Zákon 266/1992 platný od 1.1.1993 do 31.12.1995

Sponzorované odkazy:

Zákon 266/1992 Z.z. platný od 1.1.1993 do 31.12.1995

266/1992 Zb.
ZÁKON Slovenskej národnej rady z 25. marca 1992 o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Zriaďuje sa kataster nehnuteľností v Slovenskej republike (ďalej len „kataster“).
(2) Kataster je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností v Slovenskej republike, ktorého súčasťou je evidencia právnych vzťahov k týmto nehnuteľnostiam. Zápis právnych vzťahov k nehnuteľnostiam upravuje osobitný predpis. 1)
(3) Kataster je evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcií štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnuteľností.
(4) Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

§ 2

Kataster slúži aj ako informačný systém najmä na ochranu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na ochranu nerastného bohatstva, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu národných a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

DRUHÁ ČASŤ
PREDMET A OBSAH KATASTRA

§ 3
Predmet evidencie

(1) V katastri sa evidujú
a) katastrálne územia a pozemky;
b) stavby spojené so zemou pevným základom;
1. ktorým bolo udelené súpisné číslo,
2. ktoré sú zoskupenými stavbami slúžiacimi na iné než obytné účely a súpisné číslo bolo udelené len jednej z týchto stavieb, pričom stavby, ktorým súpisné číslo udelené nebolo, sa evidujú len zobrazením na katastrálnych mapách,
3. ktorým súpisné číslo udelené nebolo, pričom tieto stavby sa evidujú len zobrazením na katastrálnych mapách,
c) byty a nebytové priestory, ktoré sú predmetom vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam; tieto sa evidujú len v súbore popisných informácií katastrálneho operátu, a to údajmi o výmerách, číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch; pri týchto nehnuteľnostiach sa nepoužijú ustanovenia § 6, § 14 písm. c) a § 25; ustanovenia § 30 až 34 sa použijú primerane;
d) vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a iné vecné práva k nehnuteľnostiam vrátane vecných bremien (ďalej len právne vzťahy“), ako aj iné skutočnosti súvisiace s právnymi vzťahmi, a to najmä vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti a začatie vyvlastňovacieho konania (ďalej len „skutočnosti súvisiace s právnymi vzťahmi“);
e) nájomné práva k pozemkom, ak trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.
(2) Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj právne vzťahy k týmto nehnuteľnostiam sa v katastri evidujú po dohode s Federálnym ministerstvom obrany, Federálnym ministerstvom vnútra, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

§ 4
Obsah katastra

Kataster obsahuje tieto údaje:
a) geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,
b) výmery a parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné a orientačné čísla stavieb, údaje o druhoch ochrany nehnuteľností a o ich využívaní, ako aj ďalšie údaje, najmä údaje o pozemkoch ako výrobných prostriedkoch, o ich začlenení do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu, údaje o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, údaje na daňové a poplatkové účely, údaje na tvorbu a ochranu životného prostredia a údaje pre iné informačné systémy o nehnuteľnostiach,
c) údaje o právnych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník“) a o iných osobách oprávnených z právnych vzťahov (ďalej len „iná oprávnená osoba“), ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právnymi vzťahmi,
d) údaje o podrobných polohových bodových poliach,
e) sídelné a chotárne geografické názvy.

