Vyhláška 81/1973 Zb. platná od 1.8.1985 do 1.1.1996

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 81/1973 Zb. platná od 1.8.1985 do 1.1.1996

VYHLÁŠKA Slovenského úradu geodézie a kartografie z 5. júla 1973 o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach

Slovenský úrad geodézie a kartografie ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 písm. a) a c) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:

PRVÁ ČASŤ
Oprávnenie na vykonávanie geodetických prác a ich oznamovanie

§ 1
Zoznam oprávnených organizácií

(1) Krajské správy geodézie a kartografie 1) (ďalej len „krajské správy“) vedú zoznam organizácií oprávnených vykonávať geodetické a kartografické práce podľa § 4 a 7 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii (ďalej len „zákon“), ktoré majú sídlo v obvode ich pôsobnosti.
(2) Organizácie, ktoré hodlajú vykonávať geodetické a kartografické práce, oznámia podľa § 7 ods. 2 zákona krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej majú sídlo:
a) názov, sídlo a adresu organizácie, označenie nadriadeného orgánu,
b) predmet činnosti,
c) územný rozsah činnosti,
d) druh geodetických a kartografických prác,
e) mená pracovníkov, ktorí vedú geodetické a kartografické pracoviská s uvedením ich odbornej kvalifikácie, ďalej pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác, 2) a pracovníkov, ktorí úspešne zložili skúšku pre zodpovedných geodetov,
f) celkový počet pracovníkov s odborným stredoškolským a vysokoškolským zememeračským vzdelaním.
(3) Krajská správa preverí údaje podľa odseku 2, a ak nezistí závady, zapíše organizáciu do zoznamu podľa odseku 1 a oznámi jej do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, pod ktorým číslom je zapísaná, alebo dôvody, pre ktoré nebola do zoznamu zapísaná.

§ 2
Oznamovacia povinnosť

(1) Organizácie sú povinné oznámiť krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej budú práce vykonávať (ďalej len „krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác“), vykonávanie prác, ktorých výsledkom bude
a) zriadenie, obnovenie, premiestnenie alebo zrušenie geodetických bodov, 3)
b) zameranie (zobrazenie) trvalých zmien predmetov merania, ktoré sú obsahom štátnych mapových diel, s výnimkou geometrických plánov.
(2) Na zabezpečenie včasnej koordinácie geodetických a kartografických prác oznamujú organizácie krajskej správe príslušnej podľa miesta vykonávania prác rozsah plánovaných geodetických a kartografických prác súčasne s ich zaradením do plánu.
(3) Oznámenie o vykonávaní jednotlivých prác uvedených v odseku 1 sa musí krajskej správe príslušnej podľa miesta vykonávania prác doručiť najneskôr do 15 dní pred začatím prác.

§ 3
Náležitosti oznámenia

(1) Oznámenie podľa § 2 ods. 1 podávajú organizácie na predpísanom tlačive, 4) v ktorom uvedú najmä:
a) svoj názov, sídlo a adresu, ako aj číslo, pod ktorým sú zapísané do zoznamu podľa § 1 ods. 3,
b) názov, sídlo a adresu organizácie, pre ktorú sa budú práce vykonávať,
c) druh a účel prác,
d) kraj, okres, obec a katastrálne územie, v ktorom sa budú práce vykonávať,
e) celkový rozsah prác v merných jednotkách (km2, ha, km),
f) súradnicový a výškový systém, technické predpisy a normy, podľa ktorých sa budú práce vykonávať,
g) spôsob stabilizácie bodového poľa,
h) či práce nadväzujú na skoršie mapovanie a na ktoré,
i) plánovaný termín začatia a ukončenia prác,
j) spôsob vyhotovenia originálov a tlačových podkladov, kto a ako ich rozmnožiť, druh archivovaných tlačových podkladov,
k) návrh, na ktorom mieste sa majú uložiť výsledky prác,
l) požadované geodetické údaje, podklady a elaboráty, ktoré sa majú na oznamované práce využiť, a meno pracovníka povereného prevzatím.
(2) K oznámeniu sa pripojí náčrt zameriavaného územia vo vhodnej mierke alebo na výtlačku štátnej mapy s vyznačením priestoru (trasy) merania.

