Vyhláška 594/1992 Z.z. platná od 1.1.1993 do 31.12.1995

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 594/1992 Z.z. platná od 1.1.1993 do 31.12.1995

594/1992 Zb.
VYHLÁŠKA Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra z 30. novembra 1992, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra podľa § 17 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a podľa § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ
OBSAH KATASTRA A SPÔSOB EVIDENCIE KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ A NEHNUTEĽNOSTÍ

Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIE O EVIDOVANÍ NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 1

Nehnuteľnosti sa v katastri evidujú podľa katastrálnych území
a) v súbore geodetických informácií,
b) v súbore popisných informácií,
c) v zbierke listín,
d) v sumárnych údajoch o pôdnom fonde,
e) v pozemkových knihách,
f) v železničných knihách.

Druhý oddiel
SÚBOR GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ

§ 2
Členenie súboru geodetických informácií

(1) Súbor geodetických informácií sa člení na
a) katastrálnu mapu,
b) pracovnú mapu,
c) evidenčnú mapu,
d) geometrický plán,
e) záznam podrobného merania zmien,
f) meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov,
g) súbor lomových bodov hraníc okresov a obcí,
h) súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území,
ch) geodetické údaje,
i) zoznamy súradníc podrobných bodov,
j) predpis kresby,
k) grafické údaje o bonitovaných pôdnogeologických jednotkách.
(2) Súčasťou súboru geodetických informácií sú aj definičné body katastrálnych území a definičné body parciel, výstupy z registračných zariadení prístrojového vybavenia na podrobné meranie a iné údaje.

§ 3
Katastrálna mapa

(1) Katastrálna mapa je technickým podkladom evidovania nehnuteľností v katastri pre všetky katastrálne územia.
(2) Katastrálna mapa sa tvorí, dopĺňa a spresňuje v katastrálnom konaní, pri oprave chýb v katastrálnom operáte, pri prešetrovaní a vykonávaní zmien údajov katastra, pri revízii údajov katastra a pri obnove katastrálneho operátu, ako aj pri zápise právnych vzťahov, ak prílohu verejných listín a iných listín tvorí geometrický plán. Katastrálnu mapu možno tvoriť, dopĺňať a spresňovať v grafickom tvare alebo aj vo vektorovom tvare.

§ 4
Pracovná mapa

(1) Na geodetické práce, ako aj na poskytovanie informácií používa katastrálny úrad pracovnú mapu, ktorá je kópiou mapového listu katastrálnej mapy.
(2) Pracovná mapa sa udržiava v súlade s katastrálnou mapou.

§ 5
Evidenčná mapa

Evidenčná mapa je kópiou mapového listu katastrálnej mapy.

§ 6
Geometrický plán

(1) Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov.
(2) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy, vrátane nájomných práv, a slúži na zápis zmeny údajov katastra a na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov.

§ 7
Záznam podrobného merania zmien

(1) Záznam podrobného merania zmien tvorí meračský náčrt, ktorý je grafickým vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien, a zápisník, ktorý je číselným vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien v rovnakom poradí v rámci katastrálneho územia.
(2) Ak sa výsledky podrobného merania zmien zaznamenávajú priamo do počítača, je výsledkom podrobného merania zmien výstup z počítača.

§ 8
Meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov

(1) Meračský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjadrenie výsledkov podrobného merania alebo prešetrovania a je podkladom na zobrazenie zmien v katastrálnej mape, v pracovnej mape a v evidenčnej mape a na vykonanie zmien v súbore popisných informácií.
(2) Prehľad čísel podrobných bodov obsahuje čísla podrobných bodov, ktoré sú uvedené v zozname súradníc; tvorí grafický podklad pre lokalizáciu a identifikáciu podrobných bodov na mape. Prehľad čísel podrobných bodov sa vedie na kópiách alebo na zväčšeninách katastrálnej mapy, alebo na kópiách náčrtov z tvorby katastrálnej mapy alebo priamo na pamäťových médiách počítača. Zmeny v prehľade čísel podrobných bodov sa vykonávajú súčasne so zmenami v zozname súradníc podrobných bodov a s ďalšími zmenami v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií.

§ 9
Súbor lomových bodov hraníc okresov a obcí

Súbor lomových bodov hraníc okresov a obcí tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hraníc okresov a obcí.

§ 10
Súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území

Súbor lomových bodov hraníc katastrálnych území tvorí zoznam súradníc všetkých lomových bodov určujúcich priebeh hraníc katastrálnych území.

§ 11
Geodetické údaje

(1) Pre každý geodetický bod sa vyhotovujú geodetické údaje na predpísanom tlačive. K bodom podrobného polohového bodového poľa sa v geodetických údajoch uvádza trieda presnosti.
(2) Súčasťou geodetických údajov je miestopis bodu, ktorý obsahuje údaje umožňujúce jeho vyhľadanie v teréne a orientáciu.
(3) Geodetické údaje sa opravujú a dopĺňajú podľa skutočného stavu; pred meraním na geodetickom bode sa preverí nemennosť jeho polohy.

§ 12
Zoznamy súradníc podrobných bodov

Zoznamy súradníc podrobných bodov obsahujú súradnice podrobných bodov v postupnom usporiadaní podľa záznamov podrobného merania z tvorby katastrálnej mapy, priebežne aktualizované v rámci jednotlivých skupín meračských náčrtov (zápisníkov) alebo v rámci jednotlivých výpočtových skupín vytvorených z meračských náčrtov z priestoru celého katastrálneho územia.

§ 13
Predpis kresby

Predpis kresby polohopisu katastrálnej mapy obsahuje údaje o spojení podrobných bodov polohopisu a o ich príslušnosti k parcelám. Je podkladom na vykreslenie polohopisu katastrálnej mapy v prípade jej obnovy alebo iného účelového využitia. Predpis kresby je podkladom aj na výpočet výmery jednotlivých parciel, ako aj výmery celého katastrálneho územia. Predpis kresby sa aktualizuje podľa zoznamu súradníc. Predpis kresby polohopisu katastrálnej mapy tvorí spolu so zoznamom súradníc podrobných bodov číselné výsledky súboru geodetických informácií.

§ 14
Grafické údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách

Grafické údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sú v súbore geodetických informácií evidované na kópii mapového listu katastrálnej mapy.

Tretí oddiel
SÚBOR POPISNÝCH INFORMÁCIÍ

§ 15
Členenie súboru popisných informácií

Súbor popisných informácií sa člení na
a) register územných jednotiek,
b) list vlastníctva,
c) súpis parciel,
d) evidenčný list,
e) register vlastníkov a iných oprávnených osôb,
f) zoznam vlastníkov a iných oprávnených osôb,
g) zoznam nájomcov,
h) zoznam stavieb,
ch) výkaz zmien,
i) popisné údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách,
j) popis priebehu hraníc okresov a obcí,
k) popis priebehu hraníc katastrálnych území,
l) údaje o sídelných a nesídelných názvoch a dokumentácia o sídelných a nesídelných názvoch,
m) pomocné záznamy.

§ 16
Register územných jednotiek

(1) Register územných jednotiek tvoria údaje o územných jednotkách a je spracovaný podľa
a) abecedného zoznamu okresov s uvedením abecedného poradia územnej jednotky a katastrálneho územia, ako aj s uvedením kódu okresu, obce a katastrálneho územia,
b) abecedného zoznamu obcí a katastrálnych území, s uvedením okresu, ako aj s uvedením kódu obce, katastrálneho územia a okresu.
(2) Register územných jednotiek sa spracúva a aktualizuje v súčinnosti s orgánmi štatistiky.

§ 17
List vlastníctva

(1) List vlastníctva obsahuje názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa
a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom jedného právneho vzťahu (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A a položku „Výkaz zmien“,
b) z časti „B – vlastníci“, ktorá obsahuje mená (názvy) vlastníkov nehnuteľností s uvedením rodných čísel (identifikačných čísel organizácií), s uvedením spoluvlastníckych podielov, s uvedením titulu nadobudnutia a inými údajmi obsahujúcimi bližšie vysvetlenia časti B a položku „Výkaz zmien“,
c) z časti „C – ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a položku „Výkaz zmien“.
(3) Vzor listu vlastníctva je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

§ 18
Súpis parciel

Súpis parciel obsahuje všetky parcelné čísla katastra nehnuteľností usporiadaných v aritmetickom poradí, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území, ako aj všetky údaje o nich.

§ 19
Evidenčný list

Evidenčný list obsahuje meno (názov) vlastníka, spoluvlastníkov alebo nájomcu alebo inej oprávnenej osoby s uvedením adresy (sídla), všetky nehnuteľnosti, ktoré tieto osoby vlastnia alebo majú v nájme, s uvedením celkovej výmery jednotlivých druhov pozemkov, ako aj údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách.

§ 20
Register vlastníkov a iných oprávnených osôb

Register vlastníkov obsahuje mená (názvy) vlastníkov, spoluvlastníkov a iných oprávnených osôb podľa abecedného poradia s uvedením ich adries (sídel), čísel listov vlastníctva a čísel evidenčných listov.

§ 21
Zoznam vlastníkov a iných oprávnených osôb

Zoznam vlastníkov obsahuje mená (názvy) vlastníkov a iných oprávnených osôb v aritmetickom poradí čísel listov vlastníctva s uvedením ich adries (sídel).

