Vyhláška 79/1996 Z.z. platná od 1.1.2005 do 1.12.2009

Sponzorované odkazy:

Vyhláška č. 79/1996 Z.z. platná od 1.1.2005 do 1.12.2009 v znení 72/1997 Z.z., 533/2001 Z.z., 647/2004 Z.z. zrušená vyhláškou 461/2009 Z.z

VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 8. februára 1996, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 a § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ustanovuje:

PRVÁ HLAVA
SPÔSOB EVIDENCIE KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ A OBSAH KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Prvý oddiel
Evidencia nehnuteľností

§ 1

Nehnuteľnosti sa v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“) evidujú podľa katastrálnych území
a) v súbore geodetických informácií,
b) v súbore popisných informácií,
c) v zbierke listín,
d) v sumárnych údajoch katastra o pôdnom fonde,
e) v pozemkových knihách,
f) v železničnej knihe.

Druhý oddiel
Súbor geodetických informácií

§ 2
Členenie súboru geodetických informácií

(1) Súbor geodetických informácií sa člení na
a) katastrálnu mapu,
b) mapu určeného operátu,
c) pracovnú mapu,
d) geometrický plán,
e) záznam podrobného merania zmien,
f) meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov,
g) súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia,
h) zoznamy súradníc podrobných bodov.
(2) Súčasťou súboru geodetických informácií sú aj údaje o spojení lomových bodov, definičný bod katastrálneho územia, definičný bod parcely, operát z vytýčenia hranice pozemkov a ďalšia geodetická dokumentácia.

§ 3
Katastrálna mapa

(1) Katastrálna mapa je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri.
(2) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom konaní podľa osobitného predpisu. 1) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa. Vektorová katastrálna mapa vzniká z číselnej mapy alebo z nečíselnej mapy. Vektorová katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v štruktúre, ktorú určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a zverejní v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „spravodajca“).
(3) V katastrálnom území alebo v jeho časti s vektorovou katastrálnou mapou sa priebežne dopĺňa a aktualizuje súbor geodetických informácií v digitálnej forme v ustanovenej štruktúre; informácie z aktualizovaného súboru geodetických informácií v digitálnej forme sa poskytujú v elektronickej podobe alebo v analógovom výstupe.
(4) Po skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy sa katastrálna mapa v analógovej forme nedopĺňa.
(5) Skončenie tvorby vektorovej katastrálnej mapy sa zverejňuje v spravodajcovi.

§ 4
Mapa určeného operátu

(1) Mapou určeného operátu je najvhodnejší operát zobrazujúci hranice pôvodných pozemkov.
(2) Mapa určeného operátu sa dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová mapa určeného operátu. Vektorová mapa určeného operátu sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme v tých katastrálnych územiach, kde bola vykonaná obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. 1a) Podklady na aktualizáciu mapy určeného operátu sa predkladajú vo výmennom formáte, ktorý určí úrad a zverejní v spravodajcovi.
(3) Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa zverejňuje v spravodajcovi.
(4) Po skončení tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa mapa určeného operátu v analógovej forme nedopĺňa.

§ 4a
Integrovaná katastrálna mapa

(1) Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme a zobrazuje obsah katastrálnej mapy a mapy určeného operátu.
(2) Skončenie tvorby integrovanej katastrálnej mapy sa zverejňuje v spravodajcovi.

§ 5
Pracovná mapa

(1) Na geodetické práce a na poskytovanie informácií používa katastrálny úrad pracovnú mapu, ktorá je kópiou katastrálnej mapy.
(2) Pracovná mapa sa aktualizuje v súlade s katastrálnou mapou.
(3) V katastrálnych územiach, v ktorých je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri vektorová katastrálna mapa alebo integrovaná katastrálna mapa, sa pracovná mapa v analógovej forme nevyhotovuje. Funkciu pracovnej mapy plnia aktuálne kópie súborov vektorovej katastrálnej mapy alebo integrovanej katastrálnej mapy.

§ 6
Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam vrátane nájomných práv, a môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra, aj ako podklad na vytyčovanie lomových bodov hraníc pozemkov a katastrálnych území.

§ 7
Záznam podrobného merania zmien

Záznam podrobného merania zmien tvorí meračský náčrt, ktorý je grafickým vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien, zápisník a záhlavie.

§ 8
Meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov

(1) Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania alebo prešetrovania a je podkladom na zobrazenie zmien v katastrálnej mape a na vykonanie zmien v súbore popisných informácií spravidla pri obnove katastrálneho operátu novým mapovaním.
(2) Prehľad čísel podrobných bodov predstavuje priradenie týchto čísel k zobrazeným podrobným bodom, ktoré sú uvedené v zozname súradníc; tvorí podklad na lokalizáciu a identifikáciu podrobných bodov na mape.

§ 9
Súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia

Súbor lomových bodov hraníc katastrálneho územia tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hranice katastrálneho územia.

§ 10
Zoznam súradníc podrobných bodov

Zoznam súradníc podrobných bodov obsahuje priebežne aktualizované súradnice podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania a meračských skupín. V katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná vektorová katastrálna mapa, aktualizácia zoznamu súradníc sa nahrádza aktualizáciou jednotlivých výkresov vektorovej katastrálnej mapy.

Tretí oddiel
Súbor popisných informácií

§ 11
Členenie súboru popisných informácií

(1) Súbor popisných informácií katastra sa člení na údaje o
a) katastrálnych územiach,
b) nehnuteľnostiach
1. pozemkoch,
2. stavbách,
3. rozostavaných stavbách,
4. bytoch a nebytových priestoroch,
5. rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch,
c) právach k nehnuteľnostiam,
d) účastníkoch právnych vzťahov
1. vlastníkoch a iných oprávnených osobách,
2. držiteľoch a nájomcoch,
e) zmenách v súbore popisných informácií katastra,
f) sídelných a nesídelných názvoch,
g) pomocných záznamoch.
(2) Súbor popisných informácií katastra je spravovaný na pamäťovom médiu počítača a súčasne s aktualizáciou na pamäťovom médiu počítača sa aktualizujú aj originály listov vlastníctva.

§ 12
Údaje o katastrálnych územiach

(1) Údaje o katastrálnych územiach sú spracované podľa
a) krajov s uvedením územného celku a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia,
b) okresov s uvedením územného celku a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia,
c) obcí a katastrálnych území s uvedením kraja a okresu, ako aj s uvedením kódu kraja, okresu, obce a katastrálneho územia.
(2) Údaje o katastrálnych územiach sa spracúvajú a aktualizujú v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§ 13
Údaje o nehnuteľnostiach

(1) Údaje o pozemkoch obsahujú parcelné číslo, výmeru, druh pozemku, ak ide o poľnohospodársky pozemok a lesný pozemok, aj údaj o cene, ak vyjadruje cenu jednotlivých pozemkov, údaje o vlastníkovi, nájomcovi, držiteľovi alebo o inej oprávnenej osobe a iné popisné údaje. Údaje o pozemkoch sa členia na
a) údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape,
b) údaje o parcelách registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu, ktoré sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel; sú k nim založené právne vzťahy a ich hranice v teréne nie sú zreteľné.
(2) Údaje o stavbách obsahujú parcelné číslo, súpisné číslo stavby a čísla listov vlastníctva, prípadne ďalšie číselné a popisné identifikačné údaje.
(3) Údaje o rozostavaných stavbách obsahujú parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavená, čísla listov vlastníctva, prípadne ďalšie číselné a popisné identifikačné údaje.
(4) Údaje o bytoch a nebytových priestoroch obsahujú súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, adresu, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné identifikačné údaje.
(5) Údaje o rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch podľa zmluvy o výstavbe obsahujú parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné popisné a identifikačné údaje. Údaje o rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch podľa zmluvy o nadstavbe alebo vstavbe obsahujú súpisné číslo domu, parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, adresu, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné identifikačné údaje.

§ 14
Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam

(1) Údaje o právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam obsahujú údaje o právach k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri, právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu 1b) a o iných skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam.
(2) Držba, nájom alebo správa nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, sa pri parcele rozlišujú osobitnými kódmi.

§ 15
List vlastníctva

(1) Vybrané údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje sú uvedené na liste vlastníctva.
(2) List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa
a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,
b) z časti „B-vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,
c) z časti „C-ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

§ 16
Údaje o účastníkoch právnych vzťahov

(1) Údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách obsahujú mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy právnických osôb, ktoré majú nehnuteľnosti v správe, miesta ich trvalého pobytu alebo sídla, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií a iné identifikačné údaje.
(2) Účastník právneho vzťahu a právny vzťah sa evidujú kódmi podľa prílohy č. 1.

§ 17
Údaje o zmenách v súbore popisných informácií katastra

Údaje o zmenách v súbore popisných informácií katastra obsahujú zmenové vety všetkých trvalých zmien, ktoré boli ohlásené alebo inak zistené.

§ 18
Údaje o sídelných a nesídelných názvoch a dokumentácia o sídelných a nesídelných názvoch

(1) Správy katastra 32) (ďalej len „správa katastra“) štandardizujú názvy nesídelných geografických objektov, pričom rešpektujú štandardizované názvy nesídelných geografických objektov štandardizované úradom a inými orgánmi.
(2) Sídelné a nesídelné názvy sa dokumentujú
a) v prehľade náčrtov miestneho prešetrovania a sídelných a nesídelných názvov,
b) v zozname názvoslovia.
(3) Sídelné a nesídelné názvy tvoria obsah katastrálnej mapy.

§ 19
Pomocné záznamy

Pomocné záznamy tvoria pomocnú dokumentáciu súboru popisných informácií katastra; sú to najmä
a) súpis hlásení a listín na zápis zmien v katastri,
b) záznam na ďalšie konanie,
c) zoznam nesúladov medzi skutočným a evidovaným stavom druhov pozemkov,

§ 20
Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra

Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií sú
a) štandardné, a to najmä výpis z listu vlastníctva, čiastočný výpis z listu vlastníctva, výpis z listu vlastníctva o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, výpis parciel registra „C“, výpis parciel registra „E“, súpis nehnuteľností, súpis vlastníkov a iných oprávnených osôb,
b) neštandardné, vyhotovované podľa požiadaviek fyzických osôb alebo právnických osôb kombináciou údajov katastra.

Štvrtý oddiel
Zbierka listín

§ 21
Obsah zbierky listín

(1) Zbierku listín tvoria najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len „zmluva“), písomné vyhotovenia rozhodnutí štátnych orgánov a notárskych osvedčení (ďalej len verejná listina“) a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam (ďalej len „iná listina“). Do zbierky listín sa ďalej zakladá dokumentácia výsledkov katastrálneho konania, dokumentácia, na ktorej základe bol vykonaný vpis poznámky do listu vlastníctva, ako aj dokumentácia sídelných a nesídelných názvov.
(2) Zbierku listín tvoria aj identifikácie parciel a geometrické plány, ktoré boli vyhotovené na spísanie zmluvy, verejných listín a iných listín uvedených v odseku 1.

