Novela katastrálneho zákona 103/2010 – účinná od 1.5.2010

Sponzorované odkazy:

Dňom 1.5.2010 vstúpy do platnosti novela katastrálneho zákona 162/1995 Zb. z. (naposledy novelizovaný 1.9.2009). Azda najvýraznejšou zmenou pre verejnosť je možnosť opäť získať výpis z listu vlastníctva, na ktorom je vyznačená „plomba“.

Táto novela bola premietnutá do novelizovanej verzie katastrálneho zákona.

Zhrnutie zmien:

1. Vypúšťa sa evidencia inžinierskych a drobných stavieb v katastri. Ich existencia bude zrejmá (tak ako doteraz) zo súboru geodetických informácii ako mapová značka v katastrálnej mape a podľa kódu druhu pozemku a kódu spôsobu využívania pozemku.

2., 3. Úprava zdôrazňuje, že pozemková/železničná kniha nie sú „obyčajným“ archívnym materiálom, nakoľko sú zdrojom informácii o právach k nehnuteľnostiam,‭ ‬ak právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva

4. Štátne orgány a notári nebudú zasielať ocenenie nehnuteľností, ktoré sú predmetom nimi zasielaných verejných a iných listín. Ocenenie slúžilo pre potreby dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktoré boli zrušené.

5. spresňuje sa ustanovenie o miestnej príslušnosti v konaní o návrhu na vklad.

6., 7. Spresňujú sa náležitosti elektronického podania návrhu na zápis práva do katastra nehnuteľností. Prílohy sa musia podpisovať zaručeným elektronickým podpisom a dopĺňa sa používanie časovej pečiatky tam, kde je inak potrebný overený podpis.

8. Vylučuje sa „iná oprávnená osoba“ z možnosti podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra.

9. Zjednodušuje sa postup pri späťvzatí návrhu účastníkov pri odvolaní. Zastavenie konania nebude vyžadovať rozhodnutie, táto skutočnosť sa vyznačí v spise.

10. Zákon taxatívne vymenúva zmeny, ktoré sa do katastra zapisajú zákonom. Novela dopĺňa, že takto sa budú zapisovať aj zmeny poradia zápisov záložných práv, ak sa na tom veritelia dohodnú.

11. Spresňuje sa zápis poznámok pri podaní žaloby podľa § 44a a 159a Občianského súdneho poriadku.

12. Ruší sa možnosť možno podať oznámenie v elektronickej podobe tlačiva pred doručením verejnej listiny alebo inej listiny na zápis záznamom. Podľa Úradu geodézie, kartografie a katastra táto možnosť neprináša žiadnu výhodu navrhovateľovi alebo správe katastra.

13. Dopĺňajú sa náležitosti zmluvy alebo listiny určenej na zápis do katastra nehnuteľnosti o uvedenie druhu pozemku, či ide o parcelu CKN alebo EKN a o výmeru pozemku.

14., 15., 16. Spresňuje sa postup pri oprave chýb v písaní/počítaní/zjavných nesprávnosti v zmluve po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

17. Dopĺňa sa možnosť zapísať vlastníka stavby nie len podľa údajov o stavebníkovi v stavebnom povolení, ale aj inou listinou (zmluva o dielo, koncesná zmluva). Zmena reflektuje najmä potreby tzv. PPP projektov.

18. Dopĺňa sa účasť príslušného obvodného kraja pri zisťovaní priebehu hraníc pri obnove katastrálneho operátu.

19. Umožňuje sa vydávanie listov vlastníctva s vyznačenou plombou o zmene práva k nehnuteľnosti vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe. Vydávanie listov vlastníctva s plombou bolo zrušené novelou katastrálneho zákona platnej od 1.9.2009.

20. Druh pozemku EKN parcely nebude záväzný.

Nasleduje znenie podľa zbierky zákonov.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., záko-
na č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby;1b) tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) § 43a ods. 3 a § 139b ods. 6 a 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

2. V § 8 ods. 3 sa za slovom „je“ vypúšťa slovo „archívnym“.

3. V § 8 ods. 4 sa za slovom „sú“ vypúšťa slovo „archívne“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

5. V § 22 ods. 3 sa slová „nachádzajúcich sa vo viacerých územných obvodoch správ katastra“ nahrádzajú slovami „nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých správ katastra“.

6. V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka a § 9 zákonač. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.

7. V § 23 sa vypúšťa odsek 3.

8 . V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu“.

9. Doterajší text § 31b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa vyznačí v spise.“.

10. V § 34 ods. 1 na konci sa pripája táto veta: „Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie.“.

11. V § 34 ods. 2 na konci sa umiestňuje odkaz 10eb.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10eb znie:
10eb) § 44a a 159a Občianskeho súdneho poriadku.“.

12. V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

13. V § 42 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.“.

14. V § 42 odsek 4 znie:
„(4) Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.“.

15. V § 42 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

16. V § 42 ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú
slovami „odsekov 1 a 2“.

17. V § 46 ods. 4 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa nepreukáže niečo iné.“.

18. V § 67c ods. 1 sa za slová „orgánov ochrany lesného pôdneho fondu“ vkladá čiarka a slová „obvodného úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza“.

19. V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti, správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu.10b)“.

20. V § 70 ods. 2 na konci sa pripája táto veta: „Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra „E“.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.