mieste opravia. Vykonanie opravy svojím podpisom potvrdí ten, kto námietky podal.
(4) Ak sa námietkam proti chybám nevyhovelo, zamestnanec správy katastra poučí toho, kto námietky podal, o ďalšom postupe pri konaní o námietkach proti chybám a súčasne sa vyhotoví úradný záznam, ktorý podpíše zamestnanec správy katastra a ten, kto podal námietky. O námietkach rozhodne správa katastra.

§ 89

Po skončení konania o námietkach proti chybám sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše zamestnanec správy katastra a zástupca obce. Prílohu protokolu tvoria úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach proti chybám, prípadne právoplatné rozhodnutie o námietkach.

Postup pri vyhlasovaní platnosti obnoveného katastrálneho operátu

§ 90

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhlási správa katastra do 15 dní od skončenia konania o námietkach proti chybám. Súčasne odovzdá obci z obnoveného katastrálneho operátu v jednom vyhotovení odtlačok katastrálnej mapy, rovnopis súpisu parciel, rovnopisy evidenčných listov, rovnopis zoznamu stavieb, rovnopis registra vlastníkov a zoznamu vlastníkov, rovnopis registra držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb, rovnopis zoznamu držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb, ak o to obec požiada, a to za odplatu.

§ 91

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu oznámi správa katastra
a) obci,
b) obvodnému úradu,
c) okresnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) úradu.
(2) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa zverejňuje v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

SIEDMA HLAVA
GEODETICKÉ PRÁCE PRE KATASTER

Prvý oddiel
Meračské práce a geometrické plány

§ 92
Predmet a spôsob merania zmien

(1) Predmetom merania pri spravovaní katastra je meranie zmien hraníc katastrálnych území, hraníc zastavaných území obcí, hraníc chránených skutočností a ich ochranných pásem, hraníc pozemkov, ako aj meranie zmien stavieb.
(2) Súčasťou meračských prác je aj meranie bodov podrobného polohového bodového poľa, ak je ich určenie potrebné na meranie zmien.
(3) Zmeny sa zameriavajú a spracúvajú v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Priestory, v ktorých sa môžu zmeny zameriavať a spracúvať v miestnej sústave, určí podľa rozsahu prác a technickej kvality súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností katastrálny úrad.

§ 93
Výsledky merania zmien a ich spracovanie

(1) Výsledkom merania zmien sú
a) zmerané číselné údaje,
b) meračský náčrt (grafický prehľad a popisné údaje).
(2) Výsledky merania zmien sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien.
(3) Číselné výsledky merania zmien možno zaznamenať priamo do pamäťového média počítača. Grafický výstup z pamäťového média môže nahradiť časť záznamu podrobného merania zmien – zápisník, ak obsahuje všetky údaje v predpísanom usporiadaní.
(4) Výsledky merania zmien sa spracúvajú
a) výpočtom súradníc
1. novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa, prípadne bodov miestneho súradnicového systému,
2. novourčených podrobných bodov,
b) výpočtom výmer novourčených a zmenených parciel, ako aj ich dielov.

§ 94
Dokumentácia výsledkov merania zmien a ich spracovania

(1) Dokumentácia výsledkov merania zmien a ich spracovania obsahuje
a) výsledný operát zriaďovania novourčených pevných bodov podrobného polohového bodového poľa,
b) záznam podrobného merania zmien,
c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
d) výpočet výmer parciel a ich dielov.
(2) Dokumentáciu výsledkov merania zmien a ich spracovania uvedenú v odseku 1 vyhotovuje a odovzdáva príslušnej správe katastra každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá meranie zmien vykonáva. Dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby umožňovala vykonanie zmien v súbore geodetických informácií.

§ 95
Obsah geometrického plánu

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

§ 96
Použitie geometrického plánu na právne úkony

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra.

§ 97
Časti geometrického plánu

Geometrický plán má tieto časti:
a) popisové pole,
b) grafické znázornenie hraníc pozemkov a ich zmeny,
c) výkaz výmer parciel a dielov.

§ 98
Účel vyhotovovania geometrických plánov

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na
a) rozdelenie nehnuteľností,
b) úpravu hranice nehnuteľností,
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
d) zameranie stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia, na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra,
e) zameranie rozostavanej stavby,
f) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
g) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností,
h) zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu,
i) zlúčenie nehnuteľností,
j) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,
k) pozemkové úpravy,
l) rozdelenie pôvodných nehnuteľností.

