S 74.20.73.45.00 Na obnovu katastrálneho operátu

Sponzorované odkazy:

Smernica 74.20.73.45.00 na obnovu katastrálneho operátu (OKO, novým mapovaním – OKO NM) vydaná Úradom geodézie, kartografie a katastra vydaná v Bratislave, schválená: Ing. arch Jelena Hudcovská 3. 9. 2003 číslo P -3242/2003
Vydaná: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Obsah – smernice na obnovu katastrálneho operátu

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
DRUHÁ ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVANÍM
PRVÁ HLAVA – DÔVODY VYKONANIA OBNOVY, PREDMET OBNOVY A JEJ ETAPY
§ 2
§ 3 Plánovanie obnovy a vykonávanie technických prác
§ 4 Oznámenie o začatí obnovy
§ 5 Úlohy správy katastra po vyhlásení obnovy
DRUHÁ HLAVA – MIESTNE PREŠETROVANIE
Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia
§ 6 Katastrálna komisia
§ 7 Predvolanie a účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb
§ 8 Všeobecné zásady miestneho prešetrovania
Druhý oddiel – Prípravné práce na miestne prešetrovanie
§ 9 Príprava podkladov
§ 10 Grafické podklady na miestne prešetrovanie
§ 11 Písomné podklady na miestne prešetrovanie
Tretí oddiel – Postup pri miestnom prešetrovaní v obci
§ 12 Začatie prác
§ 13 Zabezpečenie účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb
§ 14 Zisťovanie priebehu hraníc štátu, územných celkov a správnych celkov
§ 15 Zisťovanie priebehu hraníc obcí
§ 16 Zisťovanie priebehu hraníc katastrálnych území
§ 17
§ 18 Zisťovanie priebehu hraníc zastavaného územia obce
§ 19 Zisťovanie priebehu hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam
§ 20 Porovnanie zistených hraníc pozemkov a zistenie stanovísk zúčastnených osôb
§ 21 Zisťovanie priebehu hraníc druhov pozemkov
§ 22 Zisťovanie priebehu hraníc chránených skutočností
§ 23 Prešetrovanie stavieb
§ 24 Overenie evidovaných údajov o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a ostatných údajov katastra
§ 25 Sídelné a nesídelné názvy
§ 26 Dopravné stavby a zariadenia
§ 27 Vody a vodné stavby
§ 28 Nadzemné potrubné a elektrické vedenia
§ 29 Ďalšie prvky polohopisu základnej mapy
§ 30 Vyznačenie výsledkov miestneho prešetrovania v zápisnici
§ 31 Vyznačenie výsledkov miestneho prešetrovania v náčrte
Štvrtý oddiel – Postup pri miestnom prešetrovaní v zvláštnych prípadoch
§ 32 Zisťovanie priebehu vlastníckych hraníc pozemkov zlúčených do väčších pôdnych celkov
§ 33 Prešetrovanie údajov o opustených pozemkoch
§ 34 Prešetrovanie údajov v priestoroch slúžiacich na obranu a ochranu Slovenskej republiky
Piaty oddiel – Výsledky miestneho prešetrovania
§ 35 Protokol o skončení miestneho prešetrovania
§ 36 Výsledok miestneho prešetrovania
TRETIA HLAVA – VYHOTOVENIE OBNOVENÉHO KATASTRÁLNEHO OPERÁTU
Prvý oddiel – Súlad obnoveného operátu s platným katastrálnym operátom
§ 37 Spravovanie platného katastrálneho operátu počas obnovy
§ 38 Súlad obnovovaného katastrálneho operátu s platným stavom katastra
Druhý oddiel – Prečíslovanie parciel

§ 39 Postup pri prečíslovaní parciel
§ 40 Porovnávacie zostavenie
Tretí oddiel – Vyhotovenie súboru geodetických informácií
§ 41
Štvrtý oddiel – Vyhotovenie súboru popisných informácií
§ 42
§ 43 Vyhotovenie prvotného dokladu
§ 44
ŠTVRTÁ HLAVA – TVORBA INTEGROVANEJ KATASTRÁLNEJ MAPY
§ 45 Integrovaná katastrálna mapa
§ 46 Podklady na tvorbu integrovanej katastrálnej mapy
§ 47 Postup pri tvorbe integrovanej katastrálnej mapy a výsledok jej tvorby
TRETIA ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU SKRÁTENOU FORMOU
PRVÁ HLAVA – DÔVODY VYKONANIA OBNOVY A JEJ PLÁNOVANIE
§ 48 Dôvody a podmienky vykonania obnovy
§ 49 Plánovanie obnovy a vykonávanie technických prác
DRUHÁ HLAVA – ZAČATIE OBNOVY, PODKLADY A POSTUP PRÁC NA OBNOVE
§ 50 Začatie obnovy skrátenou formou a jej etapy
§ 51 Podklady na vykonanie obnovy skrátenou formou
§ 52 Spravovanie platného katastrálneho operátu počas obnovy a súlad s obnoveným operátom
§ 53 Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií
§ 54 Vyhotovenie nového súboru popisných informácií
§ 55 Výsledok obnovy a jeho dokumentácia
ŠTVRTÁ ČASŤ – KONANIE O NÁMIETKACH PROTI CHYBÁM V OBNOVENOM KATASTRÁLNOM OPERÁTE
§ 56 Príprava katastrálneho operátu na konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte
§ 57 Vyhlásenie konania o námietkach
§ 58 Postup v konaní o námietkach
PIATA ČASŤ – VYHLÁSENIE PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNEHO OPERÁTU

§ 59 Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
ŠIESTA ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU VYHOTOVENÍM DUPLIKÁTU PLATNÉHO STAVU
PRVÁ HLAVA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 60
DRUHÁ HLAVA – OBNOVA MÁP KATASTRA
Prvý oddiel – Formy a predmet obnovy máp katastra
§ 61 Formy obnovy
§ 62 Predmet obnovy máp katastra v analógovej forme
§ 63 Predmet obnovy máp katastra v digitálnej forme
§ 64 Predmet obnovy máp katastra prepracovaním digitálnych máp do vektorového tvaru
Druhý oddiel – Plánovanie obnovy, podklady a prípravné práce
§ 65 Plánovanie obnovy máp katastra
§ 66 Podklady na obnovu máp katastra
§ 67 Prípravné práce na obnovu máp katastra
Tretí oddiel – Obnova máp katastra v analógovej forme
§ 68 Postup obnovy máp v analógovej forme
§ 69 Skenovanie máp a transformácia rastrov
§ 70 Vektorizácia a úprava obsahu máp
§ 71 Výsledok obnovy, tlač máp a ich distribúcia
§ 72 Dokumentovanie a archivácia výsledkov obnovy máp
Štvrtý oddiel – Obnova máp katastra v digitálnej forme
§ 73 Postup obnovy máp v digitálnej forme
§ 74 Výsledok obnovy máp katastra v digitálnej forme
§ 75 Dokumentovanie a archivácia výsledkov obnovy
SIEDMA ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 76 Zrušovacie ustanovenia
§ 77 Účinnosť
PRÍLOHY
Zoznam príloh
1 Oznámenie termínu začatia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a výzva na súčinnosť
2 Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
3 Zriadenie katastrálnej komisie
4 Predvolanie na miestne prešetrovanie údajov katastra nehnuteľností
5 Doručný list
6 Splnomocnenie
7 Záznam o stave katastra nehnuteľností a o doplnení obnovovaného katastrálneho operátu o zmeny
8 Protokol o odovzdaní a prevzatí časti operátu katastra na obnovu novým mapovaním 82
9 Prešetrovací náčrt
10 Prehľad prešetrovacích náčrtov a prehľad chotárnych názvov.
11 Zápisnica o vykonaní miestneho prešetrovania
12 Protokol o prešetrení územných hraníc obce
13 Protokol o prešetrení hraníc katastrálneho územia
14 Protokol o zistení spornej hranice pozemku
15 Protokol o zistení a oprave chybného zákresu hranice pozemku
16 Protokol o skončení miestneho prešetrovania
17 Sprievodný list vyhotovenia súboru popisných informácií obnoveného katastrálneho operátu
18 Porovnávacie zostavenie pôvodných a nových parcelných čísel
19 Porovnávacie zostavenie nových a pôvodných parcelných čísel
20 Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu skrátenou formou
21 Sprievodný záznam obnovy katastrálneho operátu skrátenou formou
22 Oznámenie o začatí konania o námietkach v obnovenom katastrálnom operáte a výzva na súčinnosť
23 Doručný list
24 Prehľad konania o námietkach
25 Úradný záznam o podaní námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte
26 Protokol o skončení konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte
27 Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
28 Sprievodný záznam obnovovanej mapy katastra
29 Návrh mimorámových údajov obnovovanej mapy katastra

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tieto smernice:

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Smernice ustanovujú postupy pri obnove katastrálneho operátu.1)

(2) Pri obnove katastrálneho operátu sa vyhotovuje nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií katastrálneho operátu alebo ich vybraná časť.

(3) Pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a skrátenou formou sa zároveň tvorí základné štátne mapové dielo, Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky (ďalej len „základná mapa“).

(4) O tom, ktorý katastrálny operát (v ktorom katastrálnom území) sa bude obnovovať a akou formou, rozhodne príslušná správa katastra so súhlasom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“), a to podľa stavu a rozsahu zmien katastrálneho operátu.

DRUHÁ ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVANÍM

PRVÁ HLAVA – DÔVODY VYKONANIA OBNOVY, PREDMET OBNOVY A JEJ ETAPY

§ 2

(1) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (ďalej len „obnova“) sa vykonáva v prípadoch, ak katastrálny operát alebo jeho časti sú na ďalšie používanie nespôsobilé, a to v dôsledku veľkého rozsahu zmien, ak dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo strate katastrálneho operátu alebo jeho časti alebo v dôsledku zmenených nárokov na presnosť, zobrazovaciu sústavu alebo na mierku mapy, ktoré už nevyhovujú požiadavkám na evidovanie nehnuteľností.

(2) Pred začatím obnovy sa vykoná revízia údajov katastra podľa osobitného predpisu.2)

(3) Predmetom obnovy je tá časť katastrálneho operátu, v ktorej sa evidujú reálne nehnuteľnosti a práva k týmto nehnuteľnostiam, t. j. nehnuteľnosti existujúce v skutočnom stave v teréne, ktoré sú zobrazené na katastrálnej mape a evidované v registri C katastrálneho operátu.

_____

1 ) § 67b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

2 ) Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností (S 74.20.73.40.00).

(4) Predmetom obnovy môže byť aj tá časť katastrálneho operátu, v ktorej sú evidované nehnuteľnosti reálne v teréne neexistujúce (spravidla združené do väčších reálne existujúcich celkov), ku ktorým sa viažu platné právne vzťahy, ktoré sú zobrazené na mape určeného operátu a evidované v registri E katastrálneho operátu. Ak o takomto postupe, po splnení stanovených podmienok a po súhlase Úradu, rozhodne správa katastra, postupuje sa tvorbou integrovanej katastrálnej mapy.

(5) V prvej etape obnovy sa zisťuje priebeh hraníc miestnym prešetrovaním (ďalej len „miestne prešetrovanie“). V rámci miestneho prešetrovania sa okrem zisťovania priebehu hraníc zisťujú alebo overujú aj ďalšie údaje katastra nehnuteľností (ďalej len „kataster“) potrebné na evidovanie nehnuteľností a údaje tvoriace obsah základnej mapy.

(6) V druhej etape obnovy sa vyhotoví nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií katastrálneho operátu resp. ich vybraná časť.

(7) V tretej etape obnovy sa vykoná konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte.

(8) V štvrtej etape obnovy sa vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu.

(9) Správa katastra môže pred začatím obnovy, najneskôr však do skončenia miestneho prešetrovania, rozhodnúť o označení parciel v obnovenom katastrálnom operáte novými parcelnými číslami (ďalej len „prečíslovanie parciel“). Obdobne môže rozhodnúť o prečíslovaní parciel v tej časti katastrálneho územia, v ktorej sa obnova nevykonáva, ale prečíslovanie je nutné vykonať nadväzne na obnovovanú časť katastrálneho územia. Skutočnosť, že správa katastra rozhodla o prečíslovaní parciel, sa uvedie v technickom projekte, resp. jeho dodatku.

§ 3
Plánovanie obnovy a vykonávanie technických prác

(1) Obnovu plánuje správa katastra tak, aby najmenej rok pred začatím miestneho prešetrovania bol daný súhlas Úradu, bolo rozhodnuté o jej konaní a bol určený vykonávateľ technických prác. Ak sa obnova bude vykonávať ako súčasť aktivít mimorezortných subjektov (napr.: v rámci mestského informačného systému), dodržanie ročného predstihu nie je záväzné.

(2) Ak sú splnené podmienky na vykonanie obnovy uvedené v § 2 ods. 1 v celej obci, správa katastra spravidla plánuje jej vykonanie na celom území obce, t. j. vo všetkých katastrálnych územiach tvoriacich územie obce.

(3) V rozsiahlych obciach (mestách) možno so súhlasom Úradu vykonať obnovu v etapách podľa jednotlivých katastrálnych území, výnimočne i v častiach katastrálnych území.

(4) Obnovu možno vykonať samostatne aj v časti obce a to:

a) ak podmienky na obnovu spĺňa len časť obce (vo zvyšnej časti obce katastrálny operát vyhovuje),

b) so súhlasom Úradu, ak napriek splneniu podmienok uvedených v § 2 ods. 1, nie sú v časti obce vytvorené predpoklady na jej úspešné vykonanie (napr. v extraviláne nie je predpoklad, že vlastníci, alebo iné oprávnené osoby vykonajú označenie hraníc pozemkov a pod.).

(5) Technické práce potrebné na vykonanie obnovy môže vykonať:

a) právnická osoba zriadená Úradom – Katastrálny ústav v Žiline (ďalej len „katastrálny ústav“),

b) iná osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce (ďalej len „iná osoba“).

(6) Ak bude práce vykonávať katastrálny ústav, pri zaradení do plánu vecných a ďalších úloh postupuje správa katastra a katastrálny ústav podľa osobitných predpisov.3) Ak práce má vykonávať iná osoba, môže tak konať na základe zmluvy s príslušným katastrálnym úradom.

(7) Práce sa vykonajú v súlade s technickým projektom, ktorý vypracuje ten, kto bude vykonávať technické práce, a to v súčinnosti so správou katastra. Technický projekt predrealizáciou prác schváli Úrad.

(8) Všetky práce uvedené v druhej časti týchto smerníc vykoná katastrálny ústav, ak nie je ďalej uvedené inak.

(9) Ak technické práce uvedené v druhej časti týchto smerníc vykonáva iná osoba, postupuje podľa druhej časti týchto smerníc v plnom rozsahu tak, ako katastrálny ústav.

§ 4
Oznámenie o začatí obnovy

(1) Správa katastra oznámi obci, na území ktorej sa obnova bude vykonávať, a jej prostredníctvom vlastníkom, držiteľom, nájomcom a iným oprávneným osobám najmenej s jednoročným predstihom, termín začatia obnovy. V oznámení informuje aj o dôvodoch vykonania obnovy, o potrebe súčinnosti obce, vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „vlastník a iná oprávnená osoba“) pri obnove, prípadne o ďalších okolnostiach súvisiacich s obnovou. V oznámení ich súčasne požiada o usporiadanie práv k nehnuteľnostiam, o trvalé označenie (omedzníkovanie) hraníc pozemkov. Obecné úrady požiada o zabezpečenie označenia názvov ulíc, stavieb súpisnými a orientačnými číslami, trvalé označenie územných hraníc obce, ako aj o zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy zástupcov obce pri miestnom prešetrovaní. Ukážka oznámenia je v prílohe č. 1.

(2) Obnovu začne správa katastra oznámením o jej začatí (začatie miestneho prešetrovania), ktoré doručí obci, na území ktorej sa bude obnova vykonávať, a v prípade, že obnova sa vykonáva až po obecnú hranicu, tak aj susediacim obciam. V oznámení o začatí obnovy vyzve obec na vyhlásenie konania v mieste obvyklým spôsobom, vyzve na zabezpečenie súčinnosti vyplývajúcej zo zákona, najmä na povinnosť trvalým spôsobom

označiť lomové body hraníc obce a hraníc pozemkov a na povinnosť zabezpečovať účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní. V oznámení zároveň vyzve obec, aby určila svojho zástupcu (zástupcov), ktorý sa zúčastní na tomto konaní a informuje, kto bude vykonávať technické práce. Oznámenie o začatí obnovy zašle najmenej 30 dní pred jej začatím. Ukážka oznámenia o začatí obnovy je v prílohe č. 2.

_____
3 ) Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 10. 1. 1997 č. OKI-44/1997 na prípravu a realizáciu plánu vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu v znení neskorších predpisov a Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 15. júla 1998 č. OKI1978/1998 na zabezpečenie spolupráce s katastrálnymi odbormi krajských úradov a katastrálnymi odbormi okresných úradov pri príprave vecných a ďalších úloh rozpočtových organizácií rezortu v znení neskorších predpisov.

(3) Na účel kvalifikovaného vyhlásenia konania, správa katastra spolu s oznámením o konaní (odsek 2), doručí obci aj vzor – odporúčanie vyhlášky obce, v ktorej uvedie všetky potrebné údaje týkajúce sa obnovy, ktoré majú účastníci poznať.

(4) Oznámenie o začatí obnovy zašle správa katastra aj zainteresovaným orgánom

a) orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

b) orgánu ochrany lesného pôdneho fondu,

c) orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,

d) Slovenskému pozemkovému fondu.

Orgány uvedené pod písmenom a) a b) požiada o určenie zástupcu ako člena katastrálnej komisie.

(5) Oznámenie o začatí obnovy zašle správa katastra aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám evidovaným v katastrálnom operáte

a) osobám hromadne hospodáriacim alebo podnikajúcim na poľnohospodárskom pôdnom fonde (ďalej len „poľnohospodársky fond“),

b) osobám hromadne hospodáriacim alebo podnikajúcim na lesnom pôdnom fonde alebo spravujúcim lesný pôdny fond,

c) osobám vlastniacim alebo spravujúcim nehnuteľnosti väčšieho rozsahu a štátneho významu (energetika, cestná, železničná a vodná sieť, veľké priemyselné podniky a pod.).

V oznámení uvedie základné informácie o obnove, požiada o poskytnutie súčinnosti a vyzve na splnenie zákonných povinností. Ak je to potrebné, požiada o vyslanie zástupcu, ako člena komisie na miestne prešetrovanie.

(6) Ak je konanie o obnove potrebné prerušiť na dobu dlhšiu ako 60 dní, oznámi to správa katastra obci a dotknutým zainteresovaným subjektom. Pokračovanie v prácach, ktoré boli prerušené, oznámi správa katastra obci najmenej 30 dní pred ich opätovným začatím.

§ 5
Úlohy správy katastra po vyhlásení obnovy

(1) Správa katastra kontroluje (preveruje) plnenie úloh uložených fyzickým a právnickým osobám v oznámení o obnove katastrálneho operátu a vo výzvach doručených v rámci revízie údajov katastra a zabezpečí priebežné a bezodkladné premietnutie zmien z nich vyplývajúcich do platného operátu katastra nehnuteľností.

(2) Správa katastra preveruje najmä postup a stav:

a) usporiadania práv k nehnuteľnostiam,

b) trvalého označenia hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam,

c) trvalého označenia územných hraníc obce,

d) riešenia prípadných navrhnutých zmien územných hraníc obce.

(3) Ak správa katastra zistí neplnenie povinností, upozorní dotknuté osoby na dôsledky, ktoré ich nečinnosť bude mať na konanie o obnove. Ak pri neplnení povinností dôjde k priestupku proti poriadku na úseku katastra alebo k porušeniu poriadku na úseku katastra právnickými osobami, uloží správa katastra pokutu a ďalej vyžaduje ich splnenie.

DRUHÁ HLAVA – MIESTNE PREŠETROVANIE
Prvý oddiel – Všeobecné ustanovenia

§ 6
Katastrálna komisia

(1) Katastrálnu komisiu (ďalej len „komisia“) zriadi a jej členov vymenuje správa katastra. Ukážka zriaďovacieho dokumentu je v prílohe č. 3. Komisia sa zriadi s pôsobnosťou pre celú obec, alebo časť obce, v ktorej sa obnova novým mapovaním vykonáva. Miestne prešetrovanie vykonáva komisia samostatne v každom katastrálnom území, prípadne v jeho časti, ktoré je súčasťou obce a v ktorom sa obnova novým mapovaním vykonáva.

(2) Miestne prešetrovanie vykonáva komisia

a) prešetrovaním alebo overovaním údajov katastra v teréne, za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov; prešetrovania v teréne sa musia zúčastniť minimálne dvaja členovia komisie, pričom vždy musí byť prítomný zástupca obce,

b) prerokúvaním postupu a výsledkov miestneho prešetrovania, rozhodovaním o jeho ďalšom postupe, ako aj prijímaním príslušných opatrení.

(3) Komisiu s výnimkou prvého zasadania, ktoré zvolá správa katastra, zvoláva na rokovanie podľa potreby jej predseda, ktorý komisiu zastupuje navonok. Okrem úvodného a záverečného rokovania sa rokovania konajú obyčajne po skončení určitej etapy miestneho prešetrovania (napr.: po skončení miestneho prešetrovania v ucelenej časti obce) alebo v prípadoch, že vznikne neodkladná potreba prijať opatrenia na zabezpečenie riadneho priebehu miestneho prešetrovania.

(4) Program rokovania komisie určuje a riadi jej predseda. Komisia prerokúva najmä:

a) úplnosť miestneho prešetrovania v skončených etapách,

b) problémy, ktoré vznikli v rámci miestneho prešetrovania (zabezpečenie trvalého označenia hraníc na náklady vlastníkov, návrhy na priestupkové konanie a pod.),

c) nesúhlasy a námietky vlastníkov, a iných oprávnených osôb s vykonaným miestnym prešetrovaním a so skutočnosťami uvedenými v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania,

d) zoznam nesúladov medzi evidovaným a skutočným stavom,

e) iné nedoriešené problémy zistené pri miestnom prešetrovaní.

V prípade potreby vykoná komisia prešetrenie predmetnej veci priamo v teréne za účasti predsedu.

(5) V rámci rokovania sa komisia platne uznáša väčšinou hlasov. Hlasovať musí nadpolovičná väčšina členov. Pri rovnosti hlasov platí ten návrh, za ktorý hlasuje predseda komisie. Z jednotlivých rokovaní sa vyhotovujú písomné záznamy.

(6) Požiadavky komisie, ktoré vznikli v nadväznosti na miestne prešetrovanie a sú postúpené na riešenie správe katastra, správa katastra rieši prednostne a ak to povaha veci vyžaduje, bezodkladne.

(7) Podľa potreby (na pozvanie) sa na rokovaní komisie zúčastňujú aj iné osoby, ktoré nie sú jej členmi, a to zástupcovia osôb, ktorých pozemky sú zlúčené do väčších celkov, alebo rozdelených do viacerých pozemkov v rámci poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, zástupcovia orgánov a organizácií, ktoré v dotknutej lokalite spravujú nehnuteľnosti veľkého rozsahu, prípadne spoločenského významu (cesty, železnice, vodné toky, letiská, produktovody, poľnohospodárske družstvá, štátne majetky a pod.), zástupca orgánu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, prípadne ďalšie osoby, ktoré môžu objasniť stav riešených vecí, ako aj odborníci (znalci) v príslušnej oblasti.