§ 5
Katastrálny operát

(1) Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na vedenie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Katastrálne operáty sa vedú podľa katastrálnych území. Katastrálny operát obsahuje tieto časti:
a) súbor geodetických informácií, ktorý tvoria katastrálne mapy a geodetická dokumentácia;
b) súbor popisných informácií, ktorý tvoria
1. údaje o katastrálnych územiach, o parcelách, o právnych vzťahoch, o vlastníkoch, o skutočnostiach súvisiacich s právnymi vzťahmi a o iných oprávnených osobách, o ohlásených zmenách, o zmenách zistených pri prešetrovaní zmien, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu evidované na listoch vlastníctva,
2. údaje o sídelných a chotárnych názvoch;
c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú právne vzťahy (ďalej len „iná listina“), ako aj rozhodnutia katastrálnych úradov o povolení vkladu údajov o právnych vzťahoch do katastra, ďalej dokumentáciu výsledkov obnovy katastrálneho operátu a dokumentáciu sídelných a chotárnych názvov;
d) sumárne údaje katastra o pôdnom fonde;
e) pozemkové a železničné knihy.
(2) Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti možno vyhotoviť len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Duplikát obsahuje všetky údaje a náležitosti platného katastrálneho operátu a možno ho vyhotoviť len z platného katastrálneho operátu.
(3) Neplatný katastrálny operát je archívnym dokumentom s trvalou dokumentárnou hodnotou. 2) Na neplatnom katastrálnom operáte musí byť vyznačené, z akého dôvodu a ktorým dňom sa stal neplatným.
(4) Pozemkové a železničné knihy sú archívnymi dokumentmi s trvalou dokumentárnou hodnotou. 2)

§ 6
Druhy pozemkov

Pozemky sa v katastri členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

§ 7
Vydanie časti katastrálneho operátu

(1) Z katastrálneho operátu možno vydať jeho časti ako dôkazné prostriedky len súdom a orgánom činným v trestnom konaní, a to len na nevyhnutný čas.
(2) Dokumentáciu a listiny vyhotovené katastrálnym úradom možno ako dôkazné prostriedky podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení ich duplikátov.
(3) Dokumentáciu a listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov možno ako dôkazné prostriedky podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení overených kópií.
(4) Originály katastrálnych máp a listov vlastníctva sa nemôžu vydať nikomu.

TRETIA ČASŤ
SPRÁVA KATASTRA

Pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky

§ 8

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne úrady.

§ 9
Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra

a) vypracúva koncepcie a smery rozvoja geodézie, kartografie a katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,
b) riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o ich príslušnosti,
c) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam katastrálnych úradov vydaným v správnom konaní,
d) riadi práce na zriaďovaní, udržiavaní, obnovovaní a dokumentácii geodetických základov a vyhotovovaní štátnych mapových diel,
e) zabezpečuje tvorbu, vyhotovovanie, rozmnožovanie a vydávanie štátnych kartografických diel a publikácií, usmerňuje ich použitie pri vydávaní kartografických diel a publikácií inými, na to oprávnenými fyzickými a právnickými osobami a schvaľuje štandardizované geografické názvoslovie,
f) udeľuje súhlas na výkon geodetických a kartografických prác podľa osobitných predpisov 3) a zabezpečuje kontrolu týchto prác,
g) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie, kartografie a katastra,
h) zabezpečuje ďalšie činnosti potrebné na rozvoj geodézie, kartografie a katastra.

§ 10

Zriaďujú sa katastrálne úrady; ich sídla a územnú pôsobnosť ustanoví Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 11

Katastrálne úrady sú rozpočtové organizácie; ich zloženie, organizačnú štruktúru a ich vzájomné vzťahy určí štatút
katastrálnych úradov, ktorý vydá Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra.

§ 12

Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie predseda Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.

§ 13
Katastrálne úrady

a) preskúmavajú podmienky vkladu údajov o právnych vzťahoch do katastra (ďalej len „vklad“) a rozhodujú o ich povolení, 4)
b) zaznamenávajú právne vzťahy, 5)
c) vykonávajú záznamy o skutočnostiach súvisiacich s právnymi vzťahmi, ako aj poznámky o právnych vzťahoch, ktoré musia byť určené súdom alebo osvedčené notárom, 6)
d) vedú a udržiavajú kataster v súlade s právnym stavom a skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster vedú a udržiavajú v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, obcami a štátnymi orgánmi,
e) vyhotovujú verejné listiny, ktoré potvrdzujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností,
f) koordinujú a kontrolujú geodetické a kartografické práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť pre štátne mapové diela, a overujú geometrické plány,
g) zabezpečujú zhromažďovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu, ako aj ďalšie využívanie výsledkov geodetických a kartografických prác,
h) zabezpečujú vyhotovovanie, udržiavanie, obnovovanie, zhodnocovanie a dokumentáciu štátnych mapových diel a vedú evidenciu mapového fondu,
ch) spracúvajú sumárne údaje o pôdnom fonde,
i) štandardizujú chotárne názvy,
j) po dohode s obcami menia názvy katastrálnych území a hranice katastrálnych území, ak súčasne nedôjde k zmene hranice obce,
k) spravujú pozemkové a železničné knihy,
l) rozhodujú o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,
m) rozhodujú v konaní o priestupkoch proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
n) poskytujú informácie z katastra.