§ 99
Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Podkladom na vyhotovovanie geometrických plánov sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra, prípadne iný grafický podklad spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy a zo železničnej knihy, pozemkových reforiem, rozsudkov súdov a z iných verejných listín, ktoré sa používajú na vyjadrenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva, dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a údaje o bodoch základného polohového bodového poľa.
(2) Geometrický plán sa vyhotovuje vždy na podklade platných údajov katastra. V prípade, že právne vzťahy k dotknutým nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou katastra, údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi katastra.

§ 100
Súčinnosť správ katastra s vyhotoviteľmi geometrických plánov

(1) Správa katastra v priestoroch na to určených umožní vyhotoviteľovi geometrického plánu nazrieť do katastrálneho operátu, prípadne do iných dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie a zobrazenie zmien a určovať výmery zmenených parciel. Správa katastra na základe požiadavky vyhotoviteľa geometrického plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným geometrickým plánom. Vyhotovenie potvrdených údajov z katastra, poskytnutie geodetických údajov o geodetických bodoch, ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia náčrtu alebo výpisu sa spoplatňujú.
(2) Vyhotoviteľ geometrického plánu si od katastrálneho úradu vyžiada pridelenie čísla záznamu podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla novourčovaných pevných bodov podrobného polohového bodového poľa. 27)

§ 101
Meračské práce v teréne a označenie hraníc

(1) Meračské práce v teréne na účely vyhotovenia geometrického plánu sú geodetické činnosti potrebné na zmeranie zmeny.
(2) Hranice nových pozemkov sa pred zmeraním označia vo všetkých lomových bodoch. Ak sa vyhotovuje geometrický plán na účely zmerania skutočného stavu a lomové body hraníc nie sú trvalo označené, vlastník, držiteľ alebo iná oprávnená osoba pred vykonaním geodetických prác trvalo označí na svoje náklady lomové body novourčovaných hraníc. Ak sa vyhotovuje geometrický plán ako návrh na zmenu, označí vlastník, držiteľ alebo iná oprávnená osoba lomové body hraníc pred geodetickými prácami trvalo alebo dočasne (kovová rúrka, drevený kolík), pričom trvalé označenie vykoná do 30 dní po vyrozumení o vklade alebo o zázname do katastra.
(3) Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými predmetmi (rohy múrov, budov, zabetónované stĺpy a podobne), sa považujú za trvalo označené. Trvalé označenie hraníc druhov pozemkov v rámci jedného vlastníckeho celku a rozsahu vecného bremena sa spravidla nevykonáva.

§ 102
Výpočtové a zobrazovacie práce

(1) Výpočtové práce na vyhotovenie geometrického plánu sú súhrnom činností, v ktorých rámci sa zo zmeraných údajov definuje nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností a určia sa výmery parciel a ich dielov.
(2) Vyhotoviteľ geometrického plánu pred autorizačným overením zobrazí návrh zmien do katastrálnej mapy a vykoná výpočet výmer parciel a ich dielov vo výpočtovom protokole.

§ 103
Úradné overenie a dokumentácia geometrického plánu

(1) Na úradné overenie geometrického plánu 28) vyhotoviteľ predkladá
a) autorizačne overený geometrický plán (najmenej v štyroch vyhotoveniach),
b) dokumentáciu uvedenú v § 94,
c) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch.
Výsledný operát sa v jednom vyhotovení ukladá do štátnej dokumentácie.
(2) V katastrálnych územiach, ktoré určí správa katastra, sa okrem podkladov uvedených v odseku 1 predkladá geometrický plán v elektronickej forme v ustanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte podľa § 3.

§ 104
Overovanie kópií geometrického plánu s jeho prvopisom

Správa katastra na požiadanie overí totožnosť a úplnosť vyhotovenej kópie geometrického plánu s jeho prvopisom.

§ 105
Vytyčovanie hraníc pozemku

(1) Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.
(2) Vytyčovanie hraníc pozemku sa musí vykonať najvhodnejšou metódou a postupmi, ktoré musia zaručovať vytýčenie hranice s požadovanou presnosťou.
(3) Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
(4) Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

§ 106
Podklady na vytyčovanie hraníc pozemku

(1) Na vytyčovanie hraníc pozemku sa prednostne použijú tie podklady, v ktorých sú originálne údaje o súbore lomových bodov alebo mapy, ktoré boli z nich vyhotovené, alebo ich presné kópie. Na vytyčovanie hraníc pozemku sa použijú spravidla tie isté údaje a postupy, aké sa použili pri ich meraní.
(2) Potrebné podklady na vytyčovanie hraníc pozemku poskytujú správy katastra a Geodetický a kartografický ústav v Bratislave z Ústredného archívu geodézie a kartografie.

