Vládne nariadenie 14/1931 Sb. z a n. platné od 10.2.1931 do 1.4.1964

Sponzorované odkazy:

Vládne nariadenie 14/1931 Sb. z. a n. platné od 10.2.1931 do 1.4.1964

Vládní nařízení ze dne 16. ledna 1931 o zařízení, zakládání a vedení železničních knih

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 22. srpna 1930, č. 132 Sb. z. a n., o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách:

1.
Materiál a jiné movitosti zahrnuté v knihovní jednotce

§ 1

Materiálem a jinými movitostmi náležejícími podniku, které slouží k jeho zřízení a provozu, uvedenými v § 5, odst. 2, zákona, rozuměti jest všechen zařizovací, udržovací a provozovací materiál, který jest vlastnictvím podnikatelstva dráhy, zejména všechen materiál, který jest určen ke zřízení a udržování dráhy a jest již v místním okrsku dráhy, jakož i materiál pevně spojený s dráhou a materiál určený k trvalému užívání na místě i všechen ostatní náležející k provozování jízdy nebo jinak k provozu podniku. K němu náležejí zvláště i všeliká vozidla a jiné pomůcky k provozování jízdy i podniku, i všechno zařízení kanceláří a místností. Na tyto věci jako součástky a příslušenství dráhy vztahuje se též ustanovení § 41 zákona.

2.
Zařízení a zakládání železničních knih

a) Zřízení zatímní vložky
§ 2

(1) Každá vložka buď opatřena titulním listem. Na něm buďtež uvedeny označení vložky jako zatímní, pojmenování knihovní jednotky, která se má zapsati do vložky, přijaté v obchodním styku, a směr dráhy, která se má pokládati za takovou jednotku (§ 8, odst. 2, zákona).
(2) Směr dráhy buď označen udáním počátečních a konečných bodů, a to jak hlavní trati, tak i vedlejších tratí, které náležejí k téže knihovní jednotce (§§ 4 a 5 zákona).
(3) Počáteční písmena pojmenování dráhy (odst. 1) buďtež vyznačena na každém archu upotřebeném pro vložku.
(4) Jako přehledné mapy (§ 13, odst. 1, č. 2, zákona) buď, pokud možno, užito mapy znázorňující celou železniční trať na jednom listu.

§ 3

List vlastnictví a první oddělení listu závad buďtež zařízeny podle vzorců č. 1 a 2.

§ 4

O zápisech vykonaných pro stát při zřízení zatímní vložky pro dráhu buď za tento vyrozuměn jen státní zástupčí úřad v obvodu soudu, u kterého se zřizuje vložka.
b) Vyhledávání železničních pozemků

§ 5

(1) Přípravy k vyhledávání železničních pozemků má železniční podnikatelstvo učiniti především v katastrálních územích, ve kterých jsou založeny vložky nových pozemkových knih, anebo alespoň jsou připraveny katastrální operáty k jejich zakládání.
(2) O ostatních obvodech okresních soudů má si podnikatelstvo vyžádati rozhodnutí ministerstva železnic, zda lhůta pro zahájení vyhledávání shora naznačeného má býti prodloužena až do doby, kdy budou založeny nové pozemkové knihy neb alespoň připraveny katastrální operáty k jejich zakládání v katastrálních územích dotčených drahou (§ 36 zákona).

§ 6

(1) Aby mohl býti vykonáván dohled předepsaný v § 46 zákona, ukládá se podnikatelstvu povinnost, aby předložilo vládnímu komisaři seznamy železničních pozemků a mapy, které mají býti přiloženy k žádosti podané u soudu, ještě před tím, než ji podá.
(2) Že mu byly předloženy, buď soudu prokázáno potvrzením vydaným vládním komisařem.

§ 7

Ke sdělání seznamů, které se mají předložiti podle § 18 zákona, buď upotřebeno velmi trvanlivého papíru opatřeného tištěnými sloupci. Formát papíru, jakož i rozměry jednotlivých sloupců, určí ministerstvo spravedlnosti.