§ 14
Súčinnosť vlastníkov a iných oprávnených osôb

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinné
a) dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu katastrálnemu úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie katastrálneho úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené v rozhodnutiach štátnych orgánov a v iných verejných listinách,
b) zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,
c) na svoje náklady trvale označiť lomové body hraníc pozemkov, ktorých sú vlastníkmi, alebo ktoré majú v nájme na základe zmluvy, hranice pozemkov, ku ktorým majú právo hospodárenia, ako aj hranice hospodárskych a organizačných jednotiek; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, a hranice pozemkov, ktoré sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačí, môže ich dať označiť katastrálny úrad na jeho náklady.

§ 15
Súčinnosť obcí

Obce sú povinné
a) zasielať katastrálnym úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právnych vzťahoch do 30 dní po tom, ako nadobudli právoplatnosť, a listiny týkajúce sa nehnuteľností a právnych vzťahov do 30 dní od ich vyhotovenia; na podnet katastrálneho úradu sú povinné opraviť chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto rozhodnutiach a listinách,
b) na základe oznámenia katastrálneho úradu vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania, zabezpečovať účasť obyvateľov obcí na týchto konaniach, podávať informácie o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a prostredníctvom svojich zástupcov chrániť na tomto konaní obecné záujmy,
c) oznamovať katastrálnym úradom zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia,
d) starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí a hraníc zastavaného územia obcí, a to spôsobom, ktorý určí katastrálny úrad; ak obec tieto hranice napriek výzve určeným spôsobom neoznačí, môže tak urobiť katastrálny úrad na náklady obce.

§ 16
Súčinnosť štátnych orgánov

Štátne orgány zasielajú katastrálnym úradom svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právnych vzťahoch do 30 dní po tom, ako nadobudli právoplatnosť; na podnet katastrálneho úradu a v súčinnosti s ním opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto rozhodnutiach a listinách.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUP PRI VKLADE A ZÁZNAME PRÁVNYCH VZŤAHOV DO KATASTRA

§ 17
Spôsob vkladu a záznamu

(1) Vlastnícke právo, záložné právo, právo zodpovedajúce vecnému bremenu, predkupné právo, pokiaľ má mať účinky vecného práva, a iné práva, pokiaľ boli dohodnuté ako vecné práva, sa vkladajú vpisom do listu vlastníctva; tým sa stávajú záväznými a hodnovernými údajmi katastra.
(2) Údaje o právnych vzťahoch, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nájomnou zmluvou, ako aj právne vzťahy osvedčené alebo potvrdené verejnou listinou, sa do katastra zaznamenávajú vpisom do listov vlastníctva; tým sa stávajú záväznými a hodnovernými údajmi katastra.

§ 18

(1) Do listov vlastníctva sa poznámkou vpisujú aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právnymi vzťahmi a ďalšie pomocné a doplňujúce poznámky o právnych vzťahoch.
(2) Do listov vlastníctva sa vpisujú poznámky o začatom konaní, ako aj o právnych vzťahoch, ktoré musia byť určené súdom alebo osvedčené notárom 7) (ďalej len „poznámka“). Poznámku možno do listu vlastníctva vpísať, ak ten, kto tvrdí, že je oprávneným v právnom vzťahu, ale svoje tvrdenie nemôže preukázať, podal na súde návrh na začatie konania alebo požiadal notára o osvedčenie skutočností, ktoré sú podkladom pre uplatnenie práva k nehnuteľnosti, a podanie alebo žiadosť dôveryhodným spôsobom preukázal.