§ 7
Predvolanie a účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb

(1) Vlastníkov a iné oprávnené osoby nachádzajúce sa na území obce (ktoré v obci majú trvalý pobyt alebo sídlo) predvolá na miestne prešetrovanie obec. Ostatných vlastníkov predvolá katastrálny ústav. Vzor predvolania je v prílohe č. 4. Predvolanie sa doručí preukázateľným spôsobom do vlastných rúk. Doručovanie vykoná obec spravidla osobným doručením, pričom predvolaná osoba potvrdí prevzatie v doručnom liste, ktorého vzor je v prílohe č. 5. Ak sa doručenie vykoná poštou, doručenka sa dokumentuje spolu s doručným listom a spôsob predvolania sa vyznačí v doručnom liste.

(2) Vlastníci a iné oprávnené osoby sa môžu na miestnom prešetrovaní zúčastniť aj prostredníctvom splnomocnených zástupcov. Táto skutočnosť sa uvedie v predvolaní. Pravosť podpisu splnomocniteľa na splnomocnení musí byť úradne overená (napr. notárom), inak je splnomocnenie neplatné. Vzor tlačiva na splnomocnenie je v prílohe č. 6. Tlačivo sa doručí spolu s predvolaním.

(3) Vlastníci a iné oprávnené osoby, ak sú právnickými osobami, sa na miestnom prešetrovaní zúčastnia buď priamo prostredníctvom štatutárnych zástupcov alebo prostredníctvom poverených osôb (spravidla zamestnancov právnických osôb). Splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby musí byť vydané štatutárnym orgánom (vedúcim organizácie, konateľom, konateľmi), pričom pravosť podpisu splnomocniteľa na splnomocnení musí byť úradne overená (napr. notárom). Overenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak právnickou osobou je orgán štátnej správy a splnomocnenie popri podpise štatutára obsahuje odtlačok pečiatky so štátnym znakom.

(4) Ak je priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby (alebo ich splnomocneného zástupcu) na miestnom prešetrovaní nevyhnutná, v predvolaní musí byť táto skutočnosť vyslovene uvedená, vrátane poučenia o sankciách v prípade neospravedlnenej neúčasti (pokuta za priestupok, náhrada trov konania).

(5) Ak nie je priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na miestnom prešetrovaní nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne. Uvedená skutočnosť sa uvedie v predvolaní.

§ 8
Všeobecné zásady miestneho prešetrovania

(1) Podkladom na miestne prešetrovanie sú údaje platného katastrálneho operátu.

(2) Pri miestnom prešetrovaní sa zisťuje priebeh hraníc

a) územných a správnych celkov (obcí, vojenských obvodov, okresov a krajov),

b) katastrálnych území,

c) zastavaných území obcí,

d) pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam,

e) ostatných pozemkov, ktoré sú predmetom evidencie v katastri,

f) chránených skutočností a ich ochranných pásem.

(3) Pri miestnom prešetrovaní sa zisťujú alebo overujú aj údaje o

a) stavbách, ktoré sú predmetom evidencie v katastri a stavbách, ktoré sú predmetom základnej mapy,

b) vlastníkoch a iných oprávnených osobách,

c) sídelných a nesídelných názvoch,

d) ďalších skutočnostiach, ktoré sú predmetom evidencie v katastri,

e) ďalších prvkoch polohopisu základnej mapy.

(4) Ak pri miestnom prešetrovaní vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte. Hranice sa až do rozhodnutia o ich priebehu vyznačia ako sporné.

(5) Nové miestne prešetrenie na žiadosť nezúčastnených, ale riadne predvolaných vlastníkov alebo iných oprávnených osôb, v prípade, že nedošlo k pochybeniu na strane komisie, môže komisia vykonať len na ich náklady.

Druhý oddiel – Prípravné práce na miestne prešetrovanie

 

§ 9
Príprava podkladov

(1) Pri príprave podkladov na miestne prešetrovanie sa využijú všetky potrebné časti platného katastrálneho operátu, prípadne aj ďalšie materiály dokumentované správou katastra.

(2) Pred začatím miestneho prešetrovania príslušná správa katastra vykoná v katastrálnom operáte všetky nahlásené alebo inak zistené zmeny, vrátane zmien zistených pri vykonaní revízie údajov katastra a pripraví potrebné časti operátu alebo ich kópie na odovzdanie katastrálnemu ústavu.

(3) Pred prevzatím podkladov na miestne prešetrovanie zhodnotí správa katastra za účasti katastrálneho ústavu stav katastrálneho operátu, a to ku dňu začatia prípravných prác. Výsledky zhodnotenia sa zaznamenajú do „Záznamu o stave katastra nehnuteľností a o doplnení obnovovaného katastrálneho operátu“ (ďalej len „záznam o stave katastra“), ktorého vzor je v prílohe č. 7. Zároveň správa katastra pridelí čísla prešetrovacích a meračských náčrtov, čísla nových parciel (ak nedochádza k prečíslovaniu všetkých parciel) a čísla nových evidenčných listov, ktoré katastrálny ústav použije v procese obnovy. Záznam o stave katastra potvrdia obe zainteresované strany.

(4) Potrebné časti katastrálneho operátu alebo ich kópie odovzdá správa katastra katastrálnemu ústavu. O odovzdaní a prevzatí sa spíše protokol, ktorý potvrdia obe strany. Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 8. Rozsah odovzdávaných častí súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií, prípadne iných častí katastrálneho operátu, je závislý od stavu katastrálneho operátu a konkretizuje sa v protokole. Ak niektorá časť katastrálneho operátu existuje v elektronickej forme na pamäťovom médiu počítača, odovzdá sa v takejto forme.

§ 10
Grafické podklady na miestne prešetrovanie

(1) V rámci prípravy grafických podkladov na miestne prešetrovanie založí katastrálny ústav prešetrovacie náčrty (ďalej len „náčrty“) na vyznačenie predmetov miestneho prešetrovania, prípadne merania.

(2) Ako podklad na vyhotovenie náčrtov sa použije kópia katastrálnej mapy. Náčrty sa vyhotovujú zásadne v mierke väčšej alebo rovnakej ako je mierka katastrálnej mapy, spravidla vo formáte A3 alebo B3. Ako náčrty sa môžu použiť aj zväčšeniny leteckých meračských snímok, do ktorých sa musí vyznačiť stav podľa platnej katastrálnej mapy. Zväčšenina sa vyhotoví z analógových alebo z digitálnych údajov obsahu katastrálnej mapy alebo z leteckej meračskej snímky na kvalitný kartón. Digitálna technológia prípravy meračských náčrtov sa použije prednostne.

(3) Náčrty sa číslujú arabskými číslami v rámci jedného katastrálneho územia počínajúc číslom na ten účel určeným správou katastra.

(4) Náčrty sa vyhotovujú ako blokové alebo rámové. Pre zastavané územie obce a časti extravilánu s malými parcelami resp. hustou kresbou polohopisu sa vyhotovia náčrty blokové (príloha č. 9), pre ostatnú časť extravilánu môžu byť vyhotovené náčrty blokové, alebo rámové. Náčrty sa vyhotovujú tak, aby zobrazovali ucelenú skupinu pozemkov (blok stavieb, pozemky medzi líniovými stavbami a pod.).

(5) Pre každé katastrálne územie sa vyhotoví „Prehľad prešetrovacích náčrtov a prehľad chotárnych názvov“ (príloha č. 10). Prehľad sa vyhotoví v mierke 1:10 000 alebo 1:5000.

(6) Pri založení náčrtov sa dodržujú tieto zásady (pozri prílohu č. 9):

a) pri jednotlivých parcelách registra C súboru popisných informácií zapísaných na listoch vlastníctva sa v náčrte uvedie číslo listu vlastníctva, ktoré sa zapíše do krúžku zobrazovaného čiarkovane; v rámci jedného vlastníckeho celku sa číslo listu vlastníctva uvedie len raz,

b) pri jednotlivých parcelách registra C súboru popisných informácií sa v náčrte uvedie číslo evidenčného listu, ktoré sa zapíše do krúžku zobrazeného plnou čiarou; v rámci jedného držobnostného celku sa číslo evidenčného listu uvedie len raz,

c) hranice pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam a ostatné hranice sa vyznačia v rozsahu zobrazenom na katastrálnej mape značkami podľa osobitného predpisu; 4)

d) hranice vymedzené právami k nehnuteľnostiam sa vyznačujú ako spojnice lomových bodov, pričom čiara sa nedoťahuje až k bodu, aby bolo možné pri prešetrení zobraziť druh skutočného označenia (stabilizácie).

(7) V popise náčrtu sa uvedie:

a) názov obce,

b) názov katastrálneho územia,

c) názov a číslo náčrtu,

d) čísla susedných náčrtov,

e) čísla mapových listov s približným vyznačením ich rámov,

f) mierka náčrtu,

g) dátum, meno a podpis vyhotoviteľa náčrtu, mená a podpisy ostatných zúčastnených členov komisie,
_____
4) STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky. (Účinnosť od 1. 1. 1991).

h) posledné použité číslo lomového bodu hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam (až po skončení miestneho prešetrovania),

i) označenie severu, pokiaľ nie je zrejmé z rámov mapových listov.

(8) Originálne náčrty sa nemôžu použiť ako meračské náčrty v zastavanom území obce. Na zhotovenie meračských náčrtov sa môžu použiť len ich kópie. Katastrálny inšpektor môže, po kladnom vyjadrení správy katastra, povoliť vyhotovenie spoločných náčrtov (prešetrovací a meračský na jednej analógovej podložke) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), a to v tom prípade, ak nie je na nich hustý polohopis (záhrady, chaty a pod.). Uvedená skutočnosť sa uvedie v technickom projekte. V takomto prípade sa do elaborátu z miestneho prešetrovania uložia farebné kópie prešetrovacích náčrtov so stavom po skončení miestneho prešetrovania pred začatím merania.

§ 11
Písomné podklady na miestne prešetrovanie

(1) Písomné podklady na miestne prešetrovanie tvoria súpisy nehnuteľností, pomocné záznamy a zoznam názvoslovia. Súpisy nehnuteľností vyhotoví katastrálny ústav. Pomocné záznamy a zoznam názvoslovia ako časti katastrálneho operátu odovzdá katastrálnemu ústavu správa katastra.

(2) Súpisy nehnuteľností sú súčasťou Zápisnice o vykonaní miestneho prešetrovania, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 11 (ďalej len „zápisnica“) a vyhotovujú automatizovane pomocou príslušného softvéru, ako výstupy z registra C súboru popisných informácií katastrálneho operátu, a to ku každému náčrtu zvlášť. Mimo zastavaného územia obce možno vyhotoviť spoločné súpisy nehnuteľností pre skupiny náčrtov.

(3) Samostatné súpisy nehnuteľností v rámci náčrtu sa vyhotovia pre každého vlastníka prípadne skupinu vlastníkov (spoluvlastníkov) alebo inú oprávnenú osobu tak, aby spolu obsahovali údaje o všetkých nehnuteľnostiach zobrazených na náčrte. Pri rámových náčrtoch (ak parcely prechádzajú cez rám do iného náčrtu ) sa v poznámke pri parcele uvedie text „časť je v n.č. …“.

(4) Súpisy nehnuteľností obsahujú vybrané údaje katastra podľa prílohy č. 11 v predpísanom usporiadaní.

Tretí oddiel – Postup pri miestnom prešetrovaní v obci

 

§ 12
Začatie prác

(1) Pred začatím miestneho prešetrovania v obci sa doplnia náčrty a súpisy nehnuteľností na aktuálny stav súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra. Doplnenie vykoná katastrálny ústav podľa aktuálneho stavu katastrálneho operátu, ktorý poskytne správa katastra. Údaje o doplnení sa zaznamenajú do záznamu o stave katastra (príloha č. 7).

(2) Práce na miestnom prešetrovaní v obci sa začnú prvým zasadaním komisie, ktoré zvolá správa katastra a uskutoční sa na príslušnom obecnom úrade. Na zasadaní oboznámi predseda komisie zástupcov obce, orgánov a iných právnických a fyzických osôb s účelom a plánovaným priebehom obnovy a vykonávaním miestneho prešetrovania. Dohodne spoluprácu a presvedčí sa, ako bola zabezpečená príprava, ktorú bolo potrebné vykonať na základe oznámenia správy katastra (napr. trvalé označenie územných hraníc obce, označenie lomových bodov hraníc pozemkov a pod.).

(3) Komisia určí výkonných členov, ktorí budú vykonávať práce v teréne. Predseda komisie v prípade potreby rozdelí výkonných členov komisie do skupín a stanoví vedúcich skupín, pričom je potrebné dodržať ustanovenie § 6 ods. 2 písm. a). Ak sa zriadi viac skupín, predseda komisie pridelí jednotlivým skupinám územné obvody tak, aby bolo pokryté celé územie, v ktorom sa má miestne prešetrovanie vykonať.

(4) Práce v teréne môže vykonávať jedna alebo viac skupín členov komisie. Viac skupín je potrebné vytvoriť v prípadoch rozsiahlych katastrálnych území, viacerých katastrálnych území v jednej obci a na zrýchlenie postupu miestneho prešetrovania. Za vedúceho skupiny predseda komisie stanoví zamestnanca katastrálneho ústavu, ktorý je členom komisie (ďalej len „vedúci skupiny“). Práce skupín v teréne koordinuje príslušný zodpovedný zamestnanec katastrálneho ústavu v súčinnosti s predsedom komisie.

§ 13
Zabezpečenie účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb

(1) Vedúci skupiny riadi postup miestneho prešetrovania podľa náročnosti a rozsahu prác postupne v celom pridelenom obvode. Postupne zabezpečuje prípravu predvolaní na miestne prešetrovanie tak, aby každému vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe predvolanej na miestne prešetrovanie bolo predvolanie doručené najneskôr tri dni pred termínom konania.

(2) Vlastník, alebo iná oprávnená osoba, podpisom potvrdzuje prevzatie predvolania na účasť v konaní na doručnom liste. V prípadoch odoslania predvolania poštou sa uvádza v doručnom liste dátum odoslania a podacie číslo pošty. Potvrdené alebo inak označené (nedoručené) doručenky sú súčasťou doručného listu.

(3) Právnické osoby, ktoré vlastnia alebo majú v správe väčší počet nehnuteľností alebo líniové stavby (cesty, železnice, vodné toky, lesné celky a pod.), sa spravidla predvolajú na miestne prešetrovanie až v jeho závere.

§ 14
Zisťovanie priebehu hraníc štátu, územných celkov a správnych celkov

(1) Za hranice územných celkov sa na účely tohto predpisu považujú

a) hranice obcí,

b) hranice vyšších územných celkov,

c) hranice vojenských obvodov.

(2) Za hranice správnych celkov sa na účely tohto predpisu považujú

a) hranice okresov,

b) hranice krajov.

(3) Hranice štátu (Slovenskej republiky) sú vždy zároveň hranicami obcí, okresov a krajov. Hranice kraja sú zároveň hranicami vyšších územných celkov a sú vždy zároveň hranicami okresov a obcí. Hranice okresu sú vždy zároveň hranicami obcí. Hranice vojenských obvodov sú vždy zároveň hranicami obcí. Prešetrovaním hraníc obcí, ktoré sú súčasne hranicami okresov, krajov a vyšších územných celkov, sa zároveň prešetrujú aj hranice týchto vyšších územných celkov a správnych celkov.

(4) Hranice štátu sa v rámci miestneho prešetrovania neprešetrujú. Ich priebeh sa preberá z dokumentárneho hraničného diela. Spôsob prevzatia sa určí v technickom projekte v závislosti od technickej úrovne dokumentárneho hraničného diela. Poskytnutie podkladov v prípade, že sa nenachádzajú v dokumentácii alebo archíve spravovanom rezortom Úradu, zabezpečí správa katastra od správcu hraničného diela.

(5) Ak hranice vojenského obvodu boli vytýčené a označené podľa osobitného predpisu 5), a bola vyhotovená príslušná dokumentácia o ich priebehu, ktorá je súčasťou operátu katastra, tieto sa preberú do obnoveného operátu bez prešetrovania. Spôsob prevzatia sa určí v technickom projekte v závislosti od technickej úrovne dokumentácie.

(6) Ak hranice vojenského obvodu neboli vytýčené a označené podľa osobitného predpisu5), vyzve správa katastra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na zabezpečenie

tejto úlohy a poskytne mu potrebnú súčinnosť.

(7) Územné hranice obce musia byť označené vo svojich lomových bodoch prípadne aj v medziľahlých bodoch spôsobom určeným správou katastra. Označenie zabezpečia obce, ktorých sa predmetný úsek hranice týka. Správa katastra vyzve obce na vykonanie označenia lomových bodov územných hraníc obcí v oznámení o začatí obnovy (príloha č. 2), a to v prípadoch, ak obce označenie nevykonali na výzvu katastrálneho ústavu danú v rámci revízie údajov katastra.

(8) Obecné hranice, ktoré sú zároveň hranicami okresu alebo kraja, sa neoznačujú zvláštnym spôsobom. Osadené znaky takejto obecnej hranice sú zároveň znakmi hranice okresu alebo kraja.

§ 15
Zisťovanie priebehu hraníc obcí

(1) Podkladom na prešetrenie hranice obce je platný stav v katastrálnom operáte (súbor geodetických informácií) a popis hranice. Využijú sa podklady dokumentované v katastrálnom území (územiach) prešetrovanej obce, ako aj susediacich obcí, ak podklady nie sú spoločné. Ďalej sa využívajú náčrty a protokoly vyhotovené pri určovaní a zmenách hranice obce, ak zmeny boli schválené resp. v operáte katastra realizované.

(2) Na prešetrovanie priebehu hranice obce sa obce predvolajú. Predvolanie doručí obciam katastrálny ústav, pričom v predvolaní uvedie, že účasť zástupcov obcí je nevyhnutná (§ 7 ods.4). Prešetrenie priebehu hranice obce sa nemôže konať, ak nie je prítomný zástupca niektorej zainteresovanej obce; v takomto prípade určí komisia nový termín prešetrenia. Komisia neúčasť zástupcov obce prerokuje na svojom zasadaní a v prípade, že neúčasť neospravedlní, dá správe katastra podnet na vymáhanie nákladov na opakované prešetrovanie.

(3) Na prešetrovanie priebehu hranice obce musia byť predvolaní aj vlastníci a iné oprávnené osoby, ktorých hranice pozemkov nachádzajúcich sa na území obce, v ktorej sa

_____
5 ) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

obnova vykonáva, tvoria časť obecnej hranice. Predvolanie sa vykoná spravidla hromadne vyhláškou obce. Neúčasť niektorého vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby, riadne predvolanej na prešetrovanie priebehu hranice obce, nie je prekážkou na jeho vykonanie.

(4) Komisia za účasti zástupcov zainteresovaných obcí vykoná prešetrenie priebehu a označenia hranice obce pochôdzkou v teréne, pričom zaznamená všetky potrebné skutočnosti do náčrtu priebehu hranice a do popisu jej priebehu, a to hlavne spôsob označenia lomových

bodov hranice a údaje o jej priebehu vzhľadom na existujúce stavby, iné technické objekty a terénne tvary tvoriace prirodzené rozhraničenia. Všetky lomové body obecnej hranice sa očíslujú arabskými číslicami, od jedného styku troch a viac obcí po nasledujúci. Každý takýto úsek obecnej hranice sa začína číslovať od čísla jeden. Trojmedzia sa nečíslujú; v jednotlivých sektoroch sú označené začiatočnými písmenami obcí.

(5) Ak komisia zistí, že hranica obce neprebieha po prirodzených rozhraniach (obvod stavby, regulovaný vodný tok, vodná nádrž, priemyselný areál, pozemná komunikácia, výrazný terénny tvar a pod.), odporučí obciam jej zmenu, prípadne navrhne aj jej priebeh. Uvedené sa uvedie v protokole.

(6) Ak sa zmena obecnej hranice neuskutoční (neschváli) do skončenia miestneho prešetrovania, miestne prešetrovanie sa skončí v súlade s doterajším platným stavom. Začatie konania o zmene priebehu hranice obce sa poznamená v záverečnom protokole o skončení miestneho prešetrovania.

(7) Ak sa po skončení miestneho prešetrovania pred vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu navrhovaná zmena obecných hraníc schváli, vykoná sa v obnovenom operáte spôsobom, ako každá iná platná zmena údajov katastra.

(8) Pri zistení spornej obecnej hranice, na návrh komisie vyzve správa katastra príslušné obce, aby v určenom termíne podali návrh na riešenie sporu súdnou cestou. Do rozhodnutia súdu sa hranica v spornom úseku neprešetruje a do obnoveného operátu sa prevezme jej platný stav z katastrálneho operátu a jej priebeh sa vyznačí ako sporná hranica.

(9) O priebehu prešetrenia hranice obce sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt jej priebehu. Protokol podpíšu všetci účastníci prešetrenia a potvrdí sa aj odtlačkami pečiatok obcí. Ukážka protokolu je v prílohe č. 12. Zisťovanie priebehu hraníc katastrálnych území

§ 16

(1) Hranica jedného katastrálneho územia alebo časti hraníc viacerých katastrálnych území tvoria hranicu obce. Hranice katastrálnych území, ktoré sú zároveň hranicami obcí, sa označujú a prešetrujú postupom podľa § 15; trvalé označenie lomových bodov takýchto obecných hraníc je zároveň označením hraníc katastrálnych území. Hranice katastrálnych území sú vždy zároveň hranicami pozemkov.

(2) Lomové body hranice katastrálneho územia, ktorá nie je hranicou obce, trvalo označia vlastníci pozemkov, ktoré ju tvoria, prípadne iné oprávnené osoby majúce vzťah k takýmto pozemkom spôsobom, ktorý určí správa katastra. Na styku troch a viac katastrálnych území, ktoré nie sú hranicou obce, zabezpečí trvalé označenie lomových bodov správa katastra

(3) Podkladom na prešetrenie hranice katastrálneho územia je platný stav súboru geodetických informácií a geodetická dokumentácia vlastného prešetrovaného katastrálneho územia, resp. podklady susedného katastrálneho územia, s ktorým má prešetrované katastrálne územie spoločnú hranicu.

(4) Prešetrenie priebehu hranice katastrálneho územia vykoná komisia v celom rozsahu, v ktorom nie je hranicou obce. Na prešetrovanie priebehu hranice katastrálneho územia musia byť predvolaní aj vlastníci a iné oprávnené osoby, ktorých hranice pozemkov tvoria prešetrované časti hranice katastrálneho územia. Predvolanie sa vykoná spravidla hromadne vyhláškou obce. Neúčasť niektorého vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, riadne predvolanej na prešetrovanie, nie je prekážkou na jeho vykonanie.

(5) Komisia za účasti zástupcov zainteresovaných obcí vykoná prešetrenie priebehu a označenia hranice katastrálneho územia pochôdzkou v teréne, pričom zaznamená všetky potrebné skutočnosti na vyhotovenie náčrtu priebehu hranice a popisu jej priebehu, a to hlavne spôsob označenia lomových bodov hranice a údaje o jej priebehu vzhľadom na existujúce stavby, iné technické objekty a terénne tvary tvoriace prirodzené rozhraničenia. Všetky lomové body hranice katastrálneho územia sa očíslujú arabskými číslicami, od jedného styku troch a viacerých katastrálnych území po nasledujúci. Každý takýto úsek hranice katastrálneho územia, ktorý sa prešetruje sa začína číslovať od čísla jeden.