§ 8

(1) Seznam železničních pozemků buď sdělán podle vzorce č. 3 (§ 8, odst. 2, zákona).
(2) Všechny železniční pozemkové plochy kromě zastavěných ploch a nádvoří v témže katastrálním území, pokud jsou souvislé a náležejí témuž podnikatelstvu a k téže železniční trati, tvoří jediný pozemek po rozumu § 4 katastrálního zákona a označí se jako „železniční dráha“ parcelním číslem následujícím po posledním parcelním číslu, jehož bylo dosud užito v katastrálním území. Pozemky zastavěných ploch a nádvoří poznačí se samostatnými parcelními čísly.
(3) Souvislost (odst. 2) jest přerušena také částmi veřejného statku (pozemkem silnice, veřejné cesty, veřejné vody), jichž vlastnictví nenabylo podnikatelstvo dráhy, a to i tehdy, když veřejná voda nepřestává téci pod železniční tratí.
(4) Parcely zastavěných ploch a nádvoří buďtež v seznamu uvedeny před parcelami označenými jako dráha.
(5) Železničními pozemky nejsou pozemkové plochy, jichž nabylo podnikatelstvo ke zřízení nových a ku přeložení starých veřejných silnic, cest a vodních toků nebo ke zřízení příjezdů a podobně a které tudíž připadnou do veřejného statku; tyto se nepřipojují k železničním pozemkům, nýbrž tam, kde se vede tento seznam, se po ediktálním řízení podle § 30 zákona zapíší do seznamu veřejného statku pozemkové knihy buďto jako samostatné parcely nebo se sloučí se sousedními parcelami zapsanými v tomto seznamu.
(6) Díly pozemků, jichž nabylo podnikatelstvo proto, že se staly vystavěním dráhy bezcennými pro dřívějšího vlastníka nebo že na nich dobývalo stavební hmoty, a které nejsou určeny k provozu dráhy (§ 3 zákona), podrží své původní parcelní (místopisné) číslo nebo jeho zlomek a zapíší se do vložky pozemkové knihy jako vlastnictví podnikatelstva.
(7) Na jednom listu mohou býti sdělány seznamy i pro několik katastrálních území, přičemž se užije vzorce č. 4. Čísla položek počínají v takovém případě pro každé katastrální území jedničkou. Je-li však mezi katastrální území soudního okresu vsunuto území z jiného soudního okresu, kterým dráha ve svém směru probíhá, jest další území zapsati na nový arch, aby se pak mohl v pořadí založiti list železniční podstaty cizího katastrálního území.
(8 ) Mezi jednotlivými seznamy železničních pozemků v různých katastrálních územích na témže listu buď ponecháno přiměřené místo pro odpisy a přípisy parcel.

§ 9

(1) K seznamům železničních pozemků přiloží podnikatelstvo zápisky o katastrálním poznačení a v územích, pro která nejsou dosud založeny vložky nových pozemkových knih, poznačení místopisnými čísly podle pozemnoknižních zápisnic, která měly jednotlivé železniční pozemky v době, kdy jich podnikatelstvo nabylo, a o předchůdcích podnikatelstva v držbě.
(2) Tyto zápisky buďte zařízeny podle vzorce č. 5 (§ 18, odst. 3, č. 1, zákona). Zápisy musí obsahovati všechny nemovitosti, kterých podnikatelstvo dráhy pro ni v každém katastrálním území nabylo, a to v pořadí, v jakém jde trať od počátku území až do jeho opuštění, nikoliv v pořadí parcelních anebo místopisných čísel ani v pořadí vložek (zápisnic), ve kterých byly dosud zapsány.

§ 10

(1) Jako mapa železniční knihy buďte předloženy ověřené otisky nebo snímky katastrálních map, anebo v územích, pro která není dosud katastrálních map, geometrický (polohopisný) plán, vyhovující ustanovením katastrálního zákona a vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb. z. a n., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona). Otisky nebo snímky katastrálních map ověří archiv katastrálních map anebo katastrální měřický úřad, v jehož obvodě leží pozemky.
(2) V mapě buďte vyznačeny železniční pozemky (§ 8, odst. 2, tohoto nařízení) a všechny pozemky s nimi hraničící podle předpisů platných pro vyhotovování katastrálních map, pokud se týče geometrických (polohopisných) plánů.

