Zákon 4/1950 Sb.n. SNR platný od 30.1.1950 do 1.4.1964

Sponzorované odkazy:

Zákon 4/1950 Sb.n. SNR o úprave verejných kníh prevzatých od cudzích súdov platný od 30.1.1950 do 1.4.1964

Zákon Slovenskej národnej rady zo dňa 16. decembra 1949 o úprave verejných kníh prevzatých od cudzích súdov (úradov).
Slovenská národná rada usniesla sa na tomto zákone:

§ 1

(1) Súd, ktorý prevzal alebo prevezme v pôvodine alebo v odpise pozemkové knihy alebo ich čiastky o nehnuteľnostiach na Slovensku (ďalej »súd«), ktoré boly v držbe súdu alebo iného orgánu cudzieho štátu (ďalej »cudzí orgán«), vyhlási, že tieto knihy prevzal.
(2) Súd súčasne vyzve vyhláškou všetkých, ktorí
a) namietajú, že sú dotknutí zápismi, poprípade zmenami zápisov v pozemkových knihách z času, keď tieto knihy neviedol príslušný súd na terajšom území Československej republiky, alebo
b) namietajú, že odpisy pozemkovej knihy (vložiek, zápisníc; § 2) alebo listín, ktoré sú podkladom knihovných zápisov, sa odchyľujú od pôvodiny,
aby podali na súde námietky v lehote, ktorú súd zároveň určí.

§ 2

Odpisy pozemkových kníh (vložiek, zápisníc), ktorých pôvodiny si ponechal cudzí štát, považujú sa za pôvodiny, ak preberajúce československé orgány na nich overily, že odpisy sa shodujú s pôvodinami, ktoré ostaly v cudzine.

§ 3

(1) Pozemnoknižné vložky (zápisnice), poprípade zápisy v nich, proti ktorým neboly podané námietky, nadobudnú právnu účinnosť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty určenej podľa § 1 ods. 2. Navrátenie do predošlého stavu sa vylučuje. Po uplynutí lehoty možno odporovať zápisom len podľa všeobecných predpisov. Na to treba vo vyhláške podľa § 1 ods. 2 upozorniť.
(2) Odovzdanie vložiek (zápisníc) na všeobecné používanie súd oznámi vyhláškou.

§ 4

(1) Zápisy, ktoré boly vykonané v prevzatých pozemkových knihách cudzím orgánom na základe žiadostí podaných po 30. septembri 1938 alebo na základe žiadostí podaných po 14. októbri 1947 a týkajúcich sa nehnuteľností v katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, Rusovce a pripojenej časti katastrálneho územia Rajka, sa zásadne vymažú ako neplatné, ak oprávnená osoba podá proti nim námietky [§ 1 ods. 2 písm. a)].

(2) Výnimku tvoria zápisy, ktoré by československý súd bol povolil tým istým spôsobom a v tom istom rozsahu, alebo o ktorých platnosti sa všetci účastníci dohodli. V takýchto prípadoch sa vyznačí len prípadná zmena poradia.
§ 5

(1) O zápisoch (§ 4) treba rozhodnúť podľa právnych predpisov platných v čase, ktorý je rozhodný pre pozemnoknižné poradie.
(2) Ustanovenie ods. 1 platí aj pre žiadosti o pozemnoknižné zápisy, ktoré boly podané u cudzieho orgánu a neboly ním vybavené.

§ 6

O pozemnoknižnom poradí platia tieto ustanovenia:
a) pri žiadostiach podaných na československom súde určuje sa poradie vždy dňom, kedy došly na teraz príslušný pozemnoknižný súd, bez ohľadu na to, či sa zápis nariaďuje na žiadosť alebo z úradnej moci;
b) pri žiadostiach podaných u cudzieho orgánu pred 15. októbrom 1947 a týkajúcich sa nehnuteľnosti v katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, Rusovce alebo v pripojenej časti katastrálneho územia Rajka určuje sa poradie dňom, kedy bola žiadosť podaná u príslušného cudzieho orgánu;
c) pri ostatných žiadostiach podaných u cudzieho orgánu určuje sa poradie dňom, kedy bola žiadosť odovzdaná príslušnému československému súdu. Pri niekoľkých žiadostiach týkajúcich sa tej istej nehnuteľnosti, ktoré boly odovzdané príslušnému československému súdu súčasne, rozhoduje o poradí čas, kedy žiadosti došly k cudziemu orgánu, u ktorého bola v tom čase vložka (zápisnica).

§ 7

(1) Proti rozhodnutiam vydaným v konaní podľa tohto zákona sú prípustné opravné prostriedky podľa ustanovení platných pre konanie v pozemnoknižných veciach.
(2) Kde sa v tomto zákone hovorí o nehnuteľnostiach, rozumejú sa tým tiež pozemnoknižné práva.

§ 8

Ak účastník, ktorému treba rozhodnutie (opatrenie) súdu doručiť, alebo ktorého treba vypočuť, je na neznámom mieste alebo v cudzine a nemá zmocnenca, súd mu ustanoví opatrovníka.

§ 9

(1) Podania, zápisnice a dohody o poradí, slúžiace len na vykonanie úprav podľa tohto zákona, sú – vyjmúc sporové konanie – oslobodené od poplatkov. Pozemnoknižné zápisy vecných práv, ktoré sa vykonajú podľa tohto zákona, sú od poplatkov oslobodené, ak strana dokáže, že príslušný poplatok bol zaplatený podľa predpisov cudzieho štátu.
(2) Povereník spravodlivosti po dohode s povereníkom financií určí, za akých podmienok a akým spôsobom budú súdy oznamovať príslušným národným výborom rozhodnutia o žiadostiach podaných u cudzích orgánov, ako aj rozhodnutia o účinnosti pozemnoknižných zápisov vykonaných cudzími orgánmi.

§ 10
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú obdobne aj
a) na banské knihy, s tou odchýlkou, že ich odpisy nemožno použiť na ďalšie vedenie ako časť verejných (banských) kníh; podrobné pokyny o tom, ako naložiť s odpismi, vydá povereník spravodlivosti;
b) na železničné knihy a na spisy vzťahujúce sa na tieto knihy, pokiaľ nie sú v rozpore s predpismi platnými pre vedenie týchto kníh.

§ 11

(1) Povereník spravodlivosti môže určiť nariadením odchýlky od všeobecných predpisov o vedení pozemkových kníh pri vykonaní tohto zákona.
(2) Podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona vydá povereník spravodlivosti vyhláškou v Úradnom vestníku.

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho povereník spravodlivosti po dohode s povereníkom financií.

Zápotocký v.r.
Šmidke v.r.
Dr. Husák v.r.
Dr. Viktory v.r.