Trojmedzia sa nečíslujú; v jednotlivých sektoroch sú označené začiatočnými písmenami katastrálnych území.

(6) O priebehu prešetrenia hranice katastrálneho územia sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt jej priebehu. Protokol podpíšu všetci účastníci prešetrenia a potvrdí sa aj odtlačkami pečiatok obcí. Ukážka protokolu je v prílohe č. 13.

§ 17

(1) Ak komisia zistí, že hranica katastrálneho územia, ktorá nie je hranicou obce neprebieha po prirodzených rozhraniach (obvod stavby, regulovaný vodný tok, vodná nádrž, priemyselný areál, pozemná komunikácia, výrazný terénny tvar a pod.), alebo po hraniciach pozemkov vymedzených právom k nehnuteľnostiam, odporučí správe katastra jej zmenu, prípadne navrhne aj jej priebeh. Uvedené sa uvedie v protokole. Zmenu hranice katastrálneho územia môže navrhnúť aj iná osoba; v takom prípade môže vykonať označenie lomových bodov zmenenej hranice navrhujúca osoba.

(2) Konanie o zmene hranice katastrálneho územia nie je súčasťou obnovy katastrálneho operátu. Ak sa zmena hranice katastrálneho územia neuskutoční (neschváli) do skončenia miestneho prešetrovania, toto sa ukončí v súlade s doterajším platným stavom. Začatie konania o zmene priebehu hranice katastrálneho územia sa poznamená v záverečnom protokole o skončení miestneho prešetrovania.

(3) Ak sa po skončení miestneho prešetrovania pred vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu navrhovaná zmena hranice katastrálneho územia schváli, vykoná sa v obnovenom operáte spôsobom, ako každá iná zmena platných údajov katastra.

(4) Pri zistení spornej hranice katastrálneho územia vyplývajúcej z rozdielnych tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb, ktoré majú pozemky tvoriace hranicu katastrálneho územia, vyzve správa katastra, na návrh komisie, príslušných vlastníkov, prípadne iné oprávnené osoby, aby v určenom termíne podali návrh na určenie priebehu hranice pozemkov. Do rozhodnutia správy katastra alebo súdu o priebehu hraníc pozemkov sa hranica v spornom úseku neprešetruje a do obnoveného operátu sa prevezme jej doterajší platný stav z katastrálneho operátu, pričom sa jej priebeh vyznačí ako sporná hranica.

§ 18
Zisťovanie priebehu hraníc zastavaného územia obce

(1) Hranica zastavaného územia obce prebieha spravidla po hraniciach vymedzených právom k pozemkom, držbou alebo nájmom. Lomové body hranice zastavaného územia obce musia byť trvalo označené. Trvalé označenie vykonajú vlastníci a iné oprávnené osoby a toto je zároveň označením hraníc pozemkov. Ak hranica zastavaného územia obce neprebieha po hraniciach vymedzených právom k pozemkom, držbou alebo nájmom, jej lomové body v tomto úseku trvalo označí obec.

(2) Hranica zastavaného územia obce sa vyznačí v náčrte podľa katastrálnej mapy. Komisia vykonáva jej prešetrenie spravidla priebežne pri prešetrovaní hraníc pozemkov, ktorých je súčasťou. V rámci miestneho prešetrovania sa overuje trvalé označenie jej lomových bodov a priebeh hranice v teréne.

(3) Ak sa zistia nedostatky v priebehu hranice zastavaného územia obce (napr. narušenie stavbou, neoprávnenou zmenou hraníc pozemku a pod.), prerokuje zistené skutočnosti na svojom zasadaní komisia a podľa povahy veci rozhodne o ďalšom postupe.

(4) Výsledky prešetrenia priebehu hranice zastavaného územia obce sa uvádzajú v náčrtoch a v súpisoch nehnuteľností. Osobitná dokumentácia o prešetrení hranice zastavaného územia obce sa nevyhotovuje.

§ 19
Zisťovanie priebehu hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam

(1) Zisťovanie priebehu hraníc pozemkov zahŕňa

a) zisťovanie polohy lomových bodov hraníc a spôsobu ich trvalého označenia,

b) zisťovanie priebehu hraníc ako spojníc ich lomových bodov a meranie kontrolných omerných dĺžok týchto spojníc,

c) porovnanie zistených hraníc s hranicami evidovanými v platnom katastrálnom operáte (v náčrte a súpise nehnuteľností),

d) zistenie stanovísk zúčastnených vlastníkov a iných oprávnených osôb,

e) overenie evidovaných údajov o vlastníkoch a iných oprávnených osobách,

f) vyznačenie zistených skutočností do náčrtu a do zápisnice,

g) potvrdenie zistených a vyznačených výsledkov v zápisnici.

(2) Polohu lomových bodov hraníc pozemkov a spôsob ich trvalého označenia zisťuje komisia v súčinnosti so zúčastnenými vlastníkmi alebo inými oprávnenými osobami, ktorí lomové body v teréne na vyzvanie komisie ukážu. Ak sa prešetrovania predmetný vlastník alebo iná oprávnená osoba nezúčastní a potrebné informácie nevie poskytnúť zástupca obce, poznamená sa uvedená skutočnosť v súpise nehnuteľností; vlastník alebo iná oprávnená osoba sa znova predvolá spôsobom uvedeným v § 7 ods. 4. Ak sa ani na opakované vyzvanie vlastník, alebo iná osoba nedostaví bez kvalifikovaného ospravedlnenia, prejedná ďalší možný postup komisia na najbližšom rokovaní a podá návrh správe katastra na uloženie pokuty a na vymáhanie náhrady trov konania.

(3) Zistenie priebehu hraníc pozemkov, ako spojníc lomových bodov vykoná komisia súčasne so zistením ich trvalého označenia (plotom, múrom, a pod.). Hranice vo svojom celom priebehu nemusia byť trvalo označené; rozhodujúce je trvalé označenie lomových bodov. Nesporné lomové body hraníc vymedzených právami k nehnuteľnostiam musia byť označené pred ich prešetrovaním trvalým spôsobom. Označenie vykonajú na svoj náklad vlastníci alebo iné oprávnené osoby.

(4) Hraničné znaky na hranici vymedzenej právom k nehnuteľnostiam sa umiestnia tak, aby ich stredy boli totožné s lomovými bodmi hranice, ako aj v bodoch na styku dvoch alebo viacerých hraníc, vynímajúc prípady bodov na štátnej hranici a bodov prekážajúcich obhospodarovaniu pozemku alebo inému využívaniu pozemku.

(5) Na štátnej hranici nemožno osadiť hraničný znak pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam. Označenie takejto hranice hraničným znakom sa vykoná najmenej 2 m pred štátnou hranicou.

(6) Ak by povrchová časť hraničného znaku prekážala poľnohospodárskemu obhospodarovaniu pozemku alebo inému využívaniu (komunikácia a pod.) alebo ju nemožno osadiť (vo vodnom toku a pod.), vykoná sa nepriame označenie dvojznakmi alebo trvalou podzemnou značkou. Ak sa označenie vykoná podzemnou značkou, na účely miestneho prešetrovania sa zároveň označí lomový bod dočasnou viditeľnou značkou (dreveným kolíkom a pod.).

(7) Nezreteľné hranice vymedzené právami k nehnuteľnostiam pôvodných pozemkov zlúčených do väčších poľnohospodárskych a lesných celkov sa trvale neoznačujú a sú predmetom prešetrovania len vo zvláštnom prípade, pri tvorbe integrovanej katastrálnej mapy.

(8) Poloha zistených a odsúhlasených lomových bodov sa zaistí proti dodatočnému neoprávnenému premiestneniu a z dôvodu vyhľadania pri podrobnom meraní, odmeraním priamych dĺžok ich spojníc po predmetnej hranici (ďalej len „omerné miery“). Omerné miery sa odmerajú, pokiaľ vzdialenosť lomových bodov nepresahuje 50 m a nie je fyzická prekážka znemožňujúca ich priame odmeranie. V opačnom prípade sa poloha lomových bodov zaistí odmeraním vzdialenosti (do 50 m) od iných trvale stabilizovaných lomových bodov netvoriacich prešetrovanú hranicu alebo od iných jednoznačných pevných predmetov (ďalej len „krížové miery“).

(9) Ak sa pri miestnom prešetrovaní zistí, že vlastník, alebo iná oprávnená osoba v stanovenej lehote (do začatia miestneho prešetrovania) nesplnil povinnosť trvalým spôsobom označiť nesporné lomové body hraníc svojich pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam napriek tomu, že bol na takéto označenie vyzvaný a neoznačil ich ani iným netrvalým spôsobom, komisia poznamená uvedenú skutočnosť v zápisnici pričom stanoví a v zápisnici vyznačí náhradný termín označenia. Ak je vlastník alebo iná oprávnená osoba prítomná na miestnom prešetrovaní, komisia mu vysvetlí potrebu a nevyhnutnosť označenie vykonať a poučí ho o možných následkoch. Ak nie je vlastník alebo iná oprávnená osoba prítomná na miestnom prešetrovaní, komisia ho vyzve na označenie písomne a opätovne ho predvolá.

(10)Ak vlastník, alebo iná oprávnená osoba v stanovenej lehote nesplní výzvu komisie danú podľa odseku 9, komisia požiada správu katastra o zabezpečenie označenia na náklady vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby ako aj o uloženie pokuty a súčasne jej predloží potrebné podklady.

(11)Ak označenie lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami

k nehnuteľnostiam vykonal vlastník alebo iná oprávnená osoba aspoň netrvalým spôsobom, ale jednoznačne, miestne prešetrovanie sa vykoná. Uvedená skutočnosť sa poznamená v zápisnici a vlastník alebo iná oprávnená osoba sa vyzve na vykonanie trvalého označenia, a to najneskôr do skončenia miestneho prešetrovania a začatia meračských prác. Ak uvedenú povinnosť nesplní, komisia postupuje podľa odseku 10.

(12)Ak napriek postupu uvedenému v odsekoch 9 a 10 nebude vykonané ani netrvalé označenie lomových bodov prešetrovanej hranice do skončenia miestneho prešetrovania (v krajnom prípade do vykonania meračských prác v tomto priestore), prerokuje uvedenú skutočnosť komisia. Ak po posúdení špecifických okolností konkrétneho prípadu nenájde komisia iné vhodné riešenie, požiada správu katastra o zabezpečenie súhlasu na prevzatie takejto hranice z platného katastrálneho operátu do obnovovaného operátu.

(13)Prevzatie hranice z platného katastrálneho operátu na návrh správy katastra môže odsúhlasiť katastrálny inšpektor. Správa katastra zároveň navrhne spôsob prevzatia. Prevzatie sa vykoná prednostne prevzatím existujúcich číselných údajov zo záznamov podrobného merania zmien alebo inej geodetickej dokumentácie. Ak číselné údaje nie sú dokumentované, získajú sa digitalizáciou analógovej katastrálnej mapy alebo pôvodnej mapy, ktorá bola podkladom na vyhotovenie katastrálnej mapy.

(14)Ak pri miestnom prešetrovaní dôjde k rozdielnym tvrdeniam vlastníkov alebo iných oprávnených osôb o priebehu hranice pozemku, považuje sa hranica za spornú. O spornej hranici sa spíše protokol podľa vzoru v prílohe č. 14 a vlastníci alebo iné oprávnené osoby sa vyzvú na podanie príslušného návrhu na jej riešenie na správu katastra alebo na súd. Hranica vymedzená právom k nehnuteľnostiam, ktorá je predmetom sporu, sa neoznačuje v lomových bodoch trvalým spôsobom. Ak je napriek tomu hranica v teréne v lomových bodoch a vo svojom priebehu trvalo označená (napríklad trvalým plotom), jej priebeh sa prešetrí, zobrazí v náčrte značkou vyjadrujúcou jej trvalé označenie. Platná hranica sa zobrazí v súlade s § 8 ods. 4 prevzatím z katastrálneho operátu a značkou pre spornú hranicu. Vzniknuté plochy sa prizlúčia k pozemkom tak, aby vyjadrovali stav evidovaný v katastrálnom operáte.

(15)Ak sa do skončenia miestneho prešetrovania v obci rozhodne o spornej hranici, vyzvú sa predmetní vlastníci alebo iné oprávnené osoby na jej trvalé označenie. Následne sa hranica prešetrí ako nesporná. Ak sa rozhodne o priebehu spornej hranice po skončení miestneho prešetrovania, pred vyhlásením platnosti obnoveného operátu, výsledok rozhodnutia správy katastra alebo súdu, sa v prípade potreby vykoná v obnovenom operáte spôsobom, ako každá iná platná zmena údajov katastra.

§ 20
Porovnanie zistených hraníc pozemkov a zistenie stanovísk zúčastnených osôb

(1) Porovnanie zistených hraníc s hranicami evidovanými v katastrálnom operáte vykoná komisia porovnaním ich zobrazeného priebehu na katastrálnej mape, ktorej stav je na náčrte, so skutočne zisteným priebehom

a) porovnaním skutočného tvaru pozemku s príslušnou parcelou na náčrte,

b) porovnaním omerných mier odmeraných medzi prešetrenými lomovými bodmi hranice s mierami odmeranými na náčrte, alebo zistenými z iných podkladov, ktoré sú súčasťou katastrálneho operátu (záznam podrobného merania zmien, geometrický plán a pod.).

(2) Komisia priebežne pri prešetrovaní jednotlivých skutočností zisťuje tvrdenia a stanoviská zúčastnených vlastníkov a iných oprávnených osôb a tieto zohľadňuje v postupe prešetrovania a v jeho záveroch.

(3) Ak sa porovnaním podľa odseku 1 v rámci miestneho prešetrovania zistí zmena hranice susedných pozemkov, ktorá vymedzuje vlastnícke práva a okolnosti nenasvedčujú, že ide o neoprávnene zmenenú hranicu, ani o chybne zobrazenú hranicu v katastrálnej mape, postupuje sa takto:

a) ak sa všetci dotknutí vlastníci zúčastnili miestneho prešetrovania a svojim podpisom potvrdili, že uznávajú túto hranicu podľa skutočnej držby ako vlastnícku, považuje sa táto zmenená hranica za vlastnícku hranicu; táto skutočnosť sa vyznačí v náčrte červenou čiarou skutočného priebehu a v zápisnici klauzulou, „Vlastníci týchto pozemkov prehlasujú, že uznávajú jej terajší priebeh v teréne“,

b) ak niektorý vlastník túto hranicu neuznáva, považuje sa táto hranica za spornú a postupuje sa podľa § 19 ods. 14 a 15,

c) ak sa niektorý vlastník na prešetrovaní nezúčastní, pričom boli splnené ostatné podmienky uvedené pod písmenom a), pozve sa na prešetrovanie podľa § 7 ods. 4 (nevyhnutná účasť).

(4) Ak sa pri miestnom prešetrovaní zistí, že hranica pozemku vymedzeného právom k nehnuteľnosti je chybne zobrazená v katastrálnej mape, spíše sa o zistených skutočnostiach a o oprave jej zobrazenia v obnovenom katastrálnom operáte protokol. V protokole sa uvedú všetky potrebné údaje dokladajúce, že naozaj došlo k chybnému zobrazeniu hranice (napr. pri vyhotovení geometrického plánu, pri obnove mapy a pod.) a údaje o jej správnom zobrazení. Protokol potvrdia podpisom všetci účastníci miestneho prešetrovania, ktorých sa chyba týka.
Protokol je súčasťou súpisu nehnuteľností. Kópiu protokolu predloží komisia správe katastra, ktorá podľa povahy veci posúdi, či je potrebné vykonať opravu v platnom katastrálnom operáte ešte pred vyhlásením platnosti obnoveného operátu. Ukážka protokolu je v prílohe č. 15.

(5) Ak sa pri miestnom prešetrovaní zistí neoprávnene zmenená hranica vymedzená právom k nehnuteľnostiam (napr. prihradenie z pozemku obce a pod.), vyzve sa osoba, ktorá neoprávnene zmenu vykonala, na usporiadanie práv k predmetnej časti pozemku. Ak usporiadanie práv nemožno vykonať do skončenia miestneho prešetrovania, na účely obnovy je nutné rešpektovať platný právny stav a uviesť pozemok do pôvodného stavu vykonaním trvalého označenia jeho pôvodných lomových bodov; v takomto prípade postupuje komisia podľa § 19 ods.9 až 13.

(6) Výzva daná podľa odseku 5 sa zapíše do záznamu na ďalšie konanie a zaznamená sa aj v zápisnici s určením termínu usporiadania práv k predmetnej časti pozemku, alebo termínu trvalého označenia lomových bodov pôvodnej hranice. Ak sa osoba, ktorá neoprávnene zmenu vykonala, nezúčastní na miestnom prešetrovaní, doručí sa jej výzva v písomnej forme. Predmetná hranica časti pozemku sa v náčrte zobrazí podľa skutočného stavu v teréne, pričom časť neoprávnene zabratého pozemku sa prizlúči k pôvodnému pozemku. Pôvodná hranica sa prešetrí po jej trvalom označení. Ak sa právo k neoprávnene zabratej časti pozemku v stanovenom termíne vysporiada, následne sa prešetrí nový platný stav.

§ 21
Zisťovanie priebehu hraníc druhov pozemkov

(1) Hranice druhov pozemkov, ktoré nie sú hranicami vymedzenými právami k nehnuteľnostiam, t. j. hranice vo vnútri jedného súvislého vlastníckeho celku, v rámci držby jedného držiteľa, vo vnútri súvislého celku nehnuteľností v správe iných oprávnených osôb

alebo súvislého celku nehnuteľností, ktoré sú v nájme, pričom je nájom predmetom katastra, sa prešetrujú a vyznačujú v náčrte a v zápisnici. V teréne tieto hranice nemusia byť označené trvalým spôsobom.

(2) V prípade zmenených hraníc evidovaného pozemku podľa odseku 1, pričom nesúhlasí skutočne zistený druh pozemku s druhom pozemku doteraz evidovaným v katastri a jedná sa o trvalú zmenu, sa postupuje takto:

a) ak je zmena doložená súhlasom (rozhodnutím) orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, rozhodnutím orgánu ochrany lesného pôdneho fondu, iným stanoveným dokladom (stavebným povolením), alebo sa toto povolenie nevyžaduje, hranice nového pozemku alebo zmenené hranice evidovaných pozemkov, ako aj zmenený druh pozemku sa v náčrte vyznačí podľa skutočne zisteného stavu, zároveň sa zmenené údaje aj s odôvodnením ich oprávnenia (citovaním právoplatného súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia) uvedú v zápisnici,

b) ak nie je zmena doložená príslušným súhlasom, rozhodnutím alebo povolením podľa písmena

a) a toto sa vyžaduje, hranice nového pozemku alebo zmenené hranice evidovaných pozemkov sa vyznačia v náčrte tak, aby nenarušili platný stav katastra (prezlučkujú sa) a zmenený druh pozemku sa vyznačí v zátvorke; v súpise nehnuteľností sa zápis vykoná tak, že v katastri evidovaný druh pozemku je zapísaný v stĺpci „DP“ kódom evidovaného druhu pozemku, v stĺpci „CHAR.“ sa vyznačí nesúlad medzi evidovaným a skutočným stavom druhu pozemku kódom ..9 (ďalej len „kódom nesúladu“), pričom na prvých dvoch miestach sa uvádza kód druhu pozemku zisteného v teréne (napr. skutočný druh pozemku je ovocný sad a v katastri evidovaný je trvalý trávny porast – v DP bude kód 7 a v CHAR. 069); zároveň sa vykoná zápis neoprávnene zmeneného stavu do zoznamu nesúladov, kde sa uvedie aj číslo náčrtu a strana zápisnice na ľahšiu identifikáciu väzby medzi zoznamom nesúladov a zápisnicou.

(3) Zoznamy nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov (ďalej len „zoznam nesúladov“), sa vyhotovia podľa osobitného predpisu 2) v troch rovnopisoch pre každé katastrálne územie a v prípade, že sa jedná aj o nesúlady v lesnom pôdnom fonde, v štyroch prvopisoch, a to v nadväznosti na zoznamy nesúladov uložené na správe katastra. Jeden prvopis je súčasťou operátu miestneho prešetrovania, dva, prípadne tri ďalšie sa odovzdajú správe katastra, ktorá si jeden ponechá ako súčasť katastrálneho operátu a ďalšie postúpi orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu prípadne aj orgánu ochrany lesného pôdneho fondu na rozhodnutie o zmene druhu pozemku, alebo rozhodnutie o prinavrátení do pôvodného stavu.

(4) Ak je parcela v katastrálnom operáte rozdelená na diely parcely s rôznymi druhmi pozemkov pričom skutočným stavom hraníc a druhov pozemkov v teréne nie sú porušené všeobecne záväzné predpisy, diely sa odstránia zosúladením so skutočným stavom. V opačnom prípade, diely zostavajú zachované a prípadný nesúlad skutočného a evidovaného stavu sa rieši postupom podľa odseku 2.

(5) Pozemky, ktorých hranice nie sú vymedzené právami, v skutočnom stave neexistujúce, ale v katastrálnom operáte evidované ako samostatné parcely (napr. pôvodná poľná cesta, pôvodne trvalý trávny porast sú rozorané a zlúčené do iného pozemku a pod.), sa riešia spôsobom uvedeným v odseku 2 v závislosti od toho, či si zmena vyžaduje alebo nevyžaduje povolenie príslušného orgánu.

(6) Pri prešetrovaní druhov pozemkov sa zisťujú a do súpisu nehnuteľností zapisujú kódy charakteristiky nehnuteľností charakterizujúce spôsob využívania nehnuteľnosti.

§ 22
Zisťovanie priebehu hraníc chránených skutočností

(1) Predmetom prešetrovania sú tie chránené skutočnosti, ktoré sú nehnuteľnosťami, alebo sa vzťahujú na nehnuteľnosti, a to v tomto rozsahu:

a) chránené územia (chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie),

b) súkromné chránené územia,

c) pozemky s chráneným stromom,

d) ochranné pásma chránených území a pozemkov uvedených pod písmenom a), b) a c),

e) pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,

f) ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón,

g) kultúrne pamiatky,

h) kúpeľné územia,

i) ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych stolových vôd,

j) chránené vodohospodárske oblasti,

k) ochranné pásma vodárenských zdrojov.

(2) Pri miestnom prešetrovaní sa overuje priebeh hraníc chránených nehnuteľností uvedených v odseku 1 (ďalej len „chránená nehnuteľnosť“). Ak hranica chránenej nehnuteľnosti prebieha po hraniciach pozemkov alebo tvorí obvod stavby, pri prešetrovaní takejto hranice alebo stavby podľa príslušných ustanovení týchto smerníc (v závislosti od druhu hranice alebo stavby) sa zároveň berie ohľad na režim chránenej skutočnosti.

(3) Ak hranica chránenej nehnuteľnosti neprebieha po hraniciach pozemkov prípadne po obvodoch stavieb, ale v teréne je zreteľný jej priebeh (napr. terénny zlom, okraj vegetácie a pod.), prešetrí sa, či nie je narušená nepovolenou činnosťou. Výsledok prešetrenia sa uvedie

v zápisnici. Ak v teréne nie je zreteľný jej priebeh, skonštatuje sa uvedený stav v príslušných súpisoch nehnuteľností. V oboch prípadoch sa hranica v obnovenom operáte zobrazí prevzatím z platného katastrálneho operátu postupom podľa § 19 ods. 13, ale bez návrhu správy katastra a bez vyžiadania súhlasu inšpektora.

