Zákon 46/1971 Zb. platný od 1.7.1994 do 1.1.1996

Sponzorované odkazy:

Zákon 46/1971 platný od 1.7.1994 do 1.1.1996

ZÁKON zo 6. júla 1971 o geodézii a kartografii

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Základné ustanovenia

(1) V odbore geodézie a kartografie sa podľa štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva zabezpečujú odborné meračské, výpočtové a konštrukčné práce v geodetických základoch, v mapovaní, v inžinierskej geodézii a evidencia nehnuteľností, najmä na potreby hospodárskej a kultúrnej výstavby a obrany štátu, a práce spojené s vytváraním a vydávaním kartografických diel.
(2) Úlohy geodézie a kartografie plnia:
a) ústredné a územné orgány geodézie a kartografie Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky ako orgány štátnej správy na zabezpečovanie civilných potrieb geodézie a kartografie (ďalej len „orgány geodézie a kartografie“) a im podriadené organizácie,
b) Federálne ministerstvo národnej obrany a jemu podriadené orgány a organizácie,
c) iné orgány štátnej správy a socialistické organizácie, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné právne predpisy.

Pôsobnosť orgánov a organizácií geodézie a kartografie

§ 2

Do pôsobnosti geodézie a kartografie patrí:
a) určenie koncepcií a smerov rozvoja geodézie a kartografie a zodpovednosť za ich realizáciu,
b) zriaďovanie, prípadne vyhotovovanie, udržiavanie, obnovovanie a dokumentácia geodetických základov a štátnych mapových diel,
c) zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností 1) a vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov na tieto účely,
d) riadenie prác inžinierskej geodézie,
e) koordinácia geodetických a kartografických prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela, a zhromažďovanie, zhodnocovanie a dokumentácia výsledkov týchto prác,
f) vyhotovovanie, rozmnožovanie a vydávanie kartografických diel a iných publikácií a koordinácia vydávania týchto diel inými na to oprávnenými orgánmi a organizáciami,
g) vykonávanie opatrení v geodézii a kartografii v záujme obrany štátu so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany,
h) riadenie a koordinácia výskumu a vedecko-technického rozvoja v geodézii a kartografii,
i) zabezpečovanie úloh medzinárodnej spolupráce v geodézii a kartografii.

§ 3

Na zabezpečenie odborných technických činností geodézie a kartografie zriaďujú ústredné orgány geodézie a kartografie republík organizácie, ktoré v rozsahu určenom týmito ústrednými orgánmi
a) zabezpečujú zriaďovanie, udržiavanie, obnovovanie a dokumentáciu geodetických základov,
b) vedú ústrednú geodetickú a kartografickú dokumentáciu a ústrednú dokumentáciu kartografických diel,
c) zabezpečujú vedecko-technické informácie,
d) plnia úlohy výskumu a vedecko-technického rozvoja a vývoja,
e) plnia ja iné úloh, ktorými ich poverí ústredný orgán geodézie a kartografie republiky.

Opatrenia v záujme obrany štátu

§ 5

(1) Orgány štátnej správy a socialistické organizácie (ďalej len „orgány a organizácie“) vykonávajúce geodetické a kartografické práce sú vo svojej činnosti povinné dbať na záujmy obrany štátu, najmä pri určovaní geodetických systémov, pri budovaní, udržiavaní a zdokonaľovaní geodetických a geofyzikálnych základov a pri tvorbe kartografických diel. Pri činnosti, ktorá sa dotýka záujmov obrany štátu, postupujú tieto orgány a organizácie so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany.
(2) Záväzné geodetické systémy zásadného významu ustanovuje vláda Československej socialistickej republiky.
(3) Zásady uverejňovania a rozširovania geodetických a geofyzikálnych údajov, máp, mapových príloh a ostatných kartografických diel z hľadiska záujmu obrany štátu ustanovuje vláda Československej socialistickej republiky.

§ 6

(1) Geodetické a kartografické práce pre potreby obrany štátu vykonáva vo svojom odbore alebo zabezpečuje Federálne ministerstvo národnej obrany. Spôsob využitia výsledkov týchto prác pre civilnú potrebu dohodnú Federálne ministerstvo národnej obrany a ústredné orgány geodézie a kartografie republík.
(2) Geodetické a kartografické dielo určené pre potreby obrany štátu spravuje Federálne ministerstvo národnej obrany.
(3) Federálne ministerstvo národnej obrany a orgány a organizácie jemu podriadené vykonávajú geodetické a kartografické práce pre potreby obrany štátu nezávisle od orgánov a organizácií uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a c), pôsobnosť ktorých sa na túto činnosť nevzťahuje.

