Vyhláška 82/1973 Zb. platná od 1.1.1993 do 31.12.1995

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 82/1973 Zb. platná od 1.1.1993 do 31.12.1995, novelizovaná 266/1992

VYHLÁŠKA Slovenského úradu geodézie a kartografie z 5. júla 1973 o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so Slovenským banským úradom a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:

§ 1

(1) Geometrické plány a iné výsledky geodetických prác, 1) ktoré podliehajú koordinácii, 2) a podklady na určenie dobývacích priestorov 3) sa musia overiť, či svojimi náležitosťami a presnosťou zodpovedajú platným predpisom.
(2) Overovanie môžu vykonávať orgány a organizácie oprávnené vykonávať geodetické a kartografické práce 4) len svojimi pracovníkmi, ktorí majú oprávnenie na overovanie podľa tejto vyhlášky (ďalej len „oprávnenie“). Oprávnenie sa vzťahuje na výsledky geodetických prác vykonaných pre potreby orgánov v medziach odboru ich pôsobnosti alebo pre potreby organizácií v rámci predmetu ich činnosti, prípadne pre potrebu im nadriadeného ústredného orgánu. Oprávnenie banských meračov podľa banských predpisov 5) nie je tým dotknuté.
(3) Overenie sa vykoná doložkou: „Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, podpisom overujúceho pracovníka a pečiatkou orgánu alebo organizácie.
(4) Geometrické plány a iné výsledky geodetických prác, ktoré sa majú použiť na účely evidencie nehnuteľností alebo prevziať a využiť pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, musí ešte overiť krajská správa geodézie a kartografie. 6) Overenie sa vykoná doložkou: „Overené podľa § 8 zákona č. 46/1971 Zb., podpisom overujúceho pracovníka a okrúhlou pečiatkou krajskej správy geodézie a kartografie.

§ 2

Inými výsledkami geodetických prác, ktoré podliehajú koordinácii (§ 1 ods. 1), sa rozumejú zriadenie, obnovenie, premiestnenie alebo zrušenie geodetických bodov a zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel.

§ 3

(1) Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „úrad“) vydáva oprávnenie 7)
a) na overovanie geometrických plánov vyhotovených na účely evidencie nehnuteľností a pri obnovovaní a vytyčovaní vlastníckych a užívacích hraníc,
b) na overovanie geodetických prác, ktorých výsledkom je zriadenie, obnovenie alebo premiestnenie geodetických bodov alebo zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel. 8 )
(2) Úrad po dohode so Slovenským banským úradom vydáva oprávnenie na overovanie podkladov vyhotovených podľa predpisov o dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určovania a o ich evidencii. 9)
(3) Oprávnenie sa môže vydať na všetky alebo na jednotlivé odbory činností uvedených v odsekoch 1 a 2.

§ 4

Oprávnenie podľa § 3 sa môže vydať len československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním zememeračského smeru a najmenej päťročnou zememeračskou praxou po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania, ktorí preukázali svoju kvalifikáciu (§ 5 ods. 1); na overovanie geodetických prác uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) a v odseku 2, pokiaľ sa vykonávajú pre potreby organizácií, na ktoré sa vzťahuje banský zákon, 10) za rovnakých podmienok aj absolventom vysokej školy banskej banskomeračského zamerania alebo vysokej školy technickej banskomeračského zamerania. Výnimočne sa môže oprávnenie vydať aj československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním iného technického smeru s dlhoročnou zememeračskou praxou a československým štátnym občanom s dokončeným vysokoškolským vzdelaním zememeračského smeru s kratšou než päťročnou zememeračskou praxou, ale s mimoriadnou kvalifikáciou.

§ 5

(1) Kvalifikáciu pracovníkov, ktorí majú overovať výsledky geodetických prác, preveruje skúšobná komisia, ktorú zriaďuje úrad.
(2) Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu z pracovníkov úradu, ďalej Slovenského banského úradu, odborníkov z praxe a vysokých škôl po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými orgánmi a organizáciami.
(3) Člen skúšobnej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie zememeračského smeru a najmenej 12 rokov odbornej praxe. Za jedného z členov komisie sa vymenúva právnik s praxou v právnych vzťahoch evidencie nehnuteľností.