§ 11

(1) Nesouhlasí-li držebnostní hranice železničních pozemků s jejich znázorněním v ověřeném otisku nebo snímku katastrální mapy, buďtež potřebné změny v nich vyznačeny čárami červeně tečkovanými.
(2) Změny vykonané v otisku nebo snímku katastrální mapy buďtež od podnikatelstva sestaveny způsobem vhodným pro informaci katastrálního měřického úřadu a, pokud třeba jest toho k objasnění, znázorněny náčrtky. Toto sestavení buď předloženo dvojmo se žádostí za vyhledávání železničních pozemků.
(3) Podnikatelstvo může sice dohodnuvši se s katastrálním měřickým úřadem podle § 8 tohoto nařízení, poznačiti v mapě (§ 10, odst. 1, tohoto nařízení) a v seznamech nové parcely a dílce parcelními čísly, jest však v tomto případě povinno, dodati katastrálnímu měřickému úřadu spolu s pomůckami podle § 88 katastrálního zákona vyhotovení mapy, která má býti předložena soudu, a sestavení nových poznačení, aby jich katastrální měřický úřad dále užil a podle nich měl v patrnosti použitá čísla. Definitivní poznačení provede katastrální měřický úřad podle § 80 katastrálního zákona. Za tou příčinou zašle okresní soud, když mu byla podána žádost za vyhledávání železničních pozemků, především předloženou mapu (§ 10, odst. 1, tohoto nařízení) s opisy (kopiemi) katastrálnímu měřickému úřadu.

§ 12

Jsou-li u některých parcel anebo jejich dílů právní poměry, které mají býti zapsány v druhém oddělení listu železniční podstaty nebo v druhém oddělení listu závad (§ 8 zákona), buďtež tyto části v předkládané mapě ohraničeny světle modrými čárami a označeny zlomkovými čísly psanými světle modrou barvou. V těchto zlomkových číslech jest parcelní číslo čitatelem, jmenovatelé buďte vyznačeny počínajíc jedničkou v aritmetickém pořadu podle počtu věcných práv, která se týkají téže parcely.

§ 13

(1) Seznamy, které mají za předmět zápisy náležející do druhého oddělení listu železniční podstaty a do druhého oddělení listu závad, buďte zařízeny podle vzorců č. 6 a 7 (§ 8, odst. 2 a 4, zákona).
(2) Zápisy v těchto seznamech buďte vykonány podle předpisů o obsahuj knihovních zápisů [§§ 5 a 98 obecného knihovního zákona, § 9, odst. 1, nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 12. ledna 1872, č. 5 ř. z., kterým se vydává návod k provedení obecného knihovního zákona, §§ 162 a násl. ministerského nařízení ze dne 15. prosince 1855, č. 222 ř. z. (knihovního řádu) a § 373 vládního nařízení ze dne 3. května 1924, č. 99 Sb. z. a n. (jednacího řádu pro soudy)].
(3) Ve sloupci určeném pro číslo mapy v těchto seznamech zapíše se parcelní číslo pozemku, na který se vztahuje zápis, a, má-li se podle § 12 tohoto nařízení utvořiti zlomkové číslo, toto číslo.

§ 14

V seznamech pozemků, jichž bylo nabyto a užito podnikatelstvem pro dráhu, buďtež uvedena parcelní čísla parcel upotřebených k vystavění dráhy a vedlejších zařízení, ať byly vyvlastněny, ať jich bylo nabyto dohodou. Plochy, kterých podnikatelstvo k tomu účelu neupotřebilo a které mu zůstaly jako zbytky (§ 8, odst. 6, tohoto nařízení), nebuďtež uvedeny v těchto, nýbrž ve zvláštních seznamech.