§ 19
Spôsobilosť listín

(1) Na vklad a záznam sú spôsobilé
a) písomne vyhotovené zmluvy alebo zakladateľské listiny obchodných spoločností, ktoré obsahujú označenie účastníkov právnych vzťahov spôsobom, ktorý vylučuje možnosť zámeny osôb, označenie právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu, ako aj označenia nehnuteľností podľa katastrálnych území a parcelných čísel evidovaných v katastri,
b) verejné listiny vyhotovené bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností,
c) iné listiny vyhotovené bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.
(2) Ak písomné vyhotovenia zmlúv alebo zakladateľských listín obchodných spoločností, verejných listín alebo iných listín obsahujú chyby, v dôsledku ktorých sú tieto nezrozumiteľné alebo neurčité, katastrálny úrad ich vráti tomu, kto ich vyhotovil, a určí lehotu na odstránenie chýb.
(3) Písomné vyhotovenia zmlúv alebo zakladateľských listín obchodných spoločností, verejných listín alebo iných listín, ktoré sú podľa osobitného predpisu a podľa odseku 1 spôsobilé na vklad (ďalej len „vkladuschopná listina“), zaradí katastrálny úrad do zbierky listín katastrálneho operátu.

Spoločné ustanovenia

§ 20

Katastrálny úrad vykoná vklad alebo záznam
a) dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu, 8 )
b) do 30 dní od doručenia vkladuschopnej verejnej listiny, alebo vkladuschopnej inej listiny, ktoré potvrdzujú vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu.

§ 21

(1) K vkladuschopnej listine o právnych vzťahoch, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ako aj k vkladuschopnej listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti treba pripojiť aj geometrický plán.
(2) Pri vklade údajov o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam uvedeným v § 3 ods. 1 písm. b) bod 2 a písm. c) sa ako vlastník uvedie ten, kto je uvedený vo verejnej listine, ak nie je dokázané niečo iné.
(3) Pri zápise údajov o vlastníckom vzťahu k novej stavbe sa ako vlastník uvedie osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, 9) ak nie je dokázané niečo iné.

§ 22

Katastrálny úrad najneskôr v pracovný deň nasledujúci po tom, čo mu bola doručená vkladuschopná listina, vyznačí poznámkou na liste vlastníctva, že právny vzťah evidovaný v katastri je dotknutý zmenou; túto poznámku zruší vykonaním vkladu alebo záznamu. Ak list vlastníctva nie je vyhotovený, poznámka sa nevyznačí.

§ 23

Záznam verejnej listiny a inej listiny do katastra, uskutočnenie vkladu, ako aj poznámky oznámi katastrálny úrad účastníkom právneho vzťahu do 15 dní.

PIATA ČASŤ
KATASTRÁLNE KONANIE

§ 24

(1) V katastrálnom konaní sa vkladajú a zaznamenávajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam, opravujú chyby v katastrálnom operáte, prešetrujú zmeny údajov katastra, vykonáva revízia údajov katastra a obnovuje katastrálny operát.
(2) Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahuje zákon o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 25
Vstup na nehnuteľnosti

(1) Pracovníci katastrálneho úradu a členovia komisií zriadených na obnovu katastrálneho operátu sú v katastrálnom konaní oprávnení v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na nehnuteľnosti, ktorých sa katastrálne konanie týka.
(2) Vstupovať na nehnuteľnosti určené na obranu a na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu možno len so súhlasom ústredného orgánu štátnej správy, v pôsobnosti ktorého sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza.

§ 26
Oznamovacia povinnosť

Katastrálne úrady oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k porušeniu právnych predpisov, o ktorom sa dozvedeli pri výkone štátnej správy na úseku katastra.

§ 27
Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra
Katastrálne úrady v spolupráci s obcami priebežne prešetrujú ohlásené alebo inak zistené zmeny údajov katastra.