(4) V prípade nejasnosti v priebehu hranice chránenej nehnuteľnosti vyzve sa príslušný orgán štátnej správy na vyslanie zástupcu na miestne prešetrovanie s cieľom spresnenia, resp. vyznačenia tejto hranice.

(5) Hranica chránenej nehnuteľnosti sa vyznačí v náčrte príslušnou značkou podľa osobitného predpisu,4) v súpise nehnuteľností kódom pre druh chránenej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu2), a v prípade potreby aj popisom. Ak sa jedná o kultúrnu pamiatku, zobrazí sa v náčrte vo vnútri chráneného objektu príslušná značka pre chránené kultúrne pamiatky.

(6) Chránená nehnuteľnosť, ktorá netvorí samostatný pozemok (pomník, socha, mohyla, kríž, božia muka, strom a pod.), sa po prešetrení v náčrte zobrazí príslušnou značkou podľa osobitného predpisu,4) a v súpise nehnuteľností sa u príslušnej parcely uvedie zodpovedajúci kód pre druh chránenej nehnuteľnosti.

§ 23
Prešetrovanie stavieb

(1) Predmetom miestneho prešetrovania sú stavby,

a) ktoré sú predmetom katastra ,

b) ktoré nie sú predmetom katastra, ale sú predmetom základnej mapy.

(2) Predmetom katastra sú stavby, ktoré sú nehnuteľnosťami, t. j. spojené so zemou pevným základom, pričom

a) sú dokončené pozemné stavby6) (bytové a nebytové budovy) a sú označené súpisným

číslom alebo majú byť označené súpisným číslom,

b) sú rozostavané pozemné stavby; tieto sú predmetom evidencie len v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim.

Stavby uvedené pod písmenom a) a b) môžu byť nadzemnými stavbami alebo podzemnými stavbami. Tento charakter stavieb určuje spôsob evidencie (zobrazenia) stavby na katastrálnej mape.

(3) V pochybnostiach, či stavba je predmetom katastra, rozhoduje správa katastra.

(4) Predmetom základnej mapy sú okrem stavieb uvedených v odseku 2 aj inžinierske stavby.

(5) Nadzemné stavby, ktoré sú predmetom katastra, sa v náčrte a na katastrálnej mape evidujú zobrazením prieniku ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom; pri netypických stavbách zobrazením priemetu ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch. Obvod stavby tvorí samostatný pozemok, ktorý sa po zobrazení označí samostatným parcelným číslom.

______
6) § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

(6) Samostatným parcelným číslom sa neoznačí pozemok (časť pozemku), na ktorom je postavená:

a) samostatná stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, pričom to môže byť aj drobná stavba (ďalej len „vedľajšia stavba“), a to v prípade, že aspoň jeden susediaci pozemok je evidovaný ako zastavaná plocha; zobrazená časť pozemku zastavaná vedľajšou stavbou sa v tomto prípade prizlučkuje k zobrazenému pozemku s druhom pozemku zastavaná plocha,

b) stavba postavená na cudzom pozemku (pozemkoch) bez práva takúto stavbu zriadiť (ďalej len „neoprávnená stavba“); neoprávnená stavba môže byť zároveň nepovolenou stavbou podľa ustanovenia písmena c); v náčrte a na katastrálnej mape sa stavba zobrazí obvodom tak, aby tento nenarušoval zobrazenie pozemkov, ku ktorým sú v katastri evidované vlastnícke práva v registri C katastrálneho operátu (prizlučkuje sa); súpise nehnuteľností a následne aj v súbore popisných informácií sa takáto stavba zaeviduje v prípade, že jej bolo pridelené súpisné číslo, pričom sa uvedie to parcelné číslo, na ktorom je postavená najväčšia časť stavby a kód stavby na cudzom pozemku; vlastník stavby sa vyzve na usporiadanie práva k pozemku zastavanému stavbou, o čom sa vykoná záznam v zápisnici,

c) nepovolená stavba (čierna stavba), postavená stavebníkom bez stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu; ak je takáto stavba postavená na cudzom pozemku (aj sčasti) je zároveň neoprávnenou stavbou; nepovolená stavba sa v náčrte a na katastrálnej mape zaeviduje spôsobom, ako neoprávnená stavba; v zápisnici sa popisným spôsobom vyznačia zistené skutočnosti a v súbore popisných informácií sa takáto stavba neeviduje a nemá mať ani pridelené súpisné číslo; ak pridelené súpisné číslo má, komisia vyzve obec na jeho zrušenie; vlastník stavby sa vyzve aby dal podnet na konanie o dodatočnom povolení stavby, o čom sa vykoná záznam v zápisnici.

(7) Podzemné stavby, ktoré sú predmetom katastra, sa v náčrte a na katastrálnej mape evidujú zobrazením ich prieniku so zemským povrchom, ak takýto prienik existuje. Predmetom prešetrenia je prienik takejto stavby so zemou. Ak prienik so zemským povrchom tvorí uzavretý obvod na zemskom povrchu, je samostatným pozemkom a po zobrazení sa označí samostatným parcelným číslom. Týmto postupom nesmú byť dotknuté práva k pozemku. Ak je podzemná stavba neoprávnená, alebo nepovolená, postupuje sa podľa odseku 6.

(8) V rámci miestneho prešetrovania sa zisťuje a overuje, či sú skutočné stavby evidované v katastrálnom operáte v súlade s ustanoveniami odsekov 5, 6 a 7, ako aj, či stavby evidované v katastrálnom operáte v súlade s evidovanými údajmi v skutočnosti existujú. Overuje sa označenie a správnosť súpisného čísla a ak sú v obci stavbám pridelené orientačné čísla, overí sa aj správnosť tohto čísla.

(9) Ak stavba, ktorá má pridelené súpisné číslo, nie je ním označená, vyzve komisia jej vlastníka alebo inú oprávnenú osobu na vykonanie označenia a výzva sa poznamená v zápisnici. Ak stavbe, ktorá je predmetom katastra nebolo pridelené súpisné číslo, komisia vyzve obec na jej pridelenie a výzva sa poznamená v zápisnici.

(10)Pri prešetrovaní stavieb, ktoré sú predmetom katastra, sa ďalej zisťuje:

a) spôsob využívania stavby; tento sa vyznačí v súpise nehnuteľností kódom spôsobu využívania nehnuteľností a v stĺpci „CHAR“ a v textovej časti sa doplní opisným spôsobom; ak stavba pozostáva z viac častí alebo sa jedná o hlavnú stavbu a vedľajšie stavby tvoriace jeden fyzický celok, prešetrí a vyznačí sa len spôsob využívania hlavnej časti stavby alebo hlavnej stavby a spôsob využívania jednotlivých častí (obytná časť, komora, maštaľ, humno a pod.) alebo vedľajších stavieb sa neprešetruje ani nevyznačuje,

b) skutočnosť, či stavba nie je chránenou nehnuteľnosťou; ak stavba je chránenou nehnuteľnosťou, komisia zistí potrebné údaje a tieto vyznačí v náčrte príslušnou značkou a v súpise nehnuteľností kódom druhu chránenej nehnuteľnosti prípadne aj popisom a to v súlade s § 22,

c) príslušnosť malých častí pozemkov medzi jednotlivými stavbami alebo stavbami a hranicami pozemkov vymedzených právami k pozemkom (časti pozemkov pod odkvapom stavieb, medzi obvodmi stavieb a pod.), k príslušnej stavbe; ak tieto časti pozemkov z dôvodu malých rozmerov nemajú samostatnú využiteľnosť, považujú sa za súčasť pozemku zastavaného stavbou a po zobrazení (ak sú vzhľadom na mierku mapy zobraziteľné) sa prizlučkujú k parcele, ktorú tvorí zobrazený obvod príslušnej stavby,

d) skutočnosť, či je stavba murovaná (nespáliteľná) alebo drevená (spáliteľná) a táto skutočnosť sa vyznačuje v náčrte príslušnou značkou (farebne).

(11)Existujúce dokončené stavby, ktoré sú predmetom katastra, neevidované v katastrálnom operáte, sa zaevidujú spôsobom uvedeným v odsekoch 5, 6 a 7. Potrebné údaje zistí komisia pri prešetrovaní. Komisia zároveň vyzve vlastníkov takýchto stavieb, alebo iné oprávnené osoby, aby predložili správe katastra doklady potrebné na zápis práv k predmetným stavbám do katastra a uvedenú skutočnosť vyznačí v zápisnici.

(12)U rozostavaných stavieb evidovaných v katastri komisia pri miestnom prešetrovaní zistí, či už nie sú dokončené. Ak sú stavby dokončené vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia, komisia vyzve vlastníkov takýchto stavieb, alebo iné oprávnené osoby, aby predložili správe katastra doklady potrebné na zápis práv k predmetným stavbám do katastra a uvedenú skutočnosť vyznačí v zápisnici.

(13)Ak pri prešetrovaní komisia zistí, že stavba evidovaná v katastri už neexistuje (bola odstránená), zistí, či odstránenie stavby bolo povolené príslušným orgánom alebo nie. Podľa výsledku zistenia pokračuje takto:

a) ak bolo odstránenie stavby riadne povolené príslušným orgánom, v náčrte a v zápisnici stavbu zruší a v zápisnici uvedie aj dôvod zrušenia a číslo rozhodnutia na jej zrušenie;

b) ak odstránenie stavby nebolo povolené príslušným orgánom, vyznačí sa uvedená skutočnosť v náčrte a v zápisnici; komisia zároveň vyzve vlastníkov takýchto stavieb, alebo iné oprávnené osoby, aby v stanovenej lehote, najneskôr do skončenia miestneho prešetrovania, predložili komisii potrebné doklady;

c) ak sú v katastri k zrušenej stavbe evidované aj práva, komisia vyzve na predloženie dokladov potrebných na zrušenie evidencie práv správe katastra a uvedené skutočnosti vyznačí v zápisnici; do predloženia potrebných dokladov nie je miestne prešetrovanie dokončené a po ich predložení postupuje komisia podľa ustanovení písmena a).

(14) Ak obvod stavby alebo jeho časť súčasne tvorí hranicu, ktorá je predmetom prešetrovania a evidovania v katastri, musia byť pri jeho prešetrovaní dodržané ustanovenia tohto predpisu upravujúce prešetrovanie príslušnej hranice (hranica obce, hranica katastrálneho územia, hranica zastavaného územie obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica druhu pozemku).

§ 24
Overenie evidovaných údajov o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a ostatných údajov katastra

Pri miestnom prešetrovaní sa overujú, prípadne doplňujú doterajšie údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách, ktoré sú uvedené v katastrálnom operáte, a došetria sa iné neúplné alebo chýbajúce údaje, uvedené v zázname na ďalšie konanie. Overujú (prešetrujú) sa tieto údaje:

a) meno (názov) vlastníka alebo inej oprávnenej osoby,

b) adresa (sídlo) vlastníka alebo inej oprávnenej osoby,

c) identifikačné číslo organizácie (IČO) právnickej alebo podnikajúcej fyzickej osoby evidovanej v katastrálnom operáte alebo rodné číslo fyzickej osoby -vlastníka, spoluvlastníka, držiteľa a nájomcu.

d) ďalšie údaje potrebné na zápis do katastra, z absencie alebo neúplnosti ktorých neboli vykonané zápisy do katastrálneho operátu a sú evidované v zázname na ďalšie konanie.

§ 25
Sídelné a nesídelné názvy

(1) Pri miestnom prešetrovaní sa overujú, prípadne dopĺňajú sídelné a nesídelné názvy.

(2) Podkladom na zisťovanie je zoznam názvoslovia, ktorý je súčasťou katastrálneho operátu a v prípade, že nebol aktualizovaný pri revízii údajov katastra vykonanej pred začatím obnovy aj ďalšie podklady (štandardizované geografické názvy máp stredných a malých mierok, rozhodnutia Úradu o štandardizácii geografického názvoslovia, rozhodnutia iných orgánov štátnej správy a obcí).

(3) Predmetom overovania, prípadne zisťovania sú:

a) názvy obcí (miest) a ich častí,

b) názvy katastrálnych území,

c) názvy ulíc, námestí a verejných priestranstiev,

d) názvy významných stavieb, pamätníkov, vrchov, kopcov, horských chrbtov, vyvýšenín, planín, rovín, dolín, vodných tokov, jazier, rybníkov, horární, chát, kostolov, mohýl, pomníkov, sôch, kaplniek, lesov, močarísk, osád a iných geografických objektov,

e) názvy chránených skutočností,

f) chotárne názvy.

(4) Výsledky zisťovania sa zapisujú do zoznamu názvoslovia.2) Po doplnení sa vyhotoví kópia zoznamu a spolu s prvopisom sa potvrdí obcou. Doplnený prvopis zoznamu názvoslovia sa odovzdá správe katastra na prerokovanie a schválenie v okresnom názvoslovnom zbore. Schválený prvopis zoznamu názvoslovia je súčasťou výsledného operátu miestneho prešetrovania.

(5) Ak sa prešetrením nezistia zmeny a doplnky názvov uvedených v zozname názvoslovia, pričom tieto už boli štandardizované (napr. v nadväznosti na revíziu údajov katastra), poznamená sa v ňom skutočnosť, že bol prešetrený, potvrdí sa obcou a ďalej sa už neodovzdáva správe katastra na prerokovanie a schválenie.

(6) Zistené a schválené chotárne názvy sa zapisujú aj do prehľadu prešetrovacích náčrtov a prehľadu chotárnych názvov (príloha č.10) a ak ešte nie sú zapísané, tak aj do prešetrovacích náčrtov a do meračských náčrtov.

§ 26
Dopravné stavby a zariadenia

(1) Dopravné stavby a zariadenia, ktoré sú predmetom katastra (pozemky a ich hranice a stavby), sa prešetrujú podľa príslušných ustanovení týchto smerníc.

(2) Dopravné stavby a zariadenia, ktoré nie sú predmetom katastra, sa prešetrujú ako predmety obsahu základnej mapy v tomto rozsahu:

a) železničné trate a ich zariadenia,

b) pozemné komunikácie a ich zariadenia,

c) lanovky s verejnou dopravou,

d) letiská.

(3) Prešetrovanie železničných tratí a ich zariadení, ako aj električkových tratí a ich zariadení sa vykonáva len mimo hraníc priemyselných podnikov a závodov, za účasti povereného zástupcu železničnej správy (zástupcu vlastníka alebo správcu železničných pozemkov a stavieb) alebo správcu električkovej trate, s využitím jej dokumentácie a Jednotnej železničnej mapy, a to súčasne s prešetrovaním údajov katastra, v tomto rozsahu:

a) osi koľají po krajné výhybky železničných staníc, osi električkových koľají,

b) staničníky po 1000 m (kilometrovníky),

c) železničné tunely; pri železničných tuneloch sa zisťujú ich vstupy – portály a priebeh tunelov pod povrchom zeme sa nezisťuje,

d) železničné mosty, priepusty a tunely v násypových telesách železníc, ak nimi pretekajú vodné toky alebo ak nimi vedú pozemné komunikácie, ktoré tvoria samostatný pozemok.

(4) Prešetrovanie pozemných komunikácií (diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií) a ich zariadení sa vykonáva za účasti zástupcu ich správcov v tomto rozsahu:

a) koruna komunikácie,

b) staničníky po 1000 m (kilometrovníky),

c) stredový deliaci pás, dopravné rampy, príjazdy a výjazdy, vetvy križovatiek, odpočívadlá, parkoviská a ich zariadenia,

d) chodníky pri pozemných komunikáciách, ak sú v mierke budúcej katastrálnej mapy zobraziteľné,

e) cestné mosty bez rozlíšenia stavebného materiálu, priepusty a tunely v násypových

telesách pozemných komunikácií, ak nimi pretekajú vodné toky alebo ak nimi vedú

pozemné komunikácie, ktoré tvoria samostatný pozemok alebo železnice,

f) cestné tunely; pri cestných tuneloch sa zisťujú ich vstupy – portály a priebeh tunelov pod povrchom zeme sa nezisťuje.

(5) Pri lanovkách s verejnou dopravou sa prešetruje os koľaje pozemnej lanovky, podpery a priebeh (os) visutej lanovky, stavby lanovky (nástupné a výstupné stanice, a pod.), pokiaľ sa neprešetrujú ako predmety katastra.

(6) Pri letiskách sa za účasti oprávnených zástupcov správy letiska zisťuje:

a) obvod – hranica pozemku letiska,

b) betónové dráhy a iné spevnené plochy letísk,

c) verejnosti prístupné stavby a spôsob ich využívania, ak nie sú prešetrované ako predmet katastra.

§ 27
Vody a vodné stavby

(1) Vodné pozemky a ich hranice, pozemky súvisiace s vodami, ako aj stavby, ktoré sú predmetom katastra, sa prešetrujú podľa príslušných ustanovení týchto smerníc. Ako predmety obsahu základnej mapy sa prešetrujú:

a) povrchové vody, a to vodné toky a stojaté povrchové sústredenia vôd,

b) vodné stavby.

(2) Pri prešetrovaní vodných tokov sa popri prešetrovaní hraníc pozemkov, zisťuje aj brehová čiara vodného toku a staničníky po 1000 m (kilometrovníky), ak ide o vodný tok alebo vodnú plochu slúžiacu na vodnú dopravu. U stojatých povrchových sústredeniach vôd (prirodzené jazerá a močiare, rybníky, ťažobné jamy naplnené spodnou vodou pod.) sa prešetrovaním popri hranici vodného pozemku zisťuje aj brehová čiara.

(3) Pri prešetrovaní vodných stavieb sú predmetom zisťovania

a) priehrady, vodárenské a vodné nádrže a hate; popri prešetrení hraníc vodného pozemku sa zisťujú:

1. hlavné priehradné hrádze, u ktorých sa zistí polohopisný obvod stavby vrátane terénnych úprav, charakterizujúci jej technické prevedenie,

2. plavebné kanály a komory, u ktorých sa zistí polohopisný obvod stavby vrátane terénnych úprav, charakterizujúci jej technické prevedenie,

3. ostatné hrádze, u ktorých sa zistia hrany korún a päty svahov,

b) mosty a lavice pre chodcov trvalého charakteru (spravidla sa zisťujú ako súčasti ciest),

c) splavy na vodných tokoch,

d) vodojemy a úpravne vôd (môžu byť predmetom katastra, ako stavby so súpisným číslom),

e) čistiace stanice odpadových vôd, čerpacie a prečerpávacie stanice, (ich časti môžu byť predmetom katastra, ako stavby so súpisným číslom),

f) prítoky (náhony) a odtoky vodohospodárskych stavieb,

g) zdroje vody, a to verejné studne, studne na hraniciach vymedzených právami k nehnuteľnostiam, fontány, vodomety.

§ 28
Nadzemné potrubné a elektrické vedenia

(1) Pozemky a ich hranice, súvisiace s nadzemnými potrubnými a elektrickými vedeniami, ako aj stavby, ktoré sú predmetom katastra, sa prešetrujú podľa príslušných ustanovení týchto smerníc. Ako predmety obsahu základnej mapy, pokiaľ nie sú predmetom katastra, sa prešetrujú:

a) kompresorové a regulačné stanice,

b) elektrárne, transformačné stanice a meniarne alebo spínacie stanice,

c) priebeh (os) nadzemných diaľkových silových vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, bez rozlíšenia druhu a ich stožiarov, základy stožiarov trvalého charakteru silových vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia c.1) bez vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a z lesného pôdneho fondu ako aj c.2) s vyňatím, sa označia parcelným číslom; v prípade c.1) sa postupuje ako v prípadoch nepovolených zmien druhov pozemkov,

d) stožiare vysielacích a retranslačných staníc,

e) priebeh (os) nadzemných potrubných vedení (parovody, vodovody, plynovody, ropovody a pod.), bez rozlíšenia druhu.

§ 29
Ďalšie prvky polohopisu základnej mapy

(1) Predmetom zisťovania ďalších prvkov polohopisu základnej mapy sú:

a) schodištia monumentálnych objektov na verejných priestranstvách a schodištia v nezjazdných uliciach,

b) zvonice, mohyly, pomníky, sochy, pamätníky, kríže, božie muky, vysoké komíny a ich názvy.

(2) Predmety malých rozmerov, ktoré nemožno zobraziť v mierke mapy, sa zobrazia príslušnou mapovou značkou podľa osobitného predpisu 4) a osobitného predpisu 7) prípadne i kombináciou mapových značiek.

§ 30
Vyznačenie výsledkov miestneho prešetrovania v zápisnici

(1) Do zápisnice sa pri miestnom prešetrovaní v časti „súpis nehnuteľností“ vyznačujú tieto zistené skutočnosti:

a) zistené zmenené údaje o evidovaných nehnuteľnostiach,

b) zistené údaje o nových nehnuteľnostiach,

c) zistené zmenené údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách,

d) poznámky o zmenách údajov katastra, ktoré nastali po skončení prešetrovania.

(2) Do zápisnice sa pri miestnom prešetrovaní v časti „výsledky prešetrovania“

vyznačujú tieto zistené skutočnosti:

_____
7 ) § 39 Smerníc na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností (S 74.20.73.43.20)

a) označenie osôb, ktoré sa zúčastnili miestneho prešetrovania,

b) popis priebehu zistených hraníc pozemkov vrátane čísel lomových bodov hraníc a charakteristiky ich trvalého označenia,

c) výzvy adresované vlastníkom alebo iným oprávneným osobám, označenie dokladov deklarujúcich oprávnenosť vykonaných zmien, ako aj ostatné skutočnosti uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach týchto smerníc.

(3) Do zápisnice sa zapíše nový stav a zmenený stav v časti „súpis nehnuteľností“ červene, pričom sa neplatný stav prečiarkne červene tak, aby zostal čitateľný. Červene sa prečiarknu aj doterajšie výmery parciel, nakoľko pri obnove budú zmenené. Nové výmery parciel, vypočítané v rámci obnovy po skončení miestneho prešetrovania, sa do súpisu nehnuteľností nevyznačujú. V časti zápisnice „výsledky prešetrovania“ sa všetky texty vrátane podpisov píšu čiernou alebo modrou farbou.

(4) V prípade, že správa katastra rozhodla o označení parciel v obnovenom operáte v novom číselnom rade (o prečíslovaní pôvodných parciel), zmena sa v zápisnici vykoná prečiarknutím pôvodného parcelného čísla a dopísaním nového parcelného čísla zelenou farbou. Obdobne sa zmenia aj čísla nových parciel, ktoré vznikli prešetrením v pôvodnom číselnom rade a boli zapísané červene.

(5) Vlastník alebo iná oprávnená osoba vyjadrí svoje celkové stanovisko k výsledkom miestneho prešetrovania, ktoré komisia zaznamená v zápisnici v časti „výsledky prešetrovania“. Správnosť zaznamenania stanoviska, ako aj ostatných výsledkov prešetrovania potvrdí vlastník, alebo iná oprávnená osoba svojim podpisom a právnická osoba aj odtlačkom pečiatky v zápisnici. Správnosť zaznamenania výsledkov miestneho

prešetrovania v zápisnici potvrdia podpisom aj členovia komisie, ktorí sa zúčastnili konania v teréne.