§ 107
Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku

(1) Vytyčovanie hraníc pozemku sa vykonáva
a) z priamo meraných mier, ktoré sa nachádzajú v meračských náčrtoch a zápisníkoch,
b) z mier vypočítaných zo súradníc podrobných bodov v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej alebo v miestnom súradnicovom systéme,
c) podľa mapy z kartometricky získaných prvkov.
(2) Vytýčené lomové body hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sa trvalo označujú vo všetkých lomových bodoch, ak vlastníci dotknutých hraníc pozemku vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov.

§ 108
Dokumentácia o vytýčení hranice pozemku a jej overenie

(1) Z vytýčenia hranice pozemku sa vyhotovuje operát v tomto členení:
a) vytyčovací náčrt,
b) protokol o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc použitých a vytyčovaných bodov,
d) technická správa.
(2) Ak sa vytyčovanie hranice pozemku vykonáva pre potrebu vyhotovenia geometrického plánu, dokumentácia uvedená v odseku 1 sa nevyhotovuje a vytyčovacie prvky a spôsob vytýčenia sa zaznamenajú priamo do záznamu podrobného merania zmien predmetného geometrického plánu.
(3) Operát z vytýčenia hranice pozemku podlieha autorizačnému overeniu a úradnému overeniu.

Druhý oddiel
Presnosť geodetických prác

§ 109
Presnosť meračských a zobrazovacích prác

(1) Geometrickým základom katastrálnych máp sú body základného polohového bodového poľa (Štátna trigonometrická sieť) a body podrobného polohového bodového poľa.
(2) Podrobné polohové bodové pole sa buduje s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou 29)
a) pri bodoch 1. triedy s presnosťou 0,02 m,
b) pri bodoch 2. triedy s presnosťou 0,04 m,
c) pri bodoch 3. triedy s presnosťou 0,06 m.
Uvedené kritériá sa vzťahujú na najbližšie (blízke) body základného polohového bodového poľa.
(3) Miestne súradnicové systémy na meranie zmien na účely katastra sa určujú s presnosťou uvedenou v odseku 2 písm. c).
(4) Podrobné meranie sa vykonáva s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou 29) pre body tretej triedy s presnosťou 0,14 m. Uvedené kritérium sa vzťahuje na najbližšie (blízke) body podrobného polohového bodového poľa alebo na body miestneho súradnicového systému.
(5) Dodržanie presnosti ustanovenej v odsekoch 2, 3 a 4 sa overuje testovaním výsledkov meračských prác podľa osobitných predpisov 29) pomocou krajných odchýlok a ostatných parametrov stanovených pre jednotlivé druhy prác v technických predpisoch vydaných úradom.
(6) V katastrálnej mape spravovanej v grafickej forme sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia bodov určených v geodetickom a miestnom súradnicovom systéme charakterizovaná základnou strednou súradnicovou chybou zobrazenia bodu neprekročila hodnotu 0,16 mm na katastrálnej mape.
(7) Dosiahnutie presnosti zobrazenia zmien hranice katastrálneho územia a vlastníckej hranice podľa odseku 6 sa posudzuje podľa veľkosti rozdielu medzi priamo meranou dĺžkou medzi dvoma podrobnými bodmi a dĺžkou odmeranou na katastrálnej mape s prihliadnutím na zrážku katastrálnej mapy. Dosiahnutie presnosti sa posudzuje pri katastrálnej mape
a) v mierke 1:1 000, 1:2 000 a 1:5 000 podľa technického predpisu, 29)
b) v iných mierkach podľa týchto odchýlok:
____________________________________________
Mierka             Krajná odchýlka pre dĺžku v m
katastrálnej      ________________________________
mapy             do 50 m      nad 50 m      nad 300 m
____________________________________________
1 : 1 250           0,58          0,68           –
1 : 1 440           0,67          0,77           –
1 : 2 500           1,16          1,26           –
1 : 2 880           1,26          1,47          d/200
____________________________________________