§ 15

(1) Soudu náleží prozkoumati žádost za vyhledávání železničních pozemků a porovnati nebo dáti porovnati s veřejnými knihami (§ 20 zákona). Výsledek tohoto porovnání ve příčině všech tří listů příslušných vložek (lustrum) buď zjištěn ve spisech, aby soud, kterému náleží vésti železniční knihy, mohl přezkoumati, bylo-li řádně dbáno práv účastníků. Předloží-li podnikatelstvo samo lustra, buďte přezkoumána úředníkem veřejných knih.
(2) soudu náleží zejména zkoumati, jsou-li předloženy řádné nabývací listiny vyhovující předpisům knihovního práva, zdali předložené seznamy jsou úplně a řádně vyhotovené, změny nastalé v pozemkovém katastru v mapě vyznačeny, služebnosti a věcná práva (§ 8, odst. 2 a 4, zákona) v nich vyznačeny, zdali věřitelé svoliti k odepsání prostému závad anebo jsou-li pro ně záhlaví (§ 19, odst. 3, zákona).
(3) Je-li žádost správná nebo byla-li opravena a doplněna, zahájí soud řízení podle § 21 zákona. K opovědi buďte vyzvány též orgány, které jsou podle předpisů povolány předpisovati veřejné dávky, kterým zákon přiznal zákonné zástavní právo (věcné ručení) na nemovitostech. Řízení lze zahájiti jen o pozemcích, které mohou býti zapsány podle § 3 zákona do železniční knihy; vztahuje se však i na pozemky určené k železničním účelům, které byly před tím na žádost podnikatelstva, třebas bez závad, odepsány z veřejných knih a mají býti sloučeny v železniční těleso.
(4) Oprávněným podle §§ 19 a 21, odst. 6, zákona budiž doručeno vyzvání alespoň, pokud možno, 14 dnů před tím, než prošla ediktální lhůta (§ 21, odst. 2, zákona).

§ 16

(1) Není-li pozemek nabytý podnikatelstvem pro dráhu zapsán ve veřejné knize, může zapsán býti do železniční knihy rovněž jen po řízení podle §§ 21 a násl. zákona; neplatí tudíž v tomto případě ustanovení zákonů o zakládání pozemkových knih a v zemi České a Moravskoslezské zejména ustanovení zákona ze dne 25. července 1871, č. 96 ř. z., o řízení, které má býti zahájeno při zakládání, doplnění, obnově nebo změně pozemkových nebo horních knih k jejich úpravě.
(2) V toto případě však
1. odpadá osobní vyzvání oprávněných ze závad (§ 21, odst. 6, zákona) kromě orgánů uvedených v § 15, odst. 3, tohoto nařízení a není třeba předložiti pro ně záhlaví tomu odpovídající;
2. odpadá předložení listu železniční podstaty oddělení 1. a 2. a listu závad oddělení 2.; v žádosti buď toliko udáno, s kterou železniční parcelu již pozůstávající má býti nabytý pozemek sloučen. Jsou-li tu však práva nebo břemena k pozemku, který má se zapsati, jež mají zapsána býti do železniční vložky (§ 18, odst. 3, č. 1, zákona), buď přepsán po skončeném řízení do železniční vložky;
3. místo mapy buď předložen geometrický (polohopisný) plán, který může býti nahrazen vyhotovením aneb ověřeným snímkem plánu, který jest podkladem nabývacího jednání. Mají-li býti do železniční vložky zapsána věcná práva a břemena (§ 18, odst. 3, č. 1, zákona), má tento plán obsahovati též příslušné čáry a čísla ve světle modré barvě (§ 12 tohoto nařízení). Podle toho po skončení řízení opraví se železniční mapa.
(3) I v tomto případě buď však vydána a uveřejněna vyhláška podle § 21, odst. 3, 4 a 5, zákona.

