Announcement: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009

Sponzorované odkazy:

461
VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Upozornenie, od 1.4.2011 vstúpi do platnosti vyhláška 74/2011 Z.z.


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky(ďalej len „úrad“) podľa § 80 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Súbor geodetických informácií

§1

(1) Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností(ďa lej len „kataster“). Katastrálna mapa sa tvorí a aktuali zuje ako vektorová katastrálna mapa v elektronickej podobe alebo na mapových listoch v papierovej podobe.
(2) Číselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade číselných meračských údajov. Číselná vektorová katastrálna mapa vzniká ako výsledok geodetických prác alebo vektorizáciou na podklade číselnej katastrálnej mapy.
(3) Nečíselná mapa katastra je mapa katastra spracovaná na podklade grafických výsledkov podrobného merania, z ktorých je dokumentovaný iba grafický zá znam obrazu vyjadrený fyzikálnou veličinou na fyzickom podklade, napríklad čiarami a znakmi na papieri. Nečíselná vektorová katastrálna mapa vzniká vektorizáciou na podklade nečíselnej katastrálnej mapy.
(4) Vektorizácia mapy je prevod mapy do elektronickej podoby mapy, v ktorej je každý prvok mapy zobrazený pomocou súradníc a atribútov veľkosti a smeru.
(5) Vektorová katastrálna mapa sa preberá do katastra pri
a) vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním,
b) vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy v obvode projektu pozemkových úprav vykonaním záznamu po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, 1)
c) vyhlásení platnosti vektorovej katastrálnej mapy pri spracúvaní registra obnovenej evidencie pozemkov,
d) skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu.
(6) Vektorová katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou mapou v elektronickej podobe. Predchádzajúca katastrálna mapa sa stáva neplatnou. Neplatnosť vyznačí správa katastra na všetkých mapových listoch predchádzajúcej katastrálnej mapy v papierovej podobe alebo vo všetkých súboroch predchádzajúcej katastrálnej mapy v elektronickej podobe.
(7) V katastrálnom území alebo v jeho časti s prevzatou vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií v elektronickej podobe.
(8) Prevzatie vektorovej katastrálnej mapy do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.
______
1) § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

§2

(1) Vektorová mapa určeného operátu je mapa určeného operátu v elektronickej podobe, ktorá vzniká vektorizáciou.
(2) Vektorová mapa určeného operátu sa do katastra preberá zápisom rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov záznamom.
(3) V katastrálnom území s prevzatou vektorovou mapou určeného operátu sa priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií v elektronickej podobe.
(4) Prevzatie vektorovej mapy určeného operátu do katastra sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.

§3

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

§4

Záznam podrobného merania zmien je grafická dokumentácia a číselná dokumentácia zmeny slúžiaca ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte.

§5

(1) Zoznam súradníc obsahuje súradnice a čísla podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania zmien a výpočtových skupín.
(2) Zoznam súradníc je nahradený číselnou vektorovou katastrálnou mapou a prípadne vektorovými geodetickými podkladmi.

§6

(1) Ďalšiu geodetickú dokumentáciu tvoria
a) súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území,
b) meračské náčrty,
c)operát z vytýčenia hraníc pozemkov podľa § 54,
d) údaje o spojení lomových bodov,
e)vektorové geodetické podklady,
f)dokumentácia potrebná na vykonanie zmien v súbore geodetických informácií.
(2) Súbor lomových bodov hranice katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia.
(3) Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania a je technickým podkladom na zobrazenie zmien na katastrálnej mape prípadne aj na mape určeného operátu.
(4) Údaje o spojení lomových bodov sú súčasťou vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného operátu.
(5) Vektorový geodetický podklad je súbor grafických údajov v elektronickej podobe, ktoré slúžia ako podklad na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného operátu.

Súbor popisných informácií

§7

Súbor popisných informácií je spravovaný v papierovej podobe a elektronickej podobe a tvoria ho údaje o
a) katastrálnych územiach,
b) nehnuteľnostiach,
1. pozemkoch,
2. stavbách,
3. rozostavaných stavbách,
4. bytoch a nebytových priestoroch,
5. rozostavaných bytoch a nebytových priestoroch,
c) právach k nehnuteľnostiam,
d) vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv k nehnuteľnostiam(ďalej len „vlastník alebo iná oprávnená osoba“),
e) zmenách v súbore popisných informácií,
f) sídelných a nesídelných názvoch.