§ 110
Krajná odchýlka určenia výmery

(1) Presnosť výpočtu výmer sa posudzuje podľa rozdielu výsledkov dvoch nezávisle vykonaných výpočtov výmer. Rozdiel nemôže prekročiť hodnotu krajnej odchýlky.
(2) Hodnota krajnej odchýlky parcely sa vypočíta v m2 zo vzorcov, kde P je vypočítaná výmera
a) pri výmerách určených z priamo meraných mier alebo zo súradníc
lomových bodov parcely alebo jej dielu, ktoré boli vypočítané z priamo meraných mier v porovnaní s výmerami určenými graficky pre mierku mapy

vzorec

b) pri výmerách určených nezávisle dvakrát graficky pre mierku mapy

vzorec

(3) Hodnota krajnej odchýlky v m2 medzi doterajšou výmerou skupiny a novou výmerou skupiny sa určí, ak sú
a) doterajšie a nové výmery určené zo súradníc lomových bodov obvodu parcely alebo jej dielu, ktoré boli vypočítané z priamo meraných mier zo vzorca uMP = 0,5 (n1 + n2 = 1), kde n1 je počet doterajších parciel v skupine, n2 je počet nových parciel alebo jej dielov v skupine,
b) doterajšie a nové výmery skupiny určené graficky alebo kombináciou rôznych spôsobov dvojnásobnou hodnotou vypočítanou podľa vzorcov uvedených v odseku 2 písm. b).

ÔSMA HLAVA
VYHOTOVOVANIE VEREJNÝCH LISTÍN A LISTÍN, KTORÉ NIE SÚ VEREJNÝMI LISTINAMI, A POSKYTOVANIE INÝCH ÚDAJOV

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia

§ 111
Ochrana katastrálneho operátu

(1) Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra sa vyhotovujú v štandardnej forme alebo v neštandardnej forme.
(2) Správy katastra dbajú o to, aby pri vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo náčrtov z katastrálneho operátu nedošlo k jeho znehodnoteniu.
(3) Každý, kto si vyhotovuje z katastrálneho operátu odpis, výpis alebo náčrt, je povinný dodržiavať pokyny správy katastra na zabezpečenie ochrany katastrálneho operátu; ak ich nedodržiava, správa katastra mu vyhotovenie odpisu, výpisu alebo náčrtu neumožní.

§ 112
Ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov pri poskytovaní informácií

(1) Správa katastra pri vyhotovovaní kópií z katastrálneho operátu alebo z jeho časti dbá na dodržiavanie predpisov o ochrane osobnosti a o ochrane osobných údajov.
(2) Zamestnanci správy katastra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o majetkových pomeroch vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, ako aj o súvisiacich informáciách.

§ 113
Postup pri vyhotovovaní verejných listín a listín, ktoré nie sú verejnými listinami, a poskytovanie iných údajov

(1) Ak správa katastra nie je miestne príslušná na vyhotovenie potvrdeného výpisu zo súboru popisných informácií katastrálneho operátu, identifikácie parciel, prípadne na vyhotovenie odpisu a kópie, ktoré nie sú verejnými listinami, ani na poskytnutie iných informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach ako ani na poskytnutie ďalších informácií, postúpi žiadosť miestne príslušnej správe katastra a žiadateľa o tom bezodkladne informuje.
(2) Miestne príslušná správa katastra vyhotoví požadovanú listinu, prípadne pripraví ďalšie požadované informácie a poskytne ich žiadateľovi prostredníctvom tej správy katastra, od ktorej žiadateľ žiadal vyhotovenie listiny, prípadne poskytnutie informácií.

Druhý oddiel
Vyhotovovanie potvrdených výpisov a kópií

Postup pri vyhotovovaní potvrdených výpisov a kópií

§ 114

Správa katastra vyhotoví na požiadanie výpis z listu vlastníctva alebo z pozemkovej, prípadne zo železničnej knihy, ako aj kópiu z katastrálnej mapy alebo kópiu z listu vlastníctva alebo z pozemkovoknižnej vložky, alebo z vložky železničnej knihy (ďalej len „potvrdený výpis alebo kópia“), ktorý je verejnou listinou, 30) a to v požadovanom počte.

§ 115

(1) Potvrdený výpis alebo kópia sa zásadne vyhotovuje technickými prostriedkami.
(2) List vlastníctva možno vyhotoviť aj vo forme výstupu z automatizovaného spracovania súboru popisných informácií z katastra.

§ 116

(1) Na kópii z pozemkovoknižnej vložky sa neplatný stav prečiarkne a výslovne sa uvedie, že táto úprava sa urobila s cieľom zdôrazniť platný stav.
(2) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť úradným potvrdením rozmnoženiny z originálu listu vlastníctva, ktorá obsahuje aj predchádzajúce zápisy.

§ 117

(1) Potvrdený výpis z listu vlastníctva obsahuje len platný stav bez predchádzajúcich zápisov.
(2) Potvrdený výpis alebo kópia obsahuje dátum vyhotovenia, odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis povereného zamestnanca správy katastra.