Piaty oddiel
Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde

§ 22
Účel sumárnych údajov katastra o pôdnom fonde

Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde poskytujú súhrnné údaje o výmerách územných jednotiek, o druhoch pozemkov, ako aj prehľad o vývoji a využívaní pôdneho fondu.

Šiesty oddiel
Pozemkové knihy a železničná kniha

§ 24
Obsah pozemkových kníh a železničnej knihy

Pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach.

§ 25
Zápis do pozemkovej knihy alebo železničnej knihy

(1) Ak sa katastrálne konanie týka nehnuteľností dotknutých zmenou, evidovaných v pozemkovej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií všetky údaje. V pozemkovej knihe sa urobí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií, a ak sú vyčerpané všetky údaje, pozemkovoknižná vložka sa uzavrie.
(2) Ak sa katastrálne konanie týka údajov evidovaných v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií údaje dotknuté katastrálnym konaním. V železničnej knihe sa vyznačí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií katastra.

Siedmy oddiel
Spôsob evidovania nehnuteľností

§ 26
Evidovanie katastrálnych území

Katastrálne územie sa eviduje
a) v súbore popisných informácií
1. kódom katastrálneho územia,
2. názvom katastrálneho územia,
3. výmerou katastrálneho územia,
b) v súbore geodetických informácií svojím obvodom označeným mapovou značkou hranice katastrálneho územia
1. v katastrálnej mape,
2. v súbore lomových bodov hranice katastrálneho územia.

§ 26a
Evidovanie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce sa eviduje
a) v súbore popisných informácií kódom umiestnenia nehnuteľnosti,
b) v súbore geodetických informácií obvodom označeným mapovou značkou hranice zastavaného územia obce.

§ 26b
Evidovanie chránených nehnuteľností

Chránené nehnuteľnosti sa evidujú
a) v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti,
b) v súbore geodetických informácií obvodom označeným mapovou značkou hranice chránenej nehnuteľnosti.

§ 26c
Evidovanie bonitovaných pôdnoekologických jednotiek

Bonitované pôdnoekologické jednotky sa evidujú v súbore geodetických informácií v samostatnom grafickom súbore obvodom hraníc bonitovaných pôdnoekologických jednotiek s vyznačením kódu. Bonitované pôdnoekologické jednotky sa evidujú v katastri po vykonaní obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim 1a) alebo po zápise projektu pozemkových úprav.

§ 27
Evidovanie pozemkov

Pozemok sa eviduje
a) v súbore popisných informácií parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu využívania pozemku, číslom listu vlastníctva, kódom právneho vzťahu, kódom umiestnenia pozemku, číslom mapového listu, menom, priezviskom a rodným priezviskom alebo názvom vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, trvalým pobytom alebo sídlom, dátumom narodenia, rodným číslom alebo identifikačným číslom organizácie, prípadne inými identifikačnými údajmi,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape alebo na mape určeného operátu, parcelným číslom a značkou druhu pozemku, prípadne inými údajmi.

§ 28
Evidovanie stavieb

(1) Stavba sa eviduje
a) v súbore popisných informácií súpisným číslom, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, kódom druhu stavby, kódom umiestnenia stavby a inými identifikačnými údajmi. Ak sa stavbe neprideľuje súpisné číslo alebo ak ide o stavbu rozostavanú, eviduje sa opisným spôsobom, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, kódom druhu stavby a inými identifikačnými údajmi,
b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, značkou druhu pozemku a inými identifikačnými údajmi.
(2) Stavby, napr. vlek, lanovka, vedenie (elektrické, plynové, vodovodné), studňa, stožiar, múrik, cestné teleso, železničný zvršok, priehrada, rybník, bazén, melioračná šachta, kanál, regulovaný tok, silážna jama, parkovisko, letisko alebo iná spevnená plocha, predajný stánok, sú v katastri evidované zobrazením na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou, kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.

§ 29
Evidovanie bytov

(1) Byty sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, adresou, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu, číslom bytu, číslom poschodia a ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(2) Rozostavané byty na základe zmluvy o výstavbe domu 1b) sa evidujú v súbore popisných informácií parcelným číslom pozemku, na ktorom bude dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu číslom vchodu, číslom bytu, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom bude dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(3) Rozostavané byty na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu 1b) sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu a v súlade s dokumentáciou domu číslom bytu, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.

§ 30
Evidovanie nebytových priestorov

(1) Nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom vchodu, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(2) Rozostavané nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe domu 1b) sa evidujú v súbore popisných informácií parcelným číslom pozemku, na ktorom bude dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom vchodu, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom bude dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(3) Rozostavané nebytové priestory na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu 1b) sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.

Ôsmy oddiel
Vyhotovovanie duplikátov katastrálneho operátu alebo jeho časti

Postup pri vyhotovovaní duplikátu katastrálneho operátu alebo jeho časti

§ 31

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti (ďalej len „duplikát“) na účely vydania obsahuje všetky údaje a náležitosti platného katastrálneho operátu alebo jeho časti. Duplikát je rovnocenný pôvodnej časti katastrálneho operátu, z ktorej bol vyhotovený; na odlíšenie od pôvodného katastrálneho operátu alebo jeho časti sa viditeľne označí ako duplikát.

§ 32

(1) Vyhotovenie duplikátu je prípustné len v prípadoch ustanovených zákonom. 2)
(2) Duplikát vyhotoví správa katastra, ktorá spravuje pôvodný katastrálny operát.
(3) O vyhotovení duplikátu vyhotoví správa katastra záznam.

Deviaty oddiel
Druhy pozemkov

§ 33
Označovanie druhov pozemkov

Druhy pozemkov sa v katastri označujú týmito číselnými kódmi:
a) orná pôda                          – kód  „2“,  b) chmeľnica                          – kód  „3“,  c) vinica                             – kód  „4“,  d) záhrada                            – kód  „5“,  e) ovocný sad                         – kód  „6“,  f) trvalý trávny porast               – kód  „7“,  g) lesný pozemok                      – kód „10“,  h) vodná plocha                       – kód „11“,  i) zastavaná plocha a nádvorie        – kód „13“,  j) ostatná plocha                     – kód „14“.§ 34
Záväznosť druhov pozemkov
(1) Druhy pozemkov v údajoch parciel registra „C“ sú záväznými údajmi katastra a vyjadrujú účel využívania pozemkov. Záväznými údajmi katastra nie sú druhy pozemkov v údajoch parciel registra „E“.
(2) V katastrálnych územiach, kde sa vykonala obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, 1a) na výpise z listu vlastníctva sa v údajoch parciel registra „E“ uvádza záväzný druh pozemku podľa údajov parciel registra „C“. V ostatných katastrálnych územiach sa vo výpise z listu vlastníctva uvádza druh pozemku podľa údajov parciel registra „E“ a na určenie záväzného druhu pozemku sa vyhotoví identifikácia parciel.
Desiaty oddiel
Charakteristika nehnuteľností

§ 35
Účel charakteristiky nehnuteľností

Údaje o charakteristike nehnuteľností sa vyjadrujú kódom spôsobu využívania pozemku, kódom druhu chránenej nehnuteľnosti, kódom druhu stavby, kódom priestoru, kódom druhu nebytového priestoru, kódom spoločnej nehnuteľnosti, kódom umiestnenia pozemku a kódom umiestnenia stavby podľa prílohy č. 2.

DRUHÁ HLAVA
POSTUP PRI ZÁPISE PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM

Prvý oddiel
Postup pri vklade a pri zázname

Postup pri povoľovaní vkladu a pri zázname

§ 36

Ak konanie o povolenie vkladu uskutočňuje viac správ katastra, správa katastra bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutú správu katastra; po skončení konania zašle jedno vyhotovenie zmluvy vrátane príloh alebo jej kópiu 3) dotknutej správe katastra na vpísanie údajov o právach k nehnuteľnostiam do listu vlastníctva.

§ 36a

(1) Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny alebo v deň začatia konania o oprave chyby v katastrálnom operáte, alebo v deň doručenia protestu prokurátora, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.
(2) Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého spoluvlastníckeho podielu, plomba sa vyznačí v časti A listu vlastníctva alebo v časti B listu vlastníctva.
(3) Ak sú zmenou dotknuté všetky údaje evidované na liste vlastníctva, plomba sa vyznačí v časti C listu vlastníctva.
(4) Plomba sa skladá z čísla registra lomeného dvojčíslom roku, napríklad „V 123/96-plomba“.
(5) Pri elektronickom spravovaní sa plomba vyznačí na pamäťovom médiu počítača bezprostredne po prijatí podania.
(6) Ak sa plomba týka práv k nehnuteľnostiam evidovaným v pozemkovej knihe, plomba sa vyznačí za posledným zápisom alebo pri tom údaji, ktorého sa plomba týka. Plomba sa vyznačí napríklad „V 888/93-plomba“ alebo „Z 333/93-plomba“. Ak sa vykoná vpis vkladom alebo vpis záznamom, na list vlastníctva sa prepíšu všetky platné údaje z pozemkovej knihy o dotknutej nehnuteľnosti vrátane spoluvlastníckych podielov.

§ 36b

(1) V konaní o povolenie vkladu sa skúma najmä, či
a) návrh na povolenie vkladu podal účastník uvedený v zmluve, alebo jeho právny zástupca,
b) bol návrh na vklad podaný v trojročnej lehote od uzavretia zmluvy,
c) po uzavretí zmluvy do rozhodnutia o povolení vkladu nenastali skutkové, alebo právne zmeny, ktoré bránia vkladu do katastra.
(2) Pri skúmaní platnosti zmluvy sa zisťuje, či právny úkon svojím obsahom alebo účelom neodporuje zákonu alebo či ho neobchádza, alebo sa neprieči dobrým mravom, a to najmä, či
a) účastník bol spôsobilý na právne úkony,
b) účastník nespôsobilý na právne úkony bol zastúpený zákonným zástupcom alebo iným zástupcom,
c) za právnickú osobu konal oprávnený zástupca,
d) zmluva, ktorej účastníkom je osoba, ktorá nemôže písať alebo čítať, bola uzavretá vo forme notárskej zápisnice,
e) v zmluve ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených s osobitným zreteľom na tých, ktorých právo na jej základe zaniká alebo sa obmedzuje,
f) uzavretiu zmluvy účastníkov nie sú na prekážku okolnosti, ktoré bránia nakladaniu s nehnuteľnosťou, a či k právnemu úkonu účastníka, ktorý je obmedzený pri disponovaní s nehnuteľnosťou, prípadne k zmluve ako celku bol udelený potrebný súhlas.

§ 37

(1) Rozhodnutie o povolení vkladu sa spravidla vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotoveniach zmluvy textom: „Vklad povolený dňa …. pod č. V-…19 .. ; rozhodnutie nadobúda právoplatnosť týmto dňom“. Rozhodnutie o povolení vkladu na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti z majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu 3a) alebo na základe zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru podľa osobitného predpisu 3b) sa spravidla vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotovení zmlúv textom: „Vklad povolený dňa… pod č. V-…/..01, právne účinky vkladu nastali dňa…“.
(2) Základné údaje o povolení vkladu možno vyznačiť aj odtlačkom pečiatky.
(3) Po právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu sa jedno vyhotovenie zmluvy zakladá do zbierky listín, jedno sa zasiela správcovi dane spolu s ocenením nehnuteľnosti a jedno účastníkovi. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v obvode viacerých správ katastra, zašle správa katastra, ktorá o povolení vkladu rozhodla, jedno vyhotovenie zmluvy s doložkou podľa odseku 1 dotknutej správe katastra.