§8

(1) Údaje o katastrálnom území obsahujú
a) kód a názov katastrálneho územia,
b) kód a názov obce,
c) kód a názov okresu,
d) kód a názov kraja,
e) výmeru katastrálneho územia,
f)ďalšie číselné a popisné informácie(ďalej len „identifikačné údaje“).
(2) Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§9

(1) Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „C“ obsahujú
a) parcelné číslo,
b) výmeru parcely,
c) druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,
d) kód spôsobu využívania pozemku podľa prílohy č. 2,
e) kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,
f) kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,
g) kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,
h) kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,
i) číslo listu vlastníctva,
j) ďalšie identifikačné údaje.
(2) Údaje o pozemku evidovanom ako parcela registra „E“ obsahujú
a) parcelné číslo,
b) výmeru parcely,
c) druh pozemku a kód druhu pozemku podľa prílohy č. 1,
d) kód právneho vzťahu podľa prílohy č. 4,
e) kód umiestnenia pozemku podľa prílohy č. 5,
f) kód spoločnej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 6,
g) údaj o pôvodnom katastrálnom území,
h) číslo listu vlastníctva,
i) ďalšie identifikačné údaje.
(3) Údaje podľa odseku 1 písm. d), e), h) a j) a podľa odseku 2 písm. f), g) a i) sú evidované, ak sú známe.

§ 10

Údaje o stavbe evidovanej v katastri obsahujú
a) súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,
b) parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená,
c) kód druhu chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3,
d) kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,
e) kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,
f) číslo listu vlastníctva,
g) ďalšie identifikačné údaje.

§ 11

Údaje o rozostavanej stavbe evidovanej v katastri obsahujú
a) parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavená,
b) kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 alebo opis stavby,
c) kód umiestnenia stavby podľa prílohy č. 8,
d) číslo listu vlastníctva,
e) ďalšie identifikačné údaje.

§ 12

Údaje o byte alebo nebytovom priestore obsahujú
a)súpisné číslo stavby,
b)číslo vchodu,
c)číslo poschodia,
d)číslo bytu alebo nebytového priestoru,
e)kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,
f) kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,
g)podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku alebo k priľahlému pozemku,
h) číslo listu vlastníctva,
i) poradové číslo vlastníka bytu alebo nebytového priestoru,
j) ďalšie identifikačné údaje.

§ 13

Údaje o rozostavanom byte alebo rozostavanom nebytovom priestore obsahujú
a) súpisné číslo stavby, ak je ním stavba označená,
b) číslo vchodu,
c) číslo poschodia,
d) číslo bytu alebo nebytového priestoru,
e) kód druhu priestoru podľa prílohy č. 9,
f) kód druhu nebytového priestoru podľa prílohy č. 10,
g) podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a úpravu práv k pozemku alebo spoluvlastnícky podiel k pozemku alebo k priľahlému pozemku,
h) číslo listu vlastníctva,
i) poradové číslo vlastníka rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru,
j) ďalšie identifikačné údaje.

§ 14

Údaje o právach k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom, rozostavaným bytom a rozostavaným nebytovým priestorom obsahujú
a) číslo listu vlastníctva,
b) poradové číslo vlastníka,
c) označenie práva k nehnuteľnosti alebo skutočnosti súvisiace s nehnuteľnosťou,
d) ďalšie identifikačné údaje.

§ 15

Pri údajoch o vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe podľa § 8 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona sa eviduje
a) číslo listu vlastníctva,
b) poradové číslo vlastníka,
c) kód účastníka právneho vzťahu podľa prílohy č. 11,
d) spoluvlastnícky podiel,
e) ďalšie identifikačné údaje.

§ 16

(1) Sídelné a nesídelné geografické názvy sa dokumentujú v súbore popisných informácií v zozname štandardizovaného názvoslovia a v prehľade štandardizovaného názvoslovia.
(2) Prehľad štandardizovaného názvoslovia môže byť nahradený vektorovou katastrálnou mapou.

Spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností

§ 17

Katastrálne územie sa eviduje
a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou a v súbore lomových bodov hranice katastrálneho územia,
b) v súbore popisných informácií údajmi o katastrálnom území.

§ 18

Pozemok sa eviduje
a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou, parcelným číslom a spravidla značkou druhu pozemku alebo na mape určeného operátu hranicou a parcelným číslom; značka druhu pozemku je grafické vyjadrenie druhu pozemku a spôsobu využívania pozemku v súbore geodetických informácií,
b) v súbore popisných informácií údajmi o pozemku.

§ 19

(1) Spôsob využívania pozemku vyjadruje účel využívania pozemku; zapíše sa na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Žiadosť sa predkladá príslušnej správe katastra a obsahuje
a) označenie katastrálneho územia, parcelné číslo, druh pozemku, doterajší spôsob využívania pozemku a číslo listu vlastníctva,
b) navrhovaný spôsob využívania pozemku,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a podpis žiadateľa alebo názov a sídlo žiadateľa, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu.
(2) Spôsoby využívania pozemkov sa v katastri označujú kódmi podľa prílohy č. 2.

§ 20

Stavba sa eviduje
a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape,
b) v súbore popisných informácií údajmi o stavbe.