§ 118

Ak ten, kto požiada o vyhotovenie potvrdeného výpisu, výslovne neuvedie, že chce výpis iba z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.

Tretí oddiel
Vyhotovovanie identifikácií parciel

Postup pri vyhotovovaní identifikácií parciel

§ 119

(1) Identifikáciou parciel sa porovnáva zápis a zákres totožnosti parcely z verejných listín alebo z iných listín, alebo z iných operátov so zápisom a zákresom parcely podľa súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra.
(2) Identifikácia parciel 31) obsahuje parcelné čísla porovnávaných parciel, druhy pozemkov porovnávaných parciel, výmery parciel, ak sa porovnávané parcely považujú za identické. Ak sa porovnávané parcely nepovažujú za identické, identifikácia parciel obsahuje výmeru len identifikovanej parcely z listín, ak je výmera parcely v nich uvedená. Súčasťou identifikácie parciel môže byť aj grafická identifikácia parciel.
(3) Ak druh pozemku v údajoch o parcelách registra „E“ nevyjadruje účel využívania, nie je záväzným údajom katastra a identifikácia parciel sa vyhotoví na druh pozemku v údajoch o parcelách registra „C“.
(4) Ak údaje z verejných listín alebo z iných listín, alebo z iných operátov a údaje podľa súboru popisných informácií katastra obsahujú aj číslo stavieb a spôsob užívania stavieb, uvádzajú sa v identifikácii stavieb.

§ 120

Identifikácia parciel sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva na správe katastra, druhé vyhotovenie predkladateľ prikladá k verejnej listine alebo k inej listine určenej na zápis do katastra a tretie vyhotovenie ostáva v spise.

Štvrtý oddiel
Vyhotovovanie odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami

Postup pri vyhotovovaní odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami

§ 121

(1) Správa katastra vyhotoví na požiadanie odpis alebo kópiu z katastrálneho operátu. Odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vyjadrujú stav ku dňu vyhotovenia a potvrdzujú sa odtlačkom pečiatky správy katastra.
(2) Organizácia poverená úradom poskytne na požiadanie odpis alebo kópiu z katastrálneho operátu. Odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vyjadrujú stav ku dňu poslednej aktualizácie a potvrdzujú sa odtlačkom pečiatky organizácie poverenej úradom.
(3) Správa katastra umožní na požiadanie vyhotovenie odpisu alebo kópie z katastrálneho operátu. Takéto odpisy alebo kópie nie sú verejnými listinami a správa katastra ich nepotvrdzuje.

§ 122

Ten, kto si vyhotovuje odpis z katastrálneho operátu, je povinný dbať o to, aby sa nepoškodil alebo nezničil katastrálny operát; ak túto povinnosť poruší, správa katastra mu ďalšie vyhotovenie odpisu odoprie.

Piaty oddiel
Poskytovanie informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach a poskytovanie iných údajov

§ 123
Postup pri poskytovaní informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach a pri poskytovaní iných údajov

(1) Správa katastra, prípadne iná organizácia poverená úradom poskytne na požiadanie a za odplatu informácie pre informačné systémy o nehnuteľnostiach z informačného systému katastra. Tieto informácie nemajú povahu verejnej listiny.
(2) Správa katastra, prípadne iná organizácia poverená úradom poskytne z katastra vybrané súbory popisných informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie.
(3) Vybrané súbory popisných informácií alebo ich častí obsahuje údaje o právnych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch nehnuteľností sa poskytnú na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach len so súhlasom úradu.
(4) Správa katastra poskytne vybrané súbory z geodetických informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie v tých katastrálnych územiach, kde to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému katastra.
(5) Súbory geodetických informácií a súbory popisných informácií alebo ich častí poskytnuté na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie možno používať iba pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 124

Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastavaného územia obce sa rozumie stavba, múr, murovaný plot, kamenné medzníky, lomový kameň, železobetónové medzníky, betónové stĺpy, železné rúrky s priemerom najmenej 6 cm vyplnené betónom a spojené so zemou betónom, pričom tieto rúrky musia mať dĺžku najmenej 0,5 m (prípadne obdobne dlhé železné koľajnice), znaky z plastov a hraničný kopec predpísaného tvaru. V močaristých územiach sa trvalo stabilizuje lomový bod kolom s priemerom najmenej 0,1 m a s dĺžkou 1,5 m. Na tvrdých podkladoch (napríklad betón, skala) sa trvalo stabilizuje lomový bod zapustením klinca alebo iného vhodného kovového predmetu alebo vytesaním kríža na opracovanú plochu.

