Zákon 126/1922 Sb. platný od 26.1.1922

Sponzorované odkazy:

Zákon 126/1922 Sb. platný od 26.1.1922

Zákon ze dne 5. dubna 1922 o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

(1) V přechodné době, která bude stanovena vyhláškou ministra spravedlnosti, a u knihovních soudů, kteréž určí ministr spravedlnosti, mohou býti katastrální parcely, pokud budou jich dílce přiděleny ze zabrané půdy ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., také prozatímně děleny, jejich dílce odpisovány z dosavadní vložky a připisovány k jiným knihovním tělesům aneb pro ně zřízeny nové knihovní vložky, předloží-li navrhovatel místo geometrických plánů uvedených v § 1 zákona ze dne 23. května 1883, č. 82 ř. z., a upravených nařízením ze dne 7. července 1890, č. 149 ř. z., a ze dne 9. února 1907, č. 29 ř. z., polohopisné nástiny (skizzy) vyhotovené technickým oddělením Státního pozemkového úřadu.
(2) Nástiny (skizzy) o rozdělení parcel buďtež vyhotoveny ve formě zevně bezvadné a obsahujtež jméno katastrální obce, katastrální číslo a způsob obdělávání dělené parcely, katastrální čísla hraničících parcel, přibližnou výměru jednotlivých dílců, jména jich nabyvatelů, den vyhotovení, podpis přednosty technického oddělení Státního pozemkového úřadu a razítko tohoto úřadu. Ustanovením uvedeným pod II., 1, 3 – kromě ustanovení o znázornění nových hranic červenou barvou – 4, 7 a 8 nařízení ze dne 7. července 1890, č. 149 ř. z., změněného částečně nařízením ze dne 9. února 1907, č. 29 ř. z., nemusí tyto nástiny vyhovovati. Na rozdíl od přesných polohopisných plánů uvedených v odstavci 1. buďtež označeny jako „předběžné polohopisné nástiny“.
(3) K žádosti za knihovní rozdělení buďtež vedle původního vyhotovení připojeny dva kolku prosté snímky, a to pro soudní spisy a pro úřad pro přehled katastru pozemkové daně. Pro soudní spisy může býti navrhovatelem místo snímku ponechán původní nástin.

Článek II.

(1) Knihovní soud, povoluje dle takového předběžného nástinu prozatímní dělení parcely, odepsání dílců a připsání k jinému knihovnímu tělesu nebo zřízení nové vložky, nařídí, aby v zápisu na listu statkové podstaty bylo vyznačeno, že hranice a výměra dílců jsou prozatímní. V mapě pozemkové knihy, jakož i v katastrální mapě nebudou parcely děleny, dokud nebude dodán definitivní geometrický plán. Všechny parcely takto prozatímně dělené buďtež u soudu vedeny v patrnosti ve zvláštním seznamu.
(2) Dělení stane se co do hranic a přesné výměry dílců účinným teprve definitivním provedením knihovního dělení.

Článek III.

(1) Navrhovatel jest povinen předložiti soudu do dvou let po návrhu řádný polohopisný plán vyhovující § 1 zákona ze dne 23. května 1883, č. 82 ř. z., ve znění císařského nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116 ř. z., a nařízení ze dne 7. července 1890, č. 149 ř. z., a ze dne 9. února 1907, č. 29 ř. z., leč by měl soud již po ruce nákres předložený úřadem pro přehled katastru daně pozemkové (§ 1, odst. 7., uvedeného zákona).
(2) Soud z úřední povinnosti bude dohlížeti, aby přesný geometrický plán byl předložen; navrhovatele, není-li jím Státní pozemkový úřad, může poháněti k tomu pořádkovými tresty anebo podle svého uvážení, nevyhoví-li navrhovatel v dané lhůtě vyzvání s touto pohrůžkou, dáti na jeho náklad vyhotoviti přesný geometrický plán.
(3) Jakmile bude předložen řádný polohopisný plán (odst. 1.) nebo nákres katastrálního úřadu, nařídí soud, aby bylo rozdělení parcely provedeno definitivně, a to v mapě pozemkové knihy a zápisem v příslušných vložkách. O každém definitivním rozdělení zpraví soud strany a úřad pro přehled katastru pozemkové daně.
Článek IV.

Pokud nebude provedeno definitivní rozdělení (článek III., odst. 3.), nemohou býti dílce těchto parcel dále děleny.

Článek V.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus budou předpisy upraveny dle platných ustanovení vládním nařízením.

Článek VI.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Jej provésti náleží všem členům vlády.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.,
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.
Habrman v. r.
Černý v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.,
též za ministry Dra Šrobára a Dra Mičuru.