§ 21

(1) Byty a nebytové priestory, rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory sa evidujú v nadväznosti na evidovanú stavbu alebo evidovanú rozostavanú stavbu.
(2) Byty a nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií údajmi o byte a nebytovom priestore.
(3) Rozostavané byty a rozostavané nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu 2) sa evidujú v súbore popisných informácií v súlade s dokumentáciou stavby, údajmi o byte a nebytovom priestore.
______
2) § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

§ 22

(1) Chránená nehnuteľnosť sa eviduje
a) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape hranicou chránenej nehnuteľnosti a jej názvom alebo mapovou značkou a prípadne jej názvom,
b) v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.
(2) Vyznačením hranice chránenej nehnuteľnosti na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.
(3) Druhy chránenej nehnuteľnosti sa v katastri označujú číselnými kódmi podľa prílohy č. 3.
(4) Kódom druhu chránenej nehnuteľnosti sa v súbore popisných informácií označí každá dotknutá nehnuteľnosť. Ak ide o chránenú stavbu, kódom sa označí aj pozemok, na ktorom je stavba postavená.

§ 23

(1) Zastavané územie obce sa eviduje zobrazením jeho hranice na katastrálnej mape.
(2) Bonitovaná pôdnoekologická jednotka sa eviduje v elektronickej podobe po zápise registra obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim alebo po zápise projektu pozemkových úprav.
(3) Rozsah vecného bremena sa eviduje zobrazením vo vektorovej katastrálnej mape. Vyznačením rozsahu vecného bremena na katastrálnej mape sa nevytvára samostatná parcela.

Postup pri zápise práv k nehnuteľnostiam

§ 24

(1) Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad sa podáva v elektronickej podobe formou elektronického tlačiva na webovom sídle úradu.
(2) Ak sa doručuje návrh na vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad preukáže uvedením čísla, pod ktorým bolo prijaté; oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je potrebné prikladať.
(3) Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušná správa katastra s náležitosťami podľa § 30 ods. 6 zákona.
(4) Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter pre správu katastra a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 zákona.
(5) Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.

§ 25

(1) Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého práva k nehnuteľnosti, plomba sa vyznačí k tejto nehnuteľnosti alebo k tomuto vlastníkovi.
(2) Plomba sa skladá z označenia a poradového čísla registra, označenia príslušného kalendárneho roka a slova „plomba“.

§ 26

(1) Každému účastníkovi konania sa zasiela jeden rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v obvode viacerých správ katastra, zašle správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu s rovnopisom zmluvy, na základe ktorej bol povolený vklad, dotknutým správam katastra.
(2) Rozhodovanie o každom návrhu na vklad je samostatným konaním o návrhu na vklad. Prílohou k návrhu na vklad môže byť len jedna zmluvná listina podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona, obsahom ktorej môže byť viac právnych úkonov.
(3) Správa katastra môže od účastníka požadovať aj iné listiny potrebné ako podklad pre rozhodnutie vo veci. 3)
______
3) § 37 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

§ 27

Na oznámenie o zamýšľanom návrhu na záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia o oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad.

§ 28

(1) Na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona sú spôsobilé najmä:
a) osvedčenie notára, 4)
b) návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ich overená kópia, ktorí do troch rokov po právoplatnosti uvedených rozsudkov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadaniebezpodielového spoluvlastníctva, 5)
c) návrh, ak ide o práva k cudzím veciam, 6)
d) návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ak ide o vecné právo, ktoré sa viaže na osobu,
e) návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času,
f) rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného,
g) listina preukazujúca správu majetku štátu,
h) vyhlásenie manželov s ich osvedčenými podpismi, že nehnuteľnosť nadobudnutá počas trvania manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 7) a sobášny list, ak je ako stavebník alebo vlastník evidovaný len jeden z manželov,
i) rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla stavby,
j) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov. 8 )
(2) Správa katastra listom oznámi, že vykonala zápis záznamom.
______
4) § 56 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
5) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
6) Napríklad § 29 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 143 Občianskeho zákonníka.
8 ) § 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

§ 29

(1) Poznámka, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, je najmä poznámka zapísaná na základe uznesenia súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania, rozhodnutia o zriadení daňového exekučného práva, daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu, uznesenia súdu o zaistení nehnuteľnosti, uznesenia súdu o zaistení majetku, ustanovenia § 39 ods. 2 zákona, návrhu pozemkového úradu,9) rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav.
(2) Poznámka, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo práve k nehnuteľnosti, je najmä poznámka zapísaná na základe oznámenia o začatí colného exekučného konania, začatia vyvlastňovacieho konania, návrhu účastníka s potvrdením príslušného súdu o prijatí návrhu na súdne konanie, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam alebo súdneho konania o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby, oznámenia veriteľa o začatí výkonu záložného práva.
(3) Hodnovernosť údajov katastra podľa § 39 ods. 2 zákona je spochybnená, ak je v katastri zapísané duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo nehnuteľnosti.
______
9) § 11 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

§ 30

(1) Ak sa katastrálne konanie týka nehnuteľností evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií všetky údaje z dotknutých pozemkovoknižných vložiek. V pozemkovej knihe sa urobí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií a ak sú vyčerpané všetky údaje, pozemkovoknižná vložka sa uzavrie.
(2) Ak sa katastrálne konanie týka údajov evidovaných v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií údaje dotknuté katastrálnym konaním. V železničnej knihe sa vyznačí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií katastra.