§ 38

Na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 zákona, ak právo k nehnuteľnosti vzniklo, zmenilo sa alebo zaniklo zo zákona, sú spôsobilé najmä
a) osvedčenie notára vydané podľa osobitného predpisu, 4)
b) návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho overená kópia, ak ide o zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorí do troch rokov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, 5)
c) návrh, ak ide o práva k cudzím veciam, 6)
d) návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva k osobe; ak ide o právo k cudzej veci, ktoré sa viaže na osobu, 7)
e) návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času, 8 )
f) rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, 9)
g) návrh, ak ide o správu majetku štátu, 10)
h) návrh, ktorého prílohou, ak ide o odstúpenie od zmluvy, 11) je
1. písomný prejav vôle účastníkov zmluvy odstúpiť od zmluvy s úradne overenými podpismi,
2. rozsudok súdu v prípade, ak bolo právo k nehnuteľnosti dotknuté ďalším právnym úkonom,
i) vyhlásenie manželov s úradne osvedčenými podpismi, ak nehnuteľnosť nadobudnutá počas trvania manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 12) a sobášny list.

Druhý oddiel
Postup pri posudzovaní spôsobilosti listín a pri odstraňovaní nedostatkov listín

Postup pri posudzovaní spôsobilosti listín

§ 39

Pri skúmaní listín správa katastra zisťuje, či zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahuje
a) názov katastrálneho územia,
b) pozemok zobrazený ako parcela s vyznačením parcelného čísla,
c) druh a výmeru pozemku,
d) súpisné číslo domu, prípadne orientačné číslo vchodu s uvedením parcelného čísla parcely zobrazujúcej pozemok, na ktorom je stavba postavená,
e) číslo bytu, číslo poschodia, adresu, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje, ak je predmetom zápisu právny vzťah k bytu,
f) číslo nebytového priestoru, číslo poschodia, adresu, podiel na spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu a iné popisné a identifikačné údaje, ak je predmetom zápisu právny vzťah k nebytovému priestoru,
g) meno (názov), priezvisko, rodné priezvisko a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby,
h) dátum narodenia, rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby,
i) overené podpisy prevodcov, ak sa vyžadujú, 13)
j) spoluvlastnícky podiel vyjadrený zlomkom k celku a výmera naň pripadajúca v prípade zápisu spoluvlastníckych podielov menších než celok.

§ 40

Správa katastra skúma, či rozhodnutia štátnych orgánov sú právoplatné alebo vykonateľné a či tieto rozhodnutia, ako aj iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy, neobsahujú chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, či nehnuteľnosti sú označené podľa § 39 a či obsahujú náležitosti podľa zákona.

§ 41
Postup pri odstraňovaní nedostatkov listín

(1) Ak nie sú splnené podmienky na zápis záznamom, správa katastra verejnú listinu alebo inú listinu vráti tomu, kto ju vyhotovil, a požiada o opravu chýb s uvedením termínu opravy chyby.
(2) Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť po podaní návrhu na vklad zmluvy, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončeným textom, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie a pripojí sa dátum vykonania opravy, podpisy účastníkov právneho úkonu, ako aj podpis a odtlačok okrúhlej pečiatky.

§ 42
Oznámenie o vpise údajov o právach k nehnuteľnostiam do listu vlastníctva

Správa katastra zašle účastníkom právneho úkonu a tým fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté do 15 dní odo dňa vpisu údajov o právnych vzťahoch do listu vlastníctva 14) po jednom vyhotovení výpisu z listu vlastníctva. Zároveň vyzve nadobúdateľa (vlastníka), aby trvalo označil hranice novovytvorených pozemkov.

Tretí oddiel
Vpis poznámky do listu vlastníctva

Postup pri vpise poznámky

§ 43

(1) Poznámka sa vpíše do listu vlastníctva najmä na základe oznámenia pri príslušnej nehnuteľnosti textom: „Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností“ alebo „Poznamenáva sa začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľností“ alebo „Poznamenáva sa začatie vyvlastňovacieho konania“ alebo „Poznamenáva sa uznesenie súdu o predbežnom opatrení“ alebo „Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností“.
(2) Poznámky podľa odseku 1 sa zapíšu do časti B listu vlastníctva.

§ 44

(1) Na zápis poznámky, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, sú spôsobilé uznesenie súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňový exekučný príkaz, colný exekučný príkaz alebo verejná listina, alebo iná listina o práve k nehnuteľnosti, ktorá spochybňuje hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti, 14a) alebo iná verejná listina.
(2) Na zápis poznámky, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo o vlastníkovi, sú spôsobilé upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, oznámenie o začatí daňového exekučného konania alebo colného exekučného konania, uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľnosti alebo začatie vyvlastňovacieho konania, alebo iná verejná listina.

TRETIA HLAVA
SPRAVOVANIE A OBNOVA KATASTRA

§ 45
Spolupráca pri spravovaní a pri obnove katastra

(1) Pri spravovaní a pri obnove katastra správy katastra spolupracujú s obcami, vlastníkmi, držiteľmi, nájomcami a s inými oprávnenými osobami, ako aj s príslušnými štátnymi orgánmi.
(2) Správy katastra organizujú a využívajú súčinnosť vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb 15) pri správe, aktualizácii a obnove katastra tak, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb.
(3) Správy katastra organizujú súčinnosť obcí, 16) využívajú túto súčinnosť, ako aj súčinnosť štátnych orgánov 17) pri správe, aktualizácii a pri obnove katastra tak, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech obcí a štátu.

§ 45a
Autorizácia programového vybavenia

(1) Programové vybavenie na spravovanie súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií určí úrad.
(2) Správa katastra najmenej dvakrát ročne testuje údaje katastra kontrolným programom.

§ 46
Usporiadanie pozemkových kníh

Pozemkové knihy sú usporiadané podľa okresov; spravujú ich správy katastra príslušné na správu a aktualizáciu katastra.

ŠTVRTÁ HLAVA
KATASTRÁLNA INŠPEKCIA

Prvý oddiel
Katastrálni inšpektori

§ 47
Riaditeľ inšpektorátu a katastrálni inšpektori

(1) Na čele katastrálnej inšpekcie je riaditeľ inšpektorátu (ďalej len „riaditeľ“), ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2) Inšpektorov vymenúva a odvoláva na návrh riaditeľa predseda úradu.

Druhý oddiel
Úlohy katastrálnej inšpekcie

§ 48
Úlohy katastrálnej inšpekcie pri kontrole správ katastra

(1) Katastrálna inšpekcia vykonáva štátny dozor najmä nad
a) dodržiavaním právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) zostavovaním a plnením plánu vecných úloh.
(2) Pri technickej kontrole vyžadujúcej meračské práce spolupracujú inšpektori s kontrolou správy katastra, ktorá poskytne požadovanú súčinnosť.

§ 49
Úlohy katastrálnej inšpekcie pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb

(1) Katastrálny inšpektor kontroluje
a) dodržiavanie právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
b) výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.
(2) Pri technickej kontrole vyžadujúcej meračské práce spolupracuje inšpektor s kontrolou správy katastra, ktorá poskytne požadovanú súčinnosť.

§ 50
Úlohy katastrálnych inšpektorov

Katastrálny inšpektor
a) kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností, vyžaduje, aby mu v určenej lehote poskytli doklady, údaje, informácie alebo vysvetlenie potrebné na inšpekciu,
b) schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia činností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
c) ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich splnenie v určenej lehote,
d) ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré nevyžadujú prijatie osobitných opatrení.

PIATA HLAVA
OVEROVANIE SPÔSOBILOSTI ROZHODOVAŤ O NÁVRHU NA VKLAD

§ 51
Komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad

(1) Overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad 18 ) vykonáva komisia na overovanie spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad (ďalej len „komisia na overovanie“).
(2) Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov úradu, zo zamestnancov katastrálnych úradov a z ďalších odborníkov z vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, stavovských organizácií a štátnych orgánov.

§ 52
Vydanie oprávnenia

Po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na overovanie vydá predseda úradu na návrh komisie na overovanie zamestnancovi správy katastra oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad.

§ 53
Odňatie oprávnenia

Komisia na overovanie odporučí na návrh katastrálneho inšpektora alebo príslušnej správy katastra predsedovi úradu odobrať oprávnenie na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad tomu zamestnancovi, ktorý obzvlášť hrubým spôsobom porušil právne predpisy upravujúce túto oblasť spoločenských vzťahov, alebo tomu zamestnancovi, ktorý úmyselne porušil právne predpisy.

§ 54
Skúšobný poriadok

Podrobnosti o spôsobe, organizácii, ako aj o priebehu skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.

ŠIESTA HLAVA
KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel
Ohlasovanie zmien údajov katastra

§ 55
Postup pri ohlasovaní zmien údajov katastra

(1) Zmeny údajov katastra sa ohlasujú na tlačive „Hlásenie zmien“, ktoré poskytne bezplatne ktorákoľvek správa katastra.
(2) Každý, kto žiada o zmenu, podpíše vyplnené tlačivo „Hlásenie zmien“ na ktorejkoľvek správe katastra.

Druhý oddiel
Prešetrovanie zmien údajov katastra

Postup pri prešetrovaní zmien údajov katastra

§ 56

Predmetom prešetrovania zmien údajov katastra sú ohlásené alebo inak zistené zmeny týkajúce sa
a) údajov o katastrálnych územiach,
b) údajov o vlastníkoch, držiteľoch, nájomcoch a o iných oprávnených osobách,
c) údajov o nehnuteľnostiach.

§ 57

Zmeny údajov katastra sa zaznačia v osobitnom zázname, v ktorom vlastníci, držitelia, nájomcovia a iné oprávnené osoby na výzvu správy katastra potvrdia podpisom ich správnosť; právnické osoby aj odtlačkom pečiatky.

Tretí oddiel
Postup pri zmene hranice katastrálneho územia, hranice obce alebo hranice katastrálneho územia a pri zmene názvu katastrálneho územia

Postup pri zmene hranice katastrálneho územia

§ 58

(1) Za zmenu hranice katastrálneho územia, 19) ktorá nie je totožná s hranicou obce, sa považuje
a) zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území, ktoré sú súčasťou jednej obce,
b) rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území,
c) oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej obci.
(2) Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) treba súhlas úradu.