§ 28
Revízia údajov katastra

(1) Katastrálne úrady spravidla v päťročných cykloch revidujú zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva za súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.
(2) Revíziu údajov katastra začne katastrálny úrad oznámením obci, na ktorej území bude prebiehať katastrálne konanie.
(3) Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku katastrálneho konania. V takom prípade môžu informácie o nehnuteľnostiach, právnych vzťahoch, vlastníkoch a iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(4) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, právnom vzťahu, vlastníkoch a iných oprávnených osobách zástupca obce.
(5) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môžu podať potrebné informácie aj písomne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek katastrálneho úradu.
(6) Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.
(7) O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis.

§ 29
Oprava chýb v katastrálnom operáte

(1) Katastrálny úrad aj bez návrhu
a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s vkladuschopnou listinou alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra a výsledkami revízie údajov katastra,
b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov,
c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví chybné údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, verejných listinách a iných listinách.
(2) Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na ich preukázanie. Ak je to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú povinní zúčastniť sa osobne na tomto katastrálnom konaní.
(3) Ten, koho práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte. Katastrálny úrad je povinný opravu vykonať do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.
(4) Katastrálny úrad oznámi oprávneným osobám opravu údajov a chýb v katastrálnom operáte do 30 dní od jej vykonania.
Obnova katastrálneho operátu

§ 30
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu

(1) Obnova katastrálneho operátu je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií.
(2) Katastrálny úrad začne obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, ak sa katastrálny operát stane pre ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie v dôsledku veľkého počtu zmien, v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak dôjde ku strate, zničeniu alebo poškodeniu katastrálneho operátu alebo jeho časti. Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním nadväzuje na platný katastrálny operát a spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územných správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len „zisťovanie priebehu hraníc“), vo vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií, v konaní o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a vo vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu.
(3) Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť v skrátenom katastrálnom konaní, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické práce v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť v skrátenom katastrálnom konaní len so súhlasom Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.
(4) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním začne katastrálny úrad oznámením obci, na ktorej území toto konanie bude prebiehať.
(5) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.
(6) Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

§ 31
Zisťovanie priebehu hraníc

(1) Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov katastrálneho úradu, obce, na území ktorej sa priebeh hraníc zisťuje, orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených katastrálnym úradom. Ak katastrálne konanie prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, je členom komisie aj zástupca osôb hospodáriacich s dotknutými pozemkami. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka štátnej dráhy, letiska alebo autostrády, je členom komisie spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca katastrálneho úradu.
(2) Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku katastrálneho konania. V takom prípade môžu informácie o nehnuteľnostiach, právnych vzťahoch, vlastníkoch a iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(3) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, právnom vzťahu, vlastníkoch a iných oprávnených osobách zástupca obce.
(4) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže podať potrebné informácie aj písomne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek katastrálneho úradu.
(5) Ak dôjde k rozporom v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.
(6) Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie právnych vzťahov a na evidenciu nehnuteľností.
(7) O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.

§ 32
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

(1) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.
(2) Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.

§ 33
Konanie o námietkach

(1) Katastrálny úrad predloží nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií (ďalej len „obnovený katastrálny operát“) na verejné nahliadnutie prostredníctvom obce, na ktorej území sa konala obnova katastrálneho operátu.
(2) Obec v mieste obvyklým spôsobom zverejní, že obnovený katastrálny operát sa stane platným dňom, ktorý určí katastrálny úrad.
(3) Tí, ktorých práv, právom chránených záujmov alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môžu do určenej lehoty podať námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. O námietkach rozhoduje katastrálny úrad, ktorý predložil nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií podľa odseku 1.
(4) Na konanie o námietkach sa vzťahuje zákon o správnom konaní.
(5) Proti rozhodnutiu o námietkach podľa odseku 3 možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia katastrálnemu úradu, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra [§ 9 písm. c)].

§ 34
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhlási katastrálny úrad, ak v zákonom ustanovenej lehote alebo v lehote určenej katastrálnym úradom neboli podané námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte, alebo ak bolo o námietkach právoplatne rozhodnuté.
(2) Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva neplatným a pre kataster sa používa obnovený katastrálny operát. Neplatnosť katastrálneho operátu vyznačí katastrálny úrad na všetkých jeho častiach.