§ 31

(1) Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. októbra 1976, sa do operátu katastra zapíšu na základe oznámenia obce, kedy bola stavba postavená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.
(2) Ak stavba evidovaná na liste vlastníctva neexistu je a nebolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby, údaje o stavbe sa vymažú na základe návrhu, ktorého prílohou je potvrdenie stavebného úradu alebo obce, že stavba neexistuje.

§ 32

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v etapách, ktorými sú:
a) prípravné konanie,
b) zisťovanie priebehu hraníc(ďalej len „miestne prešetrovanie“) a meračské práce,
c) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,
d) konanie o námietkach,
e) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 33

(1) Obsahom prípravného konania je
a) vyhotovenie projektu obnovy katastrálneho operátu,
b) určenie obvodu obnovy katastrálneho operátu(ďalej len „obvod obnovy“),
c) oznámenie začatia konania obci,
d) preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií.
(2) Obvod obnovy predstavuje územie s pozemkami určenými na vykonanie obnovy. Hranica obvodu obnovy sa zobrazí do katastrálnej mapy.
(3) Správa katastra oznámi obci termín začatia a rozsah obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním najmenej 30 dní pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním. Oznámenie o začatí obno-
vy katastrálneho operátu novým mapovaním zašle správa katastra aj susedným obciam so žiadosťou, aby poskytovali nevyhnutnú súčinnosť. Oznámenie o začatí konania sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.
(4) Preverenie súladu súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií spočíva v porovnaní údajov uvedených v súbore parciel registra „C“ a v súbore stavieb s údajmi uvedenými na katastrálnej mape.

§ 34

Komisia na zisťovanie priebehu hraníc pri obnove katastrálneho operátu(ďalej len „komisia“) vykonáva miestne prešetrovanie a overuje údaje katastra v teréne za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb, prerokúva postup a výsledky miestneho prešetrovania a rozhoduje o jeho ďalšom postupe.

§ 35

(1) Pri miestnom prešetrovaní hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam sa preveruje súlad ich priebehu s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc; toto sa netýka hraníc vecného bremena.
(2) Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba vysloví pri miestnom prešetrovaní nesúhlas s priebehom hranice vymedzenej právom k nehnuteľnosti, vyznačí sa táto hranica v prešetrovacom náčrte ako sporná a vyhotoví sa protokol o zistení spornej hranice pozemku. Na katastrálnej mape je taká hranica zobrazená ako sporná až do odstránenia rozporov.
(3) Ak všetci dotknutí vlastníci pri miestnom prešetrovaní svojím podpisom potvrdili, že uznávajú hranicu podľa skutočnej držby ako vlastnícku, považuje sa táto hranica podľa § 3 ods. 2 zákona za vlastnícku hranicu. Táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania stanoviskom vlastníkov a iných oprávnených osôb „Vlastníci týchto pozemkov vyhlasujú, že uznávajú priebeh hraníc pozemkov parcelné číslo … zistených v teréne pri miestnom prešetrovaní“.
(4) Pri miestnom prešetrovaní hraníc druhov pozemkov sa zisťuje skutočný spôsob využívania pozemku, ktorý sa uvedie v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania kódom podľa prílohy č. 2.
(5) Zmeny evidovaných údajov o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách sa zaznamenajú v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania. Vlastník alebo iná oprávnená osoba potvrdí predmet zmeny podpisom, právnické osoby aj odtlačkom pečiatky.
(6) Ak komisia pri miestnom prešetrovaní zistí nesúlad skutočného stavu so stavom evidovaným v katastrálnom operáte, vyzve vlastníka alebo inú oprávnenú osobu na predloženie príslušných rozhodnutí alebo iných listín na zápis zmenených údajov do katastra v určenej lehote. Táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania.
(7) Účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb zabezpečí obec podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona v mieste obvyklým spôsobom, pričom ich upozorní na povinnosti vyplývajúce im z ustanovení § 19 zákona.
(8) Protokol o skončení miestneho prešetrovania obsahuje
a) údaje o katastrálnom území a časové obdobie, v ktorom sa vykonalo miestne prešetrovanie,
b) mená a priezviská členov komisie,
c) začiatok konania miestneho prešetrovania v obci,
d) spôsob zabezpečenia účasti vlastníkov alebo iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní,
e) priebeh a výsledky miestneho prešetrovania vrátane zápisníc podľa odseku 3,
f) činnosť a výsledky rokovaní komisie,
g) dátum spísania protokolu a podpisy členov komisie.

§ 36

Meračské práce pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním nasledujú po písomnom súhlase správy katastra, bezprostredne po skončení miestneho prešetrovania alebo jeho ucelenej časti.

§ 37

(1) Výsledkom vyhotovenia nového súboru geodetických informácií je vektorová mapa a ďalšia geodetická dokumentácia.
(2) Výsledkom vyhotovenia nového súboru popisných informácií je súbor údajov v elektronickej podobe, záznam na ďalšie konanie a ďalšia písomná dokumentácia.

§ 38

Výsledný operát, ktorý sa odovzdáva správe katastra, obsahuje
a) elaborát miestneho prešetrovania,
b) autorizačne overený elaborát meračských prác,
c) nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií.