DRUHÁ ČASŤ
Koordinácia prác

§ 4
Využitie dokumentovaných výsledkov prác

(1) Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác oznámi organizácii najneskôr od päť dní po prevzatí oznámenia podľa § 3, ktoré z prác podliehajú koordinácii, a prerokuje s ňou spôsob vykonania prác. Prerokuje s ňou tiež, ktoré výsledné časti elaborátu jej organizácia odovzdá v odpise alebo v odtlačku na dokumentáciu, ktoré časti sa majú overiť podľa § 8 zákona, prípadne sa dohodne, na ktorom inom mieste sa uložia a ktoré značky, signály a iné zariadenia geodetických bodov sa prevedú do správy organizácií v pôsobnosti Slovenského úradu geodézie a kartografie (ďalej len „úrad“). Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác upozorní organizáciu na možnosť alebo na nevyhnutnosť využitia prác prv vykonávaných alebo prác vykonávaných (pripravovaných) inou organizáciou.
(2) Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác určí, ktoré výsledné časti elaborátu netreba odovzdávať ani uschovávať z dôvodov, že ich nemožno ani sčasti účelne využiť pre štátne mapové diela.
(3) Organizácie sú povinné účelne využívať dokumentované výsledky skorších prác a nové polohové a výškové merania vykonávať tak, aby sa mohli prevziať alebo využiť pre štátne mapové diela, ich údržbu a pre evidenciu nehnuteľností.
(4) Ak organizácia pri vykonávaní geodetických prác zistí, že geodetické údaje nie sú v súlade so skutočným stavom, bez meškania to oznámi krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej sa budú práce vykonávať, najneskôr však súčasne s odovzdaním výsledkov prác.
(5) Organizácie si pred vlastným použitím overujú, či vo vydaných údajoch nenastali zmeny.
(6) Geodetické údaje, odpisy, výpisy a operáty môžu využívať len organizácie, ktorým sa na využitie vydali alebo požičali pre ich vlastnú potrebu.

§ 5
Kontrola prác

(1) Úrad a krajské správy môžu po predchádzajúcom oznámení vykonávať kontrolu prác, ktoré sa majú prevziať alebo využiť pre štátne mapové diela a pre dokumentáciu, a to aj v priebehu vykonávania prác. Organizácie sú povinné poskytnúť kontrolným orgánom účinnú pomoc a predložiť im potrebné doklady.
(2) O výsledkoch kontroly sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedú zistené závady.
(3) Zistené chyby, nezrovnalosti, nevyhovujúce výsledky alebo iné nedostatky odstráni organizácia vykonávajúca práce na svoj náklad.
(4) Ak sa pri vykonávaní geodetických a kartografických prác opakujú závady, na ktoré bola organizácia vykonávajúca práce upozornená, požiada krajská správa úrad, aby prerokoval s príslušným ústredným orgánom zabezpečenie nápravy, prípadne aby zakázal vykonávanie prác až do odstránenia závad.

TRETIA ČASŤ
Hodnotenie a dokumentácia prác

§ 6

(1) Hodnotenie kvality a dokumentáciu výsledkov geodetických prác zabezpečuje krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác.
(2) Organizácie odovzdávajú krajskej správe príslušnej podľa miesta vykonávania prác výsledné časti elaborátov prác podliehajúcich koordinácii overené oprávneným pracovníkom 5) do 30 dní po skončení prác, ak sa nedohodne iný termín.
(3) Výsledne časti elaborátov geodetických prác, ktoré sa podľa § 4 ods. 1 neodovzdávajú krajskej správe, nesmú sa bez súhlasu tejto krajskej správy skartovať. Ak bude treba ich údaje použiť pre štátne mapové diela alebo pre práce iných organizácií, musí sa umožniť ich využitie.
(4) Krajská správa príslušná podľa miesta vykonávania prác preskúma, či výsledné časti elaborátov geodetických prác odovzdaných jej podľa odseku 2 zodpovedajú svojimi náležitosťami a presnosťou platným predpisom. Ak zistí neúplnosť alebo zjavné závady, chyby, vráti výsledné časti elaborátov na odstránenie chýb. Organizácie sú povinné na svoj náklad zistené závady odstrániť od 30 dní odo dňa, keď sa im uvedené časti elaborátov vrátia, pokiaľ sa s nimi nedohodne iná lehota.
(5) O odovzdaní a ďalšom využití výsledkov geodetických prác, ktoré obsahujú skutočnosti štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, platia osobitné predpisy.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Kartografické diela

§ 7

(1) Kartografické diela 1) pre civilnú potrebu (ďalej len „kartografické diela“) sú určené
a) pre verejnosť,
b) pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.
(2) Štátnym mapovým dielom sa rozumie súvislé zobrazenie štátneho územia vyhotovené v štátnom záujme a podľa jednotných zásad; štátne mapové diela ako kartografické diela sú určené len pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.
(3) Znakmi kartografického diela sú najmä kartografické znázornenie, kartografické vyjadrovacie prostriedky, kartografická generalizácia, mierka a zvolená presnosť znázornenia predmetov a javov.
(4) Na každej rozmnoženine vydaného kartografického diela sa uvádza názov diela, mierka, názov a sídlo vydavateľa a rok vydania.