ŠIESTA ČASŤ
GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 35
Geodetické práce

(1) Na zmeny v súbore geodetických informácií a na obnovu súboru geodetických informácií možno použiť len overené výsledky podrobného merania.
(2) Výsledky podrobného merania overí katastrálny úrad, v ktorého územnom obvode sa meralo.

§ 36
Osobitné ustanovenie

Geodetické práce v objektoch s osobitným režimom ochrany v správe Federálneho ministerstva obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky možno vykonávať len so súhlasom príslušného ministerstva.

§ 37
Geometrický plán

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam právnych vzťahov.
(2) Geometrický plán sa vyhotovuje vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.
(3) Geometrický plán môže vyhotoviť katastrálny úrad alebo iná právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať geometrické plány. Pracovník katastrálneho úradu nesmie vyhotovovať geometrické plány za odplatu.
(4) Ten, kto geometrický plán vyhotovil, potvrdí, že geometrický plán obsahuje predpísané náležitosti a dosahuje predpísanú presnosť.
(5) Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený katastrálnym úradom.

SIEDMA ČASŤ
VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, ZÁVÄZNOSŤ A HODNOVERNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA

§ 38
Verejnosť katastrálneho operátu

Katastrálny operát je verejný a každý má právo robiť si z neho odpisy, výpisy alebo náčrty.

§ 39
Poskytovanie údajov z katastra

(1) Katastrálny úrad na požiadanie vyhotoví potvrdený výpis zo súboru geodetických informácií, zo súboru popisných informácií a z pozemkových a železničných kníh alebo potvrdenú kópiu katastrálnej mapy (ďalej len „potvrdený výpis alebo kópia“), ako aj identifikáciu parcely. Potvrdený výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejnými listinami.
(2) Katastrálne úrady vyhotovujú na požiadanie aj odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, poskytujú údaje pre iné informačné systémy a ďalšie údaje.
(3) Vyhotovenie potvrdeného výpisu alebo kópie a identifikáciu parcely, ako aj vyhotovenie odpisov a kópií, ktoré nie sú verejnými listinami, poskytnutie údajov pre iné informačné systémy a ďalších údajov si môže vyžiadať každá osoba od ktoréhokoľvek katastrálneho úradu. Ak nie je tento katastrálny úrad miestne príslušný, postúpi žiadosť miestne príslušnému katastrálnemu úradu.

§ 40
Záväznosť a hodnovernosť údajov katastra

Údaje katastra: údaje o právnych vzťahoch, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej alebo lesnej hospodárskej alebo organizačnej jednotky sú záväzné a hodnoverné, ak nie je dokázaný opak.

§ 41
Používanie záväzných údajov katastra

(1) Záväzné údaje katastra sa používajú na ochranu právnych vzťahov, na účely správy daní a poplatkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a na ochranu lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, pre hospodársku činnosť a pre informačné systémy o nehnuteľnostiach.
(2) Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie právnych úkonov, verejných listín a iných listín.
(3) Údaj katastra, ktorého hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmie používať.

ÔSMA ČASŤ
POPLATKY, TROVY A SANKCIE

§ 42
Poplatky

(1) Katastrálne úrady vyberajú správne poplatky za vyhotovenie potvrdeného výpisu alebo kópie, identifikácie parcely, za vyhotovenie odpisu a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, za nazeranie do katastrálneho operátu, ako aj za poskytovanie údajov pre iné informačné systémy a iných údajov a za ich overenie, ako aj za overenie geometrického plánu.
(2) Správne poplatky sa vyberajú podľa osobitných predpisov. 10)

§ 43
Náhrada trov katastrálneho konania

Ak sa vlastník alebo iná oprávnená osoba bez ospravedlniteľného dôvodu nezúčastní na katastrálnom konaní, ak bol upozornený, že jeho účasť je nevyhnutne potrebná a predvolanie mu bolo doručené, a tým znemožní alebo sťaží katastrálne konanie, je povinný nahradiť trovy katastrálneho konania.