§ 125

Správa katastra a účastníci katastrálneho konania sú povinní v katastrálnom konaní postupovať tak, aby nevznikali škody na majetku. V prípade vzniku takejto škody poskytne správa katastra poškodenej osobe na jej požiadanie súčinnosť pri zabezpečení dôkazov potrebných na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä vyhotoví záznam o rozhodujúcich skutočnostiach.

§ 126

Novou stavbou na účely tejto vyhlášky sa rozumie stavba, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť po 1. októbri 1976.

§ 127

Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. októbra 1976, sa do operátu katastra zapíšu na základe oznámenia obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 128

Listy vlastníctva založené pred 1. januárom 1993 sa používajú dovtedy, kým sa v nich nezmenia údaje o právach k nehnuteľnostiam.

§ 129

Správy katastra prihlásia do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky zamestnancov rozhodujúcich o návrhu na vklad na overenie spôsobilosti; zamestnanci, ktorých správy katastra neprihlásia, nemôžu rozhodovať o návrhu na vklad.

§ 130
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Imrich Horňanský v.r.

PRÍL.1
Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov
____________________________________________
Druh pozemku Charakteristika účelu využívania
____________________________________________
A. Poľnohospodárska pôda

A.1 Poľnohospodárska pôda

1. Orná pôda a) pozemky, na ktorých sa pestujú
obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné
záhradné plodiny, a to spravidla
v určených osevných postupoch,
b) pozemky dočasne zatrávnené alebo
využívané na pestovanie viacročných
krmovín,
c) pareniská, skleníky a japany, ak sú
zriadené na ornej pôde.
____________________________________________
2. Chmeľnice pozemky vysadené chmeľom (vek
chmeľnice nie je rozhodujúci).
____________________________________________
3. Vinice pozemky, na ktorých sa pestuje vinič
(odrody plodné a podpníkové; ich vek
nie je rozhodujúci).
____________________________________________
4. Záhrady a) pozemky spravidla oplotené, na
ktorých sa trvale a prevažne pestuje
zelenina, kvety a iné záhradné
plodiny, spravidla pre vlastnú
potrebu a bez určených osevných
postupov ako poľné plodiny,
b) pozemky vysadené ovocnými stromami
alebo krovinami až do výmery 0,25 ha
(pozemky spravidla tvoria celok s
obytnými a hospodárskymi budovami),
c) pozemky využívané do výmery 0,25 ha
ako škôlky ovocných alebo okrasných
stromov, viničové škôlky a škôlky
pre chmeľové sadivo,
d) pozemky do výmery 0,25 ha využívané
na pareniská, skleníky a japany.
____________________________________________
5. Ovocné sady a) pozemky s výmerou nad 0,25 ha súvisle
vysadené ovocnými stromami v hustote
na 1 ha najmenej
– pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
jadrovín a čerešní …..90 stromov,
– pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
sliviek, sliviek domácich,
guľatoplodných ringlôt a višní
…………………. 150 stromov,
– pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
marhúľ, broskýň a štvrťkmeňoch
jadrovín …………. 200 stromov,
– pri štvrťkmeňoch marhúľ, broskýň a
višní ……………. 400 stromov,
b) pozemky s výmerou nad 0,25 ha
využívané na pestovanie zákrskov
ovocných stromov v hustote najmenej
500 zákrskov na 1 ha,
c) pozemky s výmerou nad 0,25 ha, na
ktorých sa pestujú výhradne čierne
ríbezle v hustote 1 000 kríkov na
1 ha alebo ostatné druhy ríbezlí
alebo egreša v hustote najmenej 2 000
kríkov na 1 ha.
____________________________________________
Spoločné ustanovenia k písmenám a) až c)
__________________________-
Plochy vysadené zákrskami a
bobuľovinami sa charakterizujú ako sad
ihneď po uskutočnenej výsadbe v bežnom
roku, štvrťkmene po troch rokoch,
polokmene a vysokokmene po šiestich
rokoch od výsadby.
Pri zmiešaných sadoch, t.j. sadoch
vysadených rôznymi druhmi a tvarmi
ovocných stromov, sa zistí hustota
vysadenia prepočítaním podľa tabuľky
uvedenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
Pri sadoch, pri ktorých nie sú
splnené podmienky uvedené v
predchádzajúcich odsekoch, sa vykazuje
celá plocha v tom druhu pozemku, kam ich
plocha podľa svojho výrobného určenia
patrí, s poznámkou „sad“.
____________________________________________
6. Trvalé trávne porasty a) pozemky trvale porastené trávami, pri
ktorých hlavným výťažkom je seno
(tráva), aj keď sa náhodne spásajú,
b) pozemky porastené trávami, ktoré sú
určené na trvalé spásanie, aj keď sa
náhodne kosia,
c) pozemky využívané ako pastva; tu sa
vykazujú aj pastevné výbehy pre
hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.

