Záznam podrobného merania zmien

Sponzorované odkazy:

Záznam podrobného merania zmien (ZPMZ) je podklad na vyhotovenie geometrického plánu a vykonanie (zakreslenie) zmien v katastrálnom operáte (napríklad mape).

Záznam podrobného merania zmien pozostáva z troch častí:

  • popisné pole – je „tabuľka“, v ktorej sú uvedené základné informácie o zázname podrobného merania zmien (číslo geometrického plánu ku ktorému je vyhotovený, meno geodeta …)
  • grafické znázornenie – zobrazuje nový stav (zmeny), čísla bodov, kontrolné omerné alebo aj krížove miery …
  • zápisník – obsahuje zoznam bodov a ich súradníc, merané údaje, výpočet

Podrobné informácie môžete nájsť v Smernici na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností Úradu geodézie, kartografie a katastra.