MN 74.20.73.47.00 Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov

Sponzorované odkazy:

MN 74.20.73.47.00 Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov, úplné znenie smernice na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov – ROEP

Smernica na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov vydaná Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Bratislava, júl 2006.

Spracoval a vydal: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Schválil:

Generálna riaditeľka sekcie pozemkových úprav MP SR Ing. Denisa Anderková (dňa 27. júna 2006 číslo 4650/2006 – 910),

Podpredseda ÚGKK SR Ing. Peter Vojtko (dňa 29. júna 2006 číslo 3442-2006-PP).

Obsah

§ 1 Účel
§ 2
§ 3 Predmet konania
§ 4 Začatie konania
§ 5 Komisia
§ 6 Podklady pre zostavenie registra
§ 7 Špecifické podmienky
§ 8 Určený operát
§ 9 Katastrálny operát
§ 10 Bonitované pôdno-ekologické jednotky
§ 11 Spracovanie grafického súboru KN a jeho prevzatie do katastra
§ 12 Zostavenie registra a poskytovanie údajov z katastra
§ 13 Zostavenie grafickej časti registra
§ 14 Zostavenie písomnej časti registra
§ 15 Zverejnenie registra
§ 16 Obsah a časti registra
§ 17 Podmienky schválenie registra
§ 18 Autorizačné overenie častí registra a jeho schválenie
§ 19 Zápis registra do katastra
§ 20 Všeobecné ustanovenia
§ 21 Účinnosť metodického návodu

Prílohy č. 1 – 10

V nadväznosti na Koncepciu usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike schválenú uznesením vlády SR z 23. novembra 1993 č. 869, Organizačné zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva schválené uznesením vlády SR č. 572 zo 14. júna 1994 a zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydávajú v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 970 zo dňa 7. decembra 2005 (ďalej len „uznesenie“) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) tento Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „návod“).

§ 1

Účel

(1) Účelom návodu je zabezpečenie jednotného a úplného spracovania a zostavenia registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“), a tým dosiahnutie jeho schválenia rozhodnutím správneho orgánu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „konanie“) podľa zákona1) v tých katastrálnych územiach (ďalej len „k.ú.“), ktoré boli pre tento postup odsúhlasené uznesením.

(2) Zostavenie registra zabezpečí v zmysle § 3 ods. 2 zákona správny orgán – správa katastra (ďalej len „SK“) alebo obvodný pozemkový úrad (ďalej len „OPÚ“).

§ 2

(1) Schválený register je podľa § 7 ods. 5 zákona verejnou listinou a je jedným z podkladov na zápis právnych vzťahov a ďalších údajov k pôvodným nehnuteľnostiam a k ostatným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľnosti (ďalej len „kataster“).

(2) Pod pojmom „register“ sa rozumie návrh registra obnovenej evidencie pozemkov v zmysle znenia § 1 ods. 1 , § 6 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona alebo register obnovenej evidencie pozemkov, ak správny orgán register schválil v zmysle § 7 ods. 3 zákona.

§ 3

Predmet konania

(1) Predmetom konania sú pozemky (§ 1 zákona), ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) v katastri, ak v tomto návode nie je uvedené inak.

(2) Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré sú vpísané v katastri na LV, ak:

a) ide o prípady uvedené v § 11, 11a a 12 zákona,

b) je vlastnícke právo na LV evidované len v časti – nie k celému pozemku (nie k 1/1),

c) ide o pozemky bez geometrického a polohového určenia alebo bez výmery alebo došlo k zmene určeného operátu (ďalej len „UO“) alebo neboli prečíslované parcely na LV po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním,

d) pozemky nie sú uvedené v majetkovej podstate LV, tzv. hluché LV, príp. polohluché LV.

(3) Predmetom konania nie sú pozemky, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch.

_____

1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

§ 4

Začatie konania

(1) Na konanie sa vzťahujú aj právne predpisy uvedené v § 5, ods. 1 zákona.

(2) Konanie pre zostavenie registra sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu v obci prípadne v jej časti podľa príslušného k. ú. (§ 5 ods. 2 až 7 zákona).

(3) V oznámení sa okrem iného uverejní aj UO (§ 5 ods. 6 zákona) a ostatný katastrálny operát (§ 8 ods. 1 tohto návodu). Uverejnenie operátov sa vykoná názvom operátu, prehľadnou mapou spravidla v mierke 1:10 000 ako aj uvedením miesta, kde je možné do predmetných operátov

nahliadnuť. (Vzor oznámenia správneho orgánu o začatí konania je v prílohe č. 9).

§ 5

Komisia

(1) Správny orgán zriadi podľa § 4 zákona pre každú obec komisiu na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len „komisia“).

(2) Komisia v svojej činnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi a účastníkmi konania v k.ú. pri príprave a organizačnom zabezpečení zostavenia registra.

(3) Ak obec tvorí viac k. ú., môžu sa členovia komisie (okrem členov komisie určených zo zákona) určiť podľa návrhu obce z vlastníkov a nájomcov pozemkov, prípadne držiteľov pozemkov pre každé k.ú. osobitne. Ak obec (mesto) je delené na viac miestnych (mestských) častí, postupuje sa primerane.

(4) Zasadnutia komisie podľa potreby pripravuje, zvoláva a vedie predseda komisie (ďalej len „predseda“). Program rokovania komisie určuje predseda, na návrh členov komisie a zhotoviteľa môže byť program doplnený.

(5) Zasadnutie komisie spravidla zvoláva jej predseda písomne s uvedením predmetu rokovania. Rovnako písomne môže byť pozvaný ten, ktorého vec (námietky, pripomienky, návrhy, svedectvo a pod.) bude predmetom rokovania, ak je to nevyhnutné.

(6) Predseda alebo ním poverený člen je povinný zvolať zasadnutie komisie ak o to požiadajú aspoň 3 členovia komisie. Zasadnutie komisie riadi predseda, v jeho neprítomnosti člen komisie poverený predsedom.

(7) Na každom zasadnutí komisie sa prítomnosť zisťuje prezenčnou listinou podpísanou prítomnými, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia.

(8) Komisia sa uznáša za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V opačnom prípade sa zasadnutie komisie môže konať len ako informatívne.

(9) O návrhoch, pripomienkach atď. komisia rokuje v súlade so súvisiacimi platnými právnymi predpismi. Vo veciach záväzného charakteru sa stanovisko prijíma hlasovaním. Hlasovaním je vec prijatá, ak za ňu hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. V prípade rovnosti hlasov sa do zápisu uvedie vec, o ktorej sa hlasovalo aj s výsledkom hlasovania a správny orgán sa o tejto skutočnosti upovedomí v zápisnici. Na žiadosť toho, kto chce byť výslovne uvedený v zápisnici, že hlasoval inak, sa tam uvedie.

(10) Prerokovanie určitej veci alebo zasadnutie odročuje predseda.

(11) Zo zasadnutia komisie sa musí vyhotoviť zápisnica.

(12) Záväzné pravidlá pre rokovanie komisie stanovuje rokovací poriadok, ktorý komisia schváli na svojom prvom zasadnutí (§ 4 ods. 4 zákona). „Vzorový rokovací poriadok komisie pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim“ je v prílohe č. 10.

(13) Zhotoviteľ sa prizve na všetky zasadnutia komisie, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, § 11a a § 12 zákona, pričom komisii predloží všetky podklady, z ktorých zostavoval register. Na zasadania, ktoré neovplyvnia zmenu údajov registra zhotoviteľ

nemusí byť prizvaný.

(14) Činnosť komisie organizačne a materiálne zabezpečuje obec (§ 4 ods. 5 zákona).

(15) Komisia zaniká uplynutím troch rokov od zápisu údajov registra podľa § 7 ods. 5 zákona do katastra nehnuteľností (§ 4 ods. 6 zákona).

§ 6

Podklady pre zostavenie registra

(1) Pri využívaní podkladov z operátu katastra a z operátu pozemkového katastra sa postupuje primerane podľa pokynov2), ktorými sa upravuje činnosť orgánov štátnej správy úradu a ministerstva na vykonávanie pozemkových úprav podľa osobitného predpisu3).

(2) Primerane sa využijú aj osobitné predpisy4), 5), 6), 7), 8). Rozsah využitia týchto predpisov s uvedením všetkých dôležitých skutočností, najmä s prihliadnutím na dodržanie technických podmienok a požadovanej presnosti sa uvedú v súhrnnej správe.

(3) Podklady potrebné na zostavenie registra zabezpečuje a zhromažďuje komisia (§ 4 ods. 2 písm. b) zákona), hlavne na rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11, 11a a 12 zákona.

(4) Ostatné podklady najmä archiválie na zostavenie registra komisia zabezpečuje v súčinnosti so zhotoviteľom registra. SK pre zhotoviteľa vydá splnomocnenie alebo žiadosť štátnemu archívu zašle. Súčasťou súhrnnej správy sú aj kópie požiadaviek uplatnené voči archívom (príloha č.7) a ich odpovede.

(5) Podklady potrebné na zostavenie registra poskytne SK zhotoviteľovi registra z operátov určených na zostavenie registra, ak sa preukáže zmluvou o dielo. Získané podklady nesmie zhotoviteľ použiť na iný účel, resp. poskytnúť ich tretej osobe, ak tento návod neustanovuje inak.

(6) Podkladmi na zostavenie registra sú aj údaje poskytnuté nájomcami pozemkov, správcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, pozemkovými spoločenstvami, z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedi svedkov a iných dôkazov získaných pri prešetrovaní v obci (§ 6 zákona).

(7) SK poskytne zhotoviteľovi rastrové súbory, prípadne vektorizované súbory stavu KN a UO. Ak ich nemá k dispozícii, vyžiada ich z centrálnej dokumentácie Geodetického a kartografického ústavu. Transformáciu rastrového obrazu do S-JTSK vykonáva výlučne rezortné skenovacie

pracovisko5).

(8) Zásady pri zisťovaní vlastníctva a podstatné časti preukazovania vlastníctva na účely konania podľa prvej časti zákona sú uvedené v prílohe č. 7.

(9) Správny orgán, ktorý register schválil rozhodnutím, uloží všetky podklady a doklady získané k spracovaniu registra do svojej dokumentácie a nakladá s nimi podľa príslušného skartačného poriadku.

(10) SK pred spracovaním registra určí podľa existujúcich podkladov kód kvality pre grafický súbor KN a UO (§ 11 a § 13 návodu).

_____

2) Pokyn ÚGKK SR č. NP-905/1993 a MP SR č. 3924/93-430 zo dňa 1. VI. 1993, v znení Dodatku č. 1/96.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

4) Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností S 74.20.73.40.00.

5) Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností číslo P-1588/2002.

6) Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu MN 74.20.73.46.10.

7) MN na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy 984 210 MN-1/95.

8 ) Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území MN 74.20.73.46.20.

§ 7

Špecifické podmienky

(1) Ak je správnym orgánom OPÚ, prerokuje so SK za účasti zástupcu komisie a zhotoviteľa špecifické podmienky. Pri prerokovaní špecifických podmienok pre konkrétne k. ú. sa vždy vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedú stanovené a dohodnuté skutočnosti:

– UO (prípadne jeho zmena),

– pomocné číselné kódy pre pôvodné k. ú., alebo ich časti,

– zásady číslovania parciel,

– využitie existujúcich vektorových podkladov,

– zrovnávacie zostavenie pri zmene UO,

– iné dohodnuté skutočnosti.

Zápisnica je základom pre zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.

(2) Ak je správnym orgánom SK, postupuje sa obdobne za účasti zástupcu komisie a zhotoviteľa.

(3) Ak v danom k. ú. bola vykonaná obnova katastrálneho operátu novým mapovaním, zhotoviteľ vykoná prešetrenie záznamu na ďalšie konanie9), ktorý mu poskytne SK (neprečíslované parcely na LV). Vlastnícke vzťahy k parcelám zo záznamu na ďalšie konanie zapracuje do návrhu

registra podľa platných verejných listín do registra E. Technické riešenie zápisu (prečíslovanie, prípadne pridelenie pomocného číselného kódu k. ú.) určí príslušná SK.

§ 8

Určený operát

(1) UO je najvhodnejší doterajší operát alebo operáty, v ktorom sú evidované a zobrazené pôvodné nehnuteľnosti (pozemky). UO môže mať viacej častí, v ktorých sa čísla parciel nesmú opakovať. V prípade, že UO bol podľa § 1 ods. 3 zákona a v súlade s osobitným predpisom10) nesprávne určený, SK určí pred začiatkom prác pre zostavenie registra iný operát (alebo časť operátu) ako UO a toto uvedie aj do špecifických podmienok. SK zabezpečí nadväznosť na zapísané pôvodné pozemky v registri E v zmysle tohto návodu. Operátom na konanie je aj iný katastrálny operát11). V § 43 ods.8 Smerníc na obnovu katastrálneho operátu S 74.20.73.45.00.

k.ú. so zjednoteným operátom pozemkového katastra s operátom pozemkovej knihy, kde sa dá identifikácia parciel pozemkovoknižného stavu so stavom pozemkového katastra vykonať bez vážnejších problémov a kde operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej knihy, ale údaje v nich možno identifikovať, je UO spravidla operát pozemkového katastra.

(2) UO obsahuje písomnú časť a grafickú (mapovú) časť.

(3) Ak je k dispozícii meračský operát ako mapa UO, potom sa tento operát použije ako podklad pre grafickú časť registra. Do mapy UO zhotoviteľ zakreslí prípadné zmeny, ktoré nastali po vyhotovení tejto mapy, červenou plnou čiarou, na základe technických podkladov, resp. po prešetrení vlastníckych hraníc v teréne a prípadne zmeraní týchto hraníc, alebo po prešetrení vlastníckych hraníc v teréne a ich zobrazení na základe dostupných podkladov. Do grafickej časti UO vo vektorovom tvare sa tieto zmeny zobrazia vždy (§ 13, ods. (3) návodu).

(4) Po dohode so SK možno postupovať i tak, že vlastnícke vzťahy sa pri identifikácii viacerých parciel právneho stavu (napr. parcely pozemkovoknižného operátu) na jednu parcelu UO, pričom každá parcela právneho stavu má iný právny vzťah (iné číslo pozemkovoknižnej vložky,

zápisnice, protokolu atď.), uvedú vo forme spoluvlastníctva. Takto sa môže postupovať, ak v mape UO nie sú pôvodné pozemky zobrazené (v pozemkovoknižnej mape sú parcely spravidla uvedené vo forme intervalu parcelných čísel od parcelného čísla po parcelné číslo), nie sú k dispozícii ani iné technické podklady na ich zobrazenie, hranice pozemkov nie sú zreteľné v teréne a vlastníci alebo iné oprávnené osoby ich nevedia v teréne označiť.

(5) Ak mapa UO nie je tvorená na matematickom základe (krokárske mapy, náčrty bez mierok a pod.), zvolí sa pre zobrazenie pôvodných nehnuteľností na podklade mapy UO (prípadne iných podkladov, napr. geometrických plánov) existujúca technická mapa, a to katastrálna mapa. Ak sú k dispozícii letecké snímky v podobe náhradných máp a tieto zobrazujú pôvodné nehnuteľnosti, po prešetrení sa môžu použiť ako podklady, čo sa uvedie v špecifických podmienkach.

(6) SK rozhodne o vektorovom spracovaní grafickej časti UO aj za hranicu katastrálneho územia (celých pôvodných parciel, ktoré sú hranicou k.ú. rozdelené), ak je predpoklad využitia vektorových podkladov pre susedné k.ú. Delenie pôvodných nehnuteľností hranicou katastrálneho

územia sa vykoná vždy. Predmetom kontroly a zápisu do katastra budú len parcely platného k.ú.

(7) Ak hranica k.ú. delí pôvodné nehnuteľnosti, vyhotoví sa na rozdelenie pôvodných nehnuteľností záznam podrobného merania zmien v analógovej forme na podklade kartometrického odmerania na príslušnom mapovom podklade (príloha č. 8). Súčasťou záznamu je očíslovanie parciel

novými parcelnými číslami. Zoznam súradníc novourčených bodov sa nevyhotovuje. Výpočet výmer sa vykoná, spôsob výpočtu výmer nových parciel sa neuvádza. V zázname sa neuvádzajú údaje o doterajších vlastníkoch. Záznam sa uloží v dokumentácii k dotknutým k.ú. a bude jedným z podkladov na zostavenie registra pre predmetné aj pre susedné k. ú. Podrobnosti o spracovaných a odovzdaných podkladoch pre susedné k.ú. sa stanovia v špecifických podmienkach.

(8) Vzniknuté časti pôvodných pozemkov, ktoré delí hranica k.ú. sa očíslujú podlomením kmeňového parcelného čísla z UO, a ak už pôvodné kmeňové parcelné číslo obsahuje podlomenie, použijú sa ďalšie podlomenia nad prvú voľnú stovku (napr.1998/101, 1998/201). Tento postup

číslovania sa aplikuje aj v ostatných prípadoch delenie pôvodnej nehnuteľnosti v rámci registra.

(9) Ak pôvodné k.ú. boli v katastri zlúčené alebo boli zmenené ich hranice, alebo k parcelám zapísaným v registri na LV registra E, u ktorých bol zmenený UO a u neprečíslovaných parciel, SK určí pomocné kódy pre pôvodné k.ú., alebo ich časti, prípadne rozhodne o prečíslovaní parciel v rámci jedného k.ú. podľa operátu katastra s vyhotovením zrovnávacieho zostavenia parciel. Ak sa SK rozhodne pre systém prečíslovania parciel v pôvodných k.ú., potom doteraz zapísané parcely v súbore popisných informácií katastra (v registri E), prečísluje SK ešte pred vpisom ostatných pôvodných nehnuteľností do LV (§ 57 katastrálneho zákona11).

(10) Pomocný číselný kód pre pôvodné k.ú. sa v písomnej časti registra (§ 16 tohto návodu) uvedie ako číslo pred číslo parcely UO oddelené pomlčkou (napr. 1-152/2). V grafickom súbore UO bude číslovanie parciel vykonané rovnako ako v písomnej časti registra.

(11) Ak SK zmení pôvodne vybraný UO stanovený podľa osobitného predpisu10) na iný pri prerokovaní špecifických podmienok a podľa pôvodného UO už boli parcely zapísané do katastra, zhotoviteľ registra v priebehu spracovania registra vykoná identifikáciu na terajší UO v celom rozsahu

pôvodných parciel, teda aj tých, ktoré už boli v registri E zapísané na podklade pôvodného UO. SK parcelám zapísaným v registri E na LV podľa pôvodného UO pridelí pomocný číselný kód k.ú. a na LV uvedie do časti „iný údaj“ text : „Operát ….. stanovený ako UO bol dňa ….. zmenený na operát …. Pozemky budú predmetom konania podľa zákona 180/1995 Z.z.“.

SK bude v katastri vykonávať zmeny podľa pôvodného UO aj počas spracovania registra. Po zápise schváleného registra budú parcely zapísané v registri E podľa pôvodného UO (teda s prideleným číselným kódom k.ú.) zrušené vrátane „iného údaju“.

(12) Ak sa zistí duplicita v evidovaných vlastníckych vzťahoch vpísaných v registri E a registri C na neúplnom LV (pozemky v ňom evidované sú predmetom konania) vyznačí sa kód duplicitného vlastníctva. Zistené duplicity zhotoviteľ odovzdá vo forme zoznamu SK.

(13) Pri zmene UO sa vykoná identifikácia parciel pôvodného UO na parcely terajšieho UO (pozri bod 2, 11, 22 prílohy č. 5 návodu). Pre porovnanie parciel UO, ktoré boli už vpísané do LV sa vyhotovuje „Zrovnávacie zostavenie pri zmene UO“ (príloha č. 6b). V písomnej časti registra sa uvedú aj čísla LV založené na pôvodný UO, v ktorých budú pôvodné parcely prečíslované podľa vyššie uvedeného na zmenený UO.

_____

10) Metodický návod na evidovanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností číslo 3-507/1991 zo dňa 4.

marca 1991.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 9

Katastrálny operát

(1) Ak katastrálna mapa nie je vo vektorovom tvare, zhotoviteľ spracuje grafický súbor KN. Podľa kvality katastrálneho operátu a existujúcich podkladov slúži grafický súbor KN na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy číselnej (ďalej len „VKMč“) alebo vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej (ďalej len „VKMn“).

(2) SK stanoví záväzné podklady pre číselné určenie hranice k.ú.

(3) Ak v jednom k.ú. existujú katastrálne mapy rôznej kvality (napr. v časti k.ú. je THM v mierke 1:2000, v časti mapa v stereografickom zobrazení v mierke 1:2880), spracujú sa samostatné grafické súbory.

§ 10

Bonitované pôdno-ekologické jednotky

(1) V nadväznosti na § 79 ods. 1 katastrálneho zákona) sa budú v registri evidovať aj kódy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“), a to v grafickej časti registra.

(2) Podklady BPEJ sa preberú od orgánov patriacich do pôsobnosti ministerstva, a to od Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „VÚPOP“) a jeho pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove. Postup preberania je tento:

a) VÚPOP poskytne zápisnične spracovateľom registrov podľa zákona autorizovaný originál posledného stavu máp BPEJ v takom počte listov ŠMO-5, aby pokrývali celé spracovávané k.ú. Spracovatelia vrátia najneskôr do 30 dní VÚPOP poskytnuté autorizované originály spolu s grafickým súborom BPEJ vo formáte VGI.

b) VÚPOP vykoná na vektorizovaných mapách prípadnú aktualizáciu a potrebné korektúry a odovzdá ich späť spracovateľovi registra vo vzájomne dohodnutom termíne, najneskôr však 8 týždňov pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia.

c) Pri vektorizácii a prípadnej úprave hraníc BPEJ je potrebné postupovať podľa pokynu12) a podľa dohody13).

(3) Grafický súbor hraníc areálov BPEJ je definovaný v prílohe č. 4.

§ 11

Spracovanie grafického súboru KN a jeho prevzatie do katastra

(1) Grafický súbor KN obsahuje zobrazenie stavu katastrálnej mapy. Pri jeho tvorbe sa postupuje v zmysle osobitných predpisov) ,) v rozsahu podľa prílohy č. 4.

(2) Ak hranica katastrálneho územia alebo úseky hraníc už boli číselne určené, preberú sa do vektorizovaného súboru z podkladov poskytnutých príslušnou SK.

(3) Vykoná sa doplňovanie chýbajúcich hraníc alebo zmenených hraníc na aktuálny stav.

(4) Ak bude grafický súbor KN slúžiť na vytvorenie VKMč, zmeny sa dopracujú priamo z odovzdaných vektorových geodetických podkladov (VGP). Ak VGP ešte nebol spracovaný, vyhotoví ho zhotoviteľ registra z meraných číselných údajov.

(5) Ak bude grafický súbor KN slúžiť na vytvorenie VKMn:

a) zmeny sa doplnia z rastra aktuálnej mapy alebo GP6).

b) ak línie výslednej číselne určenej hranice katastrálneho územia pri súčasnom zobrazení transformovaného rastrového súboru máp katastra vykazujú nesúlad, postupuje sa pri vektorizácii podľa § 17 osobitného predpisu6).

c) pri vektorizácii parciel sa vyrovnajú styky mapových listov v rozsahu trojnásobku grafickej presnosti príslušnej mapy (toto sa nepovažuje za chybu v katastrálnom alebo ostatnom použitom operáte). V ostatných prípadoch chybný styk medzi mapovými listami sa považuje za chybu v

katastri a musí sa odstrániť v zmysle platných predpisov.

(6) Hranica katastrálneho územia (obsah vrstvy KATUZ) je spoločná pre grafický súbor KN aj pre grafické súbory UO. Ak je hranica pôvodného katastrálneho územia odlišná od hranice „platnej“, musí „platná“ hranica prechádzať po hranici parciel v grafickom súbore UO. Hranica pôvodného k.ú. sa vo vrstve KATUZ neeviduje. Body grafického súboru UO ležiace na hranici k.ú. budú ležať na existujúcich spojniciach hranice k.ú. z vrstvy KATUZ, ale nedopĺňajú sa do nej.

(7) Súčasťou postupu tvorby grafického súboru KN je kontrola jeho úplnosti a výpočet výmer (príloha č. 4). Nesúlady údajov grafického súboru KN (výmery, parcelné čísla, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce) oproti popisným údajom registra C preverí zhotoviteľ.

Pretrvávajúce nesúlady s popisnými údajmi (okrem nesúladov vo výmerách, ktoré vyplývajú z nesprávnej vektorizácie rastrových podkladov) musia byť dokumentované v protokoloch, ktoré prostredníctvom správneho orgánu zhotoviteľ odovzdá SK. SK prednostne a bezodkladne zabezpečí

odstránenie nesúladov parcelných čísel, druhov pozemkov a príslušnosť parciel k zastavanému územiu obce s popisnými údajmi nadväzujúce na podklady vydané z katastra. Nesúlady vo výmerách sa vyznačia v protokole porovnania výmer. V protokole sa uvedie popis chyby, prípadne sa priloží technický podklad. Opravu zabezpečí SK.

(8) SK poskytne zhotoviteľovi pred predpokladaným ukončením tvorby grafického súboru KN na jeho žiadosť súbor parciel registra C (vrátane grafických podkladov ku GP zapísaných v súbore

popisných informácií – ďalej len „SPI“), ktorý bude záväzný pri automatizovanej kontrole súladu SPI a súboru geodetických informácií – ďalej len „SGI“.

(9) V prípade, že sú pri kontrole predloženého grafického súboru KN zistené nesúlady s popisnými údajmi, SK za účasti zhotoviteľa vykoná do 15 dní od predloženia grafického súboru KN na kontrolu porovnanie zistených a dokumentovaných nesúladov a z porovnania vyhotoví protokol.

Pokiaľ je zabezpečený:

a) súlad parcelných čísel s popisnými údajmi,

b) súlad druhov pozemkov,

c) súlad príslušnosti parciel k zastavanému územiu obce, alebo porovnanie obsahuje len zhotoviteľom preverené a dokumentované nesúlady, ktorých opravu SK nevykonala, grafický súbor KN príslušná SK preberie.

(10) Grafický súbor KN odovzdá zhotoviteľ SK, ktorá do 30 dní zabezpečí splnenie podmienok jeho prevzatia do SGI katastra), resp. do 60 dní zabezpečí vyhlásenie platnosti. Nesúlad vo výmerách parciel, ako aj oprava prípadných chýb v katastrálnom operáte nie sú prekážkou vyhlásenia platnosti VKMč resp. prevzatia VKMn do katastra a zostaveniu registra. Chyby vo výmerách, ktoré do dátumu prevzatia do katastra nebudú odstránené, zostanú vyznačené v protokole porovnania výmer parciel a budú odstraňované postupne. Ďalšiu aktualizáciu VKMč, resp. VKMn zabezpečuje SK.

(11) V ďalšom konaní SK poskytuje zhotoviteľovi registra VKMč resp. VKMn ako východiskový podklad pre zostavenie registra.

_____

12) Pokyn MP SR č. 12/96 – 430″ a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 26.9.1996 číslo NP- 3001/1996 na prevzatie a aktualizáciu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek.

13) Dohoda o preberaní údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách do katastra nehnuteľností a ich aktualizácii ÚGKK SR č. PP-3094/2003 a MP SR č. 109 15/2003-430 zo dňa 10.10. 2003.

§ 12

Zostavenie registra a poskytovanie údajov z katastra

(1) Správny orgán zabezpečí zostavenie registra na základe údajov získaných z dostupných údajov a v nevyhnutných prípadoch aj z údajov získaných zo zamerania v teréne.

(2) Počas zostavovania registra sa pri vydávaní podkladov z SPI a SGI postupuje takto:

a) počas zostavovania registra SK nepozastaví vydávanie dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam ak tieto doklady majú slúžiť na iné účely než na zostavenie registra (napr. dedičské konania),

b) vydávanie údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností (ďalej len „ISKN“) sa vykonáva podľa osobitného predpisu14).

c) po prevzatí grafického súboru KN do SGI katastra poskytuje SK zhotoviteľovi VKMn alebo VKMč zobrazujúcu platný stav katastra vo výmennom formáte.

d) ak sa v priebehu konania zistia skutočnosti, ktoré odôvodňujú podanie návrhu podľa § 11, § 11a a § 12 zákona, komisia poučí podľa konkrétnych podmienok účastníkov konania o možnosti podania návrhu podľa citovaných paragrafov zákona. Technickým podkladom pre podanie

návrhu podľa §11 a §11a zákona, ak je potrebný, je GP spolu s podkladom na aktualizáciu vektorovej mapy.

_____

14) Smernice na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra S 74.20.73.84.00.

§ 13

Zostavenie grafickej časti registra

(1) Pri zostavení grafickej časti registra zhotoviteľ spracuje grafický súbor pôvodného UO (pôvodný stav UO – stav analógovej mapy UO pre archívne účely) a grafický súbor UO, ktorý SK po zápise registra využije na spracovanie VMUO. Ak mapa UO nie je tvorená na matematickom základe, z grafického súboru UO sa VMUO nespracuje.

(2) Pre vektorizáciu máp UO platia nasledujúce postupy:

a) vektorizácia máp UO sa vykoná po číselnom určení hranice katastrálneho územia. Ak hranica katastrálneho územia alebo úseky hraníc už boli číselne určené, preberú sa do vektorizovaného súboru z podkladov poskytnutých príslušnou SK,

b) ak línie výslednej číselne určenej hranice katastrálneho územia pri súčasnom zobrazení transformovaného rastrového súboru máp katastra vykazujú nesúlad, postupuje sa pri vektorizácii podľa § 17 osobitného predpisu6),

c) pri vektorizácii parciel sa vyrovnajú styky mapových listov v rozsahu trojnásobku grafickej presnosti príslušnej mapy (toto sa nepovažuje za chybu v katastrálnom alebo ostatnom použitom operáte). V ostatných prípadoch chybný styk medzi mapovými listami sa považuje za chybu v

katastri a musí sa odstrániť v zmysle platných predpisov.

(3) Pre vytvorenie grafického súboru UO platia nasledovné zásady:

a) Podkladom pre spracovanie grafického súboru UO je grafický súbor pôvodného určeného operátu.

b) Doplnia sa chýbajúce hranice alebo zmenené hranice parciel podľa aktuálneho stavu. Zmeny sa doplnia z rastra aktuálnej mapy alebo GP alebo iných grafických analógových podkladov, napríklad prídelové plány bez matematického základu (§ 20 osobitného predpisu6)). Doplní sa

aj hranica zastavaného územia obce, parcely registra C so založeným LV a parcely vpísané na hluchom, resp. polohluchom LV.

c) Ak hranica zastavaného územia obce podľa platného katastrálneho operátu delí pôvodné nehnuteľnosti, vyhotoví sa na rozdelenie pôvodných nehnuteľností záznam podrobného merania zmien (príloha č. 8). Súčasťou záznamu je očíslovanie parciel novými parcelnými číslami.

Zoznam súradníc novourčených bodov sa nevyhotovuje. Výpočet výmer sa vykoná, spôsob výpočtu výmer nových parciel sa neuvádza. V zázname sa neuvádzajú údaje o doterajších vlastníkoch.

d) Ak sú pôvodné nehnuteľnosti delené vlastníckymi hranicami pozemkov (napr. líniovými stavbami), ktoré sú evidované v registri C a vpísané do LV, vykoná sa ich rozdelenie. Záznam podrobného merania zmien sa nevyhotovuje. Takto sa postupuje aj v tom prípade, ak bola časť

pôvodnej nehnuteľnosti odčlenená geometrickým plánom, nie je vpísaná do LV ale sa pre zostavenie registra predloží právoplatná listina (príloha č. 5, bod 5, písm. d) a bod 6 písm. d).

e) Ak sú pôvodné nehnuteľnosti (pozemky) vo vlastníctve nezistených vlastníkov rozdelené hranicami parciel druhov pozemkov, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a evidované v registri C tak, že správa prislúcha obom správcom (organizácia lesného hospodárstva aj SPF),

rozdelia sa v nadväznosti na výkon ich správy, aby pre každého správcu vznikla samostatná parcela. Druh pozemku sa uvedie podľa registra C. Ak je pôvodná nehnuteľnosť identifikovaná na viac druhov pozemkov podľa registra C pre niektorého zo správcov, ďalšie delenie sa

nevykoná, druh pozemku sa uvedie prevládajúci). Záznam merania zmien sa nevyhotovuje.

f) Ak sú pôvodné nehnuteľnosti (pozemky) vo vlastníctve štátu rozdelené hranicami parciel druhov pozemkov v registri C tak, že pôvodná nehnuteľnosť bude v správe viacerých správcov (Slovenský vodohospodársky podnik, Železnice SR, SPF, štátna organizácia lesného hospodárstva, ….), je potrebné ju rozdeliť a prideliť každej časti samostatné parcelné číslo s druhom pozemku podľa registra C. (Ak hranice parciel druhov pozemkov podľa registra C vytvárajú viac častí pôvodnej nehnuteľnosti pre jedného správcu, pôvodná nehnuteľnosť sa nedelí). Záznam merania zmien sa nevyhotovuje.

g) Pôvodnej nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá je na LV v registri C a nebude predmetom konania bude priradený nulový atribút. Pre tento účel sa využije Helmertova podobnostná transformácia týchto podkladov na základe identických bodov určených zhotoviteľom pre hranice alebo úseky hraníc, parcely alebo skupiny parciel.

§ 14

Zostavenie písomnej časti registra

(1) Pri zostavení písomnej časti registra sa postupuje takto :

a) Podkladom na zostavenie písomnej časti registra sú prevzaté údaje z katastra, archívov a údaje poskytnuté komisiou.

b) Účastníci konania predkladajú doklady (originál prípadne overenú kópiu; overenie predložených dokladov je možné aj pri predložení do komisie) komisii v priebehu lehoty stanovenej na predkladanie dokladov, zástupcovi za SK.

c) Komisia zisťuje chýbajúce údaje o účastníkoch konania (identifikačné údaje), vyzýva k predloženiu dokladov na opravu chybných údajov katastra a dokladov dokumentujúcich zmeny oproti stavu evidovaného v katastri. Pracovník SK ako člen komisie poučí účastníkov konania

o náležitostiach podávaných žiadostí o zápis zmeny, resp. o doplnení údajov do katastra 11).

d) Komisia prijíma, posudzuje a so stanoviskom predkladá správnemu orgánu na rozhodnutie návrhy účastníkov konania z titulu nadobudnutia vlastníctva vydržaním (§ 11, §11a zákona), alebo na potvrdenia vlastníctva v prípade zistenia údajov odporujúcich skutočnostiam (§ 12

zákona).

e) K údajom o pozemku predmetu konania sa uvedú údaje o vlastníkoch, prípadne spoluvlastníkoch s uvedením ich spoluvlastníckych podielov (bez matematických úprav spoluvlastníckych podielov na LV – podiely pre jedného vlastníka s iným titulom nadobudnutia sa nezlučujú) podľa

zásad pri zisťovaní vlastníctva na účely konania (s výnimkou § 8 ods. 4 tohto návodu).

f) Na základe údajov z podkladov uvedených v § 12 a § 13 tohto návodu správny orgán prostredníctvom zhotoviteľa zabezpečí zostavenie registra v predpísanej forme.

(2) Správny orgán po zostavení registra zabezpečí do 15 dní od predloženia registra prvotnú kontrolu údajov a súlad písomných a grafických údajov registra v rozsahu kontrolného programu:

(3) Správny orgán a zhotoviteľ zabezpečia v lehote do 30 dní odstránenie chýb zhotoviteľa zistených pri prvotnej kontrole údajov a pri kontrole súladu písomných a grafických údajov registra. Zistené rozdiely medzi písomnou a grafickou časťou registra a pretrvávajúce nesúlady (§ 11 ods. 9 a 10 návodu), ktoré SK neodstráni sa považujú za prevzateľné chyby.

(4) Po odstránení chýb zhotoviteľa (odsek 3) a dodatočných zmenách v registri zabezpečí správny orgán vykonanie kontroly zapísateľnosti písomných údajov do katastra. Nesúlady vyplývajúce zo zostavenia registra odstráni zhotoviteľ do 30 dní. Chyby nadväzujúce na podklady katastra SK posúdi, odstráni alebo prekvalifikuje na prevzateľné chyby.

(5) Po poslednom prevzatí zmien z katastra, poslednej kontrole zapísateľnosti a odstránení chýb zhotoviteľa správny orgán do 15 dní zverejní návrh registra na vhodnom (obvyklom) mieste v obci (jej časti) na 30 dní (§ 7 zákona). Pretrvávajúce nesúlady, ktoré nie sú chybami zhotoviteľa, nie sú prekážkou zverejnenia registra. SK 90 dní pred schválením registra zverejní oznámenie o nevykonávaní zápisov vlastníckych a iných práv do katastra k pozemkom, ktoré sú predmetom konania (mimo zápisov v časti „C“).

§ 15

Zverejnenie registra

(1) Pri zverejnení registra sa postupuje nasledovne:

a) Komisia doručí do vlastných rúk výpisy z registra účastníkom, ktorých miesto trvalého pobytu je známe (§ 7 ods. 1 zákona). V doručenom výpise z registra komisia poučí účastníkov o možnosti podať námietky. Súčasťou výpisu z registra bude okrem poučenia o možnosti podať námietky voči výpisu z registra do 30dní, aj oznámenie o parcelách uvedených vo výpise, pri ktorých bol zmenený UO. Zároveň s výpisom z registra je účastníkom zaslaná výzva na zaplatenie príspevkov na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa § 10 zákona.

b) Ak vlastník nie je známy, alebo nie je známe miesto jeho trvalého pobytu, doručí sa výpis z registra Slovenskému pozemkovému fondu (ďalej len „SPF“) alebo štátnej organizácii lesného hospodárstva (ďalej len „ŠOLH“) v prípade, ak ide o lesné pozemky, okrem spoločných

nehnuteľností (§ 7 zákona). Výpis z registra bude pre SPF a ŠOLH odovzdaný na pamäťovom médiu.

(2) Tiež sa vyhotoví tlačový výstup návrhu registra v jednom vyhotovení v predpísanej forme pre účely zverejnenia na obci.

(3) Komisia prijíma námietky účastníkov konania proti návrhu registra a návrhy podľa § 11 a § 11a zákona. Na námietky podané po uplynutí lehoty a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliadne (§ 7 ods. 4 zákona). Komisia o tejto skutočnosti písomne

informuje toho, kto námietku podal. Komisia bezodkladne predloží zhotoviteľovi námietky na vyjadrenie.

(4) Komisia vždy upovedomí toho, koho práva sú námietkou, prípadne návrhom podľa § 11, § 11a a § 12 dotknuté o obsahu podanej námietky, resp. návrhu a určí mu lehotu, v ktorej sa môže k námietke vyjadriť, prípade v ktorej môže nahliadnuť do spisu. Ak je to nevyhnutné, tak si komisia

vyžiada aj svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi a so svojim stanoviskom ich spolu predloží správnemu orgánu na rozhodnutie.

(5) V lehote do 30 dní od vyjadrenia sa zhotoviteľa k námietkam (spolu s doloženými listinami a pod.) proti zverejnenému registru komisia predloží aj so svojím stanoviskom správnemu orgánu námietky na rozhodnutie (príloha č. 10).

(6) Správny orgán na návrh komisie rozhodne o námietkach podaných proti zverejnenému registru. Správny orgán rozhodne o návrhoch účastníkov konania z titulu nadobudnutia vlastníctva vydržaním, alebo na potvrdenie vlastníctva v prípade zistenia údajov odporujúcich skutočnostiam.

Správny orgán rozhoduje v lehotách ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní15).

(7) Po právoplatnom ukončení konania o námietkách a návrhoch podľa § 11 a § 11a zákona zhotoviteľ zostaví konečný stav registra pre účely autorizačného overenia a vydania rozhodnutia o schválení registra.

_____

15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

§ 16

Obsah a časti registra

(1) Písomná časť registra obsahuje najmä tieto základné časti:

a) súpis pozemkov, ktoré boli predmetom konania (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona), v predpísanej tabuľkovej forme (príloha č. 6),

b) súpis pozemkov, ktorých vlastník (resp. vlastníci) a miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo sú známe (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona),

c) súpis pozemkov, ktorých vlastník (resp. vlastníci) je známy, ale ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona),

d) súpis pozemkov zaniknutých právnických osôb,

e) súpis pozemkov, ktorých vlastník (vlastníci) nie je známy (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona),

Ostatné písomné časti:

f) výkaz vydržaných parciel registra podľa registra C (príloha č. 6a),

g) zrovnávacie zostavenie pri zmene UO (príloha č. 6b),

h) výkaz parciel pre stavebné pozemky (príloha č. 6c), ak bude poskytnutý komisiou,

i) zrovnávacie zostavenie neprečíslovaných parciel registra C (príloha č. 6d),

j) zoznam tiarch (príloha č. 7, vzor podľa prílohy č. 6e),

k) výpis z registra, obsahom ktorého je zostava pozemkovoknižných vložiek (zápisníc, protokolov atď.) prípadne komasačných a iných podobných podkladov s číslami parciel podľa UO, ak boli použité pre zostavenie registra,

l) výpis z registra týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy,

m) neznámych účastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe,

zastupuje SPF alebo ak ide o lesné pozemky, okrem spoločných nehnuteľností ŠOLH, výpis z registra sa vyhotoví podľa § 15 ods. 1 písm. b) tohto návodu,

n) zápis o špecifických podmienkach, prípadne ďalšie vyhotovené zápisy,

o) všetky písomnosti komisie (napr. podané námietky, stanoviská komisie, doručenky, zápisnice atď.), ktoré predseda komisie po skončení námietkového konania a konania podľa § 11, § 11a a §

12 odovzdá správnemu orgánu preberacím protokolom (aj v prípade zasadaní komisie do 3 rokov od zápisu registra do katastra),

p) zoznam duplicitných vlastníckych vzťahov v registri E a v registri C,

p) súhrnná správa.

(2) Súpisy pozemkov podľa písm. b), c) a d) sa vyhotovia tak, že k parcele sa uvedú vlastníci (fyzické a právnické osoby) aj s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi. Z uvedeného je zrejmé, že parcela môže byť uvedená v rôznych súpisoch pozemkov. Súpisy sa vyhotovia automatizovane na podklade súpisu pozemkov podľa ods. 1, písm. a).

(3) Súčasťou registra je aj rozhodnutie o jeho schválení (vzor rozhodnutia správneho orgánu je v prílohe č. 2).

(4) Výsledky písomnej časti registra sa uložia na pamäťové médium (na CD) vo forme textového súboru vo Formáte údajov na výmenu informácií (ďalej len „FÚVI“). Definícia FÚVI je uvedená v osobitnom predpise14).

(5) Zásady na automatizované preberanie údajov písomnej časti registra do katastra sú v prílohe č.3.

(6) Písomná časť registra sa vyhotoví a odovzdá správnemu orgánu v jednom vyhotovení aj vo forme tlačových výstupov registra na papieri v predpísanej tabuľkovej forme podľa prílohy č. 6 a vyplnenej podľa prílohy č. 5. Očíslovanie stĺpcov tabuľky registra musí byť dodržané. Ostatné písomné časti registra sa vytlačia podľa zmluvy o dielo, čo sa ustanoví aj v špecifických podmienkach.

(7) Tlačový výstup písomnej časti registra spolu s poučením o možnosti podať námietky sa nezviaže pre účely zverejnenia v obci na 30 dní a zostáva pre správny orgán ako dokumentácia návrhu registra pred premietnutím zmien vzniknutých z riešenia námietok. Po doriešení námietok sa vytlačí konečný stav z návrhu registra pre účel autorizačného overenia a vydania rozhodnutia o schválení registra. Tento tlačový výstup písomnej časti registra na papieri bude pevne zošitý, prípadne zviazaný, jednotlivé strany očíslované, zošívacia šnúra pripevnená k poslednej strane a pretlačená pečiatkou správneho orgánu. Tlačový výstup registra je po schválení rozhodnutím verejnou listinou, na základe ktorej SK zapíše údaje registra do katastra.

(8) Grafická (mapová) časť registra obsahuje:

a) mapu katastra nehnuteľností v analógovom tvare so stavom ku dňu predloženia registra na schválenie. Obsah mapy je tvorený hranicou k.ú., hranicou zastavaného územia obce, hranicami parciel druhov pozemkov a stavbami podľa katastrálnej mapy, parcelnými číslami a mapovými

značkami druhov pozemkov a s obsahom zmien v GP podľa písm. f),

b) grafický súbor pôvodnej mapy UO vo výmennom formáte,

c) grafický súbor UO, v ktorom sú zobrazené pôvodné nehnuteľnosti, s hranicou k.ú., s hranicou zastavaného územia obce. Vyhotoví sa vo vektorovom a analógovom tvare,

d) grafický súbor BPEJ vo vektorovom tvare,

e) záznamy podrobného merania zmien (ak boli vyhotovené),

f) GP ku konaniam z titulu nadobudnutia vlastníctva vydržaním, alebo na potvrdenie vlastníctva v prípade zistenia údajov odporujúcich skutočnostiam vo forme VGP pre aktualizáciu VKM.

(9) Grafická časť vo forme analógovej mapy KN a BPEJ sa vyhotoví sútlačou alebo kvalitnou kresbou trvalým sýtym liniamentom na kresliaci alebo mapový papier kvality minimálne 110 g/m2. Analógová mapa UO sa vyhotoví na fóliu, alebo priesvitku kvality minimálne 90 g/m2. Vyhotovia sa v jednom exemplári s hrúbkou čiary 2 t.j. 0,18 mm (podľa STN 01 3411) pre správny orgán a SK. Tirážne údaje sa uvedú podľa prílohy č. 1.

(10) Definícia VGI je uvedená v osobitnom predpise14).

(11) Zásady na automatizované preberanie údajov grafickej časti registra do katastra, štruktúra

údajov, príklady štruktúry, zásady kontroly a geodetické podmienky pre vytváranie súborov grafickej časti registra tvoria prílohu č. 4.

(12) V prípadoch uvedených v § 8 ods. 5 sa grafický súbor UO vyhotoví ako analógová mapa UO aj na kresliaci alebo mapový papier kvality minimálne 110 g/m2. Grafický súbor UO bude slúžiť na kontrolu a zápis registra do katastra a v žiadnom prípade z neho SK nevyhlási VMUO, ďalšiu aktualizáciu bude SK vykonávať na analógovej mape.

§ 17

Podmienky schválenia registra

(1) Podmienkou schválenia registra je:

a) vykonanie kontroly grafickej časti,

b) vykonanie kontroly písomnej časti,

c) súlad písomnej a grafickej časti registra.

(2) Automatizovaná kontrola grafickej časti registra (§ 16 ods. 8 písm. c), d) a f)) obsahuje:

a) formálne a štrukturálne kontroly formátu údajového súboru (správnosť vrstiev, typ a štruktúra vety…),

b) obsahové a geometrické kontroly jednotlivých objektov (úplnosť objektu, správnosť jeho atribútov, geometrická a topologická správnosť objektov…), Súbor sa považuje za vhodný pre ďalšie spracovanie, ak je možné pre všetky jeho objekty určiť kontrolnú grafickú výmeru.

(3) Automatizovaná kontrola písomnej časti registra obsahuje:

a) formálne a štrukturálne kontroly formátu údajového súboru (kontrola riadiacich a údajových riadkov),

b) obsahové kontroly riadiacich riadkov (platné kľúčové slová a ich povinné parametre),

c) obsahové kontroly údajových riadkov (obsah jednotlivých údajových položiek),

d) overenie súčtov riadkových a stĺpcových kontrolných kódov,

Súbor sa považuje za vhodný pre ďalšie spracovanie, ak nevykazuje chyby v riadiacich riadkoch a v súčtoch kontrolných kódov.

(4) Za súlad grafickej a písomnej časti registra sa považuje stav, keď:

a) v grafickom súbore UO sú zakreslené všetky parcely registra E, parcely predmetu konania majú nenulový atribút;

b) kontrolná výmera parcely predmetu konania vypočítaná z kartometrických súradníc, sa nelíši o viac ako 1 m2 od výmery tejto parcely získanej z údajov grafickej časti registra;

c) rozdiel výmer parciel v písomnej časti registra voči kontrolným výmerám je v daných krajných odchýlkach.

(5) Ak rozdiel prekročí krajnú odchýlku podľa prílohy č. 3 tohto návodu, vyhotoví sa protokol porovnania výmer parciel, kde odchýlky výmer neboli odstránené. Prekročené odchýlky zostanú pre SK na ďalšie konanie (oprava chýb v katastri), pričom v registri sa nebudú považovať za chyby.

§ 18

Autorizačné overenie častí registra a jeho schválenie

(1) Predposledná strana tlačového výstupu písomnej časti registra na papieri obsahuje:

a) autorizačné overenie príslušných častí registra fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú

spôsobilosť podľa osobitného predpisu16) (meno, priezvisko, overovacia pečiatka, dátum a podpis);

b) schválenie registra sa vyznačí uvedením čísla rozhodnutia správneho orgánu, menom a priezviskom príslušného vedúceho (riaditeľa), dátumom, odtlačkom okrúhlej pečiatky a podpisom.

(2) Obdobne sa postupuje aj v grafickej časti pri každom mapovom liste registra s tým, že na každý mapový list registra sa uvedie text „Obsah tohto mapového listu je v súlade s písomnou časťou registra“.

(3) Autorizačne sa overí písomná časť registra a mapová časť registra. Autorizačné overenie registra sa vykoná po doriešení námietok, dopracovaní zmien z námietok a vytlačení registra, a to pred vydaním rozhodnutia o schválení registra.

(4) Správny orgán po právoplatnosti rozhodnutí o námietkach a právoplatnosti rozhodnutí o návrhoch podľa § 11 a § 11a zákona a dopracovaní zmien vyplývajúcich z uvedených rozhodnutí (po formálnej kontrole ich zapracovania) bezodkladne vydá rozhodnutie o schválení registra.

_____

16) § 7 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézií a kartografií v znení neskorších predpisov.

§ 19

Zápis registra do katastra

(1) Zápisu údajov registra do katastra predchádza prevzatie grafického súboru KN.

(2) Správny orgán predloží schválený register na zápis do katastra. SK vykoná zápis registra do katastra záznamom ). K zápisu sa predkladajú:

a) písomná časť registra (§16), súbor vo výmennom formáte FÚVI s obsahom podľa prílohy č. 3 tohoto návodu,

b) grafická ča registra (§16), súbory (PM, UO, BJ, VGP) vo výmennom formáte VGI s obsahom podľa prílohy č. 4 tohoto návodu.

(3) Ak sa pri načítaní vstupných údajov písomnej a grafickej časti registra nezistili nedostatky, ďalšou etapou automatizovaného zápisu je kontrola zapísateľnosti. V tejto etape sa porovnávajú údaje registra voči údajom katastra. V prípade zistených nedostatkov a chýb:

a) v registri – SK vráti správnemu orgánu register na opravu (chyby registra odstráni zhotoviteľ),

– v písomnej časti registra sa chyby opravia vyhotovením dodatku k príslušnej tlačovej zostave/zostavám a opraví sa vstupný FÚVI súbor,

– v grafickej časti registra sa po oprave chýb znovu vytlačia príslušné mapy a opravia sa vstupné VGI súbory;

b) v katastri – SK postupuje podľa § 59 katastrálneho zákona).

(4) Pred zápisom registra do katastra SK porovná tlačový výstup písomnej časti registra na

papieri s údajmi na pamäťovom médiu. Rozsah porovnania si určí SK. O výsledku porovnania

vyhotoví SK zápis.

§ 20

Všeobecné ustanovenia

(1) Súčasťou tohto návodu je:

Príloha č. 1 – tirážne údaje pre analógové výstupy grafickej (mapovej) časti registra,

Príloha č. 2 – vzor rozhodnutia správneho orgánu, ktorým schvaľuje register,

Príloha č. 3 – zásady na automatizované preberanie údajov písomnej časti registra do katastra ,

Príloha č. 4 – zásady na automatizované preberanie údajov grafickej časti registra do katastra,

Príloha č. 5 – vysvetlivky k tabuľke obnovenej evidencie pozemkov,

Príloha č. 6 – vzor tabuľky registra obnovenej evidencie pozemkov,

Príloha č. 6a – výkaz vydržaných parciel podľa registra C,

Príloha č. 6b – zrovnávacie zostavenie pri zmene určeného operátu,

Príloha č. 6c – výkaz parciel pre stavebné pozemky,

Príloha č. 6d – zrovnávacie zostavenie neprečíslovaných parciel registra C,

Príloha č. 6e – zoznam tiarch,

Príloha č. 7 – zisťovanie vlastníctva na účely konania podľa prvej časti zákona,

Príloha č. 8 – náčrt na delenie pôvodných nehnuteľností hranicou,

Príloha č. 9 – vzor oznámenia o začatí konania,

Príloha č. 10 – vzorový rokovací poriadok komisie,

(2) Postupy tvorby, kontroly, preberania a zápisu uvedené v tomto návode sa využijú len pre registre spracovávané v katastrálnych územiach uvedených v prílohe uznesenia.

(3) Registre zadané pred účinnosťou tohoto návodu sa vypracujú, skontrolujú, ukončia, preberú a zapíšu do katastra podľa doterajších predpisov17), 18), 19).

§ 21

Účinnosť metodického návodu

Tento metodický návod nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

_____

17) Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (984 410 MN – 1/96), vydaný MP SR pod číslom 812/96 – 430 zo dňa 21. mája 1996 a ÚGKK SR pod číslom NP 1917/1996, zo dňa 21. mája 1996, účinný od 1. júna 1996.

18) Dodatok č. 1/1997 k Metodickému návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov, vydaný MP SR pod číslom 91-I/97-430, zo dňa 23. októbra 1997 a ÚGKK SR pod číslom NP – 2724/1997, zo dňa 18. septembra 1997, účinný od 1. novembra 1997.

19) Metodický návod, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení dodatku č.

1/97, vydaný MP SR pod číslom 2247/2002 – 1000, zo dňa 2. augusta 2002 a ÚGKK SR pod číslom P – 3389/2002, zo dňa 2. augusta 2002, účinný od 1. apríla 2003.

Prílohy

Príloha č. 1 – tirážne údaje pre analógové výstupy grafickej (mapovej) časti registra, (3 strany)

Príloha č. 2 – vzor rozhodnutia správneho orgánu, ktorým schvaľuje register, (2 strany)

Príloha č. 3 – zásady na automatizované preberanie údajov písomnej časti registra do katastra, (23 strán)

Príloha č. 4 – zásady na automatizované preberanie údajov grafickej časti registra do katastra, ( 3 strany)

Príloha č. 5 – vysvetlivky k tabuľke registra s grafickými vzormi, (12 strán)

Príloha č. 6 – vzor tabuľky registra,

Príloha č. 6a – výkaz vydržaných parciel podľa registra C KN, (2 strany)

Príloha č. 6b – zrovnávacie zostavenie pri zmene UO, (2 strany)

Príloha č. 6c – výkaz parciel pre stavebné pozemky, (2 strany)

Príloha č. 6d – zrovnávacie zostavenie neprečíslovaných parciel registra C,

Príloha č. 6e – zoznam tiarch,

Príloha č. 7 – zisťovanie vlastníctva na účely konania podľa prvej časti zákona, (17 strán)

Príloha č. 8 – náčrt na delenie pôvodných nehnuteľností hranicou,

Príloha č. 9 – vzor oznámenia o začatí konania,

Príloha č. 10 – vzorový rokovací poriadok komisie. (7 strán)