§ 59

(1) Na základe oznámenia správy katastra vyhlási obec začatie katastrálneho konania o zmenu hranice katastrálneho územia.
(2) Konanie o zmenu hranice katastrálneho územia vykonáva správa katastra za účasti navrhovateľa, zástupcu obce, vlastníkov dotknutých nehnuteľností a iných oprávnených osôb.
(3) Podkladom na konanie o zmenu hranice katastrálneho územia je popis priebehu hranice katastrálneho územia zo súboru popisných informácií a pracovná mapa zo súboru geodetických informácií.
(4) Po vyhotovení popisu priebehu hranice katastrálneho územia sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje popis navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia. Prílohou protokolu je náčrt navrhovaného priebehu hranice katastrálneho územia.
(5) V rámci konania o zmenu hranice katastrálneho územia vlastníci, držitelia, nájomcovia alebo iné oprávnené osoby trvalo označia lomové body zmenenej hranice katastrálneho územia, a to spôsobom, ktorý určí správa katastra.
(6) Ak zmenená hranica katastrálneho územia neprebieha po hraniciach pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam evidovanými v katastri, musia byť lomové body zmenenej hranice trvalo stabilizované a zmerané.

§ 60

(1) O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne správa katastra v rámci katastrálneho konania z vlastného podnetu alebo na návrh.
(2) Navrhovateľ pripojí k návrhu
a) protokol z konania o zmenu hranice katastrálneho územia,
b) kópiu katastrálnej mapy a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo meranie,
c) geometrický plán, ak bolo potrebné vykonať meranie,
d) celkový výkaz výmery katastrálneho územia pred zmenou a po zmene,
e) výpisy z listov vlastníctva alebo kópie listov vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, ktoré sú dotknuté zmenou,
f) stanovisko obce,
g) súhlas úradu v prípade, ak ide o zmenu podľa § 58 ods. 2.
(3) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa nepovažuje jej určenie, ak sa nemení jej priebeh v teréne.

§ 61

Po zmene hranice katastrálneho územia správa katastra v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií prečísluje parcelné čísla dotknutých pozemkov.

§ 62

Správa katastra zasiela rozhodnutie o zmene hranice katastrálneho územia
a) obci,
b) krajskému úradu,
c) obvodnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) orgánu štatistiky,
f) vlastníkom, držiteľom, nájomcom dotknutých nehnuteľností a iným oprávneným osobám,
g) úradu.

§ 63

Zmena hranice katastrálneho územia sa publikuje v spravodajcovi.

§ 64

(1) O zmene hranice katastrálneho územia, ktorá je súčasne hranicou obce, rozhodne správa katastra na základe rozhodnutia o zmene hranice obce.
(2) Na postup podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 59 až 63.

Postup pri zmene hranice obce alebo katastrálneho územia určenej v rokoch 1948 až 1989

§ 65a

Pod prirodzenými rozhraničovacími čiarami 20) sa rozumie najmä hranica obvodu stavby, regulovaného vodného toku, vodnej nádrže, továrenského areálu a pozemnej komunikácie.

§ 66

Zmena hranice obce sa publikuje aj v spravodajcovi.

Štvrtý oddiel
Postup pri obnove katastrálneho operátu

Spoločné ustanovenie

§ 69

(1) Obnova katastrálneho operátu 22) je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.
(2) Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva
a) novým mapovaním,
b) skrátenou formou,
c) vyhotovením duplikátu platného stavu.
(3) Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, skrátenou formou, ako aj vyhotovením duplikátu platného stavu nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

§ 70

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v štyroch na seba nadväzujúcich etapách, ktorými sú
a) zisťovanie priebehu hraníc 23) (ďalej len „miestne prešetrovanie“),
b) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,
c) konanie o námietkach,
d) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

§ 71

Správa katastra oznámi obci a jej prostredníctvom vlastníkom, držiteľom, nájomcom a iným oprávneným osobám najmenej s jednoročným predstihom termín začatia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

§ 72

(1) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním začne správa katastra oznámením obci s uvedením termínu začatia a rozsahu tohto katastrálneho konania. Oznámenie zašle obci najmenej 30 dní pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
(2) Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním zašle správa katastra aj susedným obciam so žiadosťou, aby poskytovali nevyhnutnú súčinnosť.
(3) Obec zabezpečí účasť vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb 24) v mieste obvyklým spôsobom, pričom ich upozorní na povinnosti vyplývajúce im zo zákona, 25) najmä na povinnosť trvalým spôsobom označiť lomové body hraníc svojich pozemkov.

Zásady miestneho prešetrovania pri novom mapovaní

§ 73

(1) Miestne prešetrovanie pri novom mapovaní vykonáva katastrálna komisia (ďalej len „komisia“), ktorej predsedom je zamestnanec príslušného katastrálneho úradu.
(2) Miestne prešetrovanie pri novom mapovaní sa skladá z
a) prešetrovania alebo overovania údajov katastra v teréne za účasti predsedu komisie, zamestnanca právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby vykonávajúcej obnovu katastrálneho operátu, zástupcu obce, dôverníkov, vlastníkov, držiteľov, nájomcov alebo iných oprávnených osôb,
b) rokovania komisie, na ktorom sa zúčastňujú všetci členovia komisie vymenovaní správou katastra.
(3) Komisia prerokúva najmä
a) jednotlivé skončené etapy miestneho prešetrovania,
b) nedostatky vyskytujúce sa pri vykonávaní miestneho prešetrovania,
c) nesúhlasy vlastníkov, držiteľov, nájomcov a iných oprávnených osôb s vykonaním miestneho prešetrovania,
d) vyhotovený zoznam nesúladov.

Predmety miestneho prešetrovania pri novom mapovaní

§ 74

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa zisťuje priebeh hraníc
a) obcí,
b) katastrálnych území,
c) zastavaného územia obce,
d) pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam,
e) druhov pozemkov,
f) chránených skutočností a ich ochranných pásem.
(2) Štátna hranica sa nezisťuje. Priebeh štátnej hranice sa preberá z hraničného dokumentárneho diela.

§ 75

Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa zisťujú aj údaje o
a) sídelných a nesídelných názvoch,
b) ďalších prvkoch polohopisu.

§ 76

(1) Podkladom miestneho prešetrovania pri novom mapovaní hranice obce sú údaje platného katastrálneho operátu alebo popisy, náčrty a protokoly vyhotovené pri určovaní hraníc obce.
(2) O výsledku miestneho prešetrovania hranice obce pri novom mapovaní sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt priebehu hranice.

§ 77

Podkladom na zisťovanie a vyznačenie priebehu hranice katastrálneho územia je stav vedený v súbore geodetických informácií a geodetická dokumentácia.

§ 78

Hranicu zastavaného územia obce tvorí obvod územia, ktorý je ustanovený podľa osobitného predpisu. 26) Hranica je evidovaná v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií.

§ 79

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam sa preveruje najmä súlad ich priebehu s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc.
(2) Ak vlastník, držiteľ, nájomca alebo iná oprávnená osoba vyslovia pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní nesúhlas s priebehom hranice vymedzenej právom k nehnuteľnosti, vyznačí sa táto hranica v prešetrovacom náčrte ako sporná a vyhotoví sa o tom protokol. V katastrálnom operáte je taká hranica označená za spornú až do právoplatného rozhodnutia súdu.

§ 80

(1) Zmena druhu pozemku sa vyznačí v prešetrovacom náčrte a v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania. Ak sa vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu, zmena sa vyznačí aj v zozname nesúladov.
(2) Zoznam nesúladov predkladá správa katastra orgánom ochrany pôdneho fondu.
(3) K zistenému druhu pozemku sa v súpise nehnuteľností priraďuje kód spôsobu užívania nehnuteľností.

§ 81

(1) Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní hraníc chránených území, kultúrnych pamiatok, kúpeľných území, prírodných liečivých zdrojov a ich ochranných pásem a ochranných pásem vodných zdrojov sa overuje priebeh ich hraníc zobrazený v platnom súbore geodetických informácií.
(2) Spôsob ochrany nehnuteľností sa v súbore geodetických informácií vyznačuje príslušnou mapovou značkou a v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti.

§ 82

Pri miestnom prešetrovaní pri novom mapovaní sa preverujú aj evidované údaje o vlastníkoch, držiteľoch, nájomcoch alebo o iných oprávnených osobách.

§ 83

Protokol o skončení miestneho prešetrovania pri novom mapovaní obsahuje
a) mená, priezviská a podpisy členov komisie,
b) mená, priezviská pozvaných a podpisy prítomných účastníkov,
c) spôsob vyhlásenia a propagácie miestneho prešetrovania,
d) priebeh a výsledky miestneho prešetrovania,
e) zoznam príloh protokolu.

§ 84
Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou

(1) Pri obnove katastrálneho operátu skrátenou formou sa súbor geodetických informácií prepracuje do formy vektorovej katastrálnej mapy.
(2) Pri obnove katastrálneho operátu skrátenou formou sa v súbore popisných informácií nanovo určuje výmera parciel z dôvodu novovypočítaných výmer parciel zo súradníc podrobných bodov.
(3) Ustanovenia § 70 písm. b), c) a d) sa vzťahujú aj na obnovu katastrálneho operátu skrátenou formou.
(4) Obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou nenadväzuje na miestne prešetrovanie a nevykonáva sa geodetická činnosť v teréne.
(5) Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou sa môže vykonať len so súhlasom úradu.

§ 85
Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu

(1) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stane nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku jeho opotrebenia a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a ani nie sú iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti v skrátenom katastrálnom konaní, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnoví vyhotovením duplikátu platného stavu.
(2) Ak dokumentácia na vyhotovenie duplikátu platného stavu nie je zachovaná, katastrálny operát sa obnoví novým mapovaním.
(3) Obnova katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu nenadväzuje na miestne prešetrovanie a nevykonáva sa geodetická činnosť v teréne.
(4) O obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu podľa odsekov 1 a 2 rozhodne správa katastra.

§ 86
Vyhotovovanie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií

(1) Výsledkom vyhotovenia nového súboru geodetických informácií je katastrálna mapa a príslušná geodetická dokumentácia.
(2) Nový súbor popisných informácií je výstupom z informačného systému katastra, a to zámenou doterajších údajov za údaje zistené v katastrálnom konaní; zmeny sa vykonajú prvotným dokladom.

Postup pri konaní o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

§ 87

(1) Správa katastra požiada obec o vyhlásenie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte s tým, aby obec vyhlásila toto konanie najmenej 15 dní pred jeho začiatkom.
(2) Správa katastra predloží prostredníctvom obce obnovený katastrálny operát na verejné nahliadnutie najneskôr do 30 dní od jeho vyhotovenia.
(3) Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením jeho duplikátu sa konanie o námietkach proti chybám nevykonáva.

§ 88

(1) Do obnoveného katastrálneho operátu možno nahliadnuť v obci za prítomnosti zamestnanca správy katastra a zástupcu obce, pričom obnovený katastrálny operát musí byť predložený na verejné nahliadnutie najmenej tri dni.
(2) Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.
(3) Ak sa námietkam proti chybám vyhovelo a netreba vykonať miestne prešetrovanie alebo meranie, chybné údaje obnoveného katastrálneho operátu sa bezodkladne na mieste opravia. Vykonanie opravy svojím podpisom potvrdí ten, kto námietky podal.
(4) Ak sa námietkam proti chybám nevyhovelo, zamestnanec správy katastra poučí toho, kto námietky podal, o ďalšom postupe pri konaní o námietkach proti chybám a súčasne sa vyhotoví úradný záznam, ktorý podpíše zamestnanec správy katastra a ten, kto podal námietky. O námietkach rozhodne správa katastra.