Vykonávanie geodetických a kartografických prác

§ 7

(1) Orgány a organizácie môžu vykonávať geodetické a kartografické práce pre vlastnú potrebu v medziach odboru činnosti, pre ktorý boli zriadené, ak majú na to kvalifikovaných pracovníkov; pritom sú povinné vykonávať ich odborne a v súlade s predpismi vydanými pre tieto práce.
(2) Ak tieto práce hodlajú vykonávať, sú orgány a organizácie povinné to oznámiť vopred územnému orgánu geodézie a kartografie príslušnému podľa ich sídla.

§ 8

Geometrické plány a iné výsledky geodetických prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, sa musia overiť, či svojimi náležitosťami a presnosťou zodpovedajú platným predpisom.

§ 9

(1) Orgány a organizácie vykonávajúce geodetické a kartografické práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, sú povinné oznámiť tieto práce pred ich začatím územnému orgánu geodézie a kartografie príslušnému podľa miesta vykonávaných prác a dávať tomuto orgánu bezplatne výsledky týchto prác overené podľa § 8 na zhodnotenie, dokumentáciu a využitie.
(2) Ak pri vykonávaní geodetických a kartografických prác vzniknú organizácii vyššie náklady výhradne preto, aby sa tieto práce mohli prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, uhradí orgán geodézie a kartografie zvýšené náklady len vtedy, ak sa vopred dohodol spôsob vykonávania prác a poskytnutie úhrady týchto nákladov.

§ 10

(1) Orgány a organizácie môžu vytvárať a vydávať kartografické diela pre civilnú potrebu, ak nie sú na to oprávnené už podľa osobitných právnych predpisov [§ 1 ods. 2 písm. c)], len s predchádzajúcim súhlasom ústredného orgánu geodézie a kartografie republiky.
(2) Vydanie kartografických diel určených na verejné rozširovanie pre civilnú potrebu sa musí vopred oznámiť ústrednému orgánu geodézie a kartografie republiky.
(3) Vyhotovovať nové štátne mapové diela a rozmnožovať ich možno len s predchádzajúcim súhlasom ústredného orgánu geodézie a kartografie republiky.
(4) Na použitie štátnych mapových diel a ich časti alebo kartografických odvodenín (zmenšenín, zväčšenín) pre tvorbu a vydanie kartografického diela sú orgány a organizácie povinné vopred si vyžiadať súhlas územného orgánu geodézie a kartografie, ktorý udržiava príslušnú časť štátneho mapového diela.
(5) Ústredný orgán geodézie a kartografie republiky môže v prípade potreby pri niektorých kartografických dielach odpustiť povinnosti ustanovené v predchádzajúcich odsekoch.

§ 11

(1) Ústredné orgány geodézie a kartografie republík usmerňujú geodetické a kartografické práce a zabezpečujú koordináciu prác, ktoré možno prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie.
(2) Územný orgán geodézie a kartografie rozhodne ihneď po oznámení prác (§ 9 ods. 1) a po ich prerokovaní s oznamovateľom, či tieto práce podliehajú koordinácii. Práce podliehajúce koordinácii sa vykonávajú po dohode s týmto orgánom.

§ 12

Orgány a organizácie vykonávajúce geodetické a kartografické práce, ktoré sa majú prevziať alebo využiť aj pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, sú povinné poskytnúť týmto orgánom účinnú pomoc pri kontrole týchto prác, najmä im umožniť kontrolné merania a predložiť im potrebné podklady.

§ 13

(1) Ak ústredný orgán geodézie a kartografie republiky zistí, že sa pri vykonávaní geodetických a kartografických prác napriek predchádzajúcemu upozorneniu vážne porušujú povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, zakáže po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom vykonávanie týchto prác až do odstránenia závad.
(2) Ak ústredný orgán geodézie a kartografie zistí, že orgány a organizácie pri svojej činnosti v odbore geodézie a kartografie porušujú záujmy obrany štátu (§ 5), zakáže po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany takú činnosť.

§ 14
Povinnosť mlčanlivosti

Pracovníci vykonávajúci geodetické a kartografické práce a dohľad na ne musia zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami. Od tejto povinnosti môžu byť v jednotlivých odôvodnených prípadoch oslobodení vedúcim orgánu alebo organizácie, pre ktorú túto činnosť vykonávali. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