(6) Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba zúčastnená na miestnom prešetrovaní odmietne potvrdiť (podpísať) výsledky miestneho prešetrovania podľa odseku 5, zaznamená sa táto skutočnosť v zápisnici. Ak uvedie dôvod nepotvrdenia, zapíše sa aj tento dôvod. Ak dôvod neuvedie, napíše sa text „bez uvedenia dôvodu odmietol podpísať“.

§ 31
Vyznačenie výsledkov miestneho prešetrovania v náčrte

(1) Do prešetrovacieho náčrtu sa pri miestnom prešetrovaní vyznačujú zistené skutočnosti v tomto rozsahu:

a) spôsob označenia lomových bodov hraníc pozemkov (značka druhu hraničného znaku),

b) spôsob označenia priebehu hraníc pozemkov (značka označenia hranice – plot, nezreteľná hranica a pod.),

c) právny režim hraníc pozemkov (sporná hranica),

d) čísla lomových bodov hraníc pozemkov,

e) odmerané omerné (obvodové) miery a krížové miery,

f) značky zmenených druhov pozemkov,

g) čísla nových evidenčných listov,

h) hranice nových pozemkov a stavieb,

i) súpisné čísla nových stavieb a zmeny doterajších súpisných čísel,

j) označenie stavieb značkou (farbou) a popisom u verejných stavieb (úrady, školy, pošty, stanice verejnej dopravy a pod.),

k) ostatné prešetrené skutočnosti uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach týchto smerníc.

(2) Údaje uvedené v ods. 1 sa vyznačia značkami podľa osobitného predpisu4) alebo sa zapíšu číselne alebo slovne (napr. hranica sporná, nezreteľná, zoznam nesúladov), čitateľným spôsobom, paličkovým písmom.

(3) Pri vyznačovaní do náčrtu sa dodržuje toto farebné rozlíšenie:

a) čierna farba na prípadné doplnenie náčrtu na stav katastrálneho operátu, zákres nezmenených vlastníckych hraníc a hraníc pozemkov iných oprávnených osôb, nezreteľných hraníc pozemkov zapísaných na liste vlastníctva, ďalších prvkov polohopisu, mapových značiek druhov pozemkov, ktoré sú už v katastri nehnuteľností evidované, čísla evidenčných listov a listov vlastníctva vrátane príslušných krúžkov, parcelné čísla, doterajšie značky, omerné (obvodové) miery medzi lomovými bodmi vlastníckych hraníc a hraníc nehnuteľnosti iných oprávnených osôb, čísla lomových bodov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, súpisné čísla a pod.,

b) červená farba na zákres zisteného zmeneného stavu, ako sú nové vlastnícke hranice, hranice pozemkov iných oprávnených osôb, zmeny hraníc druhov pozemkov, nová stabilizácia lomových bodov vlastníckych hraníc, hraníc pozemkov iných oprávnených osôb (podľa druhu stabilizácie), na zákres nových mapových značiek pre nové druhy pozemkov doteraz v katastri neevidovaných, nové a zmenené súpisné čísla stavieb, orientačné čísla stavieb, nové prvky polohopisu, zmenené čísla evidenčných listov a listov vlastníctva vrátane príslušných krúžkov, parcelné čísla nových parciel, nové zlučky, na vyznačenie sekcií mapových listov, zmeny chotárnych názvov, zmeny v ohraničení skupín pozemkov a na zrušenie neplatného stavu,

c) zelená farba na prečíslovanie parciel, ohraničenie skupín pozemkov s rovnakým chotárnym názvom, chotárne názvy a vyznačenie umiestnenia chotárneho názvu,

d) ružová farba na vyznačenie nespáliteľných stavieb,

e) žltá farba na vyznačenie spáliteľných stavieb,

f) modrá farba na vyznačenie odkazov a zmien, ktoré v katastrálnom operáte nastali po skončení miestneho prešetrovania,

g) hnedá farba na vyznačenie odkazu na položku zoznamu nesúladu.

(4) V prípade, že správa katastra rozhodla o označení parciel v obnovenom operáte v novom číselnom rade (o prečíslovaní pôvodných parciel), zmena sa v náčrte vykoná prečiarknutím pôvodného parcelného čísla a dopísaním nového parcelného čísla zelenou farbou. Obdobne sa zmenia aj čísla nových parciel, ktoré vznikli prešetrením v pôvodnom číselnom rade a boli vyznačené červene.

(5) Na ľahšiu identifikáciu väzby medzi náčrtom a zoznamom nesúladov sa v náčrte vyznačí číslo položky zoznamu nesúladov. Vyznačenie položky sa vykoná hnedou farbou.

Štvrtý oddiel – Postup pri miestnom prešetrovaní v zvláštnych prípadoch

§ 32
Zisťovanie priebehu vlastníckych hraníc pozemkov zlúčených do väčších pôdnych celkov

(1) Ak správa katastra rozhodla o tvorbe integrovanej katastrálnej mapy podľa § 2 ods.

4, je predmetom prešetrovania aj priebeh vlastníckych hraníc pozemkov zlúčených do väčších pôdnych celkov evidovaných v určenom operáte katastra nehnuteľností (na mape určeného operátu a v registri E súboru popisných informácií).

(2) Rozsah prešetrovania je daný

a) rozsahom existujúceho označenia hraníc,

b) potrebou nového polohového určenia lomových bodov hraníc na účely stotožnenia skutočného a evidovaného právneho stavu.

(3) Hranice pozemkov uvedených v odseku 1 nemajú vlastníci za povinnosť na vyzvanie trvalo označiť, preto sú predmetom prešetrenia len tie hranice (lomové body hraníc), ktoré sú v teréne trvalo označené alebo sú označené prirodzenými rozhraniami (medzami a pod.) a zároveň sú dominantnými a vhodne územne rozloženými lomovými bodmi využiteľnými na stotožnenie s lomovými bodmi zobrazenými na mape určeného operátu (ďalej len „identické body“).

(4) Vhodné identické body sa navrhnú už pri vyhotovovaní prešetrovacích náčrtov z farebných leteckých meračských snímok, a to po ich porovnaní s mapou určeného operátu. Porovnanie možno vykonať tak v analógovej, ako aj v digitálnej forme.

(5) Prešetrovanie spočíva v nájdení a odsúhlasení navrhnutých, prípadne i ďalších vhodných bodov, prípadne aj celých hraníc v teréne a ich vyznačenie v prešetrovacom náčrte a v kópii mapy určeného operátu značkou.

(6) Prešetrovanie podľa odseku 5 sa vykoná spravidla pri prešetrení hraníc reálnych nehnuteľností, na ktorých sa identické body nachádzajú.

(7) Pri prešetrovaní hraníc reálnych nehnuteľností, ktorých sa tvorba integrovanej katastrálnej mapy dotýka, oboznámi komisia účastníkov s touto skutočnosťou a vysvetlí im zmeny, ktoré tvorbou takejto mapy vo výsledkoch prešetrovania nastanú. O oboznámení sa vykoná zápis v zápisnici textom „Účastníci boli oboznámení s tvorbou integrovanej katastrálnej mapy“. Ak sú účastníkmi miestneho prešetrovania zástupcovia osôb hromadne spravujúcich nehnuteľnosti alebo hromadne hospodáriacich na nehnuteľnostiach, pričom nehnuteľnosti sú uvedené vo viacerých zápisniciach, oboznámia sa len raz.

(8) Záznamy o prešetrení vykonanom podľa odseku 5 sa v zápisniciach nevykonávajú.

(9) Vlastníci pozemkov uvedených v odseku 1 sa na miestne prešetrovanie nepredvolávajú resp. predvolajú sa len vo výnimočných prípadoch.

§ 33
Prešetrovanie údajov o opustených pozemkoch

(1) V rámci miestneho prešetrovania sa zisťujú a prešetrujú aj údaje o opustených poľnohospodárskych a lesných pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, o ktoré sa nikto pri prešetrovaní neprihlásil, pričom osoby evidované v katastri na evidenčných listoch a na listoch vlastníctva sú neznáme alebo miesto ich trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe (ďalej len „opustené pozemky“).

(2) Opustené pozemky, (údaje o týchto pozemkoch), sa po prešetrení ich hraníc evidujú na evidenčnom liste Slovenského pozemkového fondu, alebo ak sa jedná o lesné pozemky, na evidenčnom liste štátneho orgánu lesného hospodárstva.

(3) Trvalé označenie lomových bodov hraníc opustených pozemkov vykonajú susediaci vlastníci. Pri dvoch a viac takýchto pozemkoch bude trvalo označený ich obvod a vnútorné členenie pozemkov sa v novom operáte prevezme z platného katastrálneho operátu postupom podľa § 19 ods. 13. Trvalé označenie prevzatých hraníc sa vykoná až v prípade, že dôjde k prideleniu takéhoto pozemku konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nadväzne na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytýčenie hraníc pozemku, a to mimo konania o obnove katastrálneho operátu.

(4) Stanovisko k výsledkom miestneho prešetrovania v prípadoch opustených pozemkov vyjadruje a potvrdzuje zástupca Slovenského pozemkového fondu alebo zástupca štátnej organizácie lesného hospodárstva.

§ 34
Prešetrovanie údajov v priestoroch slúžiacich na obranu a ochranu Slovenskej republiky

Prešetrovanie údajov o nehnuteľnostiach, ktoré sú v správe, v držbe alebo v nájme
a) rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
b) rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c) rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
d) rezortu Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
e) Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
f) Slovenskej informačnej služby, sa vykoná tak, aby boli dodržané ustanovenia osobitného predpisu. 8 )

Piaty oddiel – Výsledky miestneho prešetrovania

 

§ 35
Protokol o skončení miestneho prešetrovania

(1) Po skončení miestneho prešetrovania v obci sa spíše protokol (Príloha č.16), v ktorom sa uvedú:

_____
8 ) Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností (S 74.20.73.49.00).

a) údaje o katastrálnom území a obdobie, v ktorom bolo vykonané miestne prešetrovanie,

b) mená členov komisie,

c) spôsob vyhlásenia, propagácie a začiatku konania miestneho prešetrovania v obci,

d) priebeh a výsledky miestneho prešetrovania,

e) spôsob zabezpečenia účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb na miestnom prešetrovaní,

f) činnosť a výsledky rokovaní komisie,

g) dátum spísania protokolu a podpisy členov komisie.

(2) Vypracovanie návrhu protokolu zabezpečí katastrálny ústav. Návrh sa prerokuje na

záverečnom zasadaní komisie, upraví prípadne doplní podľa výsledku prerokovania a potvrdí podpismi členov komisie. Prvopis protokolu je súčasťou dokumentácie o vykonaní miestneho prešetrovania, kópiu obdrží každý člen komisie. Potvrdením protokolu sa činnosť komisie končí.

§ 36
Výsledok miestneho prešetrovania

(1) Výsledok miestneho prešetrovania tvorí súbor dokumentov, ktorý sa člení na písomnú časť a grafickú časť.

(2) Písomnú časť výsledku miestneho prešetrovania tvorí elaborát, ktorý obsahuje:

a) Oznámenie termínu začatia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a výzva na súčinnosť (príloha č. 1),

b) Záznam o stave katastra nehnuteľností a o doplnení obnovovaného katastrálneho operátu o zmeny (príloha č. 7),

c) Protokol o odovzdaní a prevzatí časti operátu katastra na obnovu novým mapovaním (príloha č. 8),

d) zápisnice o vykonaní miestneho prešetrovania (príloha č. 11),

e) Zoznam nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov,

f) Zoznam názvoslovia,

g) Protokol o skončení miestneho prešetrovania s prílohami (príloha č. 16),

1. kópia oznámenia o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (príloha č. 2),

2. kópia vyhlášky obce o vykonaní obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním,

3. kópie oznámení o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (pre vybrané fyzické a právnické osoby),

4. kópia zriaďovacieho dokumentu katastrálnej komisie (príloha č. 3),

5. doručné listy a splnomocnenia (prílohy č. 5 a č. 6),

6. záznamy (zápisy) z rokovaní katastrálnej komisie,

7. Protokol o prešetrení územných hraníc obce (príloha č. 12),

8. Protokol o prešetrení hraníc katastrálneho územia (príloha č. 13),

9. protokoly o zistení sporných hraníc pozemkov (príloha č. 14),

10. protokoly o zistení a oprave chybného zákresu hraníc pozemku (príloha č. 15).

(3) Grafickú časť výsledkov miestneho prešetrovania tvoria:

a) prešetrovacie náčrty (príloha č. 9),

b) prehľad prešetrovacích náčrtov a prehľad chotárnych názvov (príloha č. 10).

(4) Písomný elaborát výsledkov miestneho prešetrovania a grafická časť elaborátu, sú podkladom na vyhotovenie nového súboru popisných informácií a časťou podkladov na vyhotovenie nového súboru geodetických informácií.

(5) Po skončení miestneho prešetrovania alebo jeho ucelenej časti pred začatím meračských prác vykoná katastrálna inšpekcia preskúmanie dodržania zásad katastrálneho konania pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním. Preskúmanie sa vykoná v rozsahu, ktorý postačuje na získanie poznatkov, že všetky požadované úkony a parametre boli splnené. Ďalšie práce môžu pokračovať až po písomnom súhlase katastrálneho inšpektora.

(6) Výsledný elaborát z miestneho prešetrovania z dôvodu zamedzenia neoprávnených zásahov do katastrálneho konania sa nemôže použiť pri meračských prácach. Využívať sa môžu len kópie (kópia náčrtov, resp. iných častí elaborátu).

TRETIA HLAVA – VYHOTOVENIE OBNOVENÉHO KATASTRÁLNEHO OPERÁTU
Prvý oddiel – Súlad obnoveného operátu s platným katastrálnym operátom

§ 37
Spravovanie platného katastrálneho operátu počas obnovy

(1) Po začatí obnovy novým mapovaním, ako aj v jej priebehu, spravuje správa katastra platný katastrálny operát v plnom rozsahu podľa ustanovení osobitného predpisu2) s výnimkou vykonávania revízie údajov katastra. Ukončiť spravovanie možno najskôr v termíne začatia konania o námietkach.

(2) Zmeny zistené pri miestnom prešetrovaní (výsledky miestneho prešetrovania) sa do platného katastrálneho operátu priebežne nepreberajú. Uvedené sa nedotýka riadnych podaní vlastníkov alebo iných oprávnených osôb, realizovaných z podnetu alebo výzvy danej pri miestnom prešetrovaní.

(3) Potrebu vykonať opravy chýb v katastri, zistených pri miestnom prešetrovaní pred prevzatím obnoveného katastrálneho operátu, posúdi v každom jednotlivom prípade správa katastra a v prípade potreby opravu stanoveným postupom vykoná.

(4) Zmeny, ktoré boli v platnom katastrálnom operáte vykonané po dni dohodnutom medzi katastrálnym ústavom a správou katastra až do začatia konania o námietkach, vykoná v obnovenom katastrálnom operáte správa katastra.

(5) V územiach, kde sa vykonáva obnova katastrálneho operátu novým mapovaním, sa od prevzatia vybudovanej siete pevných bodov podrobného polohového bodového poľa do dokumentácie katastrálneho operátu všetky zmeny merajú a spracúvajú číselne tak, aby sa výsledky mohli prevziať do obnoveného katastrálneho operátu.

§ 38
Súlad obnovovaného katastrálneho operátu s platným stavom katastra

(1) Výsledky miestneho prešetrovania (náčrty a zápisnice), ako aj spracovávaná vektorová katastrálna mapa sa udržujú v súlade s platným katastrálnym operátom do vyhotovenia prvotného dokladu a začatia jeho automatizovaného spracovania. Tento deň (dátum), ku ktorému sa prestáva s udržiavaním výsledkov miestneho prešetrovania a grafických výsledkov mapovania v súlade s platným katastrálnym operátom, dohodne katastrálny ústav so správou katastra, spravidla na posledný deň kalendárneho mesiaca. Dohodnuté údaje sa uvedú a potvrdia v sprievodnom liste – príloha č. 17.

(2) Počas miestneho prešetrovania súlad náčrtov a zápisníc v časti „súpis nehnuteľností“ s platným katastrálnym operátom tam, kde ešte prešetrovanie nebolo vykonané, prípadne skončené, zabezpečuje komisia. Súlad zabezpečuje tak, že náčrty a súpisy nehnuteľností priebežne upravuje, doplňuje a v prípade potreby (rozsiahle a zásadné zmeny) vyhotoví nové. Podklady získava komisia pravidelným kontaktom so správou katastra, prípadne z podnetu účastníkov konania.

(3) V tých častiach katastrálneho územia, kde prešetrovanie bolo právoplatné skončené sa náčrty a súpisy nehnuteľností neupravujú a nedoplňujú, avšak existencia zmeny sa poznamená odkazom na príslušné číslo zmeny (položka záznamu zmien), prípadne sa uvedie aj číslo právoplatného rozhodnutia, na základe ktorého správa katastra zmenu vykonala.

(4) Odkaz podľa odseku 3 sa v súpise nehnuteľností uvedie pri tom údaji, ktorý bol zmenený, prípadne, ak sa zmena týka celého rozsahu súpisu nehnuteľností, v jeho hlavičke, a to červene. Odkaz sa v náčrte uvedie na vhodnom mieste a adresne písomnou poznámkou, prípadne aj grafickým znázornením zmeny. Odkazy prípadne grafické znázornenie zmien sa v náčrte vykonajú modrou farbou.

(5) Zmeny v spracovávanej vektorovej katastrálnej mape podľa odseku 1 vykoná katastrálny ústav, na základe podkladov predložených správou katastra.

Druhý oddiel – Pre číslovanie parciel

§ 39
Postup pri prečíslovaní parciel

(1) Ak správa katastra rozhodla o prečíslovaní parciel podľa § 2 ods. 9, prečíslovanie sa vykoná v etape tvorby meračského originálu po skončení podrobného merania najneskôr do začatia tvorby prvotného dokladu súboru popisných informácií.

(2) Pred prečíslovaním parciel sa preberú všetky technické zmeny majúce za následok zmeny parcelných čísel, ktoré nastali v platnom katastrálnom operáte, do obnoveného operátu.

(3) Územnou jednotkou na prečíslovanie parciel je katastrálne územie, v ktorom sa parcely označujú číslami v jednom číselnom rade. Prečíslovanie sa vykoná bez ohľadu na pôvodné číslovanie v platnom katastrálnom operáte.

(4) Prečíslovanie parciel sa vykoná tak, že každá parcela obnoveného operátu sa označí jednoznačným a neopakovaným arabským číslom v aritmetickom poradí počínajúc číslom 1. S prečíslovaním parciel sa začne v zastavanom území obce od najvýznamnejšej stavby v postupnom slede parciel, okrem parciel zobrazujúcich líniové pozemky (cesty, ulice, potoky, rieky, železnice). Prečíslovanie parciel mimo zastavanej časti katastrálneho územia (v extraviláne) sa vykoná v nadväznosti na číslovanie v zastavanom území. Prečíslovanie všetkých parciel zobrazujúcich líniové pozemky v rámci celého katastrálneho územia sa vykoná na záver prečíslovania.

(5) Prečíslovanie parciel sa vykoná v náčrtoch, v súpisoch nehnuteľností a v meračských náčrtoch, prečiarknutím pôvodných parcelných čísel a napísaním nových parcelných čísel zelenou farbou. Ak už pred prečíslovaním bola vyhotovená vektorová katastrálna mapa alebo jej časť, prečíslovanie sa vykoná aj v tejto mape, a to pomocou príslušného softvéru.

(6) Ak po skončení prečíslovania vznikne z dôvodu prevzatia zmien zapísaných do platného katastrálneho operátu, alebo z dôvodu dodatočného vytvorenia parcely v nadväznosti na skôr evidované práva, potreba vytvoriť nové parcely, tieto sa označia parcelným číslom

pôvodnej parcely po prečíslovaní, ktorá sa podlomí poradovým číslom novej parcely. Pôvodná parcela sa v podlomení označí poradovým číslom 1.

(7) Ak k postupu podľa odseku 6 dôjde do dátumu dohodnutého podľa § 38 ods. 1, zmeny vykoná katastrálny ústav aj v porovnávacom zostavení.

§ 40
Porovnávacie zostavenie

(1) Po prečíslovaní parciel sa vyhotoví porovnávacie zostavenie pôvodných a nových parcelných čísiel (ďalej len „porovnávacie zostavenie“) v postupnom poradí:

a) podľa pôvodných parcelných čísel,

b) podľa nových parcelných čísel.

(2) Porovnávacie zostavenie podľa ods. 1 písm. a) sa vyhotoví tak, aby sa mohlo využiť pri prečíslovaní parciel na listoch vlastníctva vyplývajúcom z prečíslovania parciel v príslušnom katastrálnom území (príloha č. 18).

(3) Na porovnávacie zostavenie podľa ods. 1 písm. b) možno využiť prvotný doklad súboru popisných informácií v usporiadaní podľa aritmetického poradia nových parcelných čísel, ktorý bude doplnený zápisom doterajších parcelných čísel (príloha č. 19).

Tretí oddiel – Vyhotovenie súboru geodetických informácií

 

§ 41

(1) Nový súbor geodetických informácií vyhotovený ako výsledok obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním tvorí číselná vektorová katastrálna mapa (ďalej len „vektorová katastrálna mapa“) a príslušná geodetická dokumentácia. Technickým podkladom vektorovej katastrálnej mapy je základná mapa.

(2) Základná mapa sa vytvorí v digitálnej forme vo vektorovom tvare

a) z výsledkov miestneho prešetrovania,

b) z nového geometrického a polohového určenia hraníc, stavieb a ďalších predmetov polohopisného obsahu základnej mapy, získaného spracovaním nameraných údajov.

(3) Základná mapa vytvorená podľa odseku 2 je zároveň vektorovou katastrálnou

mapou obnoveného katastrálneho operátu so stavom k dátumu stanovenému podľa § 38 ods. 1.

(4) Vektorovú katastrálnu mapu obnoveného operátu podľa odseku 2 udržiava (aktualizuje) správa katastra, po odovzdaní katastrálnym ústavom, v súlade s platným katastrálnym operátom, až do vyhlásenia platnosti obnoveného katastrálneho operátu, kedy sa stáva platnou katastrálnou mapou.

(5) Pracovná mapa sa ako výsledok obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním nevyhotovuje. Funkciu pracovnej mapy plnia aktuálne kópie vektorovej katastrálnej mapy.

(6) Ostatnú geodetickú dokumentáciu súboru geodetických informácií obnoveného katastrálneho operátu tvorí

a) výsledok miestneho prešetrovania,

b) dokumentácia výsledkov tvorby základnej mapy.

(7) Ostatná geodetická dokumentácia sa stáva súčasťou súboru geodetických informácií katastrálneho operátu po vyhlásení jeho platnosti. Neplatné časti pôvodného, po vyhlásení platnosti už neplatného, katastrálneho operátu sa označia z akého dôvodu sa stali neplatnými.

Štvrtý oddiel – Vyhotovenie súboru popisných informácií

§ 42

(1) Nový súbor popisných informácií katastrálneho operátu sa vyhotoví zmenou doterajších údajov na údaje zistené pri miestnom prešetrovaní a získané tvorbou vektorovej katastrálnej mapy.

(2) Pri vyhotovovaní nového súboru popisných informácií sa postupuje v týchto etapách:

a) vyhotovenie prvotného dokladu,

b) vyhotovenie (zmena) platných údajov na regionálnej úrovni,

c) vykonanie zmien v origináloch listov vlastníctva.