§ 39

(1) Správa katastra vyzve obec na zverejnenie času konania o námietkach najmenej 15 dní pred jeho začiatkom; začatie konania sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu.
(2) Do obnoveného katastrálneho operátu možno nahliadnuť v obci, pričom obnovený katastrálny operát sa predkladá na verejné nahliadnutie najmenej na päť pracovných dní.
(3) Námietku proti chybe v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.
(4) Ak sa námietke vyhovelo a netreba vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, chybný údaj obnoveného katastrálneho operátu sa bezodkladne na mieste opraví. Vykonanie opravy podpisom potvrdí ten, kto námietku podal.
(5) Ak sa námietke nevyhovelo, zamestnanec katastrálneho úradu poučí toho, kto námietku podal, o ďalšom postupe pri konaní o námietkach a súčasne sa vyhotoví úradný záznam, ktorý podpíše zamestnanec katastrálneho úradu a ten, kto podal námietku.
(6) Po skončení konania o námietkach sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše zamestnanec katastrálneho úradu, zástupca obce a zhotoviteľa. Prílohy protokolu tvoria úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach, prípadne právoplatné rozhodnutia o námietkach.

§ 40

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla úradu a oznámi
a) obci,
b) katastrálnemu úradu,
c) úradu.

Spravovanie a aktualizácia katastrálneho operátu

§ 41

Na spravovanie elektronickej podoby súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií sa používa programové vybavenie autorizované úradom.

§ 42

(1) Zmena v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií katastra sa vykonáva súčasne, ak si to navrhovaná zmena vyžaduje.
(2) Každá zmena sa zaznamenáva pod poradovým číslom zmeny.
(3) Zmena sa vykonáva v papierovej podobe aj elektronicky.

§ 43

(1) Zmena údajov katastra, ktorá nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam sa vykonáva na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo z podnetu správy katastra.
(2) Žiadosť o vykonanie zmeny obsahuje predmet zmeny a listinu preukazujúcu zmenu, ak je potrebná. Listina nie je potrebná, ak navrhovaná zmena údajov je preukázaná z predloženého preukazu totožnosti.

§ 44

Označovanie hraníc

(1) Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastavaného územia obce sa rozumie označenie hraničným znakom.
(2) Hraničným znakom je kamenný medzník, znak z plastu, železobetónový medzník, betónový stĺp alebo železná rúrka vyplnená betónom a spojená so zemou betónom alebo na tvrdých podkladoch zapustený klinec alebo iný vhodný kovový predmet alebo vytesaný kríž na opracovanej ploche.
(3) Hranice pozemkov, ktoré sú v teréne jednoznačne určené pevnými predmetmi, ako sú rohy múrov, murovaných plotov a stavieb, sa považujú za označené hraničným znakom.
(4) Hraničný znak sa na hranici pozemku umiestni tak, aby jeho stred bol totožný s lomovým bodom hranice. Ak by hraničný znak prekážal využívaniu pozemku alebo ho nemožno osadiť, vykoná sa nepriame označenie dvojznakmi alebo trvalou podzemnou značkou.
(5) Lomové body hraníc pozemkov, ktoré sú bezprostredne ohrozené stavebnou činnosťou, sa počas výstavby označia dočasným spôsobom.
(6) Hraničný znak hranice pozemku, ktorá sa končí na štátnej hranici, sa umiestni pred štátnou hranicou vo vzdialenosti ustanovenej príslušnou medzinárodnou zmluvou.
(7) Hranicu obce netreba označiť, ak je už označená ako hranica pozemku.

Vyhotovovanie geometrického plánu

§ 45

Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú
a) údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,
b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva,
c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 10)
d) údaje o bodoch geodetických základov.
______
10) § 35 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

§ 46

(1) Ak sa vyhotovuje geometrický plán na účely zamerania skutočného stavu a lomové body hraníc nie sú trvalo označené, vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo lomové body hranice meraného pozemku pred vykonaním meračských prác.
(2) Ak sa vyhotovuje geometrický plán ako technický podklad na zmenu, lomové body novo určovaných hraníc sa označia dočasne alebo trvalo pred geodetickými prácami, pričom trvalé označenie vykoná vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po oznámení o zápise zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny.

§ 47

Geometrický plán má tieto časti:
a) popisné pole,
b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,
c) výkaz výmer parciel a dielov parciel.

§ 48

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na
a) zmenu hranice katastrálneho územia,
b) rozdelenie nehnuteľností,
c) zlúčenie nehnuteľností,
d) zameranie stavby,
e) určenie práv k nehnuteľnostiam vlastníkov alebo iných oprávnených osôb,
f) na vymedzenie rozsahu vecného bremena,
g) na vymedzenie duplicitného vlastníctva,
h) na spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnosti,
i) pozemkové úpravy.

§ 49

(1) Záznam podrobného merania zmien má tieto časti:
a) popisné pole,
b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,
c) technickú správu.
(2) Čísla záznamov podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla pre novozriadené podrobné geodetické body prideľuje na požiadanie správa katastra.