§ 7a
Súhlas na vydanie kartografického diela

(1) Orgány a organizácie, ktoré nie sú podľa osobitných predpisov oprávnené vydávať kartografické diela, požiadajú Slovenský úrad geodézie a kartografie (ďalej len „úrad“) o súhlas na vydanie kartografického diela 2) najneskôr 60 dní pred začatím jeho tvorby.
(2) Žiadosť o súhlas obsahuje
a) názov a druh diela,
b) mierku,
c) rozsah znázorňovaného územia,
d) názov a sídlo vydavateľa,
e) rok vydania diela,
f) rozsah použitia kartografického diela, ktoré bude slúžiť ako podklad na tvorbu nového kartografického diela s uvedením údajov podľa § 7 ods. 4.
(3) V rozhodnutí o žiadosti úrad určí podmienky na tvorbu a vydanie kartografického diela.
(4) Ak nedôjde k vydaniu kartografického diela, sú orgány a organizácie povinné oznámiť túto skutočnosť do 30 dní úradu.

§ 7b
Oznamovacia povinnosť

(1) Orgány a organizácie oprávnené podľa osobitných predpisov vydávať kartografické diela oznámia úradu zámer vydať kartografické dielo 3) najneskôr 30 dní pred začatím jeho tvorby.
(2) Oznámenie obsahuje
a) názov a druh diela,
b) mierku,
c) názov a sídlo vydavateľa,
d) účel vydania,
e) rok vydania,
f) rozsah použitia kartografického diela, ktoré bude slúžiť ako podklad na tvorbu nového kartografického diela s uvedením údajov podľa § 7 ods. 4.
(3) Ak to vyžaduje koordinácia vydávania kartografických diel alebo záujmy obrany štátu, 4) oznámi úrad svoje stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.
(4) Ak nedôjde k vydaniu kartografického diela, je vydavateľ povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní úradu.

§ 8
Tvorba a vydávanie kartografických diel

(1) Pri tvorbe a vydávaní kartografických diel sa postupuje podľa osobitných predpisov. 5)
(2) Obsah kartografického diela musí byť v súlade s jeho určením. Za obsah vydaného kartografického diela zodpovedá vydavateľ.
(3) Na tvorbu a vydávanie kartografických diel sa využívajú skôr vydané kartografické diela, najmä štátne mapové diela.
(4) Pri tvorbe a vydaní nového kartografického diela možno použiť už vydané kartografické dielo alebo niektoré jeho funkčné doplnky (najmä textové, grafické, štatistické, výtvarné a fotografické) len so súhlasom jeho vydavateľa, ktorý určí podmienky jeho použitia. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva autora vyplývajúce z osobitného predpisu. 6)
(5) Na použitie štátneho mapového diela podľa odseku 4 je potrebný súhlas príslušnej krajskej správy geodézie a kartografie. 7) V žiadosti vydavateľ uvedie údaje podľa § 7a ods. 2. Krajská správa geodézie a kartografie v rozhodnutí o povolení určí výšku úhrady za použitie štátneho mapového diela a podmienky jeho použitia. o žiadosti rozhodne do 30 dní.
(6) Kartografické dielo vytvorené len pre vlastnú potrebu určitého orgánu alebo organizácie, ktorého rozmnoženiny sa ďalej nerozširujú, nepovažuje sa za vydané.

§ 8a
Rozmnožovanie kartografických diel

(1) Orgány a organizácie môžu rozmnožovať vydané kartografické diela bez súhlasu autora 8 ) a vydavateľa tiež vtedy, ak sa rozmnoženiny vyhotovujú len pre ich vlastnú potrebu.
(2) Na každej rozmnoženine kartografického diela vyhotovenej podľa odseku 1 musia byť uvedené údaje podľa § 7 ods. 4.

§ 8b
Rozširovanie kartografických diel

(1) Kartografické diela sa rozširujú v súlade s ich určením. Kartografické diela určené pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií majú obmedzené rozširovanie. Spôsob, akým sa toto obmedzenie vyznačí na každej rozmnoženine kartografického diela, určí úrad.
(2) Kartografické diela určené pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií, ktoré vydáva úrad, a štátne mapové diela rozširujú poverené orgány a organizácie rezortu geodézie a kartografie. Rozširovanie ostatných kartografických diel určených pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií je dovolené len na území Československej socialistickej republiky.
(3) Rozširovanie kartografických diel určených pre verejnosť upravuje osobitný predpis. 9)

§ 9
Používanie geografických názvov

(1) Súčasťou popisu kartografického diela sú geografické názvy, ktorými sú vlastné mená neživých prírodných objektov alebo javov a človekom vytvorených objektov geosféry. 10) Vydané kartografické dielo obsahuje len štandardizované geodetické názvy.
(2) Štandardizáciu geografických názvov upravujú osobitné predpisy. 11)

§ 10
Dokumentácia kartografických diel

(1) Dokumentáciu vydaného kartografického diela zabezpečuje vydavateľ až do ďalšieho vydania diela alebo desať rokov od prvého vydania diela.
(2) Predmetom dokumentácie vydaného kartografického diela sú najmä jeho rozmnoženiny, tlačové podklady a autorské originály. Rozmnoženiny vyhotovené podľa § 8a ods. 1 nie sú predmetom dokumentácie.
(3) Orgány a organizácie, ktoré vydávajú kartografické diela, sú povinné bezplatne dodať na dokumentačné účely dve rozmnoženiny každého kartografického diela úradu, ako aj krajskej správe geodézie a kartografie, ktorá dala súhlas na použitie štátneho mapového diela podľa § 8 ods. 5.
(4) Pri archivácii a škartácii kartografických diel sa postupuje podľa osobitných predpisov. 12)

PIATA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Ustanovenia § 7 ods. 4 až § 10 sa nevzťahujú na kartografické diela mierok väčších ako 1:5000, ktoré nie sú štátnymi mapovými dielmi, a na jednoduché plány a mapové doplnky literárnych diel a ich grafické prílohy, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v § 7 ods. 3.
(2) V pochybnostiach, či sa na kartografické dielo vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až § 10, rozhodne úrad.

§ 12

Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona mali podľa doterajších predpisov oprávnenia na vykonávanie geodetických prác, predložia krajskej správe, v obvode pôsobnosti ktorej majú sídlo, doklad preukazujúci ich oprávnenie a doplnia údaje potrebné na zápis do zoznamu oprávnených organizácií podľa § 1 a 30 dní odo dňa začiatku účinnosti tejto vyhlášky.

§ 13

Táto vyhláška sa nevzťahuje na geodetické a kartografické práce vykonávané v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany pre potreby obrany štátu a na banskomeračské práce vykonávané podľa banských predpisov.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1973.

Predseda:
Ing. Michalko v.r.
______
1) Zákon SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
1) § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
2) Vyhláška č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
3) ČSN 73 0415 Geodetické body.
4) Formulár Geodézia č. 7.40 (ohlasovací list geodetických prác).
4) § 2 písm. f) a g) zákona č. 46/1971 Zb.
5) Vyhláška č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
5) Smernice Slovenskej správy geodézie a kartografie č. 3-0138/1969 pre spracovanie kartografických publikácií územia ČSSR určených na verejné rozširovanie, registrované v čiastke 21/1970 Zb.
Zásady tvorby, vydávania a rozširovania súboru máp určených pre potreby národného hospodárstva vydané Ústrednou správou geodézie a kartografie pod č. 6070/1968-5.
6) § 12 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
7) § 10 ods. 4 zákona č. 46/1971 Zb.
§ 2 zákona SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
8 ) § 15, 17 a 18 zákona č. 35/1965 Zb.
9) Zákon č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií.
10) Geografickým názvom sa rozumie i názov mimozemského objektu.
11) Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov.
Smernice Slovenského úradu geodézie a kartografie z 31.10.1984 č. 3-3500/1984 na štandardizáciu geografického názvoslovia.
12) Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 167/1975 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečenia zvýšenej ochrany archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 168/1975 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.
Vyhláška Ministerstva vnútra SSR č. 122/1976 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov.