Nariadenie 43/1920 Sb. platné od 29.1.1920 do 1.3.1930

Sponzorované odkazy:

Nariadenie 43/1920 Sb. platné od 29.1.1920 do 1.3.1930

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. ledna 1920 o jednotné organisaci přesných výškových měření.

Aby veřejnými činiteli podnikaná přesná výšková měření byla prováděna v jednotném rámci a dle jednotného pokynu a tím výsledku jich použito býti mohlo jak ku vybudování jednotné výškové sítě ve státě, tak i k užitku všeobecnému, nařizuje se na základě zákona ze dne 27. června 1908, č. 123 ř. z., následující:

§ 1.

Veškeré přesné nivelace pro vědecké neb technické účely, delší 5 km, prováděné geometrickou nivelací ze středu a podnikané státními neb samosprávnými orgány pro přesný výškový podklad jimi projektovaných děl technických, buďtež předem řádně stabilisovány dle § 2 a zaměřeny s přesností předepsanou v § 5 tohoto nařízení.
Nivelace buďtež vždy připojeny na výškové značky udané ministerstvem veřejných prací; v případech, kdy nepřesahuje vzdálenost nivelace od nejbližší z udaných výškových značek délku 3 km, připojí nivelaci prováditel.

§ 2.

Stabilisace výškových značek hlavních se provádí:
1. normálními značkami a) pro zdivo, b) pro kámen,
2. vedlejšími značkami plochými, čárkovými nebo hřebovými a
3. specielními značkami.
Normalie značek a způsob stabilisace ustanoví ministerstvo veřejných prací ve zvláštní instrukci vydané na základě tohoto nařízení.

§ 3.

O počtu a umístění značek vyhotoví orgány v § 1 uvedené topografické záznamy, jež s grafickým znázorněním polohy výškových značek na kopii mapy 1:75.000 zašlou před nivelací ministerstvu veřejných prací ku dalšímu použití dle ustanovení § 8.
Při rozsáhlých projektech (staveb železničních a pod.) lze rozhodnouti o počtu a umístění výškových značek i během stavby.

§ 4.

Maximální pravděpodobná chyba přesné technické nivelace prostřed z dvojí traťové nivelace (vpřed a zpět) nesmí dostoupiti výše 5 mm na 1 km.
Stroj nivelační jest přípustným jen v typu odpovídajícím přesné nivelaci s dalekohledem otočným a libelou dosednou neb reversní, umožňujícím při řádné výkonnosti všech součástek stroje eliminaci systematických strojových chyb.
Latě buďtež děleny dělícím strojem správně v metrické míře a délka metru laťového budiž periodicky zkoušena na hodnotu nominelního metru.
Bližší obsaženo bude v instrukci vydané na základě tohoto nařízení.

§ 5.

Údaje o nově prováděných přesných technických nivelacích buďtež zaslány prováditelem po zanivelování dokončených tratí v originálních zápisech a počtech, ověřených zaručením správnosti příslušným prováděcím orgánem, ministerstvu veřejných prací, které předložené pomůcky po zpracování a případném pořízení opisů vrátí zasilateli.
Také údaje o dosud provedených přesných technických nivelacích, pokud byly stabilisovány a jichž výškové značky, třeba i jen některé, jsou dosud zachovány, buďtež předloženy ministerstvu veřejných prací k přehlédnutí a dalšímu zařízení a sice pokud možno již formou výše stanovenou.

§ 6.

Ověření strojů a pomůcek, dále opatření výškových značek a vzorů tiskopisů, potřebných pro jednotné vedení přesných technických nivelací obstará ministerstvo veřejných prací za výrobní výlohy.

§ 7.

Výškové značky chrání se jako veřejný majetek; jich poškození se stíhá dle platných ustanovení.
Dohled nad neporušeným stavem výškových značek náleží politických úřadům I. instance a bezprostředním orgánům, při stavbách železničních pak správě železnice.
Každé viditelné poškození značek budiž těmito orgány neprodleně hlášeno ministerstvu veřejných prací za účelem revise a příslušných opatření dalších.

§ 8.

Ministerstvo veřejných prací zkoumá zaslané pomůcky přesných nivelací, hodnotí jich cenu a sestaví přehledy nalezených údajů i výškových značek. Výsledky sdělí se na požádání k všeobecnému použití za poplatky zvlášť stanovené a mimo to uveřejní se periodicky v úředních zprávách a publikacích ministerstva veřejných prací.

§ 9.

Další ustanovení a pokyny pro nivelační výkony polní vydány budou ministerstvem veřejných prací v instrukci o přesných technických nivelacích pro jednotnou výškovou síť.

§ 10.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedením jeho pověřuje se ministr veřejných prací v dohodě se súčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.