Vzťah k nehnuteľnostiam

§ 15

(1) Orgány a organizácie vykonávajúce geodetické práce sú pri výkone prác a pri dohľade na ne v nevyhnutnom rozsahu oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka (užívateľa) vstupovať a vchádzať na cudzie nehnuteľnosti a používať ich na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie meračských značiek, signálov a iných zariadení. Pritom musia dbať, aby čo najmenej rušili hospodárenie na pozemku a iné užívanie nehnuteľností.
(2) Oprávnenie na vstup na nehnuteľnosť sa preukazuje úradným preukazom.
(3) Orgány a organizácie uvedené v odseku 1 môžu tiež v nevyhnutnom rozsahu, ak tak neurobí na ich žiadosť v primeranej lehote vlastník (užívateľ) pozemku, vykonávať na vlastný náklad potrebné úpravy pôdy, okliesňovať a odstraňovať porasty prekážajúce vykonávaniu geodetických prác používaniu meračských značiek, signálov a iných zariadení.
(4) Ak sú činnosťou uvedenou v odseku 1 a 3 dotknuté iné štátom chránené dôležité všeobecné záujmy, najmä na úseku územného plánovania, dopravy, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného fondu, ochrany pôdy proti erózii, rozvodu energie, telekomunikácií, pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody, postupuje sa po predchádzajúcej dohode s orgánmi, ktorým patrí ochrana týchto záujmov.
(5) Ak dôjde k sporu o rozsahu oprávnení podľa podľa odsekov 1 a 3, rozhoduje v jednotlivých prípadoch okresný národný výbor.

§ 16

(1) Vstup do priestorov a objektov užívaných ozbrojenými silami, ďalej na miesta, kde sú umiestnené zariadenia slúžiace na obranu a bezpečnosť štátu, a vstup do vyhradených priestorov dráh sa spravuje osobitnými predpismi.
(2) Orgány alebo organizácie spravujúce zariadenia, ktoré môžu ohroziť život alebo zdravie, umožňujú pracovníkom vykonávajúcim geodetické práce vstup do týchto zariadení a zaisťujú im bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Zriaďovanie a ochrana meračských značiek, signálov a iných zariadení

§ 17

(1) Zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie meračských značiek, signálov a iných zariadení bodov geodetických základov zabezpečujú organizácie geodézie a kartografie a pre potreby obrany štátu aj orgány Federálneho ministerstva národnej obrany. O vykonaných zmenách sa vzájomne informujú. Tieto orgány a organizácie vymedzujú podľa potreby aj územie potrebné na ochranu týchto bodov.
(2) V ochrannom území sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá by mohla ohroziť meračské značky, signály a iné zariadenia bodov geodetických základov, na ochranu ktorých bolo toto územie vymedzené, alebo znemožniť, prípadne sťažiť ich používanie.
(3) Ústredný orgán geodézie a kartografie republiky môže v jednotlivých prípadoch poveriť po vzájomnej dohode aj iný orgán alebo organizáciu zriaďovaním, udržiavaním, premiestňovaním, odstraňovaním a obnovovaním meračských značiek, signálov a iných zariadení geodetických základov.
(4) Ostatné meračské značky, signály a iné zariadenia môžu v medziach svojej pôsobnosti zriaďovať, udržiavať, premiestňovať, odstraňovať a obnovovať okrem orgánov a organizácií geodézie a kartografie aj iné orgány a organizácie. Ak tieto meračské značky, signály a iné zariadenia budú vyhovovať trvalému využitiu, môže ústredný orgán geodézie a kartografie republiky úplne alebo čiastočne uhradiť príslušné náklady.

§ 18

(1) Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností a iné osoby sú povinní trpieť umiestnenie meračských značiek, signálov a iných zariadení na nehnuteľnostiach a zdržať sa všetkého, čo by ich mohlo zničiť, poškodiť alebo urobiť nepoužívateľnými. Ak ich treba zo závažných dôvodov premiestniť alebo odstrániť alebo urobiť iné opatrenia, ktoré by mohli ohroziť používanie týchto značiek, signálov a iných zariadení, treba to vopred oznámiť orgánu alebo organizácii, ktoré ich spravujú, a robiť tieto opatrenia len s ich súhlasom.
(2) Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní oznámiť územnému orgánu geodézie a kartografie zničenie, poškodenie alebo ohrozenie meračských značiek, signálov a iných zariadení.
(3) Kto zničí, poškodí alebo inak znehodnotí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie, zodpovedá podľa všeobecných predpisov.

§ 19
Náhrada škody

(1) Orgány a organizácie vykonávajúce geodetické práce sú povinné pri výkone čo najviac rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností, ako aj iného majetku. Po ukončení prác sú orgány a organizácie povinné uviesť nehnuteľnosti, ako aj iný majetok do predošlého stavu.
(2) Ak spôsobenú škodu nie je možné nahradiť uvedením do predošlého stavu, má vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti právo na náhradu škody v peniazoch podľa všeobecných predpisov.
(3) Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je vykonávaním prác uvedených v § 15 ods. 1 a 3, prípadne umiestnením meračských značiek, signálov a iných zariadení alebo vymedzením ochranného územia podľa § 17 ods. 1 podstatne obmedzený v bežnom užívaní nehnuteľností, má ďalej právo, aby mu orgán alebo organizácia, na účely ktorej sa práce vykonávajú alebo zariadenie zriadilo, poskytli za toto obmedzenie primeranú jednorázovú náhradu. Toto právo treba uplatniť na orgáne alebo organizácii do 6 mesiacov odo dňa ukončenia prác, inak zaniká.
(4) Spory o nároky podľa odsekov 2 a 3 rozhodujú okresné národné výbory.