§ 50

(1) Operát geometrického plánu, ktorý sa predkladá na úradné overenie, tvorí
a) autorizačne overený geometrický plán, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach,
b) autorizačne overený záznam podrobného merania zmien, ak sa vyhotovuje,
c) elektronické podklady na aktualizáciu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií.
(2) Zjednodušený operát geometrického plánu sa vyhotovuje na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na opravu chyby v katastrálnom operáte a obsahuje vybrané časti operátu geometrického plánu.

Vytyčovanie hraníc pozemkov

§ 51

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice.

§ 52

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie správa katastra alebo právnická osoba zriadená úradom.

§ 53

Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

§ 54

(1) Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje
a) vytyčovací náčrt,
b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc bodov.
(2) Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva správe katastra.

Meračské práce

§ 55

(1) Predmetom meračských prác je meranie skutočného stavu a zmeny
a) hranice katastrálneho územia,
b) hranice pozemku,
c) stavby,
d) hranice chránenej nehnuteľnosti alebo inej skutočnosti a jej ochranného pásma,
e) rozsahu vecného bremena,
f) vybraných objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém.
(2) Súčasťou meračských prác je aj meranie podrobných geodetických bodov, ak je to potrebné na zameranie predmetov merania.
(3) Meračské práce sa vykonajú tak, aby umožnili určiť súradnice lomových bodov predmetov merania v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 11) a zároveň aby výsledok merania bol presne zobrazený a spojený s nezmeneným a zobrazeným obsahom katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu.
(4) Pred vykonaním meračských prác sa lomové body hraníc podľa odseku 1 písm. a) a b) označia v teréne.
______
11) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z.

§ 56

Identické body sú jednoznačne identifikovateľné podrobné body v teréne a zobrazené na mape katastra, ktoré slúžia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy.

§ 57

(1) Meračskú sieť tvoria body geodetických základov alebo podrobné geodetické body 12) a pomocné meračské body.
(2) Meračská sieť sa pripojí na body Štátnej priestorovej siete alebo na body určené v národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby.  11)
(3) Pred pripojením meračskej siete sa v teréne overí poloha bodov Štátnej priestorovej siete.
(4) Overenie identických bodov sa vykoná určením ich vzájomnej polohy alebo zameraním vzdialenosti identického bodu od najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za identické a porovnaním výsledku so zodpovedajúcimi údajmi dokumentovanými v súbore geodetických informácií.
(5) Poloha podrobných bodov sa určí v platnej národnej realizácii súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
(6) Kontrola podrobného merania sa vykonáva súčasne s podrobným meraním.
______
11) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z.
12) § 23 a 24 vyhlášky č. 300/2009 Z. z.

§ 58

(1) Výsledky meračských prác pri vyhotovovaní geometrického plánu sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien.
(2) Výsledky meračských prác pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním sa zaznamenávajú do záznamu z merania a meračského náčrtu.

§ 59

Presnosť meračských prác
(1) Presnosť meračských prác a výsledných súradníc podrobných bodov je stanovená charakteristikami presnosti a kritériami presnosti.
(2) Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y podrobných bodov je základná stredná súradnicová
chyba mxy, určená vzťahom , kde mx, my sú základné stredné chyby určenia súradníc x, y.
(3) Charakteristikou relatívnej presnosti určenia súradníc dvojice bodov je základná stredná chyba md dĺžky d priamej spojnice týchto bodov vypočítanej zo súradníc.
(4) Súradnice podrobných bodov sa určia tak, aby
a) charakteristika mxy nepresiahla kritérium uxy = 0,08 m,
b) charakteristika md nepresiahla kritérium ud vypočítané pre každú dĺžku d zo vzťahu ud = 0,12(d + 12)/(d + 20) v m.
(5) Dosiahnutie stanovenej presnosti sa overuje pomocou
a) omerných mier alebo kontrolným meraním dĺžok priamych spojníc bodov a ich porovnaním s dĺžkami vypočítanými zo súradníc,
b) nezávislého kontrolného merania a výpočtu súradníc výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými súradnicami,
c) nezávislého kontrolného merania, výpočtom výšok výberu bodov a ich porovnaním s prvotne určenými výškami.
(6) Podrobné body sa na účel overenia presnosti vyberú tak, aby
a) boli jednoznačne identifikovateľné,
b) boli rozmiestnené rovnomerne po celom území,
c) nezahŕňali body v blízkosti bodov meračskej siete,
d) tvorili reprezentatívny výber podľa technickej normy.13)
(7) Rozsah reprezentatívneho výberu podľa odseku 6 písm. d) sa určí počtom najmenej 100 podrobných bodov alebo najmenej 100 dvojíc podrobných bodov.
(8) Pri overovaní podľa odseku 5 písm. a) sa vypočítajú rozdiely dĺžok Δd = dm– dk, kde dm je dĺžka vypočítaná zo súradníc a dk je dĺžka určená kontrolným meraním. Presnosť sa považuje za vyhovujúcu, ak platí, že |Δd|=< 2ud a pritom pre 60 % posudzovaných odchýlok platí, že |Δd|=< ud.
(9) Pri overovaní podľa odseku 5 písm. b) sa pre výber bodov vypočítajú rozdiely súradníc Δx = xm – xk, Δy = ym – yk, kde xm, ym sú prvotne určené súradnice podrobného bodu a xk, yk sú súradnice podrobného bodu z kontrolného merania. Presnosť sa testuje pomocou výberovej strednej súradnicovej chyby sxy vypočítanej ako kvadratický priemer stredných chýb súradníc sxy, sxy, ktoré sa určia vo výbere v rozsahu N bodov zo vzťahov .
Presnosť určenia sa považuje za vyhovujúcu, ak
a) polohová odchýlka Δp vypočítaná zo vzťahu vyhovuje kritériu Δp = 0,14 m a
b) výberová stredná súradnicová chyba sxy vypočítaná zo vzťahu vyhovuje kritériu sxy =< 0,09 m pre výber v rozsahu od 100 do 300 bodov alebo sxy =< 0,08 m pre výber väčší než 300 bodov.
(10) Pri overovaní podľa odseku 5 písm. c) sa vypočítajú rozdiely výšok ΔH=Hm–Hk, kde Hm je prvotne určená výška podrobného bodu a Hm je výška podrobného bodu z kontrolného merania. Presnosť určenia výšok sa považuje za vyhovujúcu, ak
a) |ΔH|= 0,20 m a
b) výberová stredná výšková chyba sH vypočítaná zo vzťahu , kde N je počet bodov výberu, vyhovuje kritériu sH =< 0,08 m pre výber v rozsahu od 80 do 500 bodov alebo sH =< 0,07 m pre výber väčší než 500 bodov.