§ 6

(1) Žiadosť o vydanie oprávnenia podáva organizácia, s ktorou je pracovník, pre ktorého sa oprávnenie žiada, v pracovnom pomere. Žiadosť sa podáva na krajskej správe geodézie a kartografie, v obvode pôsobnosti ktorej má organizácia sídlo (ďalej len „krajská správa príslušná podľa sídla organizácie“). V žiadosti sa uvedie:
a) meno pracovníka, doklad o jeho vzdelaní, potvrdenie o praxi, a odkedy je s organizáciou v pracovnom pomere;
b) odbor činnosti, na ktorý sa žiada oprávnenie (§ 3 ods. 1 a 2).
(2) Ak pracovník získal oprávnenie už prv, v čase keď bol v pracovnom pomere s inou organizáciou, alebo úspešne zložil skúšku pre zodpovedných geodetov, pripojí sa o tom k žiadosti doklad.
(3) Krajská správa príslušná podľa sídla organizácie žiadosť posúdi a postúpi ju so svojím stanoviskom úradu.

§ 7

(1) Na úrade prerokuje došlé žiadosti skúšobná komisia a preverí kvalifikáciu pracovníka skúškou.
(2) Od skúšky možno upustiť u pracovníkov, ktorí overovali výsledky geodetických prác na základe doterajších oprávnení alebo ktorí zložili obdobnú kvalifikačnú skúšku. Ak ide o oprávnenie podľa § 3 ods. 1 písm. b), od skúšky možno upustiť tiež u pracovníkov, ktorí úspešne zložili skúšku pre zodpovedných geodetov.
(3) Pri skúške sa postupuje podľa rokovacieho a skúšobného poriadku komisie, ktorý vydá úrad. Skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr vždy po troch mesiacoch.
(4) Podľa výsledku preverenia kvalifikácie skúšobnou komisiou vydá úrad oprávnenie a pošle ho tej organizácii, ktorá žiadosť podala, prostredníctvom krajskej správy príslušnej podľa sídla organizácie.

§ 8

(1) Oprávnenie zaniká skončením pracovného pomeru pracovníka v organizácii, na ktorú je oprávnenie viazané. Organizácia je povinná tieto skutočnosti oznámiť do 15 dní krajskej správe príslušnej podľa sídla organizácie.
(2) Ak pracovník, ktorý získal oprávnenie, prejde do inej organizácie, je až do rozhodnutia o udelení nového oprávnenia na základe žiadosti tejto organizácie oprávnený overovať geodetické práce pre organizáciu na základe doterajšieho oprávnenia a v jeho rozsahu. Ak organizácia nepožiada o udelenie oprávnenia pre uvedeného pracovníka najneskoršie do jedného mesiaca od vzniku jeho nového pracovného pomeru, stráca pracovník oprávnenie overovať výsledky geodetických prác.
(3) Ak orgány geodézie a kartografie zistia, že pracovník, ktorý má oprávnenie, napriek predchádzajúcemu upozorneniu nedodržiava predpisy, ktoré sa vzťahujú na geodetické práce, môže úrad platnosť oprávnenia zrušiť po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným nadriadeným orgánom.

§ 9

Ak organizácia nemá pracovníka s oprávnením, je povinná zabezpečiť si overovanie výsledkov prác uvedených v § 1 ods. 1 v niektorej z organizácií v pôsobnosti svojho ústredného orgánu, ktorá takéhoto pracovníka má, alebo v organizácii v pôsobnosti úradu.

§ 10

Organizácia, ktorej pracovníci získali oprávnenie, prípadne osvedčenie na overovanie podľa doterajších predpisov, predloží ho úradu prostredníctvom krajskej správy príslušnej podľa sídla organizácie na preskúmanie najneskoršie do 30. novembra 1973. Po preskúmaní vydá úrad oprávnenie podľa tejto vyhlášky. 31. decembrom 1973 strácajú platnosť všetky oprávnenia, prípadne osvedčenia, ktoré neboli vydané podľa tejto vyhlášky.

§ 11

Vyhláška sa nevťahuje na overovanie výsledkov geodetických prác vo vojenských objektoch a priestoroch spravovaných Federálnym ministerstvom národnej obrany.

§ 12

(1) Zrušuje sa úprava Slovenskej geodézie a kartografie č. 4-1027/1969 z 1. septembra 1969 o vydávaní oprávnení na overovanie výsledkov geodetických prác a podkladov pre určenie dobývacích priestorov, registrovaná v čiastke 40/1969 Zbierky zákonov.
(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1973, zákon č. 266/1992 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
Predseda:
Ing. Michalko v.r.

1) § 8 zákona č. 46/1971 Zb. p geodézii a kartografii.
2) § 11 ods. 2 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
3) § 5 vyhlášky Ústredného banského úradu č. 260/1957 Ú.v., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určenia a o ich evidencii.
4) § 4 a 7 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
5) Vyhláška č. 260/1957 Ú.v.
6) § 2 písm. c) a § 8 zákona o geodézii a kartografii.
7) § 4 písm. c) zákona SNR č. 39/1972 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
8 ) § 21 ods. 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
9) § 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú.v.
10) § 37 zákona č. 41/1957 o využití nerastného bohatstva (banský zákon).