§ 89

Po skončení konania o námietkach proti chybám sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše zamestnanec správy katastra a zástupca obce. Prílohu protokolu tvoria úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach proti chybám, prípadne právoplatné rozhodnutie o námietkach.

Postup pri vyhlasovaní platnosti obnoveného katastrálneho operátu

§ 90

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhlási správa katastra do 15 dní od skončenia konania o námietkach proti chybám.

§ 91

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu oznámi správa katastra
a) obci,
b) krajskému úradu,
c) obvodnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) úradu.
(2) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa zverejňuje v spravodajcovi.

SIEDMA HLAVA
GEODETICKÉ PRÁCE PRE KATASTER

Prvý oddiel
Meračské práce a geometrické plány

§ 92
Predmet a spôsob merania zmien

(1) Predmetom merania pri spravovaní katastra je meranie zmien hraníc katastrálnych území, hraníc zastavaných území obcí, hraníc chránených skutočností a ich ochranných pásem, hraníc pozemkov, ako aj meranie zmien stavieb.
(2) Súčasťou meračských prác je aj meranie bodov podrobného polohového bodového poľa, ak je ich určenie potrebné na meranie zmien.
(3) Zmeny sa zameriavajú v záväzných geodetických systémoch 26a) a spracúvajú v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej. Priestory, v ktorých sa môžu zmeny zameriavať a spracúvať v miestnej sústave, určí podľa rozsahu prác a technickej kvality súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností katastrálny úrad.

§ 93
Výsledky merania zmien a ich spracovanie

(1) Výsledkom merania zmien sú
a) zmerané číselné údaje,
b) meračský náčrt (grafický prehľad a popisné údaje).
(2) Výsledky merania zmien sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien.
(3) Číselné výsledky merania zmien možno zaznamenať priamo do pamäťového média počítača. Grafický výstup z pamäťového média môže nahradiť časť záznamu podrobného merania zmien – zápisník, ak obsahuje všetky údaje v predpísanom usporiadaní.
(4) Výsledky merania zmien sa spracúvajú
a) výpočtom súradníc
1. novourčených bodov podrobného polohového bodového poľa, prípadne bodov miestneho súradnicového systému,
2. novourčených podrobných bodov,
b) výpočtom výmer novourčených a zmenených parciel, ako aj ich dielov.

§ 94
Dokumentácia výsledkov merania zmien a ich spracovania

(1) Dokumentácia výsledkov merania zmien a ich spracovania obsahuje
a) výsledný operát zriaďovania novourčených pevných bodov podrobného polohového bodového poľa,
b) záznam podrobného merania zmien,
c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
d) výpočet výmer parciel a ich dielov.
(2) Dokumentáciu výsledkov merania zmien a ich spracovania uvedenú v odseku 1 vyhotovuje a odovzdáva príslušnej správe katastra každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá meranie zmien vykonáva. Dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby umožňovala vykonanie zmien v súbore geodetických informácií.

§ 95
Obsah geometrického plánu

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

§ 96
Použitie geometrického plánu na právne úkony

Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra.

§ 97
Časti geometrického plánu

Geometrický plán má tieto časti:
a) popisové pole,
b) grafické znázornenie hraníc pozemkov a ich zmeny,
c) výkaz výmer parciel a dielov.

§ 98
Účel vyhotovovania geometrických plánov

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na
a) rozdelenie nehnuteľností,
b) úpravu hranice nehnuteľností,
c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
d) zameranie stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia, na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v katastri a ešte nie je evidovaná v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra,
e) zameranie rozostavanej stavby,
f) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
g) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností,
h) zmenu hranice katastrálneho územia, hranice obce a hranice okresu,
i) zlúčenie nehnuteľností,
j) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,
k) pozemkové úpravy,
l) rozdelenie pôvodných nehnuteľností.

§ 99
Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Podkladom na vyhotovovanie geometrických plánov sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií katastra, prípadne iný grafický podklad spolu s príslušnými údajmi z pozemkovej knihy a zo železničnej knihy, pozemkových reforiem, rozsudkov súdov a z iných verejných listín, ktoré sa používajú na vyjadrenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva, dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a údaje o bodoch základného polohového bodového poľa.
(2) Geometrický plán sa vyhotovuje vždy na podklade platných údajov katastra. V prípade, že právne vzťahy k dotknutým nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou katastra, údaje z nich sa použijú súčasne s údajmi katastra.

§ 100
Súčinnosť správ katastra s vyhotoviteľmi geometrických plánov

(1) Správa katastra v priestoroch na to určených umožní vyhotoviteľovi geometrického plánu nazrieť do katastrálneho operátu, prípadne do iných dokumentovaných operátov, robiť si výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie a zobrazenie zmien a určovať výmery zmenených parciel. Správa katastra na základe požiadavky vyhotoviteľa geometrického plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným geometrickým plánom. Vyhotovenie potvrdených údajov z katastra, poskytnutie geodetických údajov o geodetických bodoch, ako aj poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia náčrtu alebo výpisu sa spoplatňujú.
(2) Vyhotoviteľ geometrického plánu si od katastrálneho úradu vyžiada pridelenie čísla záznamu podrobného merania zmien, parcelné čísla novovytváraných parciel a čísla novourčovaných pevných bodov podrobného polohového bodového poľa. 27)

§ 101
Meračské práce v teréne a označenie hraníc

(1) Meračské práce v teréne na účely vyhotovenia geometrického plánu sú geodetické činnosti potrebné na zmeranie zmeny.
(2) Hranice nových pozemkov sa pred zmeraním označia vo všetkých lomových bodoch. Ak sa vyhotovuje geometrický plán na účely zmerania skutočného stavu a lomové body hraníc nie sú trvalo označené, vlastník, držiteľ alebo iná oprávnená osoba pred vykonaním geodetických prác trvalo označí na svoje náklady lomové body novourčovaných hraníc. Ak sa vyhotovuje geometrický plán ako návrh na zmenu, označí vlastník, držiteľ alebo iná oprávnená osoba lomové body hraníc pred geodetickými prácami trvalo alebo dočasne (kovová rúrka, drevený kolík), pričom trvalé označenie vykoná do 30 dní po vyrozumení o vklade alebo o zázname do katastra.
(3) Lomové body, ktoré sú v prírode zreteľné a jednoznačne určené pevnými predmetmi (rohy múrov, budov, zabetónované stĺpy a podobne), sa považujú za trvalo označené. Trvalé označenie hraníc druhov pozemkov v rámci jedného vlastníckeho celku a rozsahu vecného bremena sa spravidla nevykonáva.
(4) Zmeny sa merajú z bodov meračských sietí. Body meračských sietí sa určujú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej tam, kde
a) bola katastrálna mapa vyhotovená a je spravovaná v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
b) je dokumentované podrobné polohové bodové pole,
c) sa vykonávajú pozemkové úpravy.
(5) Ak sa súradnice bodov meračských sietí nezachovali alebo ak bolo bodové pole zničené, zmeny sa merajú v miestnom súradnicovom systéme.
(6) Ak sa podrobné meranie vykonáva v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, pripájacími bodmi sú pevné body podrobného polohového bodového poľa. Ak nemožno vykonať takéto pripojenie, pripojí sa meračská sieť na body základného polohového bodového poľa alebo na pevné podrobné body určené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a sú označené a identifikované v teréne.
(7) Ak sa podrobné meranie vykonáva v miestnom súradnicovom systéme, pripájacími bodmi sú pevné podrobné body zobrazené v katastrálnej mape a identifikované v teréne (ďalej len „pevné body“). Ak nemožno pevné body v teréne nájsť, použijú sa body, ktoré majú pevný a trvalý charakter, i keď nie sú na katastrálnej mape zobrazené. Poloha bodov sa v meračskom náčrte zobrazí tak, aby ich bolo možné kedykoľvek v teréne identifikovať. Po určení ich polohy sa v meračskom náčrte uvedú overovacie miery. Ak nemožno v priestore merania nájsť ani takéto body, stabilizujú sa nové pevné body spôsobom určeným pre pevné body podrobného polohového bodového poľa.
(8 ) Na určenie miestneho súradnicového systému sú potrebné najmenej tri body identické s ich zobrazením v katastrálnej mape. Ak meračskú sieť tvorí jedna meračská priamka, stačia dva body. Začiatok miestneho súradnicového systému je jeden z bodov siete, kladný smer osi „x“ sa vloží do spojnice začiatku s iným bodom siete a v prípade potreby sa začiatok posunie tak, aby určované body mali kladné súradnice.
(9) Ak sa postupuje podľa odseku 7, nadväznosť podrobného merania na katastrálnu mapu sa zabezpečí tak, že sa určí poloha minimálne troch bodov zobrazených na katastrálnej mape. Pri meraní rozsiahlych zmien a pozemkov líniového tvaru sa nadväznosť na katastrálnu mapu zabezpečí po častiach tak, že pre každú časť sa určia najmenej tri body identické s ich zobrazením v katastrálnej mape.
(10) Pred pripojením meračskej siete na body polohového bodového poľa alebo na pevné podrobné body určené v súradniciach, alebo na pevné body sa ich poloha v teréne overí.
(11) Overenie polohy bodov polohového bodového poľa sa vykoná kontrolou mier uvedených v miestopisných náčrtoch geodetických údajov.
(12) Na overovanie pevného podrobného bodu určeného súradnicami sa využijú ďalšie pevné podrobné body určené súradnicami alebo pevné body podrobného polohového bodového poľa a overenie sa vykoná
a) priamym odmeraním vzdialenosti najmenej od dvoch bodov, ktoré možno považovať za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m,
b) odmeraním prvkov určujúcich polohu overovaného bodu od spojnice dvoch bodov, ktoré možno považovať za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m,
c) polárnym meraním overovaného bodu a najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za pevné body a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m.
(13) Overenie polohy pevného bodu sa vykoná podľa odseku 12.
(14) Kontrola podrobného merania sa vykonáva súčasne s podrobným meraním omernými mierami alebo krížovými mierami. Určenie polohy každého podrobného bodu tvoriaceho zmenu treba skontrolovať najmenej jednou omernou mierou alebo iným nezávislým meraním.
(15) Ak sa vyhotovuje geometrický plán na vyznačenie vecného bremena k pozemkom evidovaným v registri E pod bytovým domom, omerné miery sa nemerajú a v geometrickom pláne sa nevyznačujú. Rozsah vecného bremena sa vyznačuje prostredníctvom dielov parciel. Záznam podrobného merania zmien sa ku geometrickému plánu na vyznačenie vecného bremena nevyhotovuje.
(16) Výsledky skorších meraní hraníc pozemkov, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a nie sú vlastníckymi hranicami, možno pri vyhotovovaní geometrického plánu použiť po kontrole merania, po kontrole polohy trvalo označených lomových bodov hraníc pozemkov v teréne a po kontrole príslušnej meračskej dokumentácie.

§ 102
Výpočtové a zobrazovacie práce

(1) Výpočtové práce na vyhotovenie geometrického plánu sú súhrnom činností, v ktorých rámci sa zo zmeraných údajov definuje nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností a určia sa výmery parciel a ich dielov.
(2) Poloha podrobných bodov sa určí v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej tam, kde sa body meračských sietí určujú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.
(3) Ak je katastrálna mapa spravovaná v analógovej forme, vyhotoviteľ geometrického plánu pred autorizačným overením zobrazí návrh zmien do katastrálnej mapy a vykoná výpočet výmer parciel a ich dielov vo výpočtovom protokole.
(4) Výmery novovytvorených parciel sa určia zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parciel vypočítaných z priamo meraných mier.
(5) Výmery parciel alebo ich dielov dotknutých zmenou sa určia
a) zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parcely alebo dielu, ak súradnice boli vypočítané z priamo meraných mier,
b) z priamo meraných mier,
c) graficky dvojitým výpočtom, ak nemožno použiť postup podľa písmen a) a b).
(6) Kontrola výpočtu výmer parciel alebo ich dielov určených podľa odseku 4 a odseku 5 písm. a) a b) sa vykoná druhým nezávislým grafickým výpočtom.
(7) Pri určovaní výmer podľa odsekov 4 a 5 sa pripúšťajú tieto zjednodušenia:
a) pri delení parcely s výmerou do 1 ha na diely sa výmera dielu väčšia ako 19/20 doterajšej výmery parcely určí odpočítaním výmer menších dielov,
b) pri delení parcely s výmerou nad 1 ha na diely sa výmera dielu väčšia ako 4/5 doterajšej výmery parcely určí odpočítaním výmer menších dielov,
c) po zlúčení parciel sa výmera parcely určí sčítaním výmer pôvodných parciel a vykoná sa kontrola výpočtu podľa odseku 6,
d) pri výpočte výmer parciel rozdelených rámom mapového listu sa vynechá výpočet výmer dielov nedotknutých zmenou, ak ich výmera už bola určená.

§ 103
Úradné overenie a dokumentácia geometrického plánu

(1) Na úradné overenie geometrického plánu 28 ) vyhotoviteľ predkladá
a) autorizačne overený geometrický plán (najmenej v štyroch vyhotoveniach),
b) dokumentáciu uvedenú v § 94,
c) podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo všetkých katastrálnych územiach,
d) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch.
Výsledný operát sa v jednom vyhotovení ukladá do štátnej dokumentácie.
(2) V katastrálnych územiach, ktoré určí správa katastra, sa okrem podkladov uvedených v odseku 1 predkladá geometrický plán v elektronickej forme v ustanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte podľa § 3.

§ 104
Overovanie kópií geometrického plánu s jeho prvopisom

Správa katastra na požiadanie overí totožnosť a úplnosť vyhotovenej kópie geometrického plánu s jeho prvopisom.

§ 105
Vytyčovanie hraníc pozemku

(1) Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.
(2) Vytyčovanie hraníc pozemku sa musí vykonať najvhodnejšou metódou a postupmi, ktoré musia zaručovať vytýčenie hranice s požadovanou presnosťou.
(3) Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
(4) Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

§ 106
Podklady na vytyčovanie hraníc pozemku

(1) Na vytyčovanie hraníc pozemku sa prednostne použijú tie podklady, v ktorých sú originálne údaje o súbore lomových bodov alebo mapy, ktoré boli z nich vyhotovené, alebo ich presné kópie. Na vytyčovanie hraníc pozemku sa použijú spravidla tie isté údaje a postupy, aké sa použili pri ich meraní.
(2) Potrebné podklady na vytyčovanie hraníc pozemku poskytujú správy katastra a Geodetický a kartografický ústav v Bratislave z Ústredného archívu geodézie a kartografie.

§ 107
Spôsoby vytyčovania hraníc pozemku

(1) Vytyčovanie hraníc pozemku sa vykonáva
a) z priamo meraných mier, ktoré sa nachádzajú v meračských náčrtoch a zápisníkoch,
b) z mier vypočítaných zo súradníc podrobných bodov v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej alebo v miestnom súradnicovom systéme,
c) podľa mapy z kartometricky získaných prvkov.
(2) Vytýčené lomové body hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sa trvalo označujú vo všetkých lomových bodoch, ak vlastníci dotknutých hraníc pozemku vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov.

§ 108
Dokumentácia o vytýčení hranice pozemku a jej overenie

(1) Z vytýčenia hranice pozemku sa vyhotovuje operát v tomto členení:
a) vytyčovací náčrt,
b) protokol o vytýčení hranice pozemku,
c) zoznam súradníc použitých a vytyčovaných bodov,
d) technická správa.
(2) Ak sa vytyčovanie hranice pozemku vykonáva pre potrebu vyhotovenia geometrického plánu, dokumentácia uvedená v odseku 1 písm. a) a b) sa nevyhotovuje a vytyčovacie prvky a spôsob vytýčenia sa zaznamenajú priamo do záznamu podrobného merania zmien predmetného geometrického plánu.
(3) Operát z vytýčenia hranice pozemku podlieha autorizačnému overeniu.

Druhý oddiel
Presnosť geodetických prác

§ 109
Presnosť meračských a zobrazovacích prác

(1) Geometrickým základom katastrálnych máp sú body základného polohového bodového poľa (Štátna trigonometrická sieť) a body podrobného polohového bodového poľa.
(2) Podrobné polohové bodové pole sa buduje s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou 29)
a) pri bodoch 1. triedy s presnosťou 0,02 m,
b) pri bodoch 2. triedy s presnosťou 0,04 m,
c) pri bodoch 3. triedy s presnosťou 0,06 m.
Uvedené kritériá sa vzťahujú na najbližšie (blízke) body základného polohového bodového poľa.
(3) Miestne súradnicové systémy na meranie zmien na účely katastra sa určujú s presnosťou uvedenou v odseku 2 písm. c).
(4) Podrobné meranie sa vykonáva s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou 29) pre body tretej triedy s presnosťou 0,14 m. Mimo zastavaného územia obce možno vykonávať podrobné meranie s presnosťou pre body štvrtej triedy presnosti, so základnou strednou súradnicovou chybou 0,26 m. Uvedené kritérium sa vzťahuje na najbližšie (blízke) body podrobného polohového bodového poľa alebo na body miestneho súradnicového systému.
(5) Dodržanie presnosti ustanovenej v odsekoch 2, 3 a 4 sa overuje testovaním výsledkov meračských prác podľa osobitných predpisov 29) pomocou krajných odchýlok a ostatných parametrov stanovených pre jednotlivé druhy prác v technických predpisoch vydaných úradom.
(6) V katastrálnej mape spravovanej v analógovej forme sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia bodov určených v geodetickom a miestnom súradnicovom systéme charakterizovaná základnou strednou súradnicovou chybou zobrazenia bodu neprekročila hodnotu 0,16 mm na katastrálnej mape. Presnosť zobrazenia podrobných bodov vo vektorovej katastrálnej mape, ktorá vznikla z nečíselnej mapy, a vo vektorovej mape určeného operátu je charakterizovaná trojnásobkom hodnoty základnej strednej súradnicovej chyby zobrazenia bodu.
(7) Dosiahnutie presnosti zobrazenia zmien hranice katastrálneho územia a vlastníckej hranice podľa odseku 6 sa posudzuje podľa veľkosti rozdielu medzi priamo meranou dĺžkou medzi dvoma podrobnými bodmi a dĺžkou odmeranou na katastrálnej mape s prihliadnutím na zrážku katastrálnej mapy. Dosiahnutie presnosti sa posudzuje pri katastrálnej mape
a) v mierke 1:1 000, 1:2 000 a 1:5 000 podľa technického predpisu, 29)
b) v iných mierkach podľa týchto odchýlok:
____________________________________________
Mierka             Krajná odchýlka pre dĺžku v m
katastrálnej      ________________________________
mapy             do 50 m      nad 50 m      nad 300 m
____________________________________________
1 : 1 250           0,58          0,68           –
1 : 1 440           0,67          0,77           –
1 : 2 500           1,16          1,26           –
1 : 2 880           1,26          1,47          d/200
____________________________________________

§ 110
Krajná odchýlka určenia výmery

(1) Presnosť výpočtu výmer sa posudzuje podľa rozdielu výsledkov dvoch nezávisle vykonaných výpočtov výmer. Rozdiel nemôže prekročiť hodnotu krajnej odchýlky.
(2) Hodnota krajnej odchýlky parcely sa vypočíta v m2 zo vzorcov, kde P je vypočítaná výmera
a) pri výmerách určených z priamo meraných mier alebo zo súradníc
lomových bodov parcely alebo  jej dielu, ktoré boli vypočítané
z priamo  meraných  mier  v   porovnaní  s  výmerami  určenými
graficky pre mierku mapy
vzorec

b) pri výmerách určených nezávisle dvakrát graficky pre mierku mapy

vzorec

(3) Pri aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy, ktorá vznikla z nečíselnej mapy, a pri aktualizácii vektorovej mapy určeného operátu sa krajná odchýlka výmer používa na zistenie rozdielu medzi výmerou uvedenou v súbore popisných informácií katastra s výmerou vypočítanou z kartometrických súradníc. Výmery sú v súlade, ak absolútna hodnota ich rozdielu nie je väčšia než krajná odchýlka výmer vypočítaná pre príslušnú mierku mapy z výmery uvedenej v súbore popisných informácií katastra. Veľkosť krajnej odchýlky je daná násobkami hodnôt uMP podľa odseku 2 písm. b) v závislosti od výmery parcely. Pre parcely s výmerou do 50 m2 je veľkosť krajnej odchýlky 0,5.uMP, pre parcely s výmerou od 50 do 100 m2 sa veľkosť krajnej odchýlky rovná uMP, pre parcely s výmerou od 100 do 1 000 m2 je krajná odchýlka 2.uMP a pre parcely s výmerou nad 1 000 m2 je veľkosť krajnej odchýlky 3.uMP.
(4) Hodnota krajnej odchýlky v m2 medzi doterajšou výmerou skupiny a novou výmerou skupiny sa určí, ak sú
a) doterajšie a nové výmery určené zo súradníc lomových bodov obvodu parcely alebo jej dielu, ktoré boli vypočítané z priamo meraných mier zo vzorca uMP = 0,5 (n1 + n2 = 1), kde n1 je počet doterajších parciel v skupine, n2 je počet nových parciel alebo jej dielov v skupine,
b) doterajšie a nové výmery skupiny určené graficky alebo kombináciou rôznych spôsobov dvojnásobnou hodnotou vypočítanou podľa vzorcov uvedených v odseku 2 písm. b).

ÔSMA HLAVA
VYHOTOVOVANIE VEREJNÝCH LISTÍN A LISTÍN, KTORÉ NIE SÚ VEREJNÝMI LISTINAMI, A POSKYTOVANIE INÝCH ÚDAJOV

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia

§ 111
Ochrana katastrálneho operátu

(1) Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra sa vyhotovujú v štandardnej forme alebo v neštandardnej forme.
(2) Správy katastra dbajú o to, aby pri vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo náčrtov z katastrálneho operátu nedošlo k jeho znehodnoteniu.
(3) Každý, kto si vyhotovuje z katastrálneho operátu odpis, výpis alebo náčrt, je povinný dodržiavať pokyny správy katastra na zabezpečenie ochrany katastrálneho operátu; ak ich nedodržiava, správa katastra mu vyhotovenie odpisu, výpisu alebo náčrtu neumožní.

§ 112
Ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov pri poskytovaní informácií

(1) Správa katastra pri vyhotovovaní kópií z katastrálneho operátu alebo z jeho časti dbá na dodržiavanie predpisov o ochrane osobnosti a o ochrane osobných údajov.
(2) Zamestnanci správy katastra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o majetkových pomeroch vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, ako aj o súvisiacich informáciách.

§ 113
Postup pri vyhotovovaní verejných listín a listín, ktoré nie sú verejnými listinami, a poskytovanie iných údajov

(1) Ak správa katastra nie je miestne príslušná na vyhotovenie potvrdeného výpisu zo súboru popisných informácií katastrálneho operátu, identifikácie parciel, prípadne na vyhotovenie odpisu a kópie, ktoré nie sú verejnými listinami, ani na poskytnutie iných informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach ako ani na poskytnutie ďalších informácií, postúpi žiadosť miestne príslušnej správe katastra a žiadateľa o tom bezodkladne informuje.
(2) Miestne príslušná správa katastra vyhotoví požadovanú listinu, prípadne pripraví ďalšie požadované informácie a poskytne ich žiadateľovi.

Druhý oddiel
Vyhotovovanie potvrdených výpisov a kópií

Postup pri vyhotovovaní potvrdených výpisov a kópií

§ 114

Správa katastra vyhotoví na požiadanie výpis z listu vlastníctva alebo z pozemkovej, prípadne zo železničnej knihy, ako aj kópiu z katastrálnej mapy alebo kópiu z listu vlastníctva alebo z pozemkovoknižnej vložky, alebo z vložky železničnej knihy (ďalej len „potvrdený výpis alebo kópia“), ktorý je verejnou listinou, 30) a to v požadovanom počte.

§ 115

(1) Potvrdený výpis alebo kópia sa zásadne vyhotovuje technickými prostriedkami.
(2) List vlastníctva možno vyhotoviť aj vo forme výstupu z automatizovaného spracovania súboru popisných informácií z katastra.

§ 116

(1) Na kópii z pozemkovoknižnej vložky sa neplatný stav prečiarkne a výslovne sa uvedie, že táto úprava sa urobila s cieľom zdôrazniť platný stav.
(2) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť úradným potvrdením rozmnoženiny z originálu listu vlastníctva, ktorá obsahuje aj predchádzajúce zápisy.

§ 117

(1) Potvrdený výpis z listu vlastníctva obsahuje len platný stav bez predchádzajúcich zápisov.
(2) Potvrdený výpis alebo kópia obsahuje dátum vyhotovenia, odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis povereného zamestnanca správy katastra.

§ 118

Ak ten, kto požiada o vyhotovenie potvrdeného výpisu, výslovne neuvedie, že chce výpis iba z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.

Tretí oddiel
Vyhotovovanie identifikácií parciel

Postup pri vyhotovovaní identifikácií parciel

§ 119

(1) Identifikáciou parciel sa porovnáva zápis a zákres totožnosti parcely z verejných listín alebo z iných listín, alebo z iných operátov so zápisom a zákresom parcely podľa súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra.
(2) Identifikácia parciel je podkladom na vyhotovenie zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, a podkladom na zápis zmien údajov v katastri; vyhotovuje sa, ak vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva, alebo na určenie záväzného druhu pozemku podľa § 34 ods. 3.
(3) Ak druh pozemku v údajoch o parcelách registra „E“ nevyjadruje účel využívania, nie je záväzným údajom katastra a identifikácia parciel sa vyhotoví na druh pozemku v údajoch o parcelách registra „C“.
(4) Identifikácia parciel sa vyhotovuje v písomnej forme v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva správe katastra. Súčasťou písomnej identifikácie parciel môže byť aj grafická identifikácia parciel.

Štvrtý oddiel
Vyhotovovanie odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami

Postup pri vyhotovovaní odpisov a kópií z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami

§ 121

(1) Správa katastra vyhotoví na požiadanie odpis alebo kópiu z katastrálneho operátu. Odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vyjadrujú stav ku dňu vyhotovenia a potvrdzujú sa odtlačkom pečiatky správy katastra.
(2) Organizácia poverená úradom poskytne na požiadanie odpis alebo kópiu z katastrálneho operátu. Odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vyjadrujú stav ku dňu poslednej aktualizácie a potvrdzujú sa odtlačkom pečiatky organizácie poverenej úradom.
(3) Správa katastra umožní na požiadanie vyhotovenie odpisu alebo kópie z katastrálneho operátu. Takéto odpisy alebo kópie nie sú verejnými listinami a správa katastra ich nepotvrdzuje.

§ 122

Ten, kto si vyhotovuje odpis z katastrálneho operátu, je povinný dbať o to, aby sa nepoškodil alebo nezničil katastrálny operát; ak túto povinnosť poruší, správa katastra mu ďalšie vyhotovenie odpisu odoprie.

Piaty oddiel
Poskytovanie informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach a poskytovanie iných údajov

§ 123
Postup pri poskytovaní informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach a pri poskytovaní iných údajov

(1) Správa katastra, prípadne iná organizácia poverená úradom poskytne na požiadanie a za odplatu informácie pre informačné systémy o nehnuteľnostiach z informačného systému katastra. Tieto informácie nemajú povahu verejnej listiny.
(2) Správa katastra, prípadne iná organizácia poverená úradom poskytne z katastra vybrané súbory popisných informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie.
(3) Vybrané súbory popisných informácií alebo ich častí obsahuje údaje o právnych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch nehnuteľností sa poskytnú na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa údaje poskytujú na činnosť štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.
(4) Správa katastra poskytne vybrané súbory z geodetických informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie v tých katastrálnych územiach, kde to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému katastra.
(5) Súbory geodetických informácií a súbory popisných informácií alebo ich častí poskytnuté na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie možno používať iba pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií.

DEVIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 124

Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastavaného územia obce sa rozumie stavba, múr, murovaný plot, kamenné medzníky, lomový kameň, železobetónové medzníky, betónové stĺpy, železné rúrky s priemerom najmenej 6 cm vyplnené betónom a spojené so zemou betónom, pričom tieto rúrky musia mať dĺžku najmenej 0,5 m (prípadne obdobne dlhé železné koľajnice), znaky z plastov a hraničný kopec predpísaného tvaru. V močaristých územiach sa trvalo stabilizuje lomový bod kolom s priemerom najmenej 0,1 m a s dĺžkou 1,5 m. Na tvrdých podkladoch (napríklad betón, skala) sa trvalo stabilizuje lomový bod zapustením klinca alebo iného vhodného kovového predmetu alebo vytesaním kríža na opracovanú plochu.

§ 125

Správa katastra a účastníci katastrálneho konania sú povinní v katastrálnom konaní postupovať tak, aby nevznikali škody na majetku. V prípade vzniku takejto škody poskytne správa katastra poškodenej osobe na jej požiadanie súčinnosť pri zabezpečení dôkazov potrebných na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä vyhotoví záznam o rozhodujúcich skutočnostiach.

§ 126

Novou stavbou na účely tejto vyhlášky sa rozumie stavba, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť po 1. októbri 1976.

§ 127

Údaje o práve k stavbe, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. októbra 1976, sa do operátu katastra zapíšu na základe oznámenia obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 128

Listy vlastníctva založené pred 1. januárom 1993 sa používajú dovtedy, kým sa v nich nezmenia údaje o právach k nehnuteľnostiam.

§ 129

Správy katastra prihlásia do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky zamestnancov rozhodujúcich o návrhu na vklad na overenie spôsobilosti; zamestnanci, ktorých správy katastra neprihlásia, nemôžu rozhodovať o návrhu na vklad.

§ 130
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Imrich Horňanský v.r.

PRÍL.1
__________________________________________________________________
KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU
__________________________________________________________________
Kód                      Účastník právneho vzťahu
__________________________________________________________________
1    Vlastník
2    Správca
3    Nájomca
4    Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU
__________________________________________________________________
Kód                          Právny vzťah
__________________________________________________________________
1    Oprávnená držba k pozemku
2    Nájom k pozemku
3    Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4    Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto
pozemku
5    Vlastník pozemku  nie je vlastníkom  stavby postavenej na
tomto pozemku
7    Právny  vzťah   nie  je  evidovaný   v  súbore  popisných
informácií katastra nehnuteľností
9    Duplicitné  alebo  viacnásobné  vlastníctvo  k  tej istej
nehnuteľnosti alebo k jej časti
__________________________________________________________________PRÍL.2
___________________________________________________________________________-
KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
___________________________________________________________________________-
Druh pozemku                      Spôsob využívania pozemku
___________________________________________________________________________-
Kód          Popis       Kód                    Popis
___________________________________________________________________________-
Poľnohospodárska pôda

2        Orná pôda    02100    Pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny,
okopaniny, krmoviny,  technické plodiny,
zelenina a iné záhradné plodiny
Pozemky  dočasne  zatrávnené  (maximálne
5 rokov)
Pozemky    využívané    na    pestovanie
viacročných krmovín
Pozemky dočasne nevyužívané na rastlinnú
výrobu
02120    Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
pareniská,  skleníky,  japany zriaďované
na ornej pôde

3        Chmeľnica    03100    Pozemky vysadené chmeľom
03150    Pozemky vhodné na  pestovanie chmeľu, na
ktorých bol chmeľ dočasne odstránený

4        Vinica       04100    Pozemky, na ktorých sa pestuje vinič
04150    Pozemky vhodné na  pestovanie viniča, na
ktorých bol vinič dočasne odstránený

5        Záhrada      05100    Pozemky prevažne v zastavanom území obce
alebo v záhradkových osadách, na ktorých
sa  pestuje  zelenina,  ovocie,  okrasná
nízka    a    vysoká    zeleň    a   iné
poľnohospodárske plodiny
05120    Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
pareniská, skleníky  a japany zriaďované
v záhradách
05130    Pozemky  využívané  ako  škôlky ovocných
a okrasných  stromov,   viničové  škôlky
a škôlky pre chmeľové sadivo
05150    Pozemky,    ktoré     neboli    vyradené
z biologického  látkového  kolobehu pôda
– rastlinstvo,    využívané    v   rámci
záhradných   centier,   na   ktorých  sa
pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň

6        Ovocný sad   06100    Pozemky s  výmerou nad 0,30  ha, súvisle
vysadené  ovocnými   stromami,  ovocnými
krami  a ovocnými  sadenicami na  jednom
mieste, jedným  alebo viacerými ovocnými
druhmi

7        Trvalý       07100    Pozemky lúk a pasienkov trvalo porastené
trávny                trávami
porast       07150    Pozemky dočasne využívané na výrobu
trávnikových     kobercov,    vianočných
stromčekov a inej okrasnej zelene
___________________________________________________________________________-
Lesný pôdny fond

10        Lesný        10200    Pozemky  porastené   lesnými  drevinami,
pozemok               ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov
Pozemky,  na ktorých  boli lesné porasty
dočasne odstránené s  cieľom obnoviť ich
alebo zriadiť lesnú škôlku
10230    Pozemky  nezalesnené,  slúžiace  lesnému
hospodárstvu (prieseky, nespevnené lesné
cesty, lesné sklady)
10240    Pozemky  nad  hornou  hranicou stromovej
vegetácie  vo  vysokohorských oblastiach
s výnimkou  zastavaných  pozemkov  a ich
príjazdových komunikácií
10260    Pozemky, na  ktorých je budova,  ale nie
sú vyňaté z lesného pôdneho fondu
Pozemky,  na ktorých  je spevnená  lesná
cesta,  ale  nie  sú  vyňaté  z  lesného
pôdneho fondu
___________________________________________________________________________-
Nepoľnohospodárska a nelesná pôda

11       Vodná plocha 11110    Vodný  tok (prirodzený  – rieky, potoky,
umelý  – prieplav,  kanál, náhon, odpad.
kanál,  vodná nádrž  umelá, vodná  nádrž
prirodzená a iné)
11130    Stojaté   sústredenia    vody   (jazero,
močiar,     odkryté     podzemné    vody
– štrkovisko,   bagrovisko,   bagrovisko
vzniknuté banskou činnosťou a iné)

13       Zastavaná    13100    Pozemky, na ktorých  sú postavené bytové
plocha                budovy označené súpisným číslom
a nádvorie   13200    Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
nebytové budovy označené súpisným číslom
13301  Pozemky, na  ktorých sú postavené
inžinierske stavby  – železničné, lanové
a iné  dráhy (železničné  trate, vlečky,
výhybky,  zariadenia  na  osvetlenie, na
signalizáciu, visuté  nadzemné, podzemné
dráhy,   objekty   kombinovanej  dopravy
a iné)  13311  Pozemky,  na  ktorých  sú
postavené inžinierske  stavby – diaľnice
a rýchlostné  cesty a  ich súčasti 13321
Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
inžinierske  stavby  –  cestné,  miestne
a účelové  komunikácie   a  ich  súčasti
okrem   diaľnic  a   rýchlostných  ciest
(cesty  a  miestne  komunikácie,  mosty,
nadjazdy,   tunely,    podzemné   dráhy,
chodníky,  nekryté   parkoviská  a  iné)
13331  Pozemky, na  ktorých sú postavené
inžinierske  stavby –  letiská (vzletové
a pristávacie  dráhy,  rolovacie  dráhy,
stojiská   na  letisku   a  iné)   13361
Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
inžinierske stavby – vodné stavby (vodné
cesty,  hate,  priehrady,  hrádze, vodné
elektrárne  a  iné  vodné  stavby) 13104
Pozemky,   na  ktorých   je  dvor  13105
Pozemky,  na  ktorých  je  spoločný dvor
13600  Pozemky, na  ktorých sú postavené
budovy  bez  označenia  súpisným  číslom
13603  Pozemky, na  ktorých sú postavené
ostatné    inžinierske    stavby   13700
Pozemky,   na   ktorých   sú   postavené
rozostavané stavby

14       Ostatná      14270    Pozemky,  ktoré slúžia  ako manipulačné,
plocha                skladové a dielenské plochy
14280    Pozemky, ktoré slúžia  na ťažbu nerastov
a surovín  a výrobu  surovín a ukladanie
vedľajších produktov  pri ťažbe nerastov
a surovín a výrobe iných surovín
14370    Pozemky,   ktoré    slúžia   a   súvisia
s elektrickými                 rozvodmi,
telekomunikačnými sieťami a rozvodmi
14410    Pozemky,   ktoré   slúžia   ako  okrasná
záhrada,  uličná   a  sídlisková  zeleň,
verejná alebo funkčná zeleň (sady, parky
a iné)
14420    Pozemky,   ktoré   slúžia   ako  účelová
ochranná  poľnohospodárska  a         ekologická
zeleň      protierozívnych      opatrení
a opatrení  na  zabezpečenie ekologickej
stability  územia   (vetrolamy  –  nízka
a vysoká zeleň, zatrávnené plochy)
14500    Pozemky,   ktoré   slúžia   na  športové
a rekreačné  účely   (športové  ihriská,
golfové  ihriská,  štadióny,  kúpaliská,
bazény a iné)
14600    Pozemky,  ktoré   slúžia  ako  cintorín,
urnový háj
14800    Pozemky, ktoré sa využívajú ako kultúrna
a osvetová       plocha       (botanické
a zoologické      záhrady,      skanzen,
amfiteáter, pamätník a iné)
14700    Iné pozemky  (odkalisko, skládka odpadu,
svahy,  rokliny,  výmole,  vysoké  medze
s krovím alebo kamením, ochranné hrádze,
bermy,  slatiny  a   iné  plochy,  ktoré
neposkytujú  trvalý   úžitok  –  krovie,
skaly, štrk, kamenie a iné)
14730    Pozemky, ktoré sa  využívajú ako účelové
poľnohospodárske   technické  zariadenia
(poľné    cesty,    prielohy,   záchytné
priekopy,   poľné   hnojiská,  močovkové
jamy,  kompostiská,  hrádze  slúžiace na
ochranu   poľnohospodárskej   pôdy  pred
zamokrením a záplavou a iné)
___________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________
KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI
__________________________________________________________________
Kód                      Druh chránenej nehnuteľnosti
__________________________________________________________________
101          Chránená krajinná oblasť
102          Národný park
103          Chránený areál
104          Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105          Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106          Chránený krajinný prvok
107          Ochranné  pásmo  chráneného  územia  (II.  –  IV.
stupeň)
108          Chránené vtáčie územie
109          Chránený strom a jeho ochranné pásmo
201          Nehnuteľná  kultúrna  pamiatka  (národná kultúrna
pamiatka)
202          Pamiatková rezervácia
203          Pamiatková zóna
204          Ochranné  pásmo  nehnuteľnej  kultúrnej pamiatky,
pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
301          Kúpeľné územie
302          Prírodný  liečivý  zdroj   alebo  prírodný  zdroj
minerálnej stolovej vody
303          Ochranné pásmo kúpeľného územia
304          Ochranné pásmo prírodného  liečivého zdroja alebo
prírodného  zdroja minerálnej  stolovej vody  (I.
– III. stupeň)
401          Chránené ložiskové územie
501          Chránená vodohospodárska oblasť
502          Ochranné  pásmo  vodárenských  zdrojov  (I. -III.
stupeň)
503          Ochranné pásmo vodnej stavby
601          Chránená značka geodetického bodu
602          Ochranné pásmo geodetického bodu
801          Iná ochrana
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD DRUHU STAVBY (BUDOVY)
__________________________________________________________________
Kód                     Druh stavby (budovy)
__________________________________________________________________
100          Priemyselná budova a sklad, nádrž a silo
200          Poľnohospodárska budova a sklad, maštaľ
300          Dopravná  a telekomunikačná  budova pre železnice
a dráhy, kombinovanú dopravu, stanica, depo
310          Dopravná a telekomunikačná budova pre diaľnicu
320          Dopravná   a   telekomunikačná   budova   letiska
(terminály, hangáre, garáže)
360          Iná  dopravná  a  telekomunikačná  budova (budova
prístavu,  garáže,  kryté  parkovisko,  budova na
rádiové a televízne vysielanie a iné)
370          Samostatne stojaca garáž
400          Budova  lesného hospodárstva  (horáreň, technická
prevádzková stavba a iné)
500          Bytový dom
510          Rodinný dom
610          Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
620          Budova    nemocnice,     budova    zdravotníckeho
a sociálneho zariadenia
630          Budova  hotela,  motela,   penziónu  a  ostatného
ubytovacieho zariadenia
640          Budova  pre obchod  a služby  vrátane autoservisu
a čerpacej    stanice     (výrobná,    nevýrobná,
opravárenská budova a iná)
650          Administratívna budova
660          Budova  pre  kultúru  a  na  verejnú  zábavu, pre
múzeá, knižnice a galérie
670          Budova   na  vykonávanie   náboženských  aktivít,
krematóriá a domy smútku
680          Budova technickej  vybavenosti sídla (výmenníková
stanica,  budova  na   rozvod  energií,  čerpacia
a prečerpávacia     stanica,     úpravňa    vody,
transformačná   stanica   a   rozvodňa,  vodojem,
čistiareň odpadových vôd a iné)
720          Budova pre šport a na rekreačné účely
700          Iná budova označená súpisným číslom
703          Iná budova bez označenia súpisným číslom
707          Rozostavaná stavba (budova)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD DRUHU PRIESTORU
__________________________________________________________________
Kód                         Druh priestoru
__________________________________________________________________
1            Byt
2            Nebytový priestor
3            Rozostavaný byt
4            Rozostavaný nebytový priestor
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
__________________________________________________________________
Kód                   Druh nebytového priestoru
__________________________________________________________________
1           Zariadenie obchodu
2           Garáž
3           Zariadenie verejnej správy a administratívy
4           Zariadenie    služieb     (výrobné,    nevýrobné,
opravárenské)
5           Zariadenie školské a výchovné
6           Zariadenie kultúrne a osvetové
7           Zariadenie stravovacie
8           Skladový priestor
9           Zariadenie     zdravotníckej      a     sociálnej
starostlivosti
10           Telovýchovné a športové zariadenie
12           Iný nebytový priestor
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
__________________________________________________________________
Kód                      Spoločná nehnuteľnosť
__________________________________________________________________
1           Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2           Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
__________________________________________________________________
Kód                        Umiestnenie pozemku
__________________________________________________________________
1           Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2           Pozemok  je  umiestnený  mimo  zastavaného územia
obce
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
KÓD UMIESTNENIA STAVBY
__________________________________________________________________
Kód                          Umiestnenie stavby
__________________________________________________________________
1           Stavby postavené na zemskom povrchu
2           Podzemné stavby
3           Nadzemné stavby
__________________________________________________________________1) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „zákon“).
1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
1b) § 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
2) § 8 ods. 2 a § 62 ods. 4 zákona.
3) § 18 písm. k) zákona.
3a) Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3b) § 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
4) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
5) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
6) Napr. § 27 zák. č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, § 22 zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v znení neskorších predpisov, § 22 zák. č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 15 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13 zák. č. 102/1963 Zb. o rybárstve v znení neskorších predpisov, § 12 a 14 zák. č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov, § 12 zák. č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
7) § 151p ods. 2 Občianskeho zákonníka.
8 ) § 151g Občianskeho zákonníka.
9) § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka.
10) § 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
11) § 48 Občianskeho zákonníka.
12) § 143 Občianskeho zákonníka.
13) § 42 ods. 3 zákona.
14) § 47 zákona.
14a) § 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.
15) § 19 zákona.
16) § 20 zákona.
17) § 21 zákona.
18 ) § 33 zákona.
19) § 22 ods. 1 zákona.
20) § 54 zákona.
22) § 60 ods. 1 zákona.
23) § 61 zákona.
24) § 20 ods. 1 písm. b) zákona.
25) § 19 zákona.
26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/1993 Z.z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
26a) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.
27) § 12 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
28 ) § 67 ods. 5 zákona.
29) STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.
STN 73 0415 Geodetické body.
30) § 69 ods. 1 zákona.
31) § 3 ods. 12 zákona.
32) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.