Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

Sponzorované odkazy:

Už niekoľko rokov je možné podávať spolu so zmluvami aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Výhodou takéhoto postupu je zľava za poplatok za návrh na vklad.

Možnosť podávať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je upravená v § 30, ods. 2 katastrálneho zákona. Ide však iba o možnosť, nie o povinnosť.

Pri podaní návrhu na vklad aj s oznámením bude správny poplatok znížený o 15 € za návrh na vklad. Treba si však dať pozor, pretože ide o zľavu za návrh na vklad, nie o zľavu za právny úkon. Takže za návrh na vklad, ktorého predmetom sú dva právne úkony (napr. darovacia zmluva a zriadenie práva doživotného bývania a užívania), zaplatíte dva poplatky za návrh na vklad, ale poplatok sa zníži len raz.

Oznámenie je možné podať prostredníctvom katasterportálu. Formulár Vás postupne prevedie výberom označenia právneho úkonu (pomenovania zmluvy), výberom nehnuteľností, zadaním osobných údajov prevodcov (vrátane rodných čísel) a prevádzaných podielov. Po dokončení formulára je potrebné ho vytlačiť a podpísané podať spolu s návrhom na vklad.

Oznámenie musí byť totožné s podávanou zmluvou. Ak nebude v súlade so zmluvou, katastrálny odbor konanie preruší a účastníkov vyzve na doplatenie správneho poplatku. Pokiaľ správny poplatok nebude v určenej lehote doplatený, katastrálny odbor konanie zastaví.

Samotné oznámenie nemá vplyv na vlastníctvo, čiže sa z neho nezapisuje poznámka v katastri a ani nezaväzuje k podaniu návrhu na vklad. Ide iba o spôsob, akým si kataster uľahčí prácu pri zadávaní údajov zo zmluvy do svojho informačného systému.

Návrh na vklad je potrebné podať do 90 dní od zadania oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad. Po tejto lehote sa oznámenie zo systému katastrálneho portálu vymaže a bude potrebné opätovne vyplniť formulár. V prípade potreby však môžete oznámenie exportovať, uložiť v počítači a importovať ho aj po uplynutí tejto lehoty.