Spoločné ustanovenia k písmenám a) až c)
__________________________-
Druh pozemku – trvalé trávne porasty
– sa nemení, aj keď sa na zúrodnenie
dočasne orú, najdlhšie však na obdobie
štyroch rokov.
____________________________________________
A.2 Súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu

a) poľné cesty,
b) plochy so zariadením pre vodné
závlahy,
c) vodné toky a kanály hydromelioračného
charakteru,
d) vodné nádrže a rybníky slúžiace na
závlahové účely,
e) poľnohospodárska účelová zeleň,
f) poľné hnojiská, kompostiská, silážne
jamy, močovkové záchytky,
g) hrádze slúžiace na ochranu
poľnohospodárskej pôdy pred
zamokrením a záplavou,
h) ochranné trasy proti erózii.

Spoločné ustanovenie k písmenám a) až h)
__________________________-
Súčasti poľnohospodárskeho pôdneho
fondu [písmená a) až h)] tvorí
nepoľnohospodárska pôda, ktorá
bezprostredne neslúži na
poľnohospodársku výrobu, ale je pre ňu
nepostrádateľná.
____________________________________________
B. Lesné pozemky

1. Lesné pozemky a) pozemky porastené lesnými drevinami,
ktoré slúžia na plnenie funkcií
lesov (ďalej len „lesné porasty“), a
pozemky, na ktorých boli lesné
porasty dočasne odstránené s cieľom
ich obnoviť alebo s cieľom zriadiť
lesné škôlky, prípadne lesné semenné
plantáže,
b) pozemky bez lesných porastov, ktoré
slúžia lesnému hospodárstvu a sú preň
nepostrádateľné (rozdeľovacie
prieseky, lesné cesty, plochy horných
lesných skladov a podobne),
c) pozemky nad hornou hranicou stromovej
vegetácie vo vysokohorských
oblastiach s výnimkou zastavaných
pozemkov a ich príjazdových
komunikácií.
____________________________________________
2. Orgán štátnej správy a) pozemky, ktoré možno
lesného hospodárstva najhospodárnejšie využiť na
môže za lesné pozemky zalesnenie,
vyhlásiť b) pozemky, ktoré sa majú zalesniť najmä
z vodohospodárskych, pôdoochranných,
zdravotných, rekreačných
a estetických dôvodov,
c) nezalesnené pozemky vnútri lesov,
ktoré slúžia alebo majú slúžiť na
plnenie funkcií lesov, najmä pri
tvorbe a ochrane prírodného
prostredia.
____________________________________________
3. Pri pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného
pôdneho fondu podľa odseku 1, rozhoduje orgán štátnej správy
lesného hospodárstva.
____________________________________________
4. Lesnými pozemkami nie sú a ani sa za ne nemôžu vyhlásiť
pozemky, ak sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
____________________________________________
C. Nepoľnohospodárske a nelesné pozemky