§ 17

(1) Není přípustno, zříditi pro železniční pozemky nové vložky pozemkových knih se vkladem vlastnického práva podnikatelstvu. Rovněž nelze upustiti od ediktálního řízení při vyhledávání železničních pozemků.
(2) Má-li podnikatelstvo dráhy za to, aby se chránilo před tím, aby snad byly dosavadním vlastníkem dále zcizeny nebo zatíženy železniční pozemky jím nabyté, že nemůže vyčkati provedení předepsaného vyhledávacího řízení, může, není-li již chráněno poznámkou vyvlastnění a jsou-li tu jinak zákonné podmínky, žádati, aby pozemky byly bez závad odepsány z pozemkových knih, ale bez zřízení nové knihovní vložky nebo připsání do jiné vložky pozemkové knihy. Jakmile pak bude provedeno vyhledávací řízení, soud opatří další zápisy podle §§ 30 a 31 zákona.
(3) Tím není však dotčeno ustanovení § 34 zákona, jde-li o jednotlivé pozemky nabyté později jako železniční. Takové pozemky mohou býti odepsány z veřejných knih a připsány do železniční vložky pro dráhu podle ustanovení zákona ze dne 6. února 1869, č. 18 ř. z., o právech a řízení při knihovním dělení nemovitost, a § 135 nař. č. 222/1855 ř. z., přičemž dbáti jest ustanovení § 19, odst. 1 a 2, zákona.

§ 18

(1) Změny v seznamech a v mapě předložených se žádostí které se ukáží nutnými podle šetření zahájených k vyhledávání železničních pozemků, nebo podle poznačení parcel katastrálním měřickým úřadem podle § 80 katastrálního zákona vykoná nebo zařídí soud anebo dá vykonati podnikatelstvem za soudního dozoru.
(2) Jsou-li vykonané změny na újmu zřetelnosti, může býti uloženo podnikatelstvu, aby předložilo nové seznamy nebo snímek (otisk) mapy.
(3) Seznamy shledané správnými neb opravené uzavřou se příčnými čárami taženými přes celou šířku listu černým inkoustem.

§ 19

Uzná-li katastrální měřický úřad, poznačuje parcely podle § 80 katastrálního zákona (§ 11 tohoto nařízení), změny naznačené na mapě červenými tečkami správnými, vyznačí je ihned červenými čárami.

§ 20

(1) Má-li se změniti podoba neb označení některé parcely pro úřední úkon vykonaný ve vložce železniční knihy, dohodne se soud, u něhož se vede železniční kniha, s příslušným katastrálním měřickým úřadem. Tento úřad uvědomí také soud, u něhož se vede železniční kniha, o všech takových změnách, které se vykonají v pozemkovém katastru na železničních pozemcích. Tyto změny buďte provedeny podle oznámení katastrálního měřického úřadu (ohlašovacího listu nebo výpisu ze seznamu nesrovnalostí) též ve vložce železniční knihy, není-li tu právní překážky. Zákres v mapě železniční vložky vykoná katastrální měřičský úředník (§§ 42 a 43 katastrálního zákona). Je-li tu překážka, zjedná soud soulad podle předpisů o tom vydaných.
(2) Pozemky zapsané v železniční knize, které nejsou již určeny k provozu dráhy a přestaly tedy býti železničními pozemky po rozumu § 3 zákona, buďtež na oznámení katastrálního měřického úřadu odepsány ze vložky železniční knihy a zapsány do vložky pozemkové knihy katastrálního území podle místní polohy.
(3) O všech změnách, které se vykonají podle předcházejících ustanovení v železniční vložce nebo na mapě, buď uvědoměno také železniční podnikatelstvo, aby zjednalo soulad s evidencí, kterou vede o své držbě.

