Dekret presidenta republiky 124/1945 Sb. platný od 15.11.1945 do 7.4.1946

Sponzorované odkazy:

Dekret presidenta republiky 124/1945 Sb o některých opatřeních ve věcech knihovních platný od 15.11.1945 do 7.4.1946

DEKRET presidenta republiky ze dne 27. října 1945 o některých opatřeních ve věcech knihovních

K návrhu vlády ustanovuji:

Čl.I
Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody

§ 1

(1) V knihovních vložkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německá říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organizace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská, anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.
(2) Je-li v knihovní vložce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava, anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud místo nich jako osobu oprávněnou Československý stát, anebo jeho podnik, ústav nebo fondu jemu náležející nebo jím spravovaný.
(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvoláním na tento dekret na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.

§ 2

Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento dekret:
1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých německých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;
2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, zapsané v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;
3. poznámky záboru podle §§ 1 a 14 zákona ze dne 16. dubna 191í, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, zapsané v době nesvobody k návrhu pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu.

§ 3

Výmazy a zápisy podle §§ 1 a 2 může knihovní soud provésti také z moci úřední při běžném vyřizování knihovních věcí týkajících se příslušné vložky.

§ 4

Podání a zápisy podle §§ 1 a 2 jsou prosty poplatků.

Čl.II
Osvědčení potřebná k některým knihovním zápisům

§ 5

(1) Má-li knihovní soud důvodné pochybnosti, zda právní jednání, podle kterého se žádá o knihovní zápis, není vzhledem k osobám účastníků v rozporu s předpisy
1. dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů,
2. dekretu prezidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,
3. dekretu prezidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,
uloží žadateli, aby do přiměřené lhůty předložil osvědčení místního národního výboru o státní spolehlivosti osob na právním jednání zúčastněných.
(2) O řízení v těchto případech platí přiměřeně ustanovení o vyřizování knihovních žádostí, ke kterým není připojen prvopis příslušné listiny (§ 88 knih. zák.).

Čl.III

§ 6
Ustanovení závěrečné

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.