______
13) STN 01 0215 Štatistická kontrola kvality. Termíny a definície.

Poskytovanie údajov katastra

§ 60

(1) Výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií, kópia z pozemkovej knihy, ako aj identifikácia parciel(ďalej len „výpis alebo kópia“) obsahuje dátum vyhotovenia, odtlačok úradnej pečiatky správy katastra so štátnym znakom Slovenskej republiky, meno, priezvisko a podpis zamestnanca katastrálneho úradu, ktorý výpis alebo kópiu vyhotovil, kolok alebo doložku o úhrade správneho poplatku iným spôsobom alebo doložku o oslobodení od správneho poplatku.
(2) Žiadosť o výpis alebo kópiu možno podať v ústnej, papierovej alebo elektronickej podobe. Žiadosť v elektronickej podobe sa podáva formou vyplnenia položiek elektronického tlačiva na webovom sídle úradu.
(3) V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
(4) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť aj s obsahom predchádzajúcich zápisov ako kópiu originálu listu vlastníctva.
(5) Ak žiadateľ o vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva výslovne neuvedie, že chce výpis iba z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa mu úplný výpis.
(6) Ak technické podmienky neumožňujú správe katastra vydať výpis alebo kópiu katastrálneho operátu spravovaného inou správou katastra, odstúpi žiadosť na vybavenie príslušnej správe katastra.

§ 61

(1) Údaje informatívneho charakteru, ktoré poskytu je právnická osoba zriadená úradom 14) za odplatu, sa poskytujú vo forme tlačových výstupov a kópií z katastrálneho operátu v elektronickej alebo papierovej podobe podľa stavu spracovania údajov katastra. Tlačový výstup a kópia z katastrálneho operátu sú označené dátumom, ku ktorému je zobrazený stav katastrálneho operátu aktualizovaný, odtlačkom pečiatky, menom, priezviskom a podpisom zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom.
(2) Vybrané súbory geodetických informácií a vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti obsahujúce údaje o nehnuteľnostiach a právnych vzťahoch k nim sa poskytnú na základe písomnej zmluvy.
______
14) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

§ 62

Pri vyhotovovaní výpisov alebo kópií z katastrálneho operátu nesmie dôjsť k jeho znehodnoteniu.

§ 63

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(katastrálnyzákon) v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra slovenskej republiky č. 72/1997, vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 533/2001 a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 647/2004.

§ 64

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Štefan Moyzes v. r.

Príloha č. 1

KÓD DRUHU POZEMKU
Kód | Druh pozemku
2 | orná pôda
3 | chmeľnica
4 | vinica
5 | záhrada
6 | ovocný sad
7 | trvalý trávnatý porast
10 | lesný pozemok
11 | vodná plocha
13 | zastavaná plocha a nádvorie
14 | ostatná plocha