§ 44
Priestupky

(1) Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomníkom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,
b) nepredloží na výzvu katastrálneho úradu v ustanovenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnostiach, ktorých je vlastníkom alebo nájomníkom,
c) neoznačí na výzvu katastrálneho úradu lomové body hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinný tak urobiť,
d) nezúčastní sa na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jeho účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,
e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,
f) úmyselne ohlási katastrálnemu úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomníkom,
g) úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra.
(2) Za priestupok môže katastrálny úrad uložiť
a) pokutu až do výšky 1 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. a) až d),
b) pokutu až do výšky 3 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. e),
c) pokutu až do výšky 5 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. f) a g).

§ 45

(1) Priestupok prejedná katastrálny úrad príslušný podľa miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
(2) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní osobitné predpisy. 11)
(4) Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.

§ 46
Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami

(1) Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak
a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomníkom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,
b) nepredloží na výzvu katastrálneho úradu v ustanovenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnostiach, ktorých je vlastníkom alebo nájomníkom,
c) neoznačí na výzvu katastrálneho úradu lomové body hraníc pozemkov, hoci podľa zákona je povinná tak urobiť,
d) nezúčastní sa na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci jej účasť je nevyhnutná, a tým znemožní alebo sťaží priebeh tohto konania,
e) poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie bodu polohového bodového poľa,
f) ohlási katastrálnemu úradu nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo nájomníkom,
g) neoprávnene zmení údaje katastra.
(2) Za porušenie poriadku na úseku katastra môže katastrálny úrad právnickej osobe uložiť
a) pokutu až do výšky 10 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),
b) pokutu až do výšky 30 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c) pokutu až do výšky 50 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. d),
d) pokutu až do výšky 100 000 Kčs za konanie uvedené v odseku 1 písm. e), f) a g).
(3) Za opakované porušenie poriadku na úseku katastra môže katastrálny úrad právnickej osobe uložiť pokutu opätovne.

§ 47

(1) Porušenie poriadku na úseku katastra právnickou osobou prerokuje v správnom konaní katastrálny úrad príslušný podľa miesta, kde sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
(2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa katastrálny úrad dozvedel o porušení poriadku na úseku katastra právnickou osobou, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia poriadku na úseku katastra právnickou osobou.
(3) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(4) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5) Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 48
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, hranicou katastrálneho územia, hranicou intravilánu, hranicou vymedzenou právnym vzťahom, hranicou držby, hranicou druhu pozemkov alebo rozhraním spôsobu využívania pozemkov.
(2) Parcelou sa rozumie geometrické určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape s vyznačením parcelného čísla.
(3) Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie polohy, tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.
(4) Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie určenie ich polohy vo vzťahu k ostatným nehnuteľnostiam a katastrálnym územiam.
(5) Lomový bod je bod, v ktorom sa hranica územnej správnej jednotky, hranica katastrálneho územia, hranica intravilánu, hranica vymedzená právnym vzťahom, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemku, lomí; v teréne je trvale stabilizovaný kameňom, kovovou rúrkou alebo kopcom.
(6) Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.
(7) Katastrálnym územím sa rozumie územnotechnická jednotka, ktorá tvorí miestopisne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.
(8 ) Intravilánom sa rozumie časť územia obce, v ktorom je sústredená zástavba a pozemky určené na zastavanie.
(9) Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.
(10) Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky vyhotovená v katastrálnom konaní, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov. Stavby sa zobrazujú ich priemetom.
(11) Právnym stavom sa podľa tohto zákona rozumie výsledok pôsobenia právnych skutočností, ktorý vyjadruje právne vzťahy k nehnuteľnostiam.
(12) Skutočným stavom sa podľa tohto zákona rozumie hranica držby alebo oplotenie pozemku, priemet stavby v teréne, druh pozemku a spôsob využívania pozemku v teréne.

§ 49
Prechodné ustanovenia

(1) Operát evidencie nehnuteľností sa od účinnosti tohto zákona považuje za katastrálny operát.
(2) Zápisy právnych vzťahov v evidencii nehnuteľností vykonané podľa doterajších predpisov preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak nie je preukázaný opak.
(3) Podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu 1) sa vkladajú a zaznamenávajú právne vzťahy, ktorých vznik, zmena alebo zánik nastali za účinnosti tohto zákona.
(4) Podľa tohto zákona sa vkladajú a zaznamenávajú aj právne vzťahy zo zmlúv uzavretých pred účinnosťou tohto zákona, ak do dňa účinnosti tohto zákona nebol podaný návrh na registráciu alebo návrh na zápis do evidencie nehnuteľností.
(5) Nehnuteľnosti sa v katastri evidujú podľa doterajších predpisov; podľa tohto zákona sa evidujú, ak údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností boli podľa tohto zákona dotknuté katastrálnym konaním.

§ 50
Splnomocňujúce ustanovenia

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra vyhláškou podrobnejšie upraví
a) spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností, a to pozemkov, stavieb, ako aj bytov, garáží a iných miestností neslúžiacich na bývanie, ak sú predmetom vlastníckeho vzťahu (§ 3),
b) obsah katastra, t.j. podrobné členenie katastrálneho operátu, vyhotovovanie duplikátov katastrálneho operátu alebo jeho častí, druhy pozemkov a charakteristiku ochrany a využívania nehnuteľností (§ 4 až 6),
c) postup pri vklade a zázname právnych vzťahov, t.j. postup pri odstraňovaní nedostatkov písomných dokladov, ktoré majú slúžiť ako vkladuschopné listiny, postup pri vkladoch a záznamoch, postup pri vpisovaní poznámok o právnych vzťahoch do listov vlastníctva (§ 17 a 18 ),
d) správu a vedenie katastra, udržiavanie katastrálneho operátu, správu pozemkových a železničných kníh, súčinnosť vlastníkov a iných oprávnených osôb, obcí a štátnych orgánov (§ 9, 13 až 16),
e) katastrálne konanie, t.j. ohlasovanie a zápisy zmien údajov katastra, prešetrovanie zmien údajov katastra, postup pri zmene hraníc katastrálnych území a hraníc administratívnych jednotiek, postup pri obnove katastrálneho operátu, a to najmä pri zisťovaní priebehu hraníc, pri vyhotovovaní nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií, postup pri námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a pri vyhlasovaní platnosti obnoveného katastrálneho operátu (§ 24 až 34),
f) geodetické práce pre kataster, t.j. geodetické práce pri vedení katastra, vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov, presnosť meračských prác a určenie kvalifikačných predpokladov na vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov (§ 35 až 37),
g) vyhotovovanie potvrdených výpisov alebo kópií, ako aj identifikácií parciel (verejných listín), vyhotovovanie odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, ako aj poskytovanie informácií pre iné informačné systémy a iných údajov (§ 39),
h) sídla a územnú pôsobnosť katastrálnych úradov (§ 10).

§ 51
Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa
1. zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností s platnosťou pre Slovenskú republiku v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.,
2. vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 133/1965 Zb. s platnosťou pre Slovenskú republiku a v znení vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 26/1984 Zb.,
3. zákon Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie,
4. § 2 ods. 1 vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác,
5. úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie z 30. novembra 1981 č. 3–3790/1981 o tvorbe Základnej mapy Československej socialistickej republiky veľkej mierky, registrovaná v čiastke 10/1982 Zb.,
6. úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie z 1. decembra 1984 č. 3-2258/1984 o zápise osobného vlastníctva k bytu, vlastníctva spoločných častí domu, spoluvlastníctva k pozemku alebo práva spoločného osobného užívania pozemku v evidencii nehnuteľností, registrovaná v čiastke 1/1985 Zb.,
7. § 37 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb.

§ 52
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.

1) Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
2) § 2 zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona SNR č. 571/1991 Zb.
3) Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
4) § 5 zákona č. 265/1992 Zb.
5) § 7 zákona č. 265/1992 Zb.
6) § 7, 9 a 10 zákona č. 265/1992 Zb.
7) § 7, 9 a 10 zákona č. 265/1992 Zb.
8 ) § 3 zákona č. 265/1992 Zb.
9) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zákona SNR č. 130/1991 Zb. a zákona SNR č. 421/1991 Zb.
10) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 522/1991 Zb.
11) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.