§ 20
Spolupráca orgánov a organizácií

(1) Všetky orgány a organizácie sú povinné podávať orgánom geodézie a kartografie informácie potrebné na plnenie ich úloh, najmä oznamovať im zmeny skutočností evidovaných v operátoch vedených na týchto orgánoch a predkladať im na to potrebné podklady.
(2) Miestne národné výbory vyhlasujú na požiadanie orgánov geodézie a kartografie vykonávanie miestnych vyšetrovaní a zabezpečujú účasť vlastníkov (užívateľov) na nich. Ak sa vlastník (užívateľ) neustanoví na miestne vyšetrovanie, hoci bol pozvaný, môže sa miestne vyšetrovanie uskutočniť v jeho neprítomnosti.
(3) Orgány geodézie a kartografie plnia úlohy, ktoré súvisia s činnosťou národných výborov, v spolupráci s nimi a poskytujú im vo svojej pôsobnosti odbornú technickú pomoc.
(4) Orgány geodézie a kartografie spolupracujú so všetkými orgánmi a organizáciami vykonávajúcimi geodetické práce, najmä poskytovaním podkladov pre tieto práce.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 21

(1) Geodetickými základmi sa rozumejú: československá astronomicko-geodetická sieť, československá trigonometrická sieť, československá jednotná nivelizačná sieť, československá sieť oporných gravimetrických bodov a československá gravimetrická sieť prvého a druhého rádu.
(2) Inžinierska geodézia zahŕňa špeciálne geodetické práce využívajúce geodetické metódy a poznatky najmä v investičnej výstavbe a v priemysle s výnimkou špeciálnych geodetických prác v baníctve.
(3) Kartografickým dielom sa rozumie kartografické znázornenie zemského povrchu alebo jeho častí alebo iných predmetov či javov objektívnej skutočnosti spolu s textovými a inými vysvetlivkami.
(4) Štátnym mapovým dielom sa rozumie súvislé zobrazenie štátneho územia vyhotovené v štátnom záujme a podľa jednotných zásad.

§ 22

Ústredné orgány geodézie a kartografie republík vydajú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi potrebné vykonávacie predpisy, v ktorých podrobnejšie upravia:
a) vykonávanie geodetických a kartografických prác, najmä oznamovanie, koordináciu a kontrolu týchto prác, odovzdávanie, hodnotenie a dokumentáciu ich výsledkov, vyhotovovanie a overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác a požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov, ktorí geodetické a kartografické práce vykonávajú,
b) zriaďovanie a ochranu meračských značiek, signálov a iných zariadení,
c) tvorbu, oznamovanie, rozmnožovanie a vydávanie kartografických diel, ich dokumentáciu, odovzdávanie povinných a pracovných výtlačkov a distribúciu týchto diel,
d) postup pri uverejňovaní a rozširovaní geodetických údajov a kartografických diel,
e) spolupráca orgánov geodézie a kartografie s inými orgánmi a organizáciami.

§ 23

Na orgány a organizácie, ktoré už majú podľa doterajších právnych predpisov oprávnenie na výkon geodetických prác, sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 7 ods. 2.

§ 24

Zrušujú sa:
a) nariadenie vlády č. 43/1920 Zb. o jednotnej organizácii presných výškových meraní,
b) zákon č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vední (katastrálny zákon),
c) vládne nariadenie č. 64/1930 Zb., ktorým sa čiastočne vykonávajú hlavy II, III a IV zákona o pozemkovom katastri a jeho vedení (katastrálneho zákona),
d) zákon č. 82/1948 Zb. o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon) v znení zákona č. 250/1949 Zb.,
e) vládne nariadenie č. 1/1954 Sb. o zriadení Ústrednej správy geodézie a kartografie,
f) vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú.l. (Ú.v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel v znení vyhlášky č. 35/1968 Zb.
(2) Nedotknuté zostávajú právne predpisy upravujúce evidenciu nehnuteľností, vykonávanie účelových geodetických prác a vyhotovovanie, vedenie a vydávanie banských, prípadne iných účelových (tematických) máp. 3)

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1971.

Svoboda v.r.
Dr. Hanes v.r.
Dr. Štrougal v.r.
______
1) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľnosti a vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
3) Najmä tieto:
vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o hydrometeorologickom ústave, zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon), zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied a zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností a príslušné vykonávacie predpisy.