§ 21

Předloží-li podnikatelstvo pro pozemky později nabyté znovu mapu (§ 10 tohoto nařízení), odpadá zákres změn držebnostních hranic a poznačení parcel ve staré mapě a místo ní buď nadále užíváno nové mapy. Stará mapa uschová se u knihovních spisů. Než se použije nové mapy, buď dbáno ustanovení § 80 katastrálního zákona.
c) Zřízení definitivní vložky

§ 22

(1) Seznamy, které mají tvořiti obě oddělení listu železniční podstaty a druhé oddělení listu závad, buďte, je-li několik tratí, tak srovnány, že po hlavní trati následují vedlejší trati.
(2) V prvním seznamu železničních pozemků vedlejší trati buď poukázáno na seznam železničních pozemků hlavní trati, který obsahuje parcelu, k níž se připojuje vedlejší trať (§ 35 zákona).
(3) Seznamy železničních pozemků v jednotlivých katastrálních územích buďtež označeny římskými číslicemi v aritmetickém pořadu. seznamy patřící k druhému oddělení listu železniční podstaty a k druhému oddělení listu závad označí se týmiž římskými číslicemi, kterými byly očíslovány seznamy železničních pozemků týkající se těchže katastrálních území.

§ 23

(1) Prvnímu oddělení listu železniční podstaty buď přidáno několik listů, které jest upraviti podle vzorce č. 8, aby na nich byly vykonány zápisy vztahující se na toto oddělení. Ve sloupci určeném pro odkazní číslo se vyznačí parcelní číslo pozemku, na který se vztahují zápisy, udáním číslice dotčeného katastrálního území a čísla položky.
(2) V druhém oddělení listu železniční podstaty a v druhém oddělení listu závad buďte zápisy vykonány na listech založených pro jednotlivá katastrální území. Vztahuje-li se zápis na několik katastrálních území, vykoná se zápis na listu, který jest v pořadí přednější, a v ostatních listech odkáže se poznámkou na vykonaný zápis.

§ 24

(1) Když se vyměřuje místo pro jednotlivé listy a jejich oddělení, buď přihlíženo k tomu, aby vystačilo na delší dobu. K druhému oddělení listu železniční podstaty a k druhému oddělení listu závad buď přiložen přiměřený počet prázdných archů, aby mohly býti zřízeny nové listy pro katastrální území, která nejsou ještě v těchto odděleních uvedena.
(2) Byl-li list náležející k druhému oddělení listu železniční podstaty nebo k druhému oddělení listu závad vyplněn, může býti pokračováno v zápisech na prázdném místě listu patřícího k témuž oddělení.
(3) Kromě tohoto případu buď založen pro pokračování v zápisech doplňovací sešit k dotčenému listu, pokud se týče jeho oddělení.
(4) Souvislost mezi původním listem a pokračováním se vyznačí vzájemnými odkazy.

§ 25

(1) Dokud není vložka železniční knihy svázána, buďtež archy k ní patřící udržovány pečlivě v pořádku a buď dbáno, aby nebyly přeházeny, když se jich užívá.
(2) Když se vložka železniční knihy dává vázati, buďte její strany očíslovány, a to v nepřetržitém běžném pořadí, i když se utvoří z ní několik svazků. V tomto pořadí buď také pokračováno, založí-li se doplňovací sešity.
(3) V každém svazku, jakož i v každém doplňovacím sešitu, buď udán na první straně počet stran a tento údaj potvrzen podpisem přednosty soudu, u kterého se vede železniční kniha, a soudní pečetí.
(4) Na přehledném listu (§ 35 zákona), který se založí za titulní list, uvedou se údaje (stránky) potřebné k vyhledání jednotlivých listů a jejich oddělení.

§ 26

(1) Sloučí-li se několik knihovních jednotek anebo rozdělí-li se knihovní jednotka (§ 38 zákona), může býti nahrazeno úplné nebo částečné přenesení obsahu obou oddělení listu železniční podstaty a druhého oddělení listu závad ze staré do nové železniční vložky vzájemnými odkazy, pokud to dovoluje přehlednost a vložky se vedou dále u téhož soudu.
(2) Římské číslice sloužící k označení katastrálních území, jakož i počáteční písmena pojmenování knihovní jednotky vyznačená na jednotlivých arších, buďte však každým způsobem nahrazeny označeními odpovídajícími nové vložce.

