Intabulačný princíp

Sponzorované odkazy:

Intabulačný princíp (intabulácia – vklad) znamenal, že vlastníctvo k pozemku sa nadobúda až zápisom do pozemkovej knihy. Tento princíp bol prelomený (tzv. stredným) Občiansky zákonníkom 141/1950 Zb., podľa ktorého k zmene vlastníctva dochádzalo už samotnou listinou.