I 74.20.73.14.00 Inštrukcia na prácu v tiažových bodových poliach

Sponzorované odkazy:

Úplné znenie inštrukcie I 74.20.73.14.00, Inštrukcie na prácu v tiažových bodových poliach, schválená 21.6.1982 v Bratislave, 3-2170/1982

Obsah

Úvodné ustanovenia
Gravimetrické systémy
Práce v tiažových bodových poliach
Predmety dokumentácie
Údržba, obnova a ochrana tiažových bodových polí
Záverečné ustanovenia


Slovenský úrad geodézie a kartografie vydáva túto inštrukciu:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1

(1) Táto inštrukcia upravuje vykonávanie meračských a výpočtových prác v tiažových bodových poliach.

(2) Tiažové bodové polia sa rozdeľujú na:
a) základné tiažové bodové pole,
b) podrobné tiažové bodové pole.

(3) Základné tiažové bodové pole obsahuje body Československej gravimetrickej siete, ktorú tvorí:
a) sieť oporných gravimetrických bodov vrátane oporných bodov Jednotnej gravimetrickej siete socialistických štátov zriadených na území ČSSR, gravimetrických základní a bodov na sledovanie neslapových zmien tiažového poľa Zeme,
b) gravimetrická sieť I. rádu,
c) gravimetrická sieť II. rádu.

(4) Podrobné tiažové bodové pole obsahuje body plošných gravimetrických sietí.
(5) Názvoslovie použité v tejto inštrukcii stanovujú technické normy1) 2).

§2

(1) Základné tiažové bodové pole budujú, udržiavajú, obnovujú s dokumentujú organizácie na to zriadené Slovenským úradom geodézie a kartografie (ďalej len „úrad“)3), pre potreby obrany štátu tiež Federálne ministerstvo národnej obrany a jemu podriadené orgány a organizácie4) .

(2) Podrobné tiažové bodové pole budujú organizácie na to zriadené úradom alebo Federálnym ministerstvom národnej obrany a organizácie Slovenského geologického úradu, prípadne aj iné oprávnené orgány a organizácie5).
______
1) ČSN 73 0401 Názvosloví geodetických základů.
2) ČSN 73 0415 Geodetické body.
3) § 3 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
4) §§ 6 a 7 zákona č. 46/1971 Zb, § 1 až § 3 vyhlášky č. 81/1973 Zb., o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach.
5) § 17 ods. 3 zákona č. 46/71 Zb.

DRUHÁ ČASŤ
GRAVIMETRICKÉ SYSTÉMY

§3

1) Gravimetrický systém 1971 (S-Gr 1971) je definovaný hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu. Tiažové zrýchlenie je vyjadrené v postupimskom tiažovom systéme, ktorý je opravený o konštantnú hodnotu – 14.10-5m.s-2 (hodnota odporúčaná Medzinárodnou geodetickou a geofyzikálnou úniou v r.1971).
Základný bod postupimského tiažového systému charakterizujú tieto údaje:

φ= 52°22,86’N, λ= 13°04,06’E,
v = 87 m, g = (9,812 74 ± 3.10-5) m.s-2.

(2) Československý gravimetrický systém 1964 (S-Gr 1964) je definovaný východiskovou hodnotou tiažového zrýchlenia československého bodu Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu a rozmerom odvodeným z hlavnej gravimetrickej základne1)

(3) Celoštátne gravimetrické mapy sú vyhotovené v Československom gravimetrickom systéme 1957, ktorý je definovaný východiskovou hodnotou tiažového zrýchlenia kyvadlovej stanice Praha a rozmerom odvodeným z vertikálnej gravimetrickej základne Ještĕd.

§4

(1) Údaje tiažového zrýchlenia vyjadreného v Medzinárodnej sústave jednotiek SI, jednotkou 1 m.s-2, sa uvádzajú na osem desatinných miest. Pre potreby praxe sa tiažové údaje uvádzajú v čiastkových jednotkách μm.s-2 (mikrometer za sekundu na druhú).

(2) Na prechodnú dobu, do 31. decembra 1979, bolo možné používať jednotku gal a čiastkové jednotky miligal a mikrogal6).

(3) Jednotkou na meranie gradientu tiažového zrýchlenia je 1 eötvös (E), definovaný ako zmena zrýchlenia jedného mikrometra za sekundu na druhú na vzdialenosť jedného kilometra,

1 E = 10-9 s-2.

Pre potreby praxe možno používať násobnej jednotky 103 E = 10-6 s-2.
_____
6) Prevodné vzťahy medzi staršími a novými jednotkami tiažového zrýchlenia sú:

1 Gal = 10-2 m.s-2 ,
1 mGal = 10-3 Gal = 10-5 m.s-2 = 10-2 mm.s-2 = 10 μm.s-2 ,
1 μGal = 10-6 Gal = 10-8 m.s-2 = 10-2 μm.s-2 . § 5

TRETIA ČASŤ

PRÁCE V TIAŽOVÝCH BODOVÝCH POLIACH

§5

(1) Na území Slovenskej socialistickej republiky úrad riadi práce na budovaní Československej siete oporných gravimetrických bodov1) v súlade s požiadavkami Jednotnej gravimetrickej siete socialistických štátov.

(2) Požiadavky na hustotu a voľbu umiestnenia bodov základného a podrobného tiažového bodového poľa stanovuje technická norma2) .
(3) Body základného a podrobného tiažového bodového poľa sa stabilizujú podľa požiadaviek stanovených technickou normou2) .

(4) Pre každý stabilizovaný tiažový bod sa vyhotovia tiažové údaje, ktoré obsahujú popisnú časť a miestopis bodu. Poloha bodu sa zobrazí v dokumentačných mapách.

(5) Mimoriadne významným tiažovým bodom sa zriadi chránené územie7).

§6

(1) Overenie konštánt gravimetrov sa vykoná na gravimetrickej základni. Získaná stredná prístrojová oprava nesmie prekročiť hodnotu 0,25 μm.s-2 pre gravimetre typu Sharpe a Worden alebo hodnotu 0,35μm.s-2 pre gravimetre typu GS 12.

(2) Stredná chyba v určení tiažového zrýchlenia na bodoch základného tiažového bodového poľa po vyrovnaní vzhľadom na oporné tiažové body Jednotnej gravimetrickej siete socialistických štátov nesmie prekročiť hodnotu 0,3 μm.s-2 .

(3) Presnosť bodov podrobného tiažového bodového poľa sa riadi účelom, pre ktorý sa tiažové body zriaďujú.

§7

(1) Výsledné hodnoty tiažového zrýchlenia bodov tiažových polí sa určujú najvhodnejším spôsobom, podľa zásad stanovených technickou normou2), so súčasným výpočtom charakteristík presnosti.

(2) O priebehu a výsledkoch gravimetrických prác na tiažových bodových poliach sa vyhotovujú technické správy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PREDMETY DOKUMENTÁCIE

§8

(1) Predmetom dokumentácie sú výsledky meračských a výpočtových prác vykonaných v tiažových bodových poliach.

(2) Výsledky meračských a výpočtových prác sa odovzdávajú do ústrednej dokumentácie8 ).

(3) Tiažové údaje a iné dokumentované výsledky prác v tiažových bodových poliach využívajú oprávnené orgány a organizácie podľa iného predpisu9) .
_____
7) §17 ods. 1 zákona č. 46/1971 Zb.
8 ) §3 zákona č. 46/1971 Zb.
9) § 4 a § 6 vyhlášky č. 81/1973 Zb. 6

PIATA ČASŤ

ÚDRŽBA, OBNOVA A OCHRANA TIAŽOVÝCH BODOVÝCH POLÍ

§9

(1) Použiteľnosť základného tiažového bodového poľa sa zabezpečuje jeho prehliadkou, údržbou a obnovou.
(2) Základné tiažové bodové pole sa udržiava periodicky na celom štátnom území.

(3) V lokalitách, kde došlo vo väčšom rozsahu k jeho zničeniu rozhodne úrad o jeho prípadnej obnove. Pri obnove sa postupuje podľa ustanovení tretej časti tejto inštrukcie.

(4) Tiažové zrýchlenie na nových alebo obnovených bodoch základného tiažového bodového poľa sa určuje gravimetrickým pripájaním na najbližšie body základného tiažového bodového poľa so strednou chybou 0, 2 až 0, 3 μm. s -2.

(5) Práce v základnom tiažovom bodovom poli vykonávané organizáciami úradu schvaľuje úrad. Podrobné tiažové bodové pole sa neudržiava.

(6) Presnosť bodov podrobného tiažového bodového poľa sa riadi účelom, pre ktorý sa podrobné tiažové body zriaďujú2),

§ 10

(1) Pri zriaďovaní, údržbe, obnove a dokumentácii tiažového bodového poľa sa v spolupráci so zúčastnenými orgánmi a organizáciami10) , prípadne s vlastníkmi alebo užívateľmi nehnuteľností, zabezpečuje náležitá ochrana zriadených meračských značiek, signálov a iných zariadení11).

(2) Pracovníci orgánov a organizácií poverení prácami v tiažových bodových poliach sú oprávnení pri výkone prác vstupovať na nehnuteľnosti na základe preukazov vydaných príslušnými orgánmi 12),

ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

(1) Podrobnejšie postupy prác v základnom tiažovom bodovom poli obsahujú metodické návody a technologické postupy, ktoré vydá úrad.

(2) Pracovné postupy na práce v podrobnom tiažovom bodovom poli vydávajú v súlade s touto inštrukciou vykonávajúce organizácie.
(3) Technická kvalita geodetických a kartografických prác (výkonov a výrobkov) sa posudzuje a ich prípadné závady a nepodarky sa odstraňujú podľa osobitných predpisov13). Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri vykonávaní geodetických a kartografických prác upravuje predpis14).
(4) Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. júla 198215).
______
10) § 20 zákona č. 46/1971 Zb.
11) § 17 a § 18 zákona č. 46/1971 Zb.
12) § 15 zákona č. 46/1971 Zb. a § 11 vyhlášky č. 81/1973 Zb.
13) Zásady na zvyšovanie kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov v organizáciách SÚGK č. KÚ-4051/1973 z 10. 12. 1973. Pokyny, ktorými sa stanovujú zásady komplexného systému riadenia kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov v orgánoch a organizáciách rezortu SÚGK č. 4 – 4453/1978 z 24. 11. 1978. Kritéria hodnotenia kvality geodetických a kartografických prác a výrobkov č. 3-5025/1979 z 26. 3. 1980. Pokyny na postup pri odstraňovaní nepodarkov a evidenciu strát z nepodarkov v hospodárskych organizáciách SÚGK č. 2-2407/1980 z 19. 6. 1980. § 274 a § 275 Hospodárskeho zákonníka; vyhláška č. 27/1977 Zb.
14) Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vykonávaní geodetických a kartografických prác č. 3-5600/1979 z 8.7.1980.
15) Dňom 30. 6. 1982 stráca platnosť Smĕrnice pro budování a udržování čs. gravimetrických základů č.j. 35/1971-2 (ev. v částce 3/1971 Ú.v.).


Zoznam smerníc a inštrukcií vydaných ÚGKaK