§ 22
Zoznam nájomcov

Zoznam nájomcov obsahuje mená (názvy) nájomcov v poradí podľa čísel ich evidenčných listov s uvedením ich adries (sídel).

§ 23
Zoznam stavieb

Zoznam stavieb obsahuje v aritmetickom poradí súpisné čísla stavieb, orientačné čísla vchodov, prípadne ďalšie číselné a popisné identifikačné údaje.

§ 24
Výkaz zmien

(1) Výkaz zmien obsahuje zápisy všetkých dokončených trvalých zmien, ktoré boli ohlásené alebo inak zistené počas kalendárneho roka, okrem zmien evidovaných v iných pomocných záznamoch.
(2) Výkaz zmien možno viesť ručne alebo automatizovane; automatizovane spracovaný výkaz zmien je zmenový protokol.

§ 25
Popisné údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách

Popisné údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sú v súbore popisných informácií evidované v súpise parciel a v evidenčnom liste, a to priradením číselného kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky k príslušnej parcele.

§ 26
Popis priebehu hraníc okresov a obcí

(1) Popis priebehu hraníc okresov a obcí, ktoré sú tvorené z jedného katastrálneho územia, obsahuje názov okresu a obce a popisné informácie o priebehu hraníc, ktoré sú totožné s popisom priebehu hraníc príslušného katastrálneho územia.
(2) Popis priebehu hraníc okresov a obcí, ktoré sú tvorené z viacerých katastrálnych území, obsahuje názov okresu a obce a popisné informácie o priebehu tých častí hraníc katastrálneho územia, ktoré sú totožné s hranicou okresu alebo obce.

§ 27
Popis priebehu hraníc katastrálnych území

Popis priebehu hraníc katastrálnych území obsahuje názov dotknutých katastrálnych území a popisné informácie o priebehu hraníc.

§ 28
Údaje o sídelných a nesídelných názvoch a dokumentácia o sídelných a nesídelných názvoch

(1) Údaje o sídelných názvoch tvoria vlastné mená obcí, častí obcí, miestnych častí, sídelných lokalít, urbanistických obvodov, verejných stavieb a katastrálnych území.
(2) Údaje o nesídelných názvoch tvoria vlastné mená poľnohospodárskych honov, polí, trvalých trávnych porastov, záhrad, vinohradov, chmeľníc, lesov, zverníc, názvy vôd, jednotlivých tvarov vertikálneho členenia zemského povrchu a iných objektov a javov prírodných alebo ľuďmi vytvorených a pod.
(3) Sídelné a nesídelné názvy sa dokumentujú v prehľade náčrtov miestneho prešetrovania a chotárnych názvov a v zozname názvoslovia.

§ 29
Pomocné záznamy

Pomocné záznamy tvoria pomocnú dokumentáciu súboru popisných informácií katastra a sú to najmä priebežný súpis hlásení a listín na zápis zmien v katastri, záznam na ďalšie konanie, zoznam nesúladov medzi skutočným stavom a evidovaným stavom druhov pozemkov a pod.

Štvrtý oddiel
ZBIERKA LISTÍN

§ 30

(1) Do zbierky listín sa zakladajú zmluvy, rozhodnutia štátnych orgánov a iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ako aj rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu údajov o právnych vzťahoch do katastra. Do zbierky listín sa ďalej zakladá dokumentácia výsledkov katastrálnych konaní, dokumentácia, na základe ktorej bol vykonaný vpis poznámky do listu vlastníctva, ako aj dokumentácia sídelných a nesídelných názvov.
(2) Do zbierky listín sa zakladajú aj geometrické plány, ktoré boli vyhotovené na spísanie listín uvedených v odseku 1.

Piaty oddiel
SUMÁRNE ÚDAJE KATASTRA O PÔDNOM FONDE

§ 31

Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde obsahujú údaje o druhoch pozemkov, o ich využívaní poľnohospodárskymi podnikmi alebo lesnými podnikmi alebo fyzickými osobami, ktorých súhrn poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy alebo rybníkov s chovom rýb presahuje výmeru 0,10 ha, a ak ide o vinice, 0,05 ha v rámci jednej obce.

§ 32

(1) Poľnohospodárske podniky alebo lesné podniky sa zaraďujú do sektorov podľa predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri. Osobitné sektory tvoria poľnohospodárske podniky alebo podniky, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, ako aj vlastníci, nájomcovia a iné oprávnené osoby, ktoré netvoria poľnohospodársky podnik alebo lesný podnik.
(2) Čísla sektorov a ich názvy určuje Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „Úrad“) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 33

(1) Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde sa uvádzajú v sumarizačných výkazoch, ktoré sa vypracúvajú za každý kalendárny rok.
(2) Podkladom na sumarizáciu je aktualizovaný súbor popisných informácií.

§ 34

(1) Sumarizačné výkazy sa členia na
a) úhrnné výmery druhov pozemkov,
b) rozčlenenie poľnohospodárskej pôdy podľa výrobných podoblastí,
c) sektorové prehľady o plochách druhov pozemkov,
d) sektorové prehľady o plochách dočasne nevyužívanej pôdy,
e) zoznam poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov s uvedením výmery poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy,
f) rozbor zmien v pôdnom fonde.
(2) Členenie a vyhotovovanie sumarizačných výkazov uvedených v odseku 1 môže Úrad meniť po dohode so zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 35

Sumárne údaje sa zhromažďujú za sumarizačné jednotky, ktorými sú
a) obec,
b) okres,
c) republika.

§ 36

(1) Výsledkom sumárneho spracovania úhrnných výmer druhov pozemkov sú údaje o celkových výmerách katastrálnych území a sumarizačných jednotiek podľa druhov pozemkov.
(2) Výsledkom sumárneho spracovania sektorov je rozčlenenie pôdneho fondu do sektorových prehľadov o výmerách druhov pozemkov za sumarizačné jednotky.
(3) Výsledky sumárneho spracovania podľa odsekov 1 a 2 môžu obsahovať ďalšie výstupy a triedenie údajov; ich obsah určí Úrad po dohode so zainteresovanými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 37

Na základe sumarizačných výkazov sa spracúva rozbor zmien v pôdnom fonde, ktorý poskytuje prehľad o stave, vývoji, využívaní a zmenách v pôdnom fonde za uplynulý kalendárny rok.

§ 38

(1) Sumarizačné výkazy katastrálny úrad zasiela
a) obci,
b) obvodnému úradu,
c) okresnému úradu,
d) pozemkovému úradu,
e) lesnému úradu,
f) daňovému úradu,
g) orgánu štatistiky,
h) Úradu.
(2) Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde sa každoročne publikujú v štatistickej ročenke o pôdnom fonde, ktorú vydáva Úrad.

Šiesty oddiel
POZEMKOVÉ KNIHY A ŽELEZNIČNÉ KNIHY

§ 39

Pozemkové knihy a železničné knihy slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych a iných vecných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach.

§ 40

Ak sa katastrálne konanie týka údajov v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe, zapíšu sa do súboru popisných informácií a súčasne sa v pozemkovej knihe alebo železničnej knihe urobí poznámka o zápise údajov do súboru popisných informácií; iné zápisy, opravy, úpravy ani doplnenia sa v pozemkových knihách a ani v železničných knihách nevykonávajú.

Siedmy oddiel
SPÔSOB EVIDOVANIA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ A NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 41
Evidovanie katastrálnych území

(1) Katastrálne územie sa v súbore popisných informácií eviduje v registri územných jednotiek kódom katastrálneho územia, názvom katastrálneho územia a výmerou katastrálneho územia.
(2) Katastrálne územie sa v súbore geodetických informácií eviduje na odtlačku Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 grafickým zobrazením priebehu hraníc katastrálneho územia a jeho názvom alebo grafickým znázornením na pamäťovom médiu počítača.

§ 42
Evidovanie pozemkov

(1) Pozemok sa v súbore popisných informácií eviduje
a) na liste vlastníctva parcelným číslom, druhom pozemku, výmerou, ako aj menom vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, jej adresou, sídlom, rodným číslom vlastníka alebo identifikačným číslom organizácie,
b) v súpise parciel parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, kódom charakteristiky nehnuteľnosti, číslom evidenčného listu, kódom rozlíšenia právneho vzťahu, číslom listu vlastníctva, kódom umiestnenia pozemku, číslom mapového listu, číslom položky výkazu zmien a poznámkou, ako aj kódom bonitovanej pôdnoekologickej jednotky,
c) na evidenčnom liste parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, číslom listu vlastníctva, číslom mapového listu, číslom položky výkazu zmien, poznámkou, menom vlastníka alebo nájomcu, prípadne názvom (obchodným menom) právnickej osoby, ktorá má k pozemku právo hospodárenia alebo právo trvalého užívania, adresou (sídlom) vlastníka a nájomcu, sídlom právnickej osoby, ktorá má k pozemku právo hospodárenia alebo právo trvalého užívania, rodným číslom vlastníka a nájomcu, pri právnických osobách identifikačným číslom organizácie, číslom sektoru (ktoré vyjadruje rozlíšenie skupín poľnohospodárskych závodov), poznámkou na rozlíšenie sektoru (ktorou sa vyjadruje rozlíšenie veľkostných skupín poľnohospodárskych závodov) a kódom bonitovanej pôdnoekologickej jednotky.
(2) Pozemok sa v súbore geodetických informácií eviduje na katastrálnej mape, na pracovnej mape a na evidenčnej mape zobrazením, parcelným číslom a značkou druhu pozemku.

§ 43
Evidovanie stavieb

(1) Stavba sa v súbore popisných informácií eviduje
a) na liste vlastníctva súpisným číslom, orientačným číslom; stavba, ktorej nebolo pridelené súpisné číslo ani orientačné číslo, sa eviduje opisným spôsobom,
b) v súpise parciel súpisným číslom a kódom charakteristiky nehnuteľnosti,
c) v zozname stavieb súpisným číslom, prípadne orientačným číslom,
d) v evidenčnom liste súpisným číslom a kódom charakteristiky nehnuteľnosti.
(2) Stavba sa v súbore geodetických informácií eviduje na katastrálnej mape, na pracovnej mape a na evidenčnej mape zobrazením jej prieniku s terénom alebo pri netypických stavbách priemetom jej vonkajšieho obvodu.

§ 44
Evidovanie bytov

Byty sa evidujú v súbore popisných informácií na liste vlastníctva, a to číslom bytu, číslom poschodia a uvedením spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach budovy vo vzťahu k pozemku, na ktorom je budova postavená. Vzor listu vlastníctva je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 45
Evidovanie nebytových priestorov

Nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií na liste vlastníctva opisným spôsobom s uvedením čísla poschodia vo vzťahu k pozemku, na ktorom je budova postavená; vzor je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

Ôsmy oddiel
VYHOTOVOVANIE DUPLIKÁTOV KATASTRÁLNEHO OPERÁTU A JEHO ČASTÍ

§ 46

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti (ďalej len „duplikát“) obsahuje všetky údaje a náležitosti platného katastrálneho operátu alebo jeho časti. Duplikát je rovnocenný pôvodnej časti katastrálneho operátu, z ktorej bol vyhotovený; na odlíšenie od pôvodného katastrálneho operátu alebo jeho časti sa viditeľne označí ako duplikát.

§ 47

(1) Vyhotovenie duplikátu je prípustné len v prípadoch ustanovených zákonom. 1)
(2) Duplikát vyhotoví katastrálny úrad, ktorý spravuje pôvodný katastrálny operát.
(3) O vyhotovení duplikátu vyhotoví katastrálny úrad záznam.

Deviaty oddiel
DRUHY POZEMKOV

§ 48

Druhy pozemkov sa v katastri označujú týmito číselnými kódmi

a) orná pôda                                         – kód „2“,
b) chmeľnica                                         – kód „3“,
c) vinica                                            – kód „4“,
d) záhrada                                           – kód „5“,
e) ovocný sad                                        – kód „6“,
f) trvalý trávny porast                              – kód „7“,
g) lesný pozemok                                     – kód „10“,
h) vodná plocha                                      – kód „11“,
ch) zastavaná plocha a nádvorie                       – kód „13“,
j) ostatná plocha                                    – kód „14“.

§ 49
Druhy pozemkov sú záväznými údajmi katastra a vyjadrujú účel využívania pozemkov. V katastri sa k údajom o druhoch pozemkov priraďujú ďalšie údaje v číselnom označení, ktoré bližšie charakterizujú druh pozemku. Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov je uvedená v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

Desiaty oddiel
CHARAKTERISTIKA OCHRANY A VYUŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 50

Údaje o charakteristike nehnuteľností tvoria päťmiestny kód, z ktorého prvé dve miesta určujú spôsob ochrany nehnuteľností a tri ďalšie miesta určujú spôsob využívania nehnuteľností.

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI ZÁPISE PRÁVNYCH VZŤAHOV

Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 51

(1) Zmeny právneho vzťahu evidovaného v katastri alebo v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe (ďalej len „plomba“) sa vykonávajú na základe doručenej verejnej listiny alebo inej listiny.
(2) Údaje o právnych vzťahoch evidované v katastri, v pozemkovej knihe alebo železničnej knihe sa plombujú v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny.

§ 52

Na evidenciu spisov, ktorými sa navrhujú zápisy právnych vzťahov, ako aj zápisy nájomných vzťahov, sa vedú
a) register V, ktorý je určený na evidenciu doručených návrhov na vklad,
b) register Z, ktorý je určený na evidenciu doručených návrhov na záznam,
c) register N, ktorý je určený na evidenciu doručených návrhov na zápis nájomných vzťahov.

§ 53

(1) Registre uvedené v § 52 sa vedú osobitne pre každý kalendárny rok; v prípade, že veci nie sú ukončené v tom istom kalendárnom roku, uvedú sa na prvej strane nového ročníka registra.
(2) Ak sa ukončí vec v predchádzajúcom roku nevybavená, prečiarkne sa číslo tohto spisu na prvej strane nového ročníka a spôsob vybavenia spisu sa vyznačí v pôvodnom registri s uvedením dňa, mesiaca a roku vybavenia.
(3) Vybavenie spisov v registroch sa označí značkou L. Po vybavení posledného spisu v príslušnom roku sa celý ročník registra natrvalo uzavrie podčiarknutím za poslednou položkou. Uzavretie podpíše poverený pracovník katastrálneho úradu a opatrí ho odtlačkom úradnej pečiatky.

Druhý oddiel
POSTUP PRI VKLADE A ZÁZNAME

Postup pri povolení vkladu a pri zázname

§ 54

(1) Na konanie o povolenie vkladu je príslušný katastrálny úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť.
(2) Ak sa nehnuteľnosti uvedené v listine nachádzajú v obvode viacerých katastrálnych úradov, konanie uskutočňuje ten katastrálny úrad, ktorý začal konanie skôr, ak sa príslušné katastrálne úrady nedohodli inak.

§ 55

(1) Návrh na vklad obsahuje:
a) meno a miesto trvalého pobytu toho, kto podáva návrh na vklad,
b) označenie katastrálneho úradu, ktorému je návrh adresovaný,
c) predmet návrhu,
d) vyhlásenie účastníkov právneho úkonu, či zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
e) označenie a počet príloh.
(2) S návrhom na povolenie vkladu sa zmluva katastrálnemu úradu doručuje najmenej v štyroch vyhotoveniach.

§ 56

Na doručenom návrhu na povolenie vkladu katastrálny úrad bezodkladne vyznačí dátum a hodinu doručenia.

§ 57

(1) Po právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu sa jedno vyhotovenie zmluvy zakladá do zbierky listín, jedno sa zasiela správcovi dane a jedno navrhovateľovi. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v obvode viacerých katastrálnych úradov, zašle katastrálny úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie zmluvy s doložkou podľa odseku 2 ďalšiemu katastrálnemu úradu.
(2) Rozhodnutie o povolení vkladu sa vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotovení zmluvy.

Tretí oddiel
POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ NEDOSTATKOV LISTÍN

§ 58

(1) Pri skúmaní listín katastrálny úrad zisťuje, či listiny obsahujú,
a) názov katastrálneho územia,
b) parcelné číslo,
c) druh a výmeru pozemku,
d) súpisné číslo budovy, prípadne orientačné číslo vchodu,
e) číslo bytu a poschodie, ak je predmetom zápisu právny vzťah k bytu,
f) číslo nebytového priestoru alebo ďalšie popisné identifikačné údaje, ak je predmetom zápisu právny vzťah k nebytovému priestoru,
g) meno (názov) a adresu (sídlo) vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby,
h) rodné číslo (identifikačné číslo organizácie), alebo dátum narodenia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ak rodné číslo nie je možné zistiť,
ch) notársky overené podpisy prevodcov.
(2) Pri označení nehnuteľnosti v listine sa použijú údaje katastra.
(3) Ak ide o zápis právnych vzťahov k nehnuteľnosti vzniknutej rozdelením alebo zlúčením, je prílohou listiny geometrický plán.
(4) V prípade zápisu právneho vzťahu k novostavbe je listinou rozhodnutie o pridelení súpisného čísla.

§ 59

Katastrálny úrad skúma, či rozhodnutia štátnych orgánov sú právoplatné a či tieto rozhodnutia, ako aj iné listiny, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú právne vzťahy, neobsahujú chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti a či nehnuteľnosti sú označené podľa údajov katastra.

§ 60

Ak nie sú splnené podmienky na povolenie vkladu alebo pre záznam, katastrálny úrad rozhodnutie, prípadne listinu vráti tomu, kto ju vyhotovil, a požiada o opravu chýb. 2)

§ 61

Oznámenie o vpise údajov o právnych vzťahoch do listu vlastníctva
Vlastníkom a iným oprávneným osobám katastrálny úrad do 15 dní od dňa vpisu údajov o právnych vzťahoch do listu vlastníctva 3) zašle po jednom vyhotovení výpisu z listu vlastníctva.

Štvrtý oddiel
POSTUP PRI VPISOVANÍ POZNÁMOK

§ 62

(1) Štátne orgány písomne oznamujú katastrálnemu úradu vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti a začatie vyvlastňovacieho konania na vyznačenie poznámky do listu vlastníctva.
(2) Poznámka podľa odseku 1 sa vpíše pri príslušnej nehnuteľnosti textom „Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti“, „Poznamenáva sa začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti“ alebo „Poznamenáva sa začatie vyvlastňovacieho konania“.

§ 63

(1) V prospech toho, kto nemôže hodnoverne preukázať, že je oprávneným v právnom vzťahu, sa vpíše do listu vlastníctva poznámka na základe návrhu na začatie konania o určenie vlastníckeho práva alebo na základe žiadosti o vydanie osvedčenia notárom potvrdených súdom alebo notárom; poznámka sa vpíše aj na základe potvrdenia súdu alebo notára.
(2) Poznámka sa vpíše textom „Poznamenáva sa začatie konania o určenie vlastníckeho práva“ alebo „Poznamenáva sa začatie konania o osvedčenie vlastníckeho práva“.
(3) Listina, na základe ktorej sa vpíše poznámka do listu vlastníctva, prípadne jej kópia, sa založí do zbierky listín.
(4) Katastrálny úrad zruší poznámku dňom vpisu údajov o právnych vzťahoch do listu vlastníctva na základe právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe osvedčenia notára alebo listiny svedčiacej o tom, že notár právny vzťah neosvedčil.

TRETIA ČASŤ
SPRÁVA A VEDENIE KATASTRA

§ 64

(1) Pri správe, vedení a obnove katastra katastrálne úrady spolupracujú s obcami, vlastníkmi a inými oprávnenými osobami, ako aj s príslušnými štátnymi orgánmi.
(2) Katastrálne úrady organizujú a využívajú súčinnosť vlastníkov a iných oprávnených osôb 4) pri správe, vedení a obnove katastra, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech vlastníkov a iných oprávnených osôb.
(3) Katastrálne úrady organizujú súčinnosť obcí, 5) využívajú túto súčinnosť, ako aj súčinnosť štátnych orgánov 6) pri správe, vedení a obnove katastra, aby kataster plnil všetky svoje funkcie na prospech obcí a štátu.

§ 65

(1) Pozemkové knihy sú usporiadané podľa okresov; spravujú ich katastrálne úrady príslušné na správu a vedenie katastra.
(2) Železničné knihy spravuje Katastrálny úrad v Bratislave.

ŠTVRTÁ ČASŤ
KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel
OHLASOVANIE A ZÁPISY ZMIEN ÚDAJOV KATASTRA

Ohlasovanie zmien údajov katastra

§ 66

(1) Zmeny údajov katastra 4) sa ohlasujú na tlačive „Hlásenie zmien“, ktoré poskytne bezplatne ktorýkoľvek katastrálny úrad.
(2) Ten, kto žiada o zmenu, podpíše vyplnené tlačivo „Hlásenie zmien“ na príslušnom katastrálnom úrade; inak je potrebné podpis na tlačive notársky overiť.

Druhý oddiel
PREŠETROVANIE ZMIEN ÚDAJOV KATASTRA

§ 67

Predmetom prešetrovania zmien údajov katastra 7) sú ohlásené alebo inak zistené zmeny týkajúce sa
a) údajov o katastrálnych územiach,
b) údajov o vlastníkoch a iných oprávnených osobách,
c) údajov o nehnuteľnostiach.

§ 68

(1) Zmeny údajov katastra sa zapisujú do výkazu zmien. Správnosť zapísaných zmien, vrátane správnosti ich prešetrenia a vyznačenia zmeny v katastrálnom operáte potvrdia vlastníci a iné oprávnené osoby svojím podpisom; právnické osoby tiež odtlačkom pečiatky.
(2) Podľa odseku 1 sa postupuje, ak sa výkaz zmien vedie ručne.

§ 69

Zmeny zapísané do pomocných záznamov (§ 15) sa prešetrujú každoročne a pri revízii údajov katastra.

Tretí oddiel
POSTUP PRI ZMENE HRANÍC KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ A ICH NÁZVOV A PRI ZMENE HRANÍC OKRESOV A OBCÍ

Postup pri zmene hraníc katastrálnych území

§ 70

(1) Za zmenu hranice katastrálneho územia, ktorá nie je totožná s hranicou obce, sa považuje
a) zlúčenie dvoch alebo viacerých katastrálnych území,
b) rozdelenie doterajšieho katastrálneho územia na dve alebo viac katastrálnych území,
c) oddelenie časti jedného katastrálneho územia a jeho pričlenenie do iného katastrálneho územia v tej istej obci.
(2) Na vykonanie zmeny podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas Úradu.

§ 71

(1) O zmene hranice katastrálneho územia rozhodne katastrálny úrad v rámci katastrálneho konania alebo na návrh.
(2) Katastrálny úrad rozhodne o zmene hranice katastrálneho územia na podklade
a) protokolu z miestneho prešetrovania,
b) dokumentácie uvedenej v § 73,
c) súhlasu obce,
d) súhlasu Úradu v prípade, že ide o zmenu podľa § 70 odsek 2.

§ 72

(1) Na základe oznámenia katastrálneho úradu vyhlási obec začatie katastrálneho konania o zmene hraníc katastrálneho územia (ďalej len „miestne prešetrovanie“).
(2) Miestne prešetrovanie vykonáva katastrálny úrad za účasti toho, kto zmenu hranice katastrálneho územia navrhol, zástupcu obce, vlastníkov dotknutých nehnuteľností a iných oprávnených osôb.
(3) Podkladom pre miestne prešetrovanie je popis priebehu hraníc katastrálnych území zo súboru popisných informácií a pracovná mapa zo súboru geodetických informácií, prípadne kópia z katastrálnej mapy.
(4) Po skončení miestneho prešetrovania sa vyhotoví protokol, ktorý obsahuje popis navrhovaného priebehu hraníc katastrálnych území. Prílohou protokolu je náčrt navrhovaného priebehu hraníc katastrálnych území.
(5) V rámci miestneho prešetrovania obec trvale označí lomové body zmenenej hranice katastrálneho územia, a to spôsobom, ktorý určí katastrálny úrad.
(6) Ak zmenené hranice katastrálnych území neprebiehajú po hraniciach pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi evidovanými v katastri, musia byť trvalo stabilizované a zmerané.

§ 73

Pre potreby zmeny hraníc katastrálnych území katastrálny úrad vyhotoví
a) kópiu z katastrálnej mapy a výkaz výmer dotknutých pozemkov, ak sa nevykonalo meranie,
b) geometrický plán,
c) celkový výkaz výmery katastrálnych území pred zmenou a po zmene,
d) výpisy z listov vlastníctva týkajúcich sa nehnuteľností, ktoré sú dotknuté zmenou.

§ 74

Po zmene hraníc katastrálnych území katastrálny úrad v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií prečísluje parcelné čísla dotknutých pozemkov.

§ 75

Rozhodnutie o zmene hraníc katastrálnych území katastrálny úrad zasiela
a) obci,
b) obvodnému úradu,
c) okresnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) orgánu štatistiky,
f) vlastníkom dotknutých nehnuteľností a iným oprávneným osobám,
g) Úradu.

§ 76

Zmena hraníc katastrálnych území sa publikuje v Spravodajcovi Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.
Postup pri zmene názvu katastrálneho územia

§ 77

Názov katastrálneho územia musí byť jednoznačný a nezameniteľný; pri jeho určovaní alebo zmene sa prihliada na názov obce alebo jej časti, pričom možno použiť názov z úradne schváleného zoznamu názvoslovia.

§ 78

(1) O zmene názvu katastrálneho územia rozhodne katastrálny úrad so súhlasom dotknutej obce a Úradu a na základe odporúčania okresného názvoslovného zboru.
(2) Na postup pri zmene názvu katastrálneho územia sa obdobne použijú ustanovenia § 70 až 76.

Postup pri zmene hraníc okresov a obcí

§ 79

(1) Na rozhodovanie o zmene hraníc okresov a obcí katastrálny úrad
a) v katastrálnom konaní pripraví podklady obdobne podľa ustanovení § 72 ods. 3 a 4 a § 73,
b) kópiu z mapy správneho rozdelenia v mierke 1:50 000 so zakreslením navrhovanej zmeny.
(2) Podklady uvedené v odseku 1 zašle katastrálny úrad orgánu príslušnému na rozhodnutie o zmene hraníc okresov a obcí.

§ 80

Na postup pri zmene hraníc okresov a obcí sa obdobne použijú ustanovenia § 70 ods. 1, § 72 ods. 3, 4, 5 a 6 a § 75.

§ 81

Zmenu hraníc okresov a obcí oznámi katastrálny úrad orgánu štatistiky.

§ 82

Zmena hraníc okresov a obcí sa publikuje v Spravodajcovi Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.

Štvrtý oddiel
POSTUP PRI OBNOVE KATASTRÁLNEHO OPERÁTU

Spoločné ustanovenia

§ 83

(1) Obnova katastrálneho operátu 8) je katastrálne konanie, ktorého cieľom je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.
(2) Obnova katastrálneho operátu sa vykonáva
a) novým mapovaním,
b) v skrátenom konaní,
c) vyhotovením duplikátu platného stavu.
(3) O tom, ktorý katastrálny operát bude predmetom obnovy, rozhodne katastrálny úrad podľa stavu katastrálneho operátu, najmä podľa rozsahu zmien, ku ktorým došlo v danom katastrálnom území.

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním

§ 84

(1) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykonáva v štyroch na seba nadväzujúcich etapách, ktorým sú
a) zisťovanie priebehu hraníc, 9)
b) vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií,
c) konanie o námietkach,
d) vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.
(2) V etape vyhotovovania nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií sa zmeny zistené v katastrálnom konaní novým mapovaním zobrazujú a zapisujú do obnovovaného katastrálneho operátu, a to až do začatia predpisu kresby a výpočtu výmer nového súboru geodetických informácií; iné zmeny sa zobrazujú a zapisujú do platného katastrálneho operátu, a to až do doby odovzdania nových súborov obnoveného katastrálneho operátu.

§ 85

Pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sa vykoná
a) revízia údajov katastra,
b) zápis a zákres zmien v katastrálnom operáte,
c) zosúladenie údajov súboru geodetických informácií so súborom popisných informácií katastra,
d) vyhotovenie kópií zväčšenín, prípadne zmenšením katastrálnej mapy slúžiacich na zakreslenie skutočného stavu a na porovnanie so stavom evidovaným v katastri (ďalej len „prešetrovací náčrt“),
e) vyhotovenie súpisu nehnuteľností podľa súboru popisných informácií katastra.

§ 86

Katastrálny úrad oznámi obci a jej prostredníctvom vlastníkom, nájomcom a iným oprávneným osobám najmenej s jednoročným predstihom termín začatia obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

§ 87

(1) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním vyhlasuje katastrálny úrad oznámením obci, s uvedením termínu začatia a rozsahu tohto katastrálneho konania; toto oznámenie zašle obci najmenej 30 dní pred začatím obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.
(2) Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním zašle katastrálny úrad aj susedným obciam so žiadosťou, aby poskytovali nevyhnutnú súčinnosť.
(3) Obec zabezpečí účasť vlastníkov a iných oprávnených osôb 10) v mieste obvyklým spôsobom, pričom ich upozorní na povinnosti vyplývajúce im zo zákona, 4) najmä na povinnosť trvalým spôsobom označiť lomové body hraníc svojich pozemkov.

Zásady miestneho prešetrovania pri novom mapovaní

§ 88

(1) Miestne prešetrovanie vykonáva katastrálna komisia (ďalej len „komisia“), ktorej predsedom je pracovník príslušného katastrálneho úradu.
(2) Miestne prešetrovanie pozostáva z
a) prešetrovania alebo overovania údajov katastra v teréne za účasti predsedu komisie, zástupcu obce, dôverníkov, vlastníkov, nájomcov alebo iných oprávnených osôb,
b) rokovania komisie, ktorého sa zúčastňujú všetci katastrálnym úradom menovaní členovia komisie.
(3) Rokovanie komisie zvoláva predseda, ktorý ju zastupuje navonok.
(4) Program rokovania komisie zostavuje a rokovanie riadi predseda.
(5) Komisia prejednáva najmä
a) jednotlivé ukončené etapy miestneho prešetrovania,
b) nedostatky vyskytujúce sa pri vykonávaní miestneho prešetrovania,
c) nesúhlasy vlastníkov a iných oprávnených osôb s vykonaním miestneho prešetrovania,
d) vyhotovený zoznam nesúladov.
(6) Komisia rozhoduje väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Prizvaní účastníci miestneho prešetrovania majú hlas poradný.
(7) Predseda komisie rozhodnutie komisie nevykoná, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi; v takomto prípade rozhoduje katastrálny úrad.

§ 89

(1) Pri miestnom prešetrovaní sa porovnáva skutočný stav priebehu hraníc s ich zobrazením v prešetrovacích náčrtoch a s údajmi zapísanými v súpisoch nehnuteľností; prešetrovacie náčrty a súpisy nehnuteľností sú kópiami platného katastrálneho operátu.
(2) Zmena na prešetrovacom náčrte alebo v súpise nehnuteľností sa môže vykonať len vtedy, ak jej uskutočnenie vychádza z právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu, alebo ak zmena také rozhodnutie nevyžaduje, prípadne ak ide o chybu v údajoch katastra. Zistené zmeny sa vyznačia v prešetrovacom náčrte a v súpise nehnuteľností. Zmeny sa vyznačia v prešetrovacom náčrte červenou farbou.
(3) Ak priebeh hraníc nie je predmetom sporu, označia sa lomové body hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi v prešetrovacom náčrte arabskými číslami. Súčasne sa tieto lomové body hraníc označia červenou farbou.
(4) Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačí sa v prešetrovacom náčrte ako sporný.
(5) Vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia potvrdia súhlas s výsledkami zisťovania priebehu hraníc a s označením lomových bodov v súpise nehnuteľností.
(6) V prípade, že vlastníci alebo iné oprávnené osoby odmietnu potvrdiť súhlas s výsledkami zisťovania priebehu hraníc, uvedie sa to v súpise nehnuteľností.
(7) Ak vlastníci alebo iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia v určenej lehote lomové body svojich hraníc neoznačia trvalým spôsobom, komisia, ktorá zisťuje priebeh hraníc, môže zabezpečiť ich označenie na náklady vlastníkov a iných oprávnených osôb; súčasne podá návrh na uloženie pokuty.

Predmety miestneho prešetrovania a zisťovanie priebehu ich hraníc

§ 90

Predmetom zisťovania priebehu hraníc sú
a) priebeh hraníc okresov a obcí,
b) priebeh hraníc katastrálnych území,
c) priebeh hraníc intravilánu,
d) priebeh hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi,
e) priebeh hraníc druhov pozemkov,
f) priebeh hraníc chránených skutočností a ich ochranných pásem.

§ 91

V rámci zisťovania priebehu hraníc sa súčasne zisťujú údaje o
a) dopravných sieťach a zariadeniach,
b) nadzemnom potrubnom a elektrickom vedení,
c) vodohospodárskych stavbách a vodných tokoch,
d) priemete a využívaní stavieb,
e) sídelných a nesídelných názvoch,
f) ďalších údajoch polohopisu.

§ 92

Štátne hranice sa nezisťujú; ich priebeh sa preberá z dokumentácie geodetického diela štátnej hranice.

§ 93

(1) Ak hranica okresu a obce neprechádza po hraniciach pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi, navrhne katastrálny úrad okresnému úradu zmenu hranice okresu alebo obce.
(2) Podkladom pri zisťovaní priebehu hraníc okresu alebo obce sú údaje platného katastrálneho operátu alebo popisy, náčrty a protokoly vyhotovené pri určovaní hraníc okresu alebo obce.
(3) O výsledku zisťovania priebehu hraníc okresu alebo obce sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou je nový popis a náčrt priebehu hraníc.

§ 94

(1) Hranica katastrálneho územia sa zásadne vedie po prírodných hraničných čiarach, po hraniciach vymedzených právnymi vzťahmi a jej lomové body sú trvale stabilizované.
(2) Pohyblivé hranice katastrálnych území sa v lomových bodoch vyznačia dvojznakmi tak, aby bod na ich spojnici tvoril lomový bod hranice katastrálneho územia.
(3) Podkladom na zisťovanie a vyznačenie priebehu hraníc katastrálnych území je stav vedený v súbore geodetických informácií a geodetická dokumentácia.

§ 95

(1) Hranicu intravilánu obce tvorí obvod územia, ktoré je ku dňu zisťovania skutočne zastavané alebo toto územie je odňaté poľnohospodárskej a lesnej výrobe.
(2) Podkladom na zmenu hranice intravilánu obce je geometrický plán.

§ 96

(1) Pri zisťovaní priebehu hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sa preveruje najmä súlad ich priebehu s právnym stavom a trvalé označenie lomových bodov týchto hraníc.
(2) Ak vlastník, nájomník alebo iná oprávnená osoba vysloví pri zisťovaní priebehu hranice nesúhlas s priebehom hraníc vymedzených právnymi vzťahmi, vyznačí sa táto hranica v prešetrovacom náčrte ako sporná a vyhotoví sa o tejto skutočnosti protokol. V katastrálnom operáte je taká hranica označená ako sporná až do právoplatného rozhodnutia súdu.

§ 97

(1) Ak došlo ku zmene druhu pozemku, zmena sa vyznačí
a) v prešetrovacom náčrte a v súpise nehnuteľností v prípade, že ku zmene došlo na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany pôdneho fondu alebo ak zmena také rozhodnutie nevyžaduje,
b) v zozname nesúladov, ak na vykonanie zmeny je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany pôdneho fondu,
c) v súpise nehnuteľností, a to kódom nesúladu, ak ide o zmenu podľa písmena b),
d) v prešetrovacom náčrte podľa skutočného stavu.
(2) Na postup podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri
a) vzájomných zámenách ornej pôdy, záhrad a trvalých trávnych porastov,
b) zmene, ktorá vznikla drobnými úpravami pozemkov,
c) zmene, ktorá vznikla v dôsledku opravy chybného údaja katastra.
(3) Zoznam nesúladov predkladá katastrálny úrad orgánom ochrany pôdneho fondu.
(4) K zistenému druhu pozemku sa v súpise nehnuteľností priraďuje kód charakteristiky nehnuteľností.

§ 98

(1) Pri miestnom prešetrovaní hraníc chránených území, kultúrnych pamiatok, kúpeľných území, prírodných liečivých zdrojov a ich ochranných pásem a ochranných pásem vodných zdrojov, sa overuje priebeh ich hraníc zobrazený v platnom súbore geodetických informácií.
(2) Spôsob ochrany nehnuteľností sa v súbore geodetických informácií vyznačuje príslušnou značkou a v súbore popisných informácií kódom ochrany.

§ 99

(1) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa zisťuje, či priemet stavieb zobrazený v súbore geodetických informácií katastrálneho operátu je v súlade so skutočným stavom.
(2) Pri stavbách sa ďalej zisťuje najmä
a) spôsob využívania, ktorý sa kódom uvedie v súpise nehnuteľností; pri ďalších stavbách, ktoré tvoria jeden celok, sa spôsob užívania nezisťuje,
b) vlastník dvorov, uličiek medzi budovami, odkvapov, múrov, plotov,
c) súpisné a orientačné čísla stavieb.
(3) V prešetrovacom náčrte sa osobitne vyznačí, či ide o stavbu murovanú (betónovú, kovovú) alebo o stavbu drevenú.
(4) Stavby, ktoré nie sú v katastri evidované, sa vyznačujú v prešetrovacom náčrte a v súpise nehnuteľností
a) zákresom vonkajšieho obvodu stavby označeného parcelným číslom, ak je stavba povolená príslušným orgánom,
b) zákresom vonkajšieho obvodu stavby označeného parcelným číslom pozemku, na ktorom stavba stojí a kódom nesúladu, ak ide o stavbu, ktorá nie je povolená príslušným orgánom.
(5) Chránené stavby sa v prešetrovacom náčrte a v súpise nehnuteľností označia osobitným znakom a kódom.

§ 100

(1) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri železniciach a lanovkách zisťuje
a) trvale označený obvod železničného pozemku,
b) verejnosti prístupné železničné stavby a spôsob ich využívania,
c) súpisné čísla železničných stavieb,
d) osi koľají od krajnej výhybky železničných staníc,
e) staničníky po 1000 m,
f) plochy poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m2 neurčenej na prevádzku železnice,
g) os koľaje pozemnej lanovky, podpery a priebeh visutej lanovky, ak ide o lanovky určené na verejnú dopravu,
h) pri zisťovaní údajov uvedených v písmenách a) až g) sa využijú údaje z Jednotnej železničnej mapy.
(2) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri cestných komunikáciách zisťuje
a) trvale označený obvod cestného pozemku,
b) koruna cesty,
c) staničníky po 1000 m,
d) plochy poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m2 neurčenej na prevádzku cestnej komunikácie; cestný pomocný pozemok,
e) stredný deliaci pás, dopravné rampy, príjazdy a výjazdy, vetvy križovatiek, odpočívadlá, parkoviská a ich zariadenia,
f) účelové cesty, parkové alebo sadové cesty so spevneným povrchom, ak sú širšie ako 3 m,
g) chodníky pri pozemných komunikáciách, ak sú zobrazované v katastrálnej mape v mierke 1:1000.
(3) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri vodných tokoch zisťuje
a) trvalé označenie hraníc vodného toku,
b) brehová čiara,
c) staničníky po 1000 m, ak ide o vodný tok alebo vodnú plochu slúžiacu na vodnú dopravu,
d) plochy poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m2 neurčenej na prevádzku vodného toku.
(4) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri železničných alebo cestných tuneloch zisťujú ich portály.
(5) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri letiskách zisťuje
a) obvod pozemku letiska,
b) verejnosti prístupné stavby a spôsob ich užívania.
(6) Predmetom zisťovania priebehu hraníc sú aj mosty bez rozdielu stavebného materiálu a portály tunelov v násypových telesách pozemných komunikácií, ak nimi pretekajú vodné toky alebo ak nimi vedú pozemné komunikácie tvoriace samostatný celok.
(7) V rámci zisťovania priebehu hraníc sa pri elektrických a potrubných vedeniach a ich zariadeniach zisťujú
a) kompresorové a potrubné stanice,
b) transformačné stanice,
c) meniarne,
d) nadzemné diaľkové silové vedenia vysokého napätia bez rozdielu ich druhu, vrátane stožiarov,
e) stožiare vysielacích a prenosných staníc.

§ 101

Pri vodohospodárskych stavbách sa zisťujú
a) priehradné hrádze,
b) hrádze,
c) plavebné komory,
d) vodojemy,
e) verejné studne,
f) studne na hraniciach vymedzených právnymi vzťahmi,
g) úpravovne vôd,
h) čistiace stanice odpadových vôd,
ch) hate,
i) prečerpávacie stanice,
j) prítoky (náhony) a odtoky vodohospodárskych stavieb.

§ 102

Predmetom zisťovania ďalších prvkov polohopisu sú
a) vyústenie podzemných stavieb na zemský povrch mimo hraníc závodov,
b) schodištia monumentálnych objektov na verejných priestranstvách a schodištia v nezjazdných uliciach,
c) zvonice, mohyly, pomníky, pamätníky, kríže, božie muky a sochy.

§ 103

V rámci zisťovania priebehu hraníc pri sídelných a nesídelných názvoch sa zisťujú
a) názvy obcí a ich častí,
b) názvy katastrálnych území,
c) názvy ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev,
d) názvy významných stavieb, vrchov, kopcov, horských chrbátov, vyvýšenín, planín, rovín, dolín, vodných tokov, jazier, rybníkov, horární, chát, kaplniek, lesov, močarísk, osád a iných geografických objektov,
e) názvy chránených skutočností,
f) názvy chotárov.

§ 104

Protokol o skončení zisťovania priebehu hraníc obsahuje
a) mená a podpisy členov komisie,
b) mená pozvaných a podpisy prítomných účastníkov,
c) spôsob vyhlásenia a propagácie zisťovania priebehu hraníc,
d) priebeh a výsledky zisťovania priebehu hraníc,
e) zoznam príloh protokolu.

§ 105

(1) Výsledný elaborát zisťovania priebehu hraníc obsahuje písomnú časť a grafickú časť.
(2) Písomná časť obsahuje
a) rozhodnutie katastrálneho úradu o začatí obnovy katastrálneho operátu a súvisiacu písomnú dokumentáciu,
b) súpis nehnuteľností,
c) zrovnávacie zostavenie doterajších a nových parcelných čísel,
d) zoznam nesúladov,
e) zoznam názvoslovia,
f) protokol o skončení zisťovania priebehu hraníc.
(3) Grafická časť obsahuje
a) prešetrovacie náčrty,
b) prehľad kladu prešetrovacích náčrtov a prehľad chotárnych názvov.

§ 106

Výsledný elaborát zisťovania priebehu hraníc po doplnení novými výmerami parciel je podkladom na vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií.

§ 107

V rámci zisťovania priebehu hraníc sa preveruje meno alebo názov vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ako aj miesto jeho trvalého pobytu, prípadne sídlo, vrátane rodného čísla fyzickej osoby a identifikačného čísla organizácie.

§ 108

Po ukončení miestneho prešetrovania Úrad preskúma dodržanie zásad ustanovených v § 84 a 85; pokračovať v ďalších prácach možno až so súhlasom Úradu.

Obnova katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní

§ 109

(1) Pri obnove katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní sa súbor geodetických informácií dopĺňa o zoznam súradníc podrobných bodov.
(2) Pri obnove katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní sa v súbore popisných informácií spresňuje výmera parciel z dôvodu novovypočítaných výmer parciel zo súradníc podrobných bodov.
(3) Ustanovenia § 84 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vzťahujú i na obnovu katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní.
(4) Ak je v nevyhnutnom prípade treba doplniť obsah katastrálnej mapy, vzťahujú sa ustanovenia § 84 ods. 1 písm. a), b), c) a d) na obnovu katastrálneho operátu v skrátenom katastrálnom konaní v plnom rozsahu.
Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu

§ 110

(1) Ak sa stane katastrálny operát alebo jeho časť nespôsobilým na ďalšie používanie v dôsledku jeho opotrebenia a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.
(2) Ak dokumentácia na vyhotovenie duplikátu nie je zachovaná, katastrálny operát sa obnoví novým mapovaním.
Vyhotovovanie nového súboru geodetických informácií

§ 111

(1) Súčasne s prečíslovaním parciel v súpise nehnuteľností pri vyhotovení nového súboru popisných informácií, sa parcely prečíslujú aj v prešetrovacom náčrte a ďalej sa používajú len nové parcelné čísla.
(2) Výsledkom vyhotovenia nového súboru geodetických informácií je katastrálna mapa a príslušná geodetická dokumentácia.

Vyhotovovanie nového súboru popisných informácií

§ 112

(1) V rámci vyhotovenia nového súboru popisných informácií sa môžu zmeniť parcelné čísla (ďalej len „prečíslovanie parciel“).
(2) Prečíslovanie parciel sa začína v intraviláne v postupnom slede.
(3) Prečíslovanie parciel mimo intravilánu sa vykoná v nadväznosti na číslovanie v intraviláne a prečíslovanie všetkých líniových parciel, najmä ciest, vodných tokov, železníc sa vykoná nakoniec.
(4) Po prečíslovaní parciel sa vyhotoví zrovnávacie zostavenie doterajších a nových parcelných čísel podľa doterajších parcelných čísel a nových parcelných čísel.
(5) Parcely sa prečíslujú v súpisoch nehnuteľností a v prešetrovacích náčrtoch ihneď po skončení zisťovania priebehu hraníc; ďalej sa pri obnove katastrálneho operátu používajú nové parcelné čísla.
(6) Nový súbor popisných informácií je výstupom z informačného systému katastra nehnuteľností zmenením doterajších údajov za údaje zistené v katastrálnom konaní; zmeny sa vykonajú prvotným dokladom.
Postup pri námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

§ 113

(1) Katastrálny úrad predloží prostredníctvom obce obnovený katastrálny operát na verejné nahliadnutie najneskôr do 30 dní od jeho vyhotovenia.
(2) Katastrálny úrad požiada obec o vyhlásenie konania o námietkach voči chybám v obnovenom katastrálnom operáte s tým, aby obec vyhlásila toto konanie najmenej 15 dní pred jeho začiatkom.

§ 114

(1) Do obnoveného katastrálneho operátu možno nahliadnuť na obecnom úrade za prítomnosti pracovníka katastrálneho úradu a zástupcu obce, pričom obnovený katastrálny operát musí byť predložený na verejné nahliadnutie najmenej tri dni.
(2) Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte možno podať ústne alebo písomne.
(3) Ak bolo námietkam vyhovené, chybné údaje obnoveného katastrálneho operátu sa bezodkladne na mieste opravia. Opravu potvrdí ten, kto námietky podal, svojím podpisom.
(4) Ak námietkam vyhovené nebolo, pracovník katastrálneho úradu poučí toho, kto námietky podal, o ďalšom postupe pri konaní o námietkach a súčasne sa vyhotoví úradný záznam, ktorý podpíše pracovník katastrálneho úradu a ten, kto podal námietky.

§ 115

Po skončení konania o námietkach sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše pracovník katastrálneho úradu a zástupca obce. Prílohu protokolu tvoria úradné záznamy vyhotovené v konaní o námietkach, prípadne právoplatné rozhodnutie o námietkach.

Postup pri vyhlasovaní platnosti obnoveného katastrálneho operátu

§ 116

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhlási katastrálny úrad do 15 dní od skončenia konania o námietkach. Súčasne odovzdá obci z obnoveného katastrálneho operátu v jednom vyhotovení odtlačok katastrálnej mapy, rovnopis súpisu parciel, rovnopisy evidenčných listov, rovnopis zoznamu stavieb, rovnopis registra vlastníkov a nájomcov, rovnopis zoznamu vlastníkov a rovnopis zoznamu nájomcov, ak o to obec požiada a za odplatu.

§ 117

(1) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa oznámi
a) obci,
b) obvodnému úradu,
c) okresnému úradu,
d) okresnému súdu,
e) Úradu.
(2) Platnosť obnoveného katastrálneho operátu sa uverejňuje v Spravodajcovi Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.

PIATA ČASŤ
GEODETICKÉ PRÁCE PRE KATASTER A KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY NA VYHOTOVOVANIE A OVEROVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

Prvý oddiel
GEODETICKÉ PRÁCE PRE KATASTER

Geodetické práce pri vedení katastra

§ 118

(1) Predmetom geodetických prác pri vedení katastra je meranie hraníc pozemkov a stavieb.
(2) Zmeny sa merajú geodeticky alebo fotogrametricky.

§ 119

Výsledky geodetických prác sa využívajú na vykonávanie zmeny v súbore geodetických informácií, súbore popisných informácií a na obnovu katastrálneho operátu.

§ 120

Výsledkom merania zmien sú súradnice podrobných bodov a grafický prehľad čísel podrobných bodov.

§ 121

(1) Výsledky merania zmien sa zaznamenávajú do záznamu podrobného merania zmien.
(2) Výsledky merania zmien sa môžu zaznamenať priamo do pamäťového média počítača bez toho, aby boli zaznamenané do záznamu; v takom prípade je výsledkom merania výstup z počítačového média.

§ 122

Dokumentácia výsledkov podrobného merania zmien obsahuje
a) zoznam súradníc novourčených pevných bodov podrobného polohového bodového poľa,
b) záznam podrobného merania zmien,
c) zoznam súradníc podrobných bodov tam, kde katastrálna mapa bola vyhotovená v súradnicovom systéme S – JTSK a v priestoroch, ktoré určí katastrálny úrad.

Geometrické plány

§ 123

Geometrický plán možno vyhotoviť na viacero zmien hraníc pozemkov súčasne a skladá sa
a) z popisového poľa,
b) z grafického znázornenia hraníc pozemkov a ich zmeny,
c) z výkazu výmer parciel a dielov.

§ 124

Geometrický plán na zmenu hranice okresu a obce a na zmenu hranice katastrálneho územia môže vyhotovovať len katastrálny úrad.

§ 125

Geometrický plán sa vyhotovuje na podklade údajov z katastra nehnuteľností, prípadne z údajov bývalého pozemkového katastra.

§ 126

Ten, kto vyhotovil geometrický plán a nemá osobitné oprávnenie vydané Úradom, zabezpečí jeho potvrdenie, že náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom upravujúcim vyhotovovanie geometrických plánov.

§ 127

Geometrický plán sa predkladá na overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté pozemky, a to v troch rovnocenných vyhotoveniach; jedno vyhotovenie geometrického plánu vyhotoveného na priesvitke ostáva na katastrálnom úrade.

§ 128

Katastrálny úrad pred overením geometrického plánu preskúma súlad doterajšieho stavu výkazu výmer dotknutých pozemkov so stavom evidovaným v katastri a súlad s označením pridelených nových parcelných čísel; ak zistí nesúlad doterajšieho stavu výkazu výmer dotknutých pozemkov so stavom evidovaným v katastri, alebo nesúlad s označením pridelených parcelných čísel, vráti geometrický plán bez overenia tomu, kto ho vyhotovil s kontrolným záznamom obsahujúcim zistené závady.

§ 129

(1) Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, katastrálny úrad ho overí pečiatkou so štátnym znakom a podpisom pracovníka overujúceho geometrické plány do 7 dní od dňa predloženia; geometrické plány väčšieho rozsahu, najmä líniové stavby a parcelácie, overí katastrálny úrad do 30 dní.
(2) Ak geometrický plán predložený na overenie nie je vyhotovený v súlade s predpismi, katastrálny úrad ho do termínov uvedených v odseku 1 vráti na odstránenie chýb tomu, kto ho vyhotovil.

Druhý oddiel
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY NA VYHOTOVOVANIE A OVEROVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

§ 130

(1) Geometrické plány môže vyhotovovať fyzická osoba,
a) ak má vysokoškolské vzdelanie odboru geodézie a kartografie a najmenej 1 rok odbornej praxe v evidencii nehnuteľností alebo v katastri,
b) ak má vysokoškolské vzdelanie príbuzného smeru a najmenej tri roky odbornej praxe v evidencii nehnuteľností alebo v katastri; v prípade pochybnosti o uznaní príbuzného vzdelania rozhoduje Úrad,
c) ak má úplné stredné vzdelanie geodetického smeru a päť rokov odbornej praxe v evidencii nehnuteľností alebo v katastri.
(2) Právnická osoba môže vyhotovovať geometrické plány, ak má v pracovnom alebo obdobnom pomere zamestnanca spĺňajúceho kritériá podľa odseku 1.

§ 131

(1) Geometrické plány môže overovať pracovník katastrálneho úradu, ktorý má vysokoškolské vzdelanie odboru geodézie a kartografie alebo príbuzného smeru, päť rokov odbornej praxe a osobitné oprávnenie vydané Úradom.

Tretí oddiel
PRESNOSŤ MERAČSKÝCH PRÁC

§ 132

(1) Geometrickým základom katastrálnych máp sú body Česko-slovenskej trigonometrickej siete a body podrobného polohového bodového poľa.
(2) Podrobné polohové bodové pole sa buduje s presnosťou, ktorá je daná základnou strednou súradnicovou chybou
a) pri bodoch 1. triedy presnosti 0,02 m,
b) pri ostatných bodoch najmenej 0,06 m.
(3) Presnosť podrobného merania a výsledných súradníc lomových bodov vlastníckych hraníc a obvodov stavieb sa posudzuje k najbližším (blízkym) bodom podrobného polohového bodového poľa alebo základného bodového poľa.
(4) Charakteristikou presnosti určenia súradníc x, y lomových bodov podľa odseku 3 je základná stredná súradnicová chyba mxy, daná vzťahom
vzorec

kde mx, my sú základné stredné chyby určenia súradníc x, y.
(5) Charakteristika relatívnej presnosti určenia súradníc x a y dvojice lomových bodov podľa odseku 3 je základná stredná chyba md dĺžky d priamej spojnice bodov tejto dvojice, vypočítanej zo súradníc.
(6) Súradnice lomových bodov podľa odseku 4 sú určené tak, aby
a) charakteristika mxy neprekročila kritérium uxy v hodnote
1. v intravilánoch a mimo intravilánov v tých katastrálnych územiach, v ktorých boli vykonané pozemkové úpravy, 0,14 m,
2. v ostatných prípadoch 0,26 m,
b) charakteristika md neprekročila kritérium ud, vypočítané pre každú dĺžku zo vzťahu ud = 1,5 [(d + 12) : (d + 20)] uxy, pričom uxy má hodnotu podľa písmena a).
(7) Overenie a testovanie výsledkov meračských prác (odsek 6) ustanovuje osobitný predpis. 11)
(8) V katastrálnej mape vedenej v grafickej forme sa podrobné body zobrazujú tak, aby presnosť zobrazenia bodov určených v geodetickom a miestnom súradnicovom systéme charakterizovaná strednou súradnicovou chybou zobrazenia bodu neprekročila hodnotu 0,16 mm na katastrálnej mape.
(9) Dosiahnutie presnosti zobrazenia zmien hraníc katastrálnych území a vlastníckych hraníc podľa odseku 8 sa posudzuje podľa veľkosti rozdielu medzi priamo meranou dĺžkou medzi dvoma podrobnými bodmi a dĺžkou odmeranou na katastrálnej mape s prihliadnutím na zrážku katastrálnej mapy. Dosiahnutie presnosti sa posudzuje pri katastrálnej mape
a) v mierke 1:1000, 1:2000 a 1:5000 podľa osobitného predpisu,
b) v iných mierkach podľa uvedených odchýlok:

__________________________________________________________________
Mierka                           Krajná odchýlka pre dĺžku v m
katastrálnej
mapy                                 do 50 m         nad 50 m   nad 300 m
__________________________________________________________________
1:1250                        0,58             0,68         –
1:1440                        0,67             0,77         –
1:2500                        1,16             1,26         –
1:2880                        1,26             1,47      d/200
__________________________________________________________________

(10) Presnosť výpočtu výmer sa posudzuje podľa rozdielu výsledkov dvoch nezávisle vykonaných výpočtov výmer. Rozdiel nemôže prekročiť hodnotu krajnej odchýlky.
(11) Hodnota krajnej odchýlky sa vypočíta v m2 zo vzorcov, kde P je vypočítaná výmera
a) pri výmerách určených z priamo meraných mier alebo zo súradníc lomových bodov parcely alebo jej dielu, ktoré boli vypočítané z priamo meraných mier v porovnaní s výmerami určenými graficky pre mierku mapy:

vzorec

b) pri výmerách určených nezávisle dvakrát graficky pre mierku mapy

vzorec

(12) Hodnota krajnej odchýlky v m2 medzi doterajšou výmerou skupiny a novou výmerou sa určí, ak sú
a) doterajšie a nové výmery určené zo súradníc lomových bodov obvodu parcely alebo jej dielu, ktoré boli vypočítané z priamo meraných mier zo vzorca uMP = 0,5 (n1 + n2 – 1), kde n1 je počet doterajších parciel v skupine, n2 je počet nových parciel alebo jej dielov v skupine,
b) doterajšie a nové výmery skupiny určené graficky alebo kombináciou rôznych spôsobov, dvojnásobnou hodnotou, vypočítanou podľa vzorcov uvedených v odseku 10 písm. b).

§ 133

(1) Zmeny hraníc označených trvalým spôsobom a zmeny stavieb sa merajú s krajnou odchýlkou na presnosť podrobných bodov určenú pre štvrtú triedu presnosti; tam, kde je katastrálna mapa vyhotovená v katastrálnom konaní a tam, kde to určí katastrálny úrad, sa meria podľa kritérií určených pre tretiu triedu presnosti.
(2) Iné zmeny, ako sú uvedené v odseku 1, sa merajú
a) v katastrálnom konaní s presnosťou, aká bola použitá na vyhotovenie katastrálnej mapy,
b) pri zákresoch zmien s presnosťou určenou katastrálnym úradom,
c) v ďalších prípadoch s presnosťou určenou katastrálnym úradom.

ŠIESTA ČASŤ
VYHOTOVOVANIE VEREJNÝCH LISTÍN A POSKYTOVANIE ĎALŠÍCH ÚDAJOV

Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 134

(1) Katastrálne úrady dbajú, aby pri vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo náčrtov z katastrálneho operátu nedošlo k jeho znehodnoteniu.
(2) Ten, kto si robí z katastrálneho operátu odpis, výpis alebo náčrt, je povinný dodržiavať pokyny katastrálneho úradu na zabezpečenie ochrany katastrálneho operátu; ak ich nedodržiava, katastrálny úrad mu vyhotovenie odpisu, výpisu alebo náčrtu odmietne.

§ 135

(1) Katastrálny úrad pri vyhotovovaní kópií z katastrálneho operátu alebo z jeho časti dbá na dodržiavanie predpisov o ochrane osobnosti a o ochrane osobných údajov.
(2) Pracovníci katastrálneho úradu sú povinní zachovať mlčanlivosť o majetkových pomeroch vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, ako aj o súvisiacich informáciách.
(3) Katastrálny úrad urobí opatrenia, aby osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere dodržiavali povinnosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 a aby nevyužívali informácie katastra na zárobkové účely, prípadne, aby ich inak nezneužívali. Z tohto dôvodu uzavrie katastrálny úrad s každým pracovníkom, ako aj s osobou v obdobnom pomere osobitnú dohodu o dodržiavaní uvedených povinností aj po skončení pracovného alebo obdobného pomeru.

§ 136

(1) Ak katastrálny úrad nie je miestne príslušný na vyhotovenie potvrdeného výpisu zo súboru popisných informácií katastrálneho operátu, identifikácie parciel, prípadne na vyhotovenie odpisu a kópie, ktoré nie sú verejnými listinami, ako aj na poskytnutie iných informácií pre informačné systémy o nehnuteľnostiach, ako aj na poskytnutie ďalších informácií, postúpi žiadosť miestne príslušnému katastrálnemu úradu a žiadateľa o tom bezodkladne informuje.
(2) Miestne príslušný katastrálny úrad vyhotoví požadovanú listinu, prípadne pripraví ďalšie požadované informácie a poskytne ich žiadateľovi prostredníctvom toho katastrálneho úradu, na ktorom žiadateľ žiadal vyhotovenie listiny, prípadne poskytnutie informácií.

Druhý oddiel
VYHOTOVOVANIE POTVRDENÝCH VÝPISOV A KÓPIÍ

§ 137

Na požiadanie vyhotoví katastrálny úrad výpis z listu vlastníctva alebo z pozemkovej knihy, prípadne železničnej knihy, ako aj kópiu z katastrálnej mapy alebo kópiu z listu vlastníctva (ďalej len „potvrdený výpis a kópia“), ktorý je verejnou listinou. 12)

§ 138

(1) Potvrdený výpis alebo kópia sa zásadne vyhotovuje technickými prostriedkami.
(2) Potvrdený výpis z listu vlastníctva obsahuje len platný stav bez ohľadu na predchádzajúce zápisy.

§ 139

(1) Na kópii z pozemkovoknižnej vložky sa neplatný stav prečiarkne a výslovne sa uvedie, že táto úprava bola urobená s cieľom zdôrazniť platný stav.
(2) Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť úradným potvrdením rozmnoženiny z originálu listu vlastníctva.

§ 140

Potvrdený výpis alebo kópia obsahuje dátum vyhotovenia, pečiatku so štátnym znakom a podpis povereného pracovníka katastrálneho úradu.

§ 141

Ak ten, kto požiada o vyhotovenie potvrdeného výpisu výslovne neuvedie, že chce výpis len z časti listu vlastníctva, vyhotoví sa úplný výpis.

Tretí oddiel
VYHOTOVOVANIE IDENTIFIKÁCIÍ PARCIEL

§ 142

Identifikácia parciel sa vyhotovuje, ak údaje o pozemku podľa pozemkovej knihy alebo železničnej knihy, prípadne v listine, ktorá nebola v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe zapísaná, najmä parcelné číslo a výmera, nie sú totožné s údajmi podľa súboru popisných informácií katastrálneho operátu a nie sú evidované na liste vlastníctva.

§ 143

Identifikácia parciel obsahuje parcelné čísla, druh pozemkov, výmeru, prípadne geometrické zobrazenie pozemku. Ak údaje podľa pozemkovej knihy alebo železničnej knihy, prípadne údaje v skorších listinách a údaje podľa súboru popisných informácií katastrálneho operátu obsahujú aj číslo stavieb a spôsob užívania stavieb, uvádzajú sa v identifikácii parciel.

§ 144

Identifikácia parciel sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva na katastrálnom úrade a druhé vyhotovenie predkladateľ prikladá k verejnej listine alebo inej listine.

Štvrtý oddiel
VYHOTOVOVANIE ODPISOV A KÓPIÍ Z KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, KTORÉ NIE SÚ VEREJNÝMI LISTINAMI

§ 145

(1) Katastrálny úrad poskytne na požiadanie odpis alebo kópiu z katastrálneho operátu, ktorý nie je potvrdený a ktorý nie je verejnou listinou. Odpisy a kópie, ktoré nie sú verejnými listinami, katastrálny úrad nepotvrdzuje.
(2) Katastrálny úrad umožní na požiadanie vyhotovenie odpisu alebo kópie z katastrálneho operátu. Takéto odpisy alebo kópie nie sú verejnými listinami a katastrálny úrad ich nepotvrdzuje.

§ 146

Ten, kto si vyhotovuje odpis z katastrálneho operátu, je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu katastrálneho operátu; ak túto povinnosť poruší, katastrálny úrad mu ďalšie vyhotovenie odpisu odoprie.

Piaty oddiel
POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ PRE INFORMAČNÉ SYSTÉMY O NEHNUTEĽNOSTIACH A POSKYTOVANIE ĎALŠÍCH ÚDAJOV

§ 147

(1) Katastrálny úrad, prípadne iná organizácia poverená Úradom, poskytne na požiadanie a za odplatu informácie pre informačné systémy o nehnuteľnostiach, ako aj ďalšie údaje. Tieto informácie nemajú povahu verejnej listiny.
(2) Katastrálny úrad, prípadne iná organizácia poverená Úradom, poskytuje z katastra vybrané súbory popisných informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie.
(3) Vybrané súbory popisných informácií alebo ich časti obsahujúce údaje o právnych vzťahoch, vrátane údajov o vlastníkoch nehnuteľností, sa poskytujú na budovanie iných informačných systémov o nehnuteľnostiach len so súhlasom Úradu.
(4) Katastrálny úrad poskytuje vybrané súbory z geodetických informácií alebo ich častí na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie v tých katastrálnych územiach, kde to umožňuje stav budovania automatizovaného informačného systému katastra.
(5) Súbory geodetických informácií a súbory