1. Vodné plochy a) rybníky alebo potoky s chovom rýb
(rybníky s chovom rýb, pozemky
rybníkov, ktoré sú letnené, a potoky,
ktoré sú vyhradené pre chov
pstruhov),
b) močiare, jazerá, rybníky a potoky,
ktoré neslúžia alebo nie sú určené na
chov rýb, rieky, náhony, priehrady a
iné nádrže (umelé aj prírodné),
prieplavy, odvodňovacie a
zavodňovacie kanály, vodné toky a
otvorené odpadové kanály.
____________________________________________
2. Zastavané plochy a) pozemky, na ktorých sú postavené
a nádvoria stavby, okrem skleníkov a japanov,
b) nádvoria, ktoré patria k obytným,
hospodárskym alebo k priemyselným
stavbám,
c) diaľnice, cesty, miestne komunikácie,
dráhy, letiská a prístavy.
____________________________________________
3. Ostatné plochy: všetky a) ako skladiskové a dielenské priestory
pozemky, ktoré nie sú (najmä pozemky, ktoré nie sú oplotené
uvedené v oddieloch A, alebo obstavané budovami s nimi
B, C.1 a C.2 a sú to hospodársky súvisiacimi, ďalej
najmä pozemky určené stavebné miesta, ak v súčasnosti
slúžia na iné účely a nedajú sa
poľnohospodársky využiť),
b) pre telekomunikácie (pozemky slúžiace
na prevádzku rádiových staníc),
c) pre zdravotníctvo, telesnú výchovu a
rekreáciu (plavárne, ihriská,
cvičiská, jazdiarne), ďalej rekreačné
plochy pri chatách a hoteloch (plochy
slúžiace na opaľovanie, rôzne loptové
hry a podobne),
d) ako štátne prírodné rezervácie alebo
iné územia chránené podľa príslušných
predpisov, ako aj areály kultúrnych
pamiatok, ak sa na nich nevykonáva
poľnohospodárska výroba alebo ak
nejde o lesné pozemky,
e) ako parky, verejné, súkromné okrasné
záhrady,
f) na ťažbu nerastov a iných surovín
(rašeliniská, štrkoviská, hliniská,
lomy a devastované pozemky),
g) na ukladanie vedľajších produktov pri
ťažbe nerastov a iných surovín a ako
stále manipulačné priestory a podobne
(haldy pri šachtách, silážne jamy,
trvalé poľné mláky, tvrdé výbehy pre
hydinu, hovädzí dobytok a ošípané,
zdochliniská a podobne),
h) ako cintoríny,
ch) ako pozemky, ktoré nemožno
poľnohospodársky obrábať, ako sú
rokliny, výmole, vysoké medze s
krovinami alebo s kamením, ochranné
hrádze, bermy pri regulovaných
vodných tokoch a pozemky, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok z iných
dôvodov, napríklad plochy zarastené
krovinami alebo zanesené štrkom alebo
kamením alebo slatiny, t.j. plochy
zamokrené alebo porastené rašelinovým
machom, málo únosné.
____________________________________________ PRÍL.2
Tabuľka pre výpočet jednotlivých druhov stromov pri zisťovaní hustoty vysadených sadov
____________________________________________
Zistený Koeficient, ktorým sa násobí zistený počet
(prepočítaný) stromov uvedený v stĺpci „a“ pri prepočte na
druh stromov ________________________________
vysokokmene a polokmene štvrťkmene
__________________________________-
jadrovín sliviek, marhúľ, marhúľ,
sliviek broskýň broskýň
domácich, a a višní
guľatoplodných štvrťkmene
ringlôt jadrovín
a višní
____________________________________________
a b c d e f
____________________________________________
Vysokokmene – 1,67 2,22 4,44 5,56
a polokmene
jadrovín
____________________________________________
Vysokokmene 0,60 – 1,33 2,67 3,33
a polokmene
sliviek, sliviek
domácich,
guľatoplodných
ringlôt a višní
____________________________________________
Vysokokmene 0,45 0,75 – 2,00 2,50
a polokmene
marhúľ, broskýň
a štvrťkmene
jadrovín
____________________________________________
Štvrťkmene 0,22 0,38 0,50 – 1,25
marhúľ,
broskýň
a višní
____________________________________________
Zákrsky 0,18 0,30 0,40 0,80 –
____________________________________________
Poznámka: Prepočet sa vykoná na ten druh stromov, ktorý prevažuje. 1) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „zákon“).
2) § 8 ods. 2 a § 62 ods. 4 zákona.
3) § 18 písm. k) zákona.
4) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
5) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
6) Napr. § 27 zák. č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, § 22 zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v znení neskorších predpisov, § 22 zák. č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 15 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13 zák. č. 102/1963 Zb. o rybárstve v znení neskorších predpisov, § 12 a 14 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov, § 12 zák. č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
7) § 151p ods. 2 Občianskeho zákonníka.
8) § 151g Občianskeho zákonníka.
9) § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka.
10) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
11) § 48 Občianskeho zákonníka.
12) § 37 ods. 1 zákona.
13) § 42 ods. 3 zákona.
14) § 47 zákona.
15) § 19 zákona.
16) § 20 zákona.
17) § 21 zákona.
18) § 33 zákona.
19) § 22 ods. 1 zákona.
20) § 54 zákona.
21) § 22 ods. 1 zákona.
22) § 60 ods. 1 zákona.
23) § 61 zákona.
24) § 20 ods. 1 písm. b) zákona.
25) § 19 zákona.
26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
27) § 12 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
28) § 67 ods. 5 zákona.
29) STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.
STN 73 0415 Geodetické body.
30) § 69 ods. 1 zákona.
31) § 3 ods. 12 zákona.