d) Přetvoření dosavadních vložek

§ 27

(1) železniční vložky zřízené podle zákona ze dne 19. května 1874, č. 70 ř. z., o zakládání železničních knih, o účinku hypotekárních práv propůjčených na železnici a o knihovním zajištění zástavních práv majetníků železničních přednostních úpisů, a nařízení ministra spravedlnosti ze dne 31. května 1874, č. 87 ř. z., kterým se podle § 55 zákona ze dne 19. května 1874, č. 70 ř. z., v dohodě s ministry vnitra, obchodu a financí vydávají ustanovení o zakládání a vedení železničních knih, budou nezměněně dále vedeny.
(2) Železniční vložky zřízené podle zák. čl. I/1868, o zvláštním soustředěném zapisování železnic a průplavů do knih, a zák. čl. LXI/1881, o změně a doplnění zák. čl. I/1868, a odevzdané Ústředním knihovním úřadem v Budapešti budou dále vedeny s těmito doplňky a změnami:
a) V listu železniční podstaty bude veden oddíl s označením „Popis součástí“ jak první oddělení a oddíl s označením „Seznam oprávnění“ jako druhé oddělení. V tomto buď pokračováno v zápisech věcných práv nově zřízených, uvedených v § 8, odst. 2, poslední větě zákona. Oddíl s označením „Seznam služebností“ buď zde uzavřen a pro závady a práva jiných osob uvedené v § 8, odst. 4, zákona se založí nové oddělení listu závad jako druhé oddělení. Do něho se však nepřenesou dosavadní zápisy z listu železniční podstaty oddílu „Seznam služebností“, nýbrž se na ně jen odkáže poznámkou v čele listu. Pod touto bude se pokračovati pod dalšími řadovými čísly následujícími po zápisech v dosavadním seznamu služebností v nových zápisech.
V oddílu listu železniční podstaty „Změny“ zapisovati se budou jen změny a další zápisy týkající se druhého oddělení tohoto listu, kdežto změny a zápisy týkající se závad náležejících do druhého oddělení listu závad zapisují se dále v druhém oddělení listu závad, je-li třeba, s odkazem na příslušný zápis na listu změn v železniční podstatě.
b) Dosavadní list závad bude tvořiti první oddělení tohoto listu.
c) Výměra železničních pozemků nově připsaných a změna výměry připsáním aneb odepsáním pozemků způsobená nebude dále vyznačována.
d) Převzaté vložky buďte jako definitivní takto znatelně označeny.
e) Pojmenování dráhy začátečními písmenami provede se na všech listech železniční vložky podle § 2, odst. 3, tohoto nařízení.
f) Pokud jednotlivé železniční vložky nejsou svázány a stránkovány, buďte doplněny v jednotlivých odděleních přiměřeným počtem listů vystačujícím pro delší dobu, vložky svázány a stránky opatřeny čísly podle § 25 tohoto nařízení. Za titulním listem buď podle téhož doplněna vložka přehledným listem.
g) Na mapě železniční vložky nebuď označení práv a služebností podle§ 5 zák. čl. LXI/1881 zatím měněno. Práva a služebnosti později získané buďte na ní označovány podle § 12 tohoto nařízení.
h) O pokračování v zápisech platí jinak ustanovení § 24 tohoto nařízení.
e) Dohled na postup prací

§ 28

Soud, u kterého se zřídí zatímní vložka, požádá čas od času okresní soudy příslušné vyhledávati železniční pozemky, aby mu oznámily, jak postupuje vyhledávání, a podá koncem každého roku až do zřízení definitivní vložky presidiu vrchního soudu výkaz o tom, v jakém stavu jsou práce a jaké poznatky při tom učinil jak soud železniční vložky, tak i okresní soudy povolané vyhledávati železniční pozemky. Ve výkazu buď vykázán i počet vložek železniční knihy a změny v nich nastalé, zejména počet zatímních vložek přeměněných v definitivní v roce. Výkaz buď předložen ministerstvu spravedlnosti.

3.
Vedení železničních knih

a) Užití předpisů o pozemkových knihách
§ 29

O vedení železniční knihy buď přiměřeně užito ustanovení nařízení č. 5/1872 ř. z. a nařízení ministra spravedlnosti ze dne 5. května 1897, č. 112 ř. z. (jednacího řádu pro soudy prvé a druhé stolice), o pozemkových knihách, pokud se týče nařízení č. 222/1855 ř. z. a vl. nař. č. 99/1924 Sb. z. a n., pokud není jinak ustanoveno v následujících paragrafech.

b) Deník pro knihovní podání
§ 30

(1) Podání a písemnosti, které se vztahují na železniční knihy, buďte zapisovány do zvláštního deníku (§ 77 nař. č. 112/1897 ř. z., §§ 82, 368 vl. nař. č. 99/1924 Sb. z. a n.).
(2) Spisy vztahující se na železniční knihy buďtež uschovány v knihovním úřadě, ale odděleně od spisů pozemkových knih.
(3) Přednostové soudů, u kterých se vedou železniční knihy, ustanoví, mají-li býti založeny zvláštní rejstříky k snazšímu vyhledání zápisů vykonaných v železničních knihách.

c) Sbírka listin
§ 31

Sbírka listin buď vedena pro každou vložku železniční knihy zvláště, náležejí-li však témuž podnikatelstvu knihovní jednotky zapsané v několika vložkách, může vedena býti pro všechny společně (§§ 3 a 4 zákona).

d) Knihovní výpisy
§ 32

(1) Na požádání může se obsah zvláštního výpisu ze železniční vložky tak omeziti, že kromě obsahu titulního listu a zápisů v listu vlastnictví dosud platných bude obsahovati jen zápisy, které buď postihují celou knihovní jednotku nebo se vztahují na jednotlivé části knihovní jednotky.
(2) Na každém výpisu ze železniční knihy buď nápadně vyznačeno, vydává-li se ze zatímní nebo z definitivní vložky.

4.
Závěrečná ustanovení
§ 33

(1) Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Je provésti náleží ministrům spravedlnosti, vnitra, železnic a financí.

Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Matoušek v. r.,
též za ministra Dr. Engliše
Vzorce

Č. 1 k § 3

List vlastnictví

——————————————————————
Běžné                        Zápis
číslo
——————————————————————

Č. 2 k § 3

List závad
První oddělení

——————————————————————
Běžné                        Zápis                   Kč    h
číslo
——————————————————————

Č. 3 k § 8

List železniční podstaty
První oddělení

Země:                                    Č. ……

Okresní soud:                            Katastrální území:

——————————————————————
Běžné      Parcelní          Poznačení pozemku
číslo      číslo
——————————————————————

Č. 4 k § 8

List železniční podstaty
První oddělení

Země:                                    Č. …..

Okresní soud:                            Katastrální území:

———————————————————————–
Běžné  Parcelní  Poznačení pozemku   Běžné  Parcelní  Poznačení pozemku
číslo  číslo                         číslo  číslo
———————————————————————–

Č. 5 k § 9

Zápisky o katastrálním poznačení a předchůdcích v držbě

———————————————————————–
Běžné   Parcelní (místopisné) číslo*)   Poznačení    Předchůdce v držbě
číslo   —————————–   pozemku
staré       nové
———————————————————————–

Č. 6 k § 13

List železniční podstaty
Druhé oddělení

Země:                              Č. …..

Okresní soud:                      Katastrální území:

——————————————————————
Běžné                  Zápis                               Číslo
číslo                                                      mapy
——————————————————————

Č. 7 k § 13

List závad
Druhé oddělení

Země:                              Č. …..

Okresní soud:                      Katastrální území:

——————————————————————
Běžné                  Zápis                               Číslo
číslo                                                      mapy
——————————————————————

Č. 8 k § 23

List železniční podstaty
První oddělení

——————————————————————
Běžné                  Zápis                               Odkazní
číslo                                                      číslo
——————————————————————

*) Jako „staré“ parcelní (místopisné) číslo buď udáno číslo, kterým byl poznačen pozemek v době, kdy ho nabylo podnikatelstvo dráhy. Ve sloupci „nové“ udá se parcelní číslo zapsané v seznamu železničních pozemků (tratí).