(3) Pred vyhotovením súboru popisných informácií založí katastrálny ústav „Sprievodný list vyhotovenia súboru popisných informácií obnoveného katastrálneho operátu“

podľa prílohy č. 17. V sprievodnom liste v súčinnosti so správou katastra uvádza všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa vyhotovenia súboru popisných informácií, najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 17. Údaje v sprievodnom liste potvrdzujú zodpovední zamestnanci oboch subjektov.

§ 43
Vyhotovenie prvotného dokladu

(1) Podkladom na vyhotovenie prvotného dokladu sú výsledky miestneho prešetrovania a výsledky merania spracované do formy vektorovej katastrálnej mapy.

(2) Ak sa v rámci obnovy novým mapovaním tvorí integrovaná katastrálna mapa, potom je podkladom na vyhotovenie prvotného dokladu aj táto mapa.

(3) Prvotný doklad vyhotoví katastrálny ústav osobitne pre každé katastrálne územie v samostatných zväzkoch pre každý aktuálny súbor regionálnej databázy, na tlačivách určených osobitným predpisom2) pre jednotlivé súbory. Ide o zmeny v súbore UZ – držitelia, iné oprávnené osoby, VL – vlastníci, PA – parcely, CS – stavby na pozemku a vo výnimočných prípadoch po dohode so správou katastra aj v súbore PV – právne vzťahy a BP – byty, nebytové priestory.

(4) Pri zostavovaní prvotného dokladu sa z dôvodu posúdenia zhodnosti porovnáva stav zobrazených hraníc pozemkov (parciel) na vektorovej katastrálnej mape, ktorá má byť výsledkom obnovy, so stavom na platnej katastrálnej mape. Porovnanie sa vykoná pomocou priesvitky niektorej z porovnávaných máp, alebo na obrazovke počítača a vykoná sa porovnaním obvodu súboru parciel jedného vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ktoré spolu súvisia a tvoria jeden celok, ak právo k tomuto celku je evidované na liste vlastníctva registra

C. Zároveň sa porovnáva priebeh zobrazených hraníc druhov pozemkov mimo zastavaného územia obce (v extraviláne).

(5) Základným kritériom na posúdenie zhodnosti stavu je zhodnosť priebehu hraníc vymedzených právami k nehnuteľnostiam doterajšieho a nového stavu. Porovnanie výmer sa využíva len ako pomocné kritérium. V prípade značnej odchýlky vo výmere, pri zhodnom priebehu hraníc, sa zisťuje dôvod odchýlky. Je potrebné zistiť, či nová výmera nie je chybná. Ak výmera v obnovenom operáte nie je chybná, potom je chybná pôvodná výmera, ktorá sa už neopravuje a náprava sa vykoná prevzatím obnoveného operátu; uvedená skutočnosť sa poznamená v zázname na ďalšie konanie. Ak je chybná nová výmera, zabezpečí sa jej oprava vo všetkých častiach obnoveného operátu.

(6) Ak hranice pozemkov v rámci jedného porovnávaného celku boli pri grafickom posúdení kvalifikované ako nezhodné s doterajším stavom, postupuje sa podľa výsledkov miestneho prešetrovania takto:

a) ak boli na miestnom prešetrovaní prítomní všetci dotknutí vlastníci alebo iné oprávnené osoby, hranice boli posúdené ako nesporné hranice skutočnej držby a v zápisnici je zaznamenaný súhlas všetkých dotknutých vlastníkov alebo iných oprávnených osôb s ich priebehom vyjadrený podpismi, hranice sa považujú za vlastnícke (nezmenené) a ako také sa preberú aj do obnoveného operátu.

b) ak nie je splnená niektorá z podmienok uvedených pod písmenom a), hranice nemožno považovať za nezmenené a jedná sa o preukázaný nesúlad skutočného a právneho stavu.

(7) V prípadoch uvedených v odseku 6 písmeno b) sa posúdi možnosť prevzatia pôvodných vlastníckych hraníc do obnoveného katastrálneho operátu z platnej katastrálnej mapy. Posúdenie sa vykoná za účasti zástupcu správy katastra a katastrálneho inšpektora, súhrnne za celé katastrálne územie alebo jeho časť, prípadne v hromadných prípadoch aj individuálne tak, aby bolo možné priebežne pokračovať v prácach. V prípade kladného výsledku posúdenia sa postupuje podľa § 19 ods. 13.

(8) Ak sa riešia prípady uvedené v odseku 6 písmeno b) postupom podľa odseku 7 bez ohľadu na spôsob riešenia (prevzatie alebo neprevzatie pôvodných hraníc) vyznačí sa u dotknutých parciel v prvotnom doklade a následne aj v registri C príslušné číslo listu vlastníctva. Nesúlad právneho stavu so skutočným stavom sa vyznačí kódom právneho vzťahu 7 – neusporiadaný vlastnícky vzťah k pozemku (pozemkom). Zároveň sa vykoná zápis do záznamu na ďalšie konanie.

(9) Ak sa pri porovnaní doterajšej katastrálnej mapy s obnovenou katastrálnou mapou zistí podstatná zmena hranice druhu pozemku vyžadujúca povolenie orgánu ochrany poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, ktorá nebola zistená v rámci miestneho prešetrovania, zapíše sa do prvotného dokladu pôvodný evidovaný druh pozemku a kód nesúladu, a táto skutočnosť sa vyznačí (doplní) aj v zozname nesúladov. Nový záznam

v zozname nesúladov sa predloží spolu s kópiou stavu oboch máp, kde je vyznačený priebeh doterajšej a novej hranice druhu pozemku a výmera (diferencia evidovanej a novej výmery) prostredníctvom správy katastra na rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. Rozhodnutie orgánu vykoná v obnovenom operáte správa katastra v rámci spravovania katastra.

(10)Prvotný doklad katastrálny ústav uzavrie na stav katastrálneho operátu ku dňu dohodnutému podľa § 38 ods. 1, a to prevzatím zmien z podkladov dodaných správou katastra.

§ 44

(1) Zmenu platných údajov registra C súboru popisných informácií katastrálneho operátu vykoná pomocou príslušného softvéru katastrálny ústav v kópii regionálnej (okresnej) bázy údajov dodanej správou katastra, na podklade prvotného dokladu so stavom ku dňu dohodnutému podľa § 38 ods. 1.

(2) Ak sa v rámci obnovy novým mapovaním tvorí integrovaná katastrálna mapa, predmetom zmeny je aj register E súboru popisných informácií katastrálneho operátu, ktorého obsah sa integruje do registra C.

(3) Aktualizáciu obnovenej bázy údajov po dni dohodnutom podľa § 38 ods. 1 vykonáva správa katastra v rámci aktualizácie celého obnoveného operátu (§ 37 ods.4), až do vyhlásenia jeho platnosti.

(4) Zmeny vyplývajúce z obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním vykoná v origináloch listov vlastníctva správa katastra v rámci prípravy na konanie o námietkach postupom podľa štvrtej časti týchto smerníc.

ŠTVRTÁ HLAVA – TVORBA INTEGROVANEJ KATASTRÁLNEJ MAPY

§ 45
Integrovaná katastrálna mapa

(1) Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí ako digitálna mapa vo vektorovom tvare, pričom jej obsah v stanovenej štruktúre je uložený na pamäťovom počítačovom médiu. V katastrálnom operáte plní funkciu katastrálnej mapy a zároveň mapy určeného operátu.

(2) Integrovanú katastrálnu mapu možno vytvoriť v celej časti katastrálneho územia mimo zastavaného územia obce, pri splnení týchto podmienok:

a) v zastavanom území obce (v príslušnom katastrálnom území) sa súčasne vykonáva obnova novým mapovaním alebo obnova skrátenou formou alebo už je vyhotovená vektorová katastrálna mapa,

b) v katastrálnom území je v katastri zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“),

c) mapa určeného operátu má matematický základ (podkladom je mapa vyhotovená v konkrétnej zobrazovacej sústave),

d) v katastrálnom území neboli vykonané pozemkové úpravy, a nie je ich vykonanie ani plánované,

e) v zastavanom území obce sú práva ku všetkým nehnuteľnostiam zapísané v registri C na listoch vlastníctva,

f) obnova katastrálneho operátu, v rámci ktorej sa má integrovaná katastrálna mapa vytvoriť, sa v časti mimo zastavaného územia obce vykonáva s využitím leteckých meračských snímkov.

(3) Integrovanú katastrálnu mapu možno vytvoriť len ako súčasť obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

(4) O začatí tvorby integrovanej katastrálnej mapy rozhodne správa katastra po splnení podmienok uvedených v odseku 2 a po súhlase Úradu. Rozhodnutie sa oznámi obci ako súčasť oznámenia vykonaného podľa § 4 ods.1.

§ 46
Podklady na tvorbu integrovanej katastrálnej mapy

(1) Na tvorbu integrovanej katastrálnej mapy ako súčasti obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa použijú výsledky miestneho prešetrovania (§ 36), výsledky merania a tieto podklady:

a) register C súboru popisných informácií katastrálneho operátu,

b) register E súboru popisných informácií katastrálneho operátu,

c) mapa určeného operátu (vyhotovená pri tvorbe registra a aktualizovaná),

d) letecké meračské snímky (v analógovej alebo digitálnej forme).

(2) Podklady uvedené v odseku 1 písmeno a), b) a c) poskytne správa katastra, čo sa vyznačí v zázname o stave katastra (príloha č. 7). Podklady uvedené v odseku 1 písmena d) obstará katastrálny ústav.

§ 47
Postup pri tvorbe integrovanej katastrálnej mapy a výsledok jej tvorby

(1) Tvorba integrovanej katastrálnej mapy nadväzuje na miestne prešetrovanie a údaje potrebné na jej tvorbu sa získavajú z podkladov uvedených v § 46.

(2) Tvorba integrovanej katastrálnej mapy sa vykoná týmto postupom:

a) vytvorenie obsahu vektorovej mapy reálnych nehnuteľností postupom podľa príslušných častí týchto smerníc (prešetrovanie, meranie, spracovanie nameraných výsledkov),

b) integrácia obsahu mapy určeného operátu s obsahom vektorovej mapy reálnych nehnuteľností vytvorenej podľa písmena a) využitím zobrazenia v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej a s využitím identických bodov (§ 32 ods. 3).

c) úprava integrovaného obsahu vektorovej mapy do tvaru a štruktúry integrovanej katastrálnej mapy a jej aktualizácia na stav katastra k dohodnutému dňu (§ 38 ods. 1).

(3) Ak sa súčasne s tvorbou integrovanej katastrálnej mapy tvorí v zastavanom území tej istej obce (katastrálneho územia) vektorová katastrálna mapa, postupy sa skoordinujú tak, aby na seba nadväzovali a ich platnosť bola vyhlásená súčasne.

(4) Nadväzne na vytvorenú integrovanú katastrálnu mapu sa vyhotoví súbor popisných informácií katastrálneho operátu postupom podľa § 42, 43 a 44.

(5) Konanie o námietkach sa vykoná postupom podľa štvrtej časti týchto smerníc.

(6) Výsledkom tvorby integrovanej katastrálnej mapy v predmetnej časti príslušného katastrálneho územia je nový súbor geodetických informácií katastrálneho operátu, ktorý tvorí samotná mapa, geodetická dokumentácia a integrovaný súbor popisných informácií.

TRETIA ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU SKRÁTENOU FORMOU

 PRVÁ HLAVA – DÔVODY VYKONANIA OBNOVY A JEJ PLÁNOVANIE

 § 48

Dôvody a podmienky vykonania obnovy

(1) Katastrálny operát, prípadne jeho jednotlivé časti možno obnoviť skrátenou formou, keď katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou na spravovanie katastra a je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie a prepracovať ju do digitálnej formy ako číselnú vektorovú katastrálnu mapu.

(2) Pri obnove katastrálneho operátu skrátenou formou (ďalej len „obnova skrátenou formou“) sa zároveň tvorí základná mapa, a to prepracovaním pôvodnej mapy. Podmienky uplatnenia takejto tvorby základnej mapy a postup jej tvorby stanovuje osobitný predpis.9)

(3) V rámci obnovy skrátenou formou sa nevykonáva miestne prešetrovanie ani meranie. Meranie sa vykoná pred začatím obnovy skrátenou formou na overenie presnosti katastrálnej mapy. Prešetrovanie alebo meranie možno vykonať aj v rámci konania o námietkach pri posudzovaní oprávnenosti námietok.

(4) Pred začatím obnovy skrátenou formou sa vykoná revízia údajov katastra podľa osobitného predpisu.2) Obnovu skrátenou formou možno vykonať len v prípade, ak sa pri revízii údajov katastra preukáže, že katastrálna mapa vyhovuje presnosťou podmienkam spravovania katastra a prípadný zistený nesúlad so skutočným stavom sa dá odstrániť pred jej začatím. Splnenie podmienok preukáže správa katastra Úradu ako súčasť žiadosti o súhlas s vykonaním obnovy.

(5) Doplnenie číselnej katastrálnej mapy, ktorá presnosťou a súladom so skutočným stavom nevyhovuje podmienkam katastra, alebo nečíselnej mapy (hlavne mapy vyhotovené v uhorských zobrazovacích sústavách v siahových mierkach) o jej číselné vyjadrenie s prepracovaním do digitálnej formy a do vektorového tvaru je obnovou katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu, pričom sa postupuje podľa šiestej časti týchto smerníc.

§ 49
Plánovanie obnovy a vykonávanie technických prác

(1) Ak sú splnené podmienky na vykonanie obnovy skrátenou formou uvedené v § 48 v celom katastrálnom území, vykoná sa v celom katastrálnom území. Ak je to pri splnení podmienok možné z hľadiska rozsahu prác, vykoná sa obnova na celom území obce, t. j. vo všetkých katastrálnych územiach tvoriacich územie obce.

(2) Obnovu skrátenou formou možno vykonať aj v časti katastrálneho územia, ak podmienky spĺňa len časť katastrálneho územia. V takom prípade sa vykoná koordinovane s vykonaním obnovy novým mapovaním tak, aby konanie o námietkach a vyhlásenie platnosti obnoveného operátu bolo vykonané súčasne. Plánovanie a koordináciu prác zabezpečuje správa katastra za súčinnosti osoby vykonávajúcej technické práce.

(3) Technické práce potrebné na vykonanie obnovy môže vykonať:

a) katastrálny ústav,

b) správa katastra,

c) iná osoba (§ 3 ods. 5).

(4) Ak bude práce vykonávať iná osoba, môže tak konať na základe zmluvy s príslušným katastrálnym úradom.

(5) Práce sa vykonajú v súlade s technickým projektom, ktorý vypracuje ten, kto bude vykonávať technické práce, a to v súčinnosti so správou katastra. Technický projekt pred realizáciou prác schváli Úrad.

_____
9 ) Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky (I 74.20.73.21.00).

(6) Všetky práce uvedené v tretej časti týchto smerníc vykoná katastrálny ústav, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(7) Ak technické práce uvedené v tretej časti týchto smerníc vykonáva iná osoba, postupuje podľa týchto smerníc v plnom rozsahu tak, ako katastrálny ústav.

DRUHÁ HLAVA – ZAČATIE OBNOVY, PODKLADY A POSTUP PRÁC NA OBNOVE

§ 50
Začatie obnovy skrátenou formou a jej etapy

(1) Obnovu skrátenou formou začne správa katastra oznámením obci, na ktorej území sa bude vykonávať (príloha č. 20). Oznámenie zasiela najneskôr jeden mesiac pred začatím prác. V oznámení informuje obec o účele a význame obnovy, o spôsobe jej vykonania a o postupe prác, oznámi predpokladaný termín skončenia technických prác a začatia konania o námietkach a zároveň obec poučí, že konanie vzhľadom na jeho charakter (nezisťuje sa priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické práce v teréne) nie je potrebné verejne vyhlasovať. Verejne sa vyhlási až konanie o námietkach.

(2) Ak sa obnova skrátenou formou vykonáva v časti katastrálneho územia súčasne s obnovou novým mapovaním (§ 49 ods. 2), oznámenie podľa odseku 1 sa neposiela obci samostatne, ale potrebné skutočnosti sa uvedú v oznámení zaslanom podľa § 4 ods. 2.

(3) Obnova skrátenou formou sa vykonáva v týchto na seba nadväzujúcich etapách:

a) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií (technické práce),

b) konanie o námietkach,

c) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 51
Podklady na vykonanie obnovy skrátenou formou

(1) Pri obnove skrátenou formou sa použijú tieto podklady:

a) platná katastrálna mapa spravovaná v analógovej forme,

b) originál pôvodnej mapy, ktorá bola podkladom pre platnú katastrálnu mapu,

c) dokumentácia o tvorbe pôvodnej mapy,

1. elaborát podrobného polohového bodového poľa, alebo inej siete bodového poľa, ktoré bolo použité pri tvorbe mapy,

2. meračské náčrty, prípadne poľné náčrty,

3. zápisníky podrobného merania,

4. ostatná geodetická dokumentácia využiteľná na účely obnovy (geodetické výpočty, výpočty výmer parciel a pod.).

d) geometrické plány a k nim prislúchajúce záznamy podrobného merania zmien, ktoré boli použité na aktualizáciu platnej katastrálnej mapy,

e) register C súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

(2) Podklady uvedené v odseku 1 pripraví v potrebnom rozsahu správa katastra a odovzdá katastrálnemu ústavu. Odovzdanie a prevzatie podkladov sa potvrdí v sprievodnom zázname, v ktorom sa uvedie rozsah odovzdaných podkladov, všetky dôležité údaje o stave a termíne aktuálnosti katastrálneho operátu. Platná katastrálna mapa sa poskytne len na dobu nevyhnutnú na vykonanie skenovania, prípadne na vyhotovenie jej analógovej kópie.

(3) Katastrálny ústav v rámci prípravných prác založí „Sprievodný záznam obnovy katastrálneho operátu skrátenou formou“ – príloha č. 21, v ktorom v súčinnosti so správou katastra uvádza všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa obnovy. Záznamy v sprievodnom liste potvrdzujú zodpovední zástupcovia správy katastra a katastrálneho ústavu.

(4) V rámci prípravy podkladov správa katastra

a) preverí súlad katastrálnej mapy so súborom popisných informácií v potrebnom rozsahu, ak nesúlad mohol nastať po vykonaní revízie údajov katastra ( ak bola vykonaná vo výraznom predstihu); výsledky revízie údajov katastra musia byť v katastrálnom operáte vykonané,

b) vykoná všetky zmeny údajov katastra týkajúce sa zmien údajov evidovaných na katastrálnej mape, podľa podkladov doručených na správu katastra.

§ 52
Spravovanie platného katastrálneho operátu počas obnovy a súlad s obnoveným operátom

(1) Po začatí obnovy skrátenou formou, ako aj v jej priebehu, spravuje správa katastra platný katastrálny operát v plnom rozsahu podľa osobitného predpisu,2) s výnimkou vykonávania revízie údajov katastra. Prerušiť a pozastaviť spravovanie z dôvodu obnovy možno len vo výnimočných prípadoch a na nevyhnutnú dobu po súhlase katastrálneho inšpektora. Skončiť spravovanie možno najskôr v termíne začatia konania o námietkach.

(2) Priebežné výsledky obnovy skrátenou formou, spracovávané vo forme vektorovej katastrálnej mapy, udržuje katastrálny ústav v súlade s platným katastrálnym operátom do dňa dohodnutého so správou katastra.

(3) Zmeny, ktoré boli v platnom katastrálnom operáte vykonané po dni dohodnutom so správou katastra, až do začatia konania o námietkach, vykoná v obnovenom katastrálnom operáte správa katastra.

§ 53
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií

(1) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií sa vykoná prepracovaním pôvodnej katastrálnej mapy do digitálnej formy do tvaru vektorovej katastrálnej mapy

a) určením súradníc lomových bodov hraníc a ostatných prvkov obsahu základnej mapy (ďalej len „súradnice lomových bodov“) v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, spracovaním pôvodne nameraných a zaznamenaných údajov s následným vyhotovením vektorovej katastrálnej mapy,

b) určením súradníc lomových bodov kartometricky s následným vyhotovením vektorovej katastrálnej mapy,

c) kombináciou spôsobov uvedených pod písmenom a) a písmenom b). Vždy ak je to možné (ak sú zaznamenané číselné údaje), použije sa postup uvedený pod písmenom a).

(2) Ak bol daný súhlas Úradu na postup podľa odseku 1 písmeno a) a dodatočne je nutné v časti katastrálneho územia použiť aj postup podľa odseku 1 písmeno b) (zaznamenané výsledky nie sú k dispozícií alebo sú nepoužiteľné), správa katastra vyžiada na tento postup súhlas katastrálneho inšpektora.

(3) Práce sa začnú prevzatím podkladov podľa § 51 ods. 2.

(4) Pri uplatnení postupu podľa odseku 1 písmeno b) a c) sa primerane využijú aj ustanovenia osobitného predpisu10) o skenovaní, transformácií a vektorizácií máp katastra.

(5) Ak hranice katastrálneho územia alebo ich časti boli už pred vykonaním obnovy skrátenou formou číselne definované, číselné údaje a ak je to možné aj výmera katastrálneho územia, sa preberú z príslušnej dokumentácie.

(6) Pri prepracovaní sa získavajú nové číselné údaje (súradnice lomových bodov hraníc parciel), z ktorých sa nanovo určia výmery doterajších parciel a výmery katastrálnych území.

(7) Po získaní nových číselných údajov podľa odseku 6 a vyhotovení vektorovej mapy so stavom ku dňu odovzdania podkladov (§ 51 ods. 2) katastrálny ústav

a) dohodne so správou katastra deň, ku ktorému dokončí obnovu,

b) vyžiada od správy katastra podklady (geometrické plány a záznamy podrobného merania zmien) na aktualizáciu operátu do dňa dohodnutého podľa ustanovenia písmena a),

c)vyžiada od správy katastra kópiu príslušnej časti (register parciel) registra C súboru popisných informácií katastrálneho operátu so stavom ku dňu dohodnutému podľa ustanovenia písmena a).
Deň, ku ktorému katastrálny ústav dokončí obnovu, sa uvedie a potvrdí v sprievodnom zázname (príloha č. 21).

(8) Z podkladov podľa odseku 7 katastrálny ústav dopracuje prevzatím zmien vektorovú katastrálnu mapu. Nedostatky a nesúlady v dodaných podkladoch rieši na podnet katastrálneho ústavu správa katastra.

(9) Nové výmery parciel sa porovnajú s doterajšími výmerami evidovanými v súbore popisných informácií a zistia sa rozdiely u každej jednotlivej parcely. Výsledky porovnania sa dokumentujú v prehľade vyhotovenom príslušným softvérom. Hodnota rozdielu zisteného pri

porovnaní oboch výmer nesmie prekročiť krajnú odchýlku uvedenú v osobitnom predpise.11)

(10)Ak nie je podmienka uvedená v odseku 9 splnená, t. j. zistený rozdiel výmer je väčší ako stanovená krajná odchýlka, preverí sa správnosť určenia súradníc podrobných lomových bodov, správnosť zobrazenia hraníc parciel porovnaním pôvodnej a obnovenej mapy a správnosť výpočtu nových výmer. Ak sa zistia chyby, tieto sa odstránia a vypočíta sa nová výmera. Ak sa pri preverení nezistí chyba, do súboru popisných informácií sa napriek prekročenej krajnej odchýlke preberá nová výmera. Vykonanie preverenia správnosti novej výmery, prípadne ďalšie poznámky s tým súvisiace, sa uvedú v prehľade vyhotovenom podľa odseku 9.

_____
10) Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu (MN 74.20.73.46.10).
11) § 110 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov.

(11)Označenie parciel parcelnými číslami sa v procese obnovy skrátenou formou nemení a zostáva v súlade s označením v platnej analógovej katastrálnej mape. Uvedené sa netýka opravy preukázateľných chýb. Prečíslovanie parciel sa pri obnove skrátenou formou vykonáva len celkom výnimočne. Pred prípadným rozhodnutím o prečíslovaní si správa katastra vyžiada súhlas Úradu.

§ 54
Vyhotovenie nového súboru popisných informácií

(1) Nový súbor popisných informácií sa vyhotoví príslušným softvérom tak, že sa nové výmery parciel preberú do registra C súboru popisných informácií (do kópie prevzatej podľa § 53 ods.7 písm. c)), a to po ich porovnaní s pôvodnými výmerami postupom podľa § 53 ods. 9 a 10.

(2) Prvotný doklad sa nevyhotovuje a zmeny sa vykonajú príslušným softvérom podľa zostavenia výmer parciel z vektorovej katastrálnej mapy.

(3) Zmenu výmery katastrálneho územia v súbore popisných informácií vykoná správa katastra po vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 55
Výsledok obnovy a jeho dokumentácia

(1) Výsledkom obnovy je vektorová katastrálna mapa ako časť súboru geodetických informácií, ktorá je zároveň základnou mapou a aktualizovaný súbor popisných informácií.

(2) Vektorovú katastrálnu mapu katastrálny ústav odovzdá správe katastra v elektronickej forme, do Ústredného archívu geodézie a kartografie v elektronickej aj analógovej forme a do technickej dokumentácie katastrálneho ústavu v elektronickej forme.

(3) Aktualizovaný súbor popisných informácií katastrálny ústav odovzdá správe katastra v elektronickej forme. Zároveň odovzdá prehľad porovnania výmer vyhotovený podľa § 53 ods. 9.

(4) Konanie o námietkach vykoná príslušná správa katastra za účasti zástupcu osoby, ktorá vykonala technické práce.

(5) Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu vykoná príslušná správa katastra po skončení konania o námietkach.

ŠTVRTÁ ČASŤ – KONANIE O NÁMIETKACH PROTI CHYBÁM V OBNOVENOM KATASTRÁLNOM OPERÁTE

§ 56
Príprava katastrálneho operátu na konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

(1) Po vyhotovení obnoveného katastrálneho operátu novým mapovaním alebo skrátenou formou, ktorý je v súlade s aktuálnym stavom platného katastrálneho operátu ku dňu dohodnutému podľa § 38 ods. 1, katastrálnym ústavom, pripraví správa katastra nový katastrálny operát na konanie o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte (ďalej len „konanie o námietkach“). Príprava obnoveného operátu na konanie o námietkach nie je súčasťou tohto katastrálneho konania.

(2) V rámci prípravy katastrálneho operátu na konanie o námietkach vykoná správa katastra zmeny v listoch vlastníctva, ktoré vyplývajú z prečíslovania parciel, z nového geometrického a polohového určenia nehnuteľností pri obnove novým mapovaním a zo zmien výmer parciel v príslušnom katastrálnom území. Na vykonanie zmien využíva porovnávacie zostavenie doterajších a nových parcelných čísiel, prehľad porovnania výmer vyhotovený podľa § 53 ods.9 pri obnove skrátenou formou a súbor popisných informácií obnoveného katastrálneho operátu.

(3) Pred vykonaním zmien na listoch vlastníctva môže správa katastra graficky porovnať priebeh hraníc obvodu súboru parciel jedného vlastníka, alebo inej oprávnenej osoby zistených a určených pri obnove, so stavom v platnom katastrálnom operáte (napr. porovnaním zväčšeniny resp. zmenšeniny mapy na priesvitnej fólii, alebo porovnaním obnovenej katastrálnej mapy v tvare vektorovej katastrálnej mapy s rastrom platnej katastrálnej mapy). Porovnanie vykonáva správa katastra spravidla v prípadoch, ak vzniknú pochybnosti o správnosti a dôslednosti porovnania vykonaného katastrálnym ústavom podľa § 43 ods. 4 pri tvorbe prvotného dokladu.

(4) Ak správa katastra porovnáva priebeh hraníc a výmer podľa odseku 3, potom základným kritériom na posúdenie zhodnosti stavu je zhodnosť priebehu hraníc vymedzených právami k nehnuteľnostiam doterajšieho a nového stavu. Porovnanie výmer sa využíva len ako pomocné kritérium. V prípade značnej odchýlky vo výmere, pri zhodnom priebehu hraníc, sa zisťuje dôvod odchýlky. Ak odchýlka vo výmere bola zistená a bola posúdená ako značná už pri tvorbe prvotného dokladu súboru popisných informácií, je jej dôvod uvedený v zázname na ďalšie konanie resp. v prehľade porovnania výmer (§ 53 ods. 9) vyhotovenom pri obnove skrátenou formou, ak nie, je potrebné zistiť, či nová výmera nie je chybná. Ak

výmera v obnovenom operáte nie je chybná, potom je chybná pôvodná výmera, ktorá sa už neopravuje a náprava sa vykoná prevzatím obnoveného operátu. Ak je chybná nová výmera, zabezpečí sa jej oprava vo všetkých častiach obnoveného operátu. Opravu na podnet správy katastra v obnovenom súbore geodetických informácií vykoná katastrálny ústav.

(5) Ak sú hranice pozemkov jedného vlastníckeho celku posúdené ako zhodné, vykoná sa zmena na liste vlastníctva spôsobom uvedeným v odseku 8 a zároveň sa skontroluje vyznačenie čísla listu vlastníctva v registri parciel registra C.

(6) V prípade, že hranice pozemkov obnoveného katastrálneho operátu, v rámci jedného vlastníckeho celku, pri grafickom porovnaní správa katastra posúdila ako nezhodné so stavom v platnom katastrálnom operáte, postupuje podľa § 43 ods. 6. Ak sa uplatní § 43 ods. 6 písm. a) (konštatuje sa súlad právneho a skutočného stavu), zmena sa na liste vlastníctva vykoná spôsobom uvedeným v odseku 8. Ak sa uplatní § 43 ods. 6 písm. b) (konštatuje sa nesúlad právneho a skutočného stavu) postupuje sa podľa § 43 ods. 7 a 8.

(7) Ak je výsledkom posúdenia vykonaného podľa § 43 katastrálnym ústavom alebo posúdenia vykonaného správou katastra podľa odseku 6 nesúlad skutočného stavu zisteného pri obnove s právnym stavom evidovaným v platnom katastrálnom operáte, správa katastra zmeny na dotknutých listoch vlastníctva podľa odseku 8 nevykoná a v časti A uvedie poznámku „Stav prešetrený a zmeraný pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním

nie je v súlade s právnym stavom pri parcelnom čísle …….“. Ďalej sa uvedie text : „Výpisy nevydávať – vydať len na usporiadanie právneho stavu“ a položka záznamu na ďalšie konanie.

(8) Zmenené údaje na listoch vlastníctva (parcelné číslo, výmera, druh pozemku) sa prečiarknu vodorovnou tenkou červenou čiarou tak, aby boli naďalej čitateľné a nové údaje sa doplnia tiež červene nad prečiarknuté údaje alebo na inom vhodnom mieste tak, aby nebolo pochýb o ich príslušnosti ku konkrétnej parcele. Na liste vlastníctva sa ďalej uvedie číslo zmeny ( položka výkazu zmien) a text „Zmena na základe obnovy katastrálneho operátu“. Uvedené zmeny vykoná správa katastra.

(9) Parcely na listoch vlastníctva, na ktorých nebola z akýchkoľvek príčin vykonaná zmena v číslovaní parciel, zapíše správa katastra do záznamu na ďalšie konanie (ak tam už zápis nie je vykonaný) s uvedením dôvodu nevykonania zmeny pri každej neprečíslovanej parcele,

s prípadným návrhom a termínom riešenia.

(10)Ak sa neprečíslujú niektoré pôvodné parcely na listoch vlastníctva, potom sa pri príslušných parcelách zodpovedajúcim neprečíslovaným parcelám v registri parciel registra C obnoveného súboru popisných informácií vyznačí číslo listu vlastníctva, resp. sa nezruší, ak je už vyznačené. Nesúlad právneho stavu so skutočným stavom sa vyznačí v registri parciel registra C kódom právneho vzťahu 7 – neusporiadaný vlastnícky vzťah k pozemku (pozemkom).

§ 57
Vyhlásenie konania o námietkach

(1) Správa katastra do 30 dní od vyhotovenia obnoveného katastrálneho operátu predloží tento prostredníctvom obce na verejné nahliadnutie. Katastrálny operát sa považuje za vyhotovený vtedy, ak správa katastra skončila prípravu na konanie o námietkach, t. j. boli prečíslované parcely na listoch vlastníctva a v obnovenom operáte sú zapísané všetky došlé zmeny.

(2) Správa katastra požiada obec o vyhlásenie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte a to v mieste obvyklým spôsobom (napr. opakovane v miestnom rozhlase a vyvesením vyhlášky obce) a zároveň požiada obec, aby o možnosti podať námietky písomne upovedomila vlastníkov, ktorí nemajú miesto trvalého pobytu alebo sídlo v obci; upovedomenie možno vykonať odoslaním vyhlášky obce (odsek 3). Ďalej požiada obec o zabezpečenie verejne prístupných a z hľadiska bezpečnosti katastrálneho operátu vhodných priestorov, v ktorých bude obnovený operát predložený na verejné nahliadnutie. Zároveň oznámi termín (lehotu), do ktorého bude operát prístupný na verejné nahliadnutie a do ktorého možno podať námietky. Ukážka oznámenia je v prílohe č. 22.

(3) Z dôvodu kvalifikovaného vyhlásenia konania správa katastra spolu s oznámením podľa odseku 2 zašle obci vzor vyhlášky – odporúčanie, ktorou obec vyhlási konanie.

§ 58
Postup v konaní o námietkach

(1) Konanie o námietkach je katastrálne konanie, ktoré prebieha v týchto etapách:

a) predloženie obnoveného katastrálneho operátu na verejné nahliadnutie v obci,

b) podávanie vysvetlení o údajoch, ktoré obsahuje obnovený operát, prijímanie námietok,

rozhodovanie o námietkach jednoduchého charakteru,

c) posudzovanie, prešetrovanie námietok nevybavených pri predložení obnoveného operátu na nahliadnutie v obci, prípadne meranie,

d) rozhodovanie o námietkach,

e) vykonanie oprávnených zmien a zmien podľa právoplatných rozhodnutí v obnovenom katastrálnom operáte,

f) skončenie konania spísaním protokolu.

Etapy uvedené pod bodom a) a b) sa vykonajú priamo v obci a ukončia sa v termíne oznámenom podľa § 57 ods. 2 (termín, do ktorého možno podať námietky).

(2) Na konanie o námietkach predvolá správa katastra písomne prostredníctvom obce vlastníkov, ktorých sa týkajú nevykonané zmeny na listoch vlastníctva (§ 56 ods.9). Predvolanie doručí obec, pričom vlastníkom, ktorí nemajú miesto trvalého pobytu alebo sídlo v obci, doručí obec predvolanie súčasne s oznámením podľa § 57 ods. 2. Na konaní predvolaným a zúčastneným vlastníkom podá zástupca správy katastra vysvetlenie o

dôvodoch nevykonania zmien a odovzdá im výzvu na odstránenie nesúladov a predloženie dokladov potrebných na zápis do katastra. Pozvanie na konanie, ako aj účasť na konaní, sa dokumentuje v doručnom liste (príloha č. 23).

(3) Konanie o námietkach v obci vykoná zástupca správy katastra, za účasti zástupcu (zástupcov) katastrálneho ústavu a zástupcu obce (najvhodnejšie osôb, ktoré sa zúčastnili ako členovia komisie na miestnom prešetrovaní).

(4) Do obnoveného katastrálneho operátu sa umožní vlastníkom, alebo iným oprávneným osobám verejne nahliadnuť, najmenej po dobu 3 dní. O dobe predloženia na verejné nahliadnutie presahujúcej 3 dni rozhodne správa katastra podľa rozsahu (veľkosti) katastrálneho operátu, predpokladaného množstva predkladaných pripomienok alebo ďalších okolností ovplyvňujúcich konanie. Termín sa oznámi obci, ktorá ho spôsobom uvedeným v § 57 ods. 2 zverejní. V prípade, že si to okolnosti (množstvo námietok, náročnosť ich posudzovania a pod.) vyžadujú, môže správa katastra po konzultácii s obcou, dobu stanovenú na nahliadnutie a podanie námietok predĺžiť.

(5) O vlastníkoch a iných oprávnených osobách, ktorí sa osobne zúčastnia konania nahliadnutím do obnoveného operátu, prípadne podaním námietok, vedie zástupca správy katastra prehľad podľa prílohy č. 24. V prehľade vyznačí meno a adresu účastníka, dátum účasti, údaje o evidovaní nehnuteľností, ktorých sa nahliadnutie alebo námietka týka, ako aj skutočnosťči boli podané námietky a ako boli vybavené. Účasť a správnosť zápisov potvrdí účastník svojim podpisom v prehľade.

(6) Vlastníci, alebo iné oprávnené osoby, môžu proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte podať námietky ústne alebo písomne. Pri vybavovaní námietok sa postupuje takto:

a) jednoduché námietky, na vybavenie ktorých postačuje podať vysvetlenie, prípadne predložiť na nahliadnutie príslušné doklady z doterajšieho alebo z obnoveného katastrálneho operátu, bez potreby vykonania zmeny v obnovenom operáte, sa vybavia ústne, pričom sa o podaní námietky a jej vybavení vykoná záznam v prehľade vedenom podľa odseku 5,

b) oprávnené námietky žiadajúce odstrániť chyby v súbore popisných informácií (výnimočne aj v súbore geodetických informácií), ktoré sa dajú odstrániť bez ďalšieho prešetrovania prípadne merania v teréne, na základe predložených platných dokladov, alebo v nadväznosti na doterajší katastrálny operát, sa zaevidujú v prehľade vedenom podľa odseku 5 a vybavia sa zápisom do záznamu zmien; správnosť vykonania opravy

potvrdí svojim podpisom v zázname zmien ten, kto námietku podal; zamestnanec správy katastra vykonávajúci konanie rozhodne podľa povahy zmeny o potrebe informovať aj iného dotknutého vlastníka alebo inú oprávnenú osobu, ktorej sa oprava týka,

c) o podaní námietky, ktorá bola podaná ústne a ktorej sa nevyhovie, pričom nepostačuje vysvetlenie podľa ustanovenia písmena a), alebo je zrejmé, že je potrebné vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, sa spíše úradný záznam (príloha č. 25); ak takáto námietka bola podaná písomne, prevezme sa a v prípade, že to podávajúci žiada, potvrdí sa jej prevzatie; prijatie takýchto námietok sa zapíše do záznamu na ďalšie konanie a podávajúci sa poučí o ďalšom postupe riešenia a vybavenia námietky (podľa písmena d)); o podaní námietky sa vykoná záznam v prehľade vedenom podľa odseku 5; podaná námietka sa zaeviduje do registra „O“,

d) vybavenie námietok prijatých podľa ustanovenia písmena c) rozhodnutím v správnom konaní vykoná správa katastra spravidla po skončení prác v obci; ak je pred rozhodnutím potrebné vykonať miestne prešetrovanie prípadne meranie a na jeho uskutočnenie je nevyhnutné vyzvať vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na označenie lomových bodov hraníc pozemkov a vyzvať na účasť, vykoná to správa katastra a katastrálny ústav jej

poskytne súčinnosť účasťou na miestnom prešetrovaní, vykonaním merania a spracovaním technických podkladov pre rozhodnutie a vykonanie zmien v súbore geodetických informácií; ak je to potrebné, správa katastra požiada o poskytnutie súčinnosti aj obec,

e) po vybavení všetkých pripomienok (rozhodnutia podľa písm. d) musia byť právoplatné) zmeny zapísané do záznamu zmien (písm. b)) a zmeny podľa právoplatných rozhodnutí vykoná správa katastra vo všetkých častiach obnoveného katastrálneho operátu; vykonanie zmien vyznačí v príslušných položkách záznamu na ďalšie konanie.

(7) V doručnom liste sa pri tých vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách, ktorí sa nedostavili na konanie o námietkach, v časti doručného listu – potvrdenie o účasti na konaní o námietkach – vyznačí text „nezúčastnil sa“, s podpisom zástupcu obce.

(8) Neúčasť pozvaných vlastníkov alebo iných oprávnených osôb na konaní o námietkach nie je prekážkou na skončenie konania a na vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu. Ak však trvá potreba doručiť výzvy na predloženie dokladov, ktoré z dôvodu neúčasti neboli doručené, doručenie zabezpečí správa katastra preukázateľne poštou s doručenkou.

(9) Po skončení konania o námietkach správa katastra vyhotoví protokol. Protokol obsahuje:

a) dátum a miesto konania o námietkach,

b) spôsob vyhlásenia konania a predvolávania vlastníkov a iných oprávnených osôb,

c) počet predvolaných a z toho zúčastnených a nezúčastnených vlastníkov a iných oprávnených osôb,

d) počet všetkých zúčastnených vlastníkov a iných oprávnených osôb,

e) počet predložených námietok, z toho ústne, písomne a spísaním protokolu,

f) počet námietok vybavených v obci a vybavených rozhodnutím správy katastra,

g) mená, podpisy zúčastnených zástupcov obce, správy katastra a katastrálneho ústavu a odtlačky pečiatok,

h) prílohy.

(10)Prílohy k protokolu z konania o námietkach sú úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach, prípadne listiny, záznam na ďalšie konanie, doručné listy, poštou vrátené oznámenia o konaní o námietkach. Ukážka protokolu je uvedená v prílohe č. 26

(11)Podané námietky zaevidované v registri „O“ sú súčasťou spisu.

PIATA ČASŤ – VYHLÁSENIE PLATNOSTI OBNOVENÉHO KATASTRÁLNEHO OPERÁTU

§ 59
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhlasuje správa katastra do 15 dní od skončenia konania o námietkach, ak v lehote stanovenej podľa § 57 ods. 2 neboli podané námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte alebo ak bolo o podaných námietkach právoplatne rozhodnuté. Ukážka vyhlásenia platnosti obnoveného katastrálneho operátu je uvedená v prílohe č. 27.

(2) Oznámenie o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu zašle správa katastra:

a) obci

b) okresnému úradu,

c) okresnému súdu,

d) krajskému úradu,

e) Úradu.

(3) Informácia o vyhlásení platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa uverejňuje v Spravodajcovi Úradu. Informáciu – prehľad predkladá katastrálny úrad Úradu priebežne, resp. za uplynulý rok, najneskoršie do 31. januára nasledujúceho roku.

(4) Dňom vyhlásenia platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa stávajú jeho údaje hodnoverné a vybrané údaje aj záväzné.

(5) Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa doterajší katastrálny operát stáva neplatným. Neplatný operát správa katastra archivuje. Neplatnosť katastrálneho operátu vyznačí správa katastra na jeho všetkých častiach.

(6) Ak následkom obnovy katastrálneho operátu došlo ku zmenám výmer obcí a katastrálnych území, správa katastra vyhotoví výkaz o celkových výmerách obcí alebo katastrálnych území a prehľad zmien hraníc obcí a katastrálnych území a predloží ich stanoveným subjektom. Zároveň zabezpečí vyhotovenie podkladov na zmeny v registri priestorových jednotiek.

ŠIESTA ČASŤ – OBNOVA KATASTRÁLNEHO OPERÁTU VYHOTOVENÍM DUPLIKÁTU PLATNÉHO STAVU

PRVÁ HLAVA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 60

(1) Ak sa stane katastrálny operát alebo jeho časť nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku jeho opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili, a nie sú ani iné dôvody na jeho obnovu novým mapovaním alebo na obnovu skrátenou formou, nahradí sa doterajší katastrálny operát alebo jeho časť vyhotovením duplikátu platného stavu (ďalej len „obnova duplikátom“). Obdobne sa postupuje aj v prípadoch, ak sa stal katastrálny operát nespôsobilý a nemožno z finančných alebo iných dôvodov, napriek potrebe, vykonať obnovu novým mapovaním alebo skrátenou formou v termíne zabezpečujúcom riadne spravovanie katastra.

(2) Ak z výsledkov obnovy duplikátom vyplynie potreba prešetrenia údajov katastra, merania, prípadne opravy chýb a následnej zmeny v katastrálnom operáte, vykoná to správa katastra v osobitnom katastrálnom konaní podľa príslušných ustanovení katastrálneho zákona.

(3) Po obnovení katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu sa nevykonáva konanie o námietkach, ani vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu. (4) Stratený alebo zničený katastrálny operát alebo jeho časti sa nahradia duplikátom (druhopisom) podľa zachovaných platných podkladov. Ak takéto podklady nie sú úplné, resp. nie sú vôbec k dispozícii, vyhotoví sa celý alebo len čiastočný nový náhradný katastrálny operát, v nevyhnutnom rozsahu, obnovou novým mapovaním.

(5) Katastrálna mapa alebo mapa určeného operátu (ďalej len „mapa katastra“) spravovaná v analógovej forme, ktorá sa stala nevyhovujúca pre riadne spravovanie katastra

a) vplyvom veľkého počtu zmien,

b) fyzického opotrebovania podkladového média,

c) ako následok morálneho opotrebovania vplyvom vytvorenia možnosti spravovať ju v grafickom počítačovom prostredí v digitálnej forme,

sa obnoví vyhotovením duplikátu. Ak ide o nečíselnú mapu alebo o číselnú mapu nevhodnú na obnovu skrátenou formou (§ 48 odsek 5) určí sa zároveň jej číselné vyjadrenie a prevedie sa do digitálnej formy a do vektorového tvaru (ďalej len „digitalizácia“).

(6) O vykonaní obnovy katastrálneho operátu alebo jeho častí vyhotovením duplikátu podľa odseku 1, 4 a 5 rozhodne správa katastra so súhlasom Úradu.

DRUHÁ HLAVA – OBNOVA MÁP KATASTRA
Prvý oddiel – Formy a predmet obnovy máp katastra

§ 61
Formy obnovy

Mapy katastra možno obnoviť

a) vyhotovením duplikátu v analógovej forme,

b) vyhotovením duplikátu v digitálnej forme,

c) vyhotovením duplikátu prepracovaním digitálnej katastrálnej mapy do vektorového tvaru.

§ 62
Predmet obnovy máp katastra v analógovej forme

(1) Predmetom obnovy máp katastra v analógovej forme sú:

a) katastrálne mapy spravované v analógovej forme, fyzicky opotrebované, z dôvodu zmien väčšieho rozsahu neprehľadné, ako aj inak znehodnotené, nespôsobilé na ďalšie používanie na účely katastra,

b) mapy určeného operátu spravované v analógovej forme, fyzicky opotrebované, z dôvodu zmien väčšieho rozsahu neprehľadné, ako aj inak znehodnotené, nespôsobilé na ďalšie používanie na účely katastra.

(2) Mapy katastra spravované v digitálnej forme ako vektorové katastrálne mapy alebo vektorové mapy určeného operátu sa nespravujú zároveň aj v analógovej forme a ich obnova v analógovej forme sa nevykonáva.

(3) Podľa ods. 1 písmeno a) sa obnovujú katastrálne mapy spravované v analógovej forme len v tých prípadoch, ak vznikne nevyhnutná potreba obnoviť jeden alebo niekoľko mapových listov katastrálnych máp v časti katastrálneho územia, pričom z časových dôvodov a z dôvodu veľkého rozsahu prác nemožno

a) vykonať obnovu skrátenou formou, napriek tomu, že mapa je na takúto obnovu vhodná,

b) vykonať obnovu vyhotovením duplikátu v digitálnej forme,

c) vykonať obnovu vyhotovením duplikátu prepracovaním digitálnej mapy do vektorového tvaru.

(4) Mapy určeného operátu sa vyhotovujú v digitálnej forme; analógové duplikáty pred vyhotovením takejto mapy podľa odseku 1 písm. b) sa vyhotovia len vo výnimočných prípadoch. Oprávnenosť vykonať takýto duplikát posúdi katastrálny inšpektor.

§ 63
Predmet obnovy máp katastra v digitálnej forme

(1) Predmetom obnovy máp katastra v digitálnej forme sú:

a) katastrálne mapy spravované v analógovej forme, fyzicky opotrebované, z dôvodu zmien väčšieho rozsahu neprehľadné, ako aj inak znehodnotené, nespôsobilé na ďalšie používanie na účely katastra,

b) mapy určeného operátu spravované v analógovej forme,

c) nečíselné katastrálne mapy spravované v analógovej forme, nespĺňajúce podmienky uvedené pod písmenom a), ktoré sú však morálne opotrebované a vznikne potreba ich digitalizovať,

d) číselné katastrálne mapy nevhodné na obnovu skrátenou formou nespĺňajúce podmienky uvedené pod písmenom a), ktoré sú však morálne opotrebované a vznikne potreba ich digitalizovať,

e) vektorové katastrálne mapy alebo vektorové mapy určeného operátu, a to v prípade, že došlo k strate, poškodeniu, alebo i k inému znehodnoteniu súboru údajov uloženého a spravovaného na počítačovom médiu.

(2) Mapy určeného operátu sa tvoria ako digitálne a obnovujú sa podľa odseku 1 písmeno b) len výnimočne, spravidla po zistení, že digitálna mapa určeného operátu vyhotovená pred účinnosťou týchto smerníc nevyhovuje potrebám spravovania katastra.

(3) Predmetom obnovy podľa ods. 1 písmeno a) c) a d) sú spravidla súbory mapových listov celého katastrálneho územia, prípadne logicky ucelených častí (oddelených rozhraním druhov máp, rozhraním presnosti údajov a pod.), ktoré sa budú digitalizovať a následne spravovať v digitálnej forme podľa jednotných pravidiel.

(4) Obnova podľa ods. 1 písmeno e) sa vykoná prevzatím poslednej (najaktuálnejšej) dokumentovanej alebo archivovanej verzie vektorovej katastrálnej mapy alebo vektorovej mapy určeného operátu, ktorú správa katastra upraví (doplní) na aktuálny stav súboru popisných informácií podľa vektorových alebo digitálnych alebo analógových geodetických podkladov. Takáto obnova sa neplánuje a vykoná sa ihneď po zistení poškodenia, straty alebo iného znehodnotenia platného súboru mapy katastra.

§ 64
Predmet obnovy máp katastra prepracovaním digitálnych máp do vektorového tvaru

(1) Predmetom obnovy máp katastra prepracovaním digitálnych máp do vektorového tvaru sú všetky katastrálne mapy, ktorých súčasťou sú číselné údaje vo forme súradníc podrobných bodov v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, získané výpočtom z údajov meraných priamo v teréne.

(2) Obnova podľa ods. 1 sa vykoná podľa osobitného predpisu. 12)

_____
12 ) Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (MN 74.20.73.21.00)

Druhý oddiel – Plánovanie obnovy, podklady a prípravné práce

§ 65
Plánovanie obnovy máp katastra

(1) Obnovu máp katastra plánuje katastrálny ústav v súčinnosti s katastrálnymi úradmi a správami katastra v súlade s osobitným predpisom.3) Ak technické práce na obnove vykonáva iná osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce, a to na základe zmluvy s katastrálnym úradom, vykoná všetky práce ako katastrálny ústav.

(2) Katastrálne úrady, si v prípade potreby, uplatnia v návrhu kapitoly štátneho rozpočtu Úradu na príslušný rok požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov na vykonávanie prác inou osobou ako ústavom.

(3) Správy katastra každoročne po zhodnotení stavu máp katastra navrhnú, ktoré mapy požadujú v budúcom roku obnoviť. Pri návrhu uprednostňujú obnovu katastrálnych máp celých katastrálnych území tak, aby sa postupne zabezpečovala komplexná digitalizácia máp. Individuálne mapové listy navrhujú len výnimočne v prípade naliehavej potreby a za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 62 ods. 1 písmeno a).

(4) Katastrálne úrady posúdia požiadavky správ katastra, stanovia poradie naliehavosti, rozhodnú, ktoré požiadavky budú postúpené katastrálnemu ústavu a ktoré budú vykonávané inou osobou na základe zmluvy. Vykonanie obnovy inou osobou zabezpečia zmluvne v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

(5) Katastrálny ústav na základe požiadaviek a v súlade s pracovnými kapacitami určenými na túto úlohu vypracuje návrh plánu obnovy máp – projekt obnovy na kalendárny rok, a to osobitne pre každú formu obnovy. Návrh projektov obsahuje najmä:

a) označenie správ katastra, katastrálnych území, nomenklatúr a mierok mapových listov určených na obnovu,

b) grafický prehľad kladu mapových listov s vyznačením hraníc a názvov katastrálnych území, rozhrania druhov máp a mierok máp v prípadoch, ak sa obnova týka celého

(celých) katastrálnych území,

c) technické podmienky (odkazom na použité technické predpisy), prípadne špecifické podmienky obnovy,

d) spôsob kartografického spracovania a výsledok obnovy,

e) časovú kalkuláciu a v prípade komerčného vykonania prác aj finančný rozpočet prác,

f) harmonogram prísunu podkladov na obnovu jednotlivými správami katastra.

Návrh projektov schvaľuje katastrálny inšpektor.

§ 66
Podklady na obnovu máp katastra

Základným podkladom na vykonanie obnovy je platná katastrálna mapa a platná mapa určeného operátu. Ďalšími podkladmi sú:

a)

originál mapového listu pôvodnej mapy, ktorá bola podkladom na vyhotovenie obnovovanej mapy; ak tento nie je zachovaný a dokumentovaný alebo vzhľadom na fyzický stav nie je vhodný, použije sa jeho najstaršia a najvyhovujúcejšia zachovaná kópia,

b) ostatné technické podklady (skôr obnovené katastrálne mapy, geometrické plány a k nim prislúchajúce záznamy podrobného merania zmien, prípadne iná geodetická dokumentácia) na základe, ktorých boli vykonané zmeny v mapách katastra a z ktorých je zrejmý platný stav,

c) dokumentované číselné údaje (súradnice lomových bodov obsahu mapy) získané výpočtom z pôvodne meraných údajov, zo skorších digitalizácií, prípadne z číselného určenia hraníc katastrálnych území,

d) sprievodný záznam a priesvitka mimorámových údajov,

e) údaje súboru popisných informácií katastrálneho operátu (zabezpečenie súladu s obnovovanou mapou).

Rozsah podkladov je závislý od formy obnovy, od stavu konkrétnej mapy katastra a od existencie podkladov uvedených pod písmenom b) a c). Rozsah podkladov v závislosti od použitej formy obnovy sa podrobne stanoví v technickom projekte.

§ 67
Prípravné práce na obnovu máp katastra

(1) Prípravné práce vykoná správa katastra pred odoslaním máp na obnovu a ich súčasťou je:

a) založenie sprievodného záznamu a vyznačenie potrebných údajov v tomto zázname,

b) porovnanie súladu obsahu máp so súborom popisných informácií a preskúmanie úplnosti obsahu máp,

c) návrh mimorámových údajov.

(2) Sprievodný záznam založí správa katastra podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 28. Sprievodný záznam je stálou súčasťou elaborátu obnovy od prípravných prác až do odovzdania výslednej dokumentácie, pričom sa v ňom vyznačujú a potvrdzujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa obnovy, minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č. 28.

(3) Preskúmanie súladu máp s obsahom súboru popisných informácií vykoná správa katastra porovnaním existencie jednotlivých parciel a kontrolou údajov označujúcich parcely (parcelných čísel, zlučiek a pod.), ako aj kontrolou úplnosti zákresov všetkých platných zmien. Obsahom prác pri preskúmaní úplnosti mapového listu je preverenie správnosti označenia pevných bodov podrobného polohového bodového poľa, zrušenie neplatného stavu, porovnanie stykov so susednými listami, porovnanie správnosti názvoslovia na katastrálnej mape a porovnanie názvov sídel a obcí podľa Štatistického lexikónu obcí. Zistené nesúlady a nesprávnosti odstráni správa katastra pred odoslaním mapy na obnovu.

(4) Návrh mimorámových údajov spracuje správa katastra pre každý mapový list osobitne. Rozsah a forma mimorámových údajov sú závislé od druhu mapy. Ukážky mimorámových údajov katastrálnych máp sú v prílohe č. 29. V texte „mapa vykazuje stav polohopisu k ……..“ sa uvedie dátum, ktorý je zhodný s dátumom začatia prípravy katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu na obnovu. V okrajových náčrtkoch sa schématicky vyznačia všetky skutočnosti nutné na rýchlu orientáciu užívateľa mapy, najmä údaje o správnych hraniciach, rozhraní mierok a presnosti, o meračských metódach polohopisu podkladových máp a o súradnicových systémoch v prípadoch, ak celý mapový list neobsahuje polohopis v jednom súradnicovom systéme. Pokiaľ sa rozhranie mierok nevyskytuje, okrajový náčrtok sa v mimorámových údajoch neuvádza. U máp vyhotovených v stereografickom alebo bezprojekčnom súradnicovom systéme, ktoré boli zosúvislené, sa uvádza okrajový náčrtok zosúvisleného mapového listu, ktorý sa v prípade potreby aktualizuje. Návrh mimorámových údajov sa nevyhotovuje, ak sa vykonáva obnova podľa § 61 písm.b) a c).

Tretí oddiel – Obnova máp katastra v analógovej forme

§ 68
Postup obnovy máp v analógovej forme

(1) Obnova spravidla pozostáva z týchto etáp:

a) prevzatie a kontrola podkladov doručených správou katastra ústavu,

b) skenovanie máp,

c) vektorizovanie platného obsahu máp, úprava do stanovenej štruktúry a obsahu,

d) tlač máp a vyhotovenie pracovných máp,

e) doručenie obnovených máp a stanovenej dokumentácie príslušnej správe katastra,

f) dokumentovanie a archivovanie výsledkov obnovy.

(2) Správa katastra po vykonaní prípravných prác, v termíne stanovenom v harmonograme prísunu na obnovu, doručí ústavu

a) platnú katastrálnu mapu, alebo mapu určeného operátu,

b) priesvitku mimorámových údajov,

c) sprievodný záznam,

d) ďalšiu dokumentáciu (predchádzajúcu katastrálnu mapu, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien a pod.) v prípadoch, ak časť katastrálnej mapy nie je jednoznačne čitateľná alebo je nezreteľná,

e) dokumentované číselné údaje (súradnice lomových bodov obsahu mapy) zo skorších digitalizácií, prípadne z číselného určenia hraníc katastrálnych území v prípadoch, ak sú dokumentované.

(3) Katastrálny ústav vykoná vstupnú kontrolu doručených podkladov a v prípade zistených nedostatkov vráti príslušnú časť na opravu, doplnenie alebo prepracovanie. Správa katastra vykoná opravu, doplnenie alebo prepracovanie bezodkladne. Zistenie nedostatkov a ich odstránenie sa poznamená v sprievodnom zázname.

§ 69
Skenovanie máp a transformácia rastrov

(1) Platnú katastrálnu mapu alebo mapu určeného operátu skenuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Výsledkom skenovania je digitálna mapa v rastrovom tvare (ďalej len „rastrová mapa“). Skenovanie môže vykonať aj katastrálny ústav, a to po súhlase Úradu.

(2) Ak je mapa katastra v časti nečitateľná, alebo poškodená, skenuje sa aj jej predchádzajúca verzia doručená správou katastra.

(3) Ak mapa katastra bola už skôr skenovaná, prípadne aj vektorizovaná, môžu sa existujúce údaje využiť po preverení ich presnosti a kvality. Aj v tomto prípade je spravidla z dôvodu prevzatia aktuálneho obsahu nutné skenovať platnú katastrálnu mapu.

(4) Transformácia (pripojenie) rastra sa vykoná priradením známych súradníc rohov mapových listov prípadne aj ďalších vhodných bodov na ráme mapového listu, prípadne iných bodov v systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, zodpovedajúcim bodom rastra. Použije sa spravidla afinná transformácia. Transformáciou sa eliminuje zrážka fyzikálnej podložky obnovovaného mapového listu a zároveň sa vytvorí možnosť prevzatia existujúcich číselných údajov určených v systéme Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej pri aktualizácii katastrálnej mapy. Transformáciu vykoná Geodetický a kartografický ústav.
Transformáciu môže vykonať aj katastrálny ústav, a to po súhlase Úradu.

§ 70
Vektorizácia a úprava obsahu máp

(1) Vektorizácia je tvorba vektorovej mapy z rastrovej mapy získanej skenovaním a transformáciou podľa § 69. Vektorizáciou sa určujú súradnice všetkých lomových bodov hraníc (čiar) a iných bodov objektov, tvoriacich platný obsah mapy.

(2) Vektorizácia katastrálnej mapy sa vykoná tak, že sa v grafickom systéme vektorizujú jednotlivé grafické prvky do vrstiev a následne sa s využitím topologických operácií automaticky generujú plošné, líniové, bodové a textové prvky. Obsah mapy sa vytvorí ako jednočiarový bez vytvárania objektov, v týchto vrstvách:

a) KLADPAR : hranice parciel, parcelné čísla, značky druhov pozemkov,

b) ZAPPAR : hranice netvoriace hranice parciel,

c) ZNAČKY : ostatné značky (body bodových polí s popisom, značky zastavaného územia obce, značky hraníc správnych územných celkov, značky

energetických vedení, a pod.),

d) LÍNIE : osi železničných koľají, línie energetických vedení, lanové dráhy, hranice chránených území a ich ochranných pásiem,

e) POPIS : sídelné a nesídelné názvy vo vnútri rámu mapového listu,

f) ML : rám mapového listu, súradnicová sieť a mimorámové údaje.

(3) Vektorizácia mapy určeného operátu sa vykoná tak, že sa v grafickom systéme vektorizujú hranice parciel registra E súboru popisných informácií a vložia sa grafické texty a parcelné čísla. Obsah sa vytvorí v jednej vrstve.

(4) Grafické prvky sa vektorizujú v rozsahu obnovovaného mapového listu. Ak sa obnovuje súčasne viac susediacich mapových listov, vektorizácia sa vykoná priebežne na všetkých mapových listoch a na stykoch sa vložia spoločné lomové body.

(5) Ak obnovovaný mapový list obsahuje aj hranicu katastrálneho územia, zistí sa či bola už číselne určená. Ak áno, číselné údaje jej určenia sa preberú do obnovovanej mapy z príslušnej dokumentácie.

(6) Pri obnove všetkých druhov katastrálnych máp sa použijú mapové značky a popis podľa osobitného predpisu.4)

(7) Mimorámové údaje sa spracujú v závislosti od druhu mapového listu podľa údajov na priesvitke mimorámových údajov a v súlade s prílohou č. 29.

(8) Súčasťou spracovania mapy je aj vykonanie všetkých kontrol, ktoré umožňuje príslušný grafický systém a odstránenie takto zistených chýb.

(9) Po spracovaní sa zobrazí obnovená mapa kresliacim zariadením (plotrom) alebo digitálnou tlačiarňou na papier alebo priesvitnú podložku (pauzák) ako revízne zobrazenie a toto sa porovná s obnovovanou mapou. Prípadné zistené chyby sa vyznačia v revíznom zobrazení a následne sa odstránia v grafickom súbore obnovenej mapy. Odstránenie chýb potvrdí príslušný zamestnanec na revíznom zobrazení. Po odstránení chýb a záverečnej kontrole poverený zamestnanec katastrálneho ústavu povolí vykonanie tlače (imprimatur) zápisom a podpisom na revíznom zobrazení a v sprievodnom zázname. Ak rozsah chýb na pôvodnom revíznom zobrazení neumožňuje prehľad o ich odstránení, vyhotoví sa z dôvodu záverečnej kontroly a povolenia tlačiť nové revízne zobrazenie.

(10)Výsledkom spracovania obnovovanej mapy katastra vykonanej podľa odsekov 1 až 9 je úplný duplikát jej platného stavu v elektronickej forme uložený ako grafický súbor na pamäťovom médiu počítača. Tento grafický súbor je tlačovým podkladom obnovenej mapy.

§ 71
Výsledok obnovy, tlač máp a ich distribúcia

(1) Výsledkom obnovy máp katastra v analógovej forme je:

a) obnovená katastrálna mapa alebo mapa určeného operátu, vyhotovená na fyzikálnom médiu (spravidla na fólii), osobitne podľa jednotlivých mapových listov, zobrazujúca platný stav katastra a ostatný aktuálny obsah pôvodnej obnovovanej mapy,

b) pracovná mapa vyhotovená ako kópia mapového listu obnovenej katastrálnej mapy na papier upravená podľa odseku 2,

c) dokumentácia o vykonaní obnovy.

(2) Tlač máp (jednotlivých mapových listov) sa vykoná priamo z grafického súboru digitálnym tlačiarenským strojom, prípadne sa vykreslí na kresliacom zariadení (na plotri)

a) katastrálna mapa alebo mapa určeného operátu na nezrážanlivú transparentnú fóliu,

b) pracovná mapa na kartón o váhe 110g/m2, pričom sa odtlačok upraví rozrezaním mapového listu na štvrtky a podlepením štvrtiek lepenkou a štvrtky sa vzájomne spoja knihárskym plátnom,

c) ostatné pracovné výtlačky podľa osobitného predpisu.13)

_____
13) Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 25. októbra 1996 č.NP-3307/1996 o odovzdávaní a prevzatí pracovných výtlačkov máp, ktorých vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v znení pokynov č. P-3963/2001 z 26. novembra 2001.

(3) Distribúciu odtlačkov obnovených máp zabezpečuje katastrálny ústav bezodkladne po skončení tlače spôsobom zaručujúcim nepoškodenie máp. O odovzdaní sa vyhotoví potvrdenie (dodací list), ktorý sa archivuje v technickej dokumentácii.

§ 72
Dokumentovanie a archivácia výsledkov obnovy máp

(1) Výsledky obnovy máp katastra v analógovej forme podliehajúce dokumentovaniu sú:

a) obnovené mapy vytlačené podľa § 71,

b) sprievodný záznam,

c) priesvitka mimorámových údajov,

d) revízne zobrazenie vykonané pred tlačou,

e) grafický súbor obnovenej mapy,

f) ostatná dokumentácia (korešpondencia, záznamy z rokovaní, potvrdenky o doručení

a odovzdaní a pod.).

(2) Správe katastra ústav odovzdá do všeobecnej dokumentácie

a) odtlačok katastrálnej mapy a pracovnú mapu (§ 71),

b) sprievodný záznam, priesvitku mimorámových údajov a revízne zobrazenie vykonané pred tlačou.

(3) Ostatné pracovné výtlačky určené na archiváciu a predaj odovzdá ústav subjektom určeným v osobitnom predpise.13)

(4) Do technickej dokumentácie katastrálneho ústavu sa uloží grafický súbor obnovenej mapy a ostatná dokumentácia (ods. 1 písmeno f)).

Štvrtý oddiel – Obnova máp katastra v digitálnej forme

§ 73
Postup obnovy máp v digitálnej forme

(1) Vektorové mapy katastra uvedené v § 63 ods. 1 písm. e) sa obnovia postupom podľa § 63 ods. 4.

(2) Mapy katastra uvedené v § 63 ods. 1 písm. a), b) c) a d) sa obnovujú spravidla v týchto postupných krokoch :

a) prevzatie podkladov,

b) skenovanie originálov pôvodných máp, alebo ich najstarších kópií,

c) skenovanie aktuálnej katastrálnej mapy,

d) skenovanie aktuálnej mapy určeného operátu (ak sa obnovuje mapa určeného operátu

a táto nie je totožná s originálom pôvodnej mapy),

e) transformácia (pripojenie) rastrov originálov pôvodných máp do systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

f) vektorizácia obsahu originálov pôvodných máp,

g) vytvorenie nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy,

h) vytvorenie vektorovej mapy určeného operátu (ak je mapa určeného operátu predmetom obnovy).

(3) Podrobný postup pri obnove máp katastra v digitálnej forme je stanovený osobitným predpisom.10)

§ 74
Výsledok obnovy máp katastra v digitálnej forme

(1) Výsledkom obnovy katastrálnej mapy v digitálnej forme je:

a) nečíselná vektorová katastrálna mapa zobrazujúca platný stav katastra a ostatný aktuálny obsah pôvodnej katastrálnej mapy,

b) dokumentácia o vykonaní obnovy.

(2) Výsledkom obnovy mapy určeného operátu v digitálnej forme je:

a) vektorová mapa určeného operátu zobrazujúca platný stav katastra a ostatný aktuálny obsah pôvodnej mapy určeného operátu,

b) dokumentácia o vykonaní obnovy.

(3) Výslednú nečíselnú vektorovú katastrálnu mapu a vektorovú mapu určeného operátu tvoria súbory s vektorovými grafickými objektmi uložené na počítačovom médiu. Mapa sa na potreby katastra nedelí na mapové listy (zalistovanie) alebo iné obvody a spravuje sa v celom katastrálnom území, alebo v časti, v ktorej bola vyhotovená, vcelku.

(4) Výsledok obnovy odovzdá katastrálny ústav správe katastra.

(5) Prevzatie vektorových nečíselných máp do katastra zverejní správa katastra na úradnej tabuli vyvesením oznámenia a uverejnením v Spravodajcovi úradu.

§ 75
Dokumentovanie a archivácia výsledkov obnovy

(1) Rozsah dokumentácie o vykonaní obnovy máp v digitálnej forme určuje osobitný predpis.10)

(2) Rozsah archivácie výsledkov obnovy máp katastra v digitálnej forme na správe katastra a na centrálnej úrovni určuje osobitný predpis.10)

(3) Katastrálny ústav dokumentuje v technickej dokumentácii

a) kópie súborov nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy a vektorovej mapy určeného operátu (ak digitalizáciu mapy určeného operátu vykonal),

b) transformované rastrové súbory použité na obnovu máp katastra,

c) ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa obnovy (technický projekt, písomné doklady, korešpondenciu a pod.).

SIEDMA ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 76
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Inštrukcia na využívanie katastra nehnuteľností (984 440 I/93) z 30. 6. 1994 č. NP – 1913/1994.

§ 77
Účinnosť

Tieto smernice nadobúdajú účinnosť 1.októbra 2003

PRÍLOHY

k Smerniciam na obnovu katastrálneho operátu (pozn. KatasterNehnuteľností.sk – publikovanie na stránkach pripravujeme, ďakujeme za trpezlivosť)