Pozemková kniha neručí za výmery

Sponzorované odkazy:

V praxi je možné často krát sa stretnúť s vetou, že pozemková kniha neručí za výmery. Táto vychádza nielen z praxe, kedy výmery v starších operátoch boli z dôvodu technologických postupov nepresné, ale aj z legislatívy. A práve na legislatívne zdôvodnenie sa pozrieme detailnejšie.

Pozemková kniha

Nariadenie Ministerstva spravodlivosti z 15.12.1855, č. 222 (pozemnoknižný poriadok) uverejnené v ríšskom zákonníku v § 59 ods. 4 jednoznačne uvádza:

Das Besitzstandsblatt bürgt jedoch nicht für die Richtigkeit der äußeren Merkmale und Eigenschaften und des angegebenen Flächenmaßes der auf demselben verzeichneten Parcellen.

tj.

Strana majetkovej podstaty neručí za správnosť zovňajších značiek, vlastnosti a výmery parciel v nich evidovaných.

Pozemkový kataster

Zákon 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon) nikde nehovorí o záväznosti svojich údajov, avšak podľa časopisu Zeměměřič je možné dovodiť, že:

… upřednostňoval geometrické zobrazení před doplňkovými údaji (viz např. jeho § 2, § 5 a zvl. § 17: Výměra parcel jest v míře metrické vyjádřený plošný obsah průmětu pozemku na ploše, stanovené pro zobrazení Československé republiky).

Tu je vhodné doplniť, že obdobnú formuláciu postavenú na geometrickom určení používa aj súčasný katastrálny zákon.

Evidencia nehnuteľností

Neskorší zákon 22/1964 Zb. (o evidencii nehnuteľností) síce v § 6 hovorí o záväznosti údajov evidencie nehnuteľností, a že sú podkladom pre spisovanie zmlúv a iných listín, avšak nepojednáva o tom, či výmera je alebo nie je záväzná.

Údaje evidencie nehnuteľností sú záväzné pre plánovanie a riadenie poľnohospodárskej výroby, pre výkazníctvo a štatistiku o poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom fonde, pre prehľady nehnuteľností vedené socialistickými organizáciami a sú aj podkladom pre spisovanie zmlúv a iných listín o nehnuteľnostiach.

Je zaujímavé, že vo vykonávacej vyhláške 23/1964 Zb. ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. je v § 8 uvedené, že výmera je záväzným údajom evidencie nehnuteľností, avšak v tomto prípade ide o právny predpis nižšej právnej sily vo vzťahu k zákonu o evidencii nehnuteľností.

Záväznými údajmi evidencie nehnuteľností sú parcelné čísla nehnuteľností, výmery a druhy pozemkov (kultúry), výmery pôdohospodárskych závodov (sektorov), výmery územných správnych jednotiek (obcí, okresov, krajov, štátu) a hospodárske plochy obcí, okresov a krajov. 5)

Kataster nehnuteľností

V zákone o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 266/1992 Zb. v § 40 už uvádza, že záväzným údajom je o.i. geometrické určenie nehnuteľnosti, nie jej výmera.

Údaje katastra: údaje o právnych vzťahoch, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej alebo lesnej hospodárskej alebo organizačnej jednotky sú záväzné a hodnoverné, ak nie je dokázaný opak.

Zákon 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) platný do 31.8.2009 uvádzal v § 70 výmeru ako hodnoverný a záväzný údaj ak bola určená v digitálnej forme obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním vykonaným po účinnosti tohto zákona. Toto samozrejme nie je prípad parciel z pozemkovej knihy a podobných operátov.

(2) Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach, ako aj štandardizované geografické názvy sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Hodnoverným a záväzným údajom katastra je aj výmera parcely, ak je určená v digitálnej forme obnovou katastrálneho operátu novým mapovaním vykonaným po účinnosti tohto zákona.

V súčasnej podobe zákona 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) sa v § 70 časť o výmere nenachádza a hodnoverný a záväzný údaj je o.i. len geometrické určenie nehnuteľnosti.

(2) Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach, ako aj štandardizované geografické názvy sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra “E”.

Tu je tiež vhodné doplniť, že podľa § 59 katastrálneho zákona, ktorý pojednáva o opravách v katastrálnom operáte, ods. 5:

(5) Na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 7) ak sa oprava týka údajov uvedených v liste vlastníctva; to neplatí, ak ide o opravu výmery pozemku evidovaného v mape určeného operátu.

Zdroje a doplňujúce informácie (okrem uvedených zákonov):

Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN

Rozsudok Najvyššieho súdu SR 8 Sžo 127/2008
(spisová značka vyhľadateľná prostredníctvom stránok Najvyššieho súdu)

Katastrálny bulletin 1/2009, otázka č. 9 (pdf dokument)

Zdigitalizovaný ríšsky zákonník na stránkach Rakúskej národnej knižnice (v sekcii Juristische Suche).