Príloha č. 2

KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
Kód | Spôsob využívania pozemku
1 | Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný
pre rastlinnú výrobu
2 | Pozemok vysadený chmeľom alebo pozemok vhodný na pestovanie chmeľu, na ktorom bol chmeľ
dočasne odstránený
3 | Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič
dočasne odstránený
4 | Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje
zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
5 | Pozemok v rámci záhradného centra, na ktorom sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň alebo
pozemok dočasne využívaný na výrobu trávnikových kobercov, vianočných stromčekov a inej okrasnej
zelene
6 | Pozemok súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom
mieste, jedným alebo viacerými druhmi
7 | Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý
trávny porast
8 | Na pozemku je postavený skleník, japan, parenisko a iné
9 | Na pozemku je škôlka pre chmeľové sadivo, viničová škôlka, škôlka pre ovocné, alebo okrasné dreviny,
lesná škôlka alebo semenný sad a iné
10 | Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení
a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia
11 | Vodný tok (prirodzený – rieka, potok; umelý – kanál, náhon a iné)
12 | Vodná plocha (jazero, umelá vodná nádrž, odkryté podzemné vody – štrkovisko, bagrovisko a iné)
13 | Rybník – umelá vodná nádrž určená na chov rýb vrátane stavieb
14 | Močiar
15 | Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
16 | Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
17 | Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
18 | Pozemok, na ktorom je dvor
19 | Pozemok, na ktorom je spoločný dvor
20 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti
21 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti
22 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
23 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – vzletová, pristávacia a rolovacia dráha letiska
a jej súčasti
24 | Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – prístav, plavebný kanál a komora, priehrada
a iná ochranná hrádza, závlahová a melioračná sústava a jej súčasti
25 | Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
26 | Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba
27 | Pozemok, na ktorom je zrúcanina
28 | Pozemok, na ktorom je postavený vstupný portál do podzemnej stavby alebo pivnice
29 | Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný
pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie
30 | Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
31 | Pozemok, na ktorom je botanická a zoologická záhrada, skanzen, amfiteáter, pamätník a iné
32 | Pozemok, na ktorom je cintorín alebo urnový háj
33 | Pozemok, ktorý slúži na ťažbu nerastov a surovín
34 | Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému
hospodárstvu
35 | Pozemok, na ktorom je skládka odpadu
36 | Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov
37 | Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
38 | Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu na účely obnovy lesa alebo po vykonaní
náhodnej ťažby
99 | Pozemok využívaný podľa druhu pozemku

Príloha č. 3

KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód | Druh chránenej nehnuteľnosti
101 | Chránená krajinná oblasť
102 | Národný park
103 | Chránený areál
104 | Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105 | Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106 | Chránený krajinný prvok
107 | Ochranné pásmo chráneného územia
108 | Chránené vtáčie územie
109 | Chránený strom a jeho ochranné pásmo
110 | Územie európskeho významu
201 | Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
202 | Pamiatková rezervácia
203 | Pamiatková zóna
204 | Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
205 | Lokalita svetového dedičstva UNESCO
301 | Kúpeľné územie
302 | Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
303 | Ochranné pásmo kúpeľného územia
304 | Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody (I. – III. stupeň)
401 | Chránené ložiskové územie
501 | Chránená vodohospodárska oblasť
502 | Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. – III. stupeň)
503 | Ochranné pásmo vodnej stavby
601 | Chránená značka geodetického bodu
602 | Ochranné pásmo geodetického bodu
701 | Ochranné pásmo letiska a leteckých pozemných zariadení
801 | Iná ochrana

Príloha č. 4

KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód | Právny vzťah
1 | Oprávnená držba k pozemku
2 | Nájom k pozemku
3 | Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4 | Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
5 | Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
7 | Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
9 | Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Príloha č. 5

KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
Kód | Umiestnenie pozemku
1 | Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2 | Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Príloha č. 6

KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód | Spoločná nehnuteľnosť
1 | | Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2 | | Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou

Príloha č. 7

KÓD DRUHU STAVBY
Kód | Druh stavby
1 | Priemyselná budova
2 | Poľnohospodárska budova
3 | Budova železníc a dráh
4 | Budova pre správu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
5 | Budova letísk
6 | Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne vysielanie a iné)
7 | Samostatne stojaca garáž
8 | Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
9 | Bytový dom
10 | Rodinný dom
11 | Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
12 | Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
13 | Budova ubytovacieho zariadenia
14 | Budova obchodu a služieb
15 | Administratívna budova
16 | Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)
17 | Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
18 | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu
alebo čistiarne odpadových vôd a iné)
19 | Budova pre šport a na rekreačné účely
20 | Iná budova
21 | Rozostavaná budova
22 | Polyfunkčná budova
23 | Inžinierska stavba

Príloha č. 8

KÓD UMIESTNENIA STAVBY
Kód | Umiestnenie stavby
1 | Stavba postavená na zemskom povrchu
2 | Podzemná stavba
3 | Nadzemná stavba

Príloha č. 9

KÓD DRUHU PRIESTORU
Kód | Druh priestoru
1 | Byt
2 | Nebytový priestor
3 | Rozostavaný byt
4 | Rozostavaný nebytový priestor

Príloha č. 10

KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód | Druh nebytového priestoru
1 | Zariadenie obchodu
2 | Garáž
3 | Zariadenie verejnej správy a administratívy
4 | Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5 | Zariadenie školské a výchovné
6 | Zariadenie kultúrne a osvetové
7 | Zariadenie stravovacie
8 | Skladový priestor
9 | Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10 | Telovýchovné a športové zariadenie
11 | Ateliér
12 | Iný nebytový priestor

Príloha č. 11

KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód | Účastník právneho vzťahu
1 | Vlastník
2 | Správca
3 | Nájomca
4 | Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti