Zákon 99/1938 Sb. platný od 28.5.1938 do 1.9.1971

Sponzorované odkazy:

Zákon 99/1938 Sb. platný od 28.5.1938 do 1.9.1971

ZÁKON zo dňa 10. mája 1938 o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

Časť I.
O neprevedených knihovných vpisoch.

§ 1.

(1) V pokračovaní podľa § 12, odst. 3 a § 42, odst. 2 zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho zákona), ustanoví súd účastníkovi, vypočujúc ho, lehotu, do ktorej má previesť knihovný poriadok, alebo, ak tomu niečo prekáža, preukázať, čo podnikol, aby prekážky odstránil.
(2) Na dodržovanie tejto lehoty dozerá súd z úradnej povinnosti a účastníkovi, ktorý lehotu, hoci mu predtým bolo pohrozené, nedodrží, uloží pokutu od 10 Kč do 500 kč. Pokuta môže byť uložená opätne a postupne zvyšovaná až do najvyššej uvedenej sumy.

§ 2.

O tomto pokračovaní platia predpisy o súdnom pokračovaní nespornom.

§ 3.

Podania, protokoly, prílohy a rubriky v tomto súdnom pokračovaní sú oslobodené od kolkov a poplatkov, pokiaľ neobsahujú žiadosť účastníka o povolenie knihovného vpisu.

Časť II.

O vpise práva vlastníctva skutočného držiteľa do pozemkových kníh.
§ 1, odst. 3 a § 3, odst. 2 nariadenia č. 24.366/1893 I. M. (uh. m. spravedlivosti), ktorým sa prevádza zák. čl. XXIX/1892, o vpisoch práva vlastníctva skutočného držiteľa do pozemnoknižných protokolov a o oprave vpisov v pozemnoknižných protokoloch, § 2, odst. 2, č. 2 a 3 nariadenia č. 6.400/1904 I. M. (uh. m. spravedlivosti), ktorým sa mení nariadenie č. 24.366/1893 I. M. (uh. m. spravedlivosti), a § 3 nariadenia č. 8540/1907 I. M. (uh. m. spravedlivosti) o zmene a doplnení nariadenia č. 24.366/1893 I. M. (uh. m. spravedlivosti) sa zrušujú.

§ 5.

(1) V prípadoch, kde zák. čl. XXIX/1892 a zákony ho pozmeňujúce a doplňujúce pripúšťajú vpis práva vlastníctva skutočného držiteľa do pozemnoknižných protokolov, možno vpísať skutočného držiteľa ako vlastníka i do pozemnoknižných vložiek.
(2) Vpis buď prevedený podľa predpisov zák. čl. XXIX/1892 a zákonov ho pozmeňujúcich a doplňujúcich.

Časť III.
O knihovnom vpise nadobudnutia nehnuteľností nepatrnej hodnoty.

§ 6.
(1) Všetky okresné súdy v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej môžu na žiadosť strán osvedčiť súdnym protokolom smluvy a prehlásenia o nadobudnutí nehnuteľností nepatrnej hodnoty, ak hneď podľa nich má byť prevedený knihovný vpis a tým odstránená neshoda medzi pozemkovou knihou a pozemkovým katastrom.
(2) Ak právne jednanie sa týka tiež iných vecných práv, najmä záložného práva pre nedoplatok kúpnej ceny alebo služebností alebo upustenia od takýchto vecných práv, môžu byť osvedčené súdným protokolom i prehlásenia o týchto právnych jednaniach.

§ 7.

(1) Předmět právneho jednania je nepatrnej hodnoty, ak udaná hodnota nehnuteľnosti, ktorej sa týka právne jednanie, neprevyšuje 1000 Kč.
(2) Smerodajné je predovšetkým ocenenie stranami, ak niet v tejto príčine pochybností. Meričský úradník pozemkového katastru, ak zistí při úradnom jednaní neshodu medzi pozemkovou knihou a pozemkovým katastrom, poznamená tiež v ohlašovacom liste, či plocha, ktorá je predmetom úradného jednania cieľom odstránenia neshody, má hodnotu do 1000 Kč alebo vyššiu. Ak strany neudajú vyššiu hodnotu, treba hľadeť k tomuto oceneniu meričským úradníkom. Ináč môže strana preukázať hodnotu potvrdením obce alebo, ak sú ešte pochybnosti o nej, môže byť zistená násobkom podľa berných daňových hodnôt.
(3) Ak ide o prepustenie dielu nehnuteľnosti zo zálohu, smerodajná je hodnota nehnuteľnosti, ktorá má byť oddelená cieľom prevedenia knihovného poriadku, ak je nižšia jako pohľadávka, ináč výška pohľadávky.

§ 8.

Tam, kde ešte nebol prevedený knihovný poriadok o ohlašovacich listoch, zistí knihovný súd, ak je toho treba, z úradnej moci dotazom u katastrálneho meričského úradu, akú hodnotu má plocha, o ktorú ide. Súd preskúma tiež záznam o zmenách, ktoré toho času nemožno previesť, zistí hodnotu nehnuteľností, ktorých sa týkajú, a pokúsi sa, poučiac účastníkov, i tieto zmeny uviesť v shodu.

§ 9.

Súd odopre spísať smluvu alebo prehlásenie súdnym protokolom, ak je dôvodné podozrenie, že strany uzavierajú jednanie iba na oko, alebo, aby obišly zákon, alebo bezprávne skrátily niekoho iného. Taktiež odopre ich spísať, ak nie je možné hneď vykonať knihovný vpis, či už že listina vyžaduje schválenia iným úradom alebo že to nepripúšťa knihovný stav, alebo ak strany samy ocenia předmět právneho jednania nad 1000 Kč.

§ 10.

(1) Listinu spíše na ústnu žiadosť sudca súdnym protokolom, priberúc prísažného zapisovateľa. Ak nie sú strany sudcovi osobne známe, zistí ich totožnosť podľa predpisov o overovaní podpisov súdom. Podpisy stran na tomto súdnom protokole sa neoverujú.
(2) Strany musia súdny protokol vlastnoručne podpísať; ak učinia len znamenie ruky, pripíše zapisovateľ k nemu meno.
(3) Jediným súdnym protokolom osvedčujú sa prehlásenia všetkých prítomných účastníkov, najmä i prehlásenia, ktorými niekoľko knihovných veriteľov prepúšťa oddeľovanú plochu zo zálohu, zároveň s právnym jednáním o nadobudnutí nehnuteľnosti. Návrh na knihovný vpis môže byť spojený s listinou alebo s prehlásením v jedinom protokole.

§ 11.

(1) Súd môže spísať tiež chýbajúcu smluvu alebo prehlásenia, ak strana prinesie listiny, ktorých je ináč treba, aby mohol byť knihovný vpis hneď vykonaný, vyhotovené v predpísanej forme.
(2) Sudca je povinný poučiť strany a všímať si ustanovení platných pre príslušné právne jednanie, aby spísaná listina bola platná.

§ 12.

Ustanovenia §§ 6 až 11 platia tiež o zámenných smluvách, ak sa vedú pozemkové knihy o nehnuteľnostiach zamenených u tohože súdu a ak hodnota žiadnej zo zamenených nehnuteľností neprevyšuje 1000 Kč.

§ 13.

Opisy listin spísaných k súdu, ktorých je treba podľa platných predpisov pre úrad vymerujúci poplatky, vyhotoví súd bezplatne.

§ 14.

(1) Ak smluva alebo prehlášenie sa spíše súdnym protokolom oddelene od knihovného návrhu, hneď sa priloží k protokolu o knihovnom návrhu; strana buď poučená, aby svolila, aby táto listina bola založená v prvopise do sbierky listín, ináč že bude vyhotovený opis súdom a listina (protokol) po vykonanom vpise v pozemkových knihách s doložkou podľa § 136 nariadenia ministra spravedlivosti zo dňa 15. decembra 1855, č. 222 r. z., u súdu uschovaná.
(2) Ak sa spíše jediný súdny protokol o právnom jednaní a knihovnom návrhu, buď vyhotovený overený opis protokolu o právnom jednaní a založený do sbierky listín a protokol sám buď založený do knihovných spisov podľa obecných ustanovení.

Časť IV.
O zmene a doplnení katastrálneho zákona.

§ 15.

V § 99 katastrálneho zákona zrušuje sa odstavec 2, doterajší odstavec 3 bude odstavcom 4 a ako odstavce 2 a 3 sa zaraďujú tieto ustanovenia:
„(2) Protokoly o ohlášených a zjištěných změnách v pozemkovém katastru (ohlašovací listy) zasílají se knihovnímu soudu pouze tenkráte, týkají-li se obcí na Hlučínsku nebo oněch katastrálních území v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, v kterých podle § 2, odst. 1 zák. čl. XXIX/1892 a ustanovení jej pozměňujících a doplňujících byly v pozemnoknižních protokolech provedeny zápisy vlastnického práva skutečného držitele na podkladě doplněného nesjednoceného katastrálního operátu.
(3) V zemích Slovenské a Podkarpatoruské, jde-li o katastrální území uvedená v odstavci 2, v kterých bylo provedeno doplnění nesjednoceného katastrálního operátu, lze v pozemnoknižních protokolech, opravených podle § 2, odst. 1 zák. čl. XXIX/1892 a ustanovení jej pozměňujících a doplňujících, parcely děliti, jejich hranice měniti (opraviti) nebo nové vlastnické hranice vyznačiti také podle snímků s katastrálních náčrtů, připojených k ohlášením (ohlašovacím listům) katastrálního měřičského úřadu nebo k žádostem za knihovní zápisy, byl-li snímek vyhotoven katastrálním měřičským úřadem. Ustanovení § 42, odst. 8 a 9 platí tu obdobně.“

Časť V.
Záverečné ustanovenia.

§ 16.

Podrobnosti týkajúce sa prevedenia tohoto zákona upraví vláda nariadením.

§ 17.

Tento zákon nadobudne účinnosti dňom vyhlásenia; prevedú ho ministri spravedlivosti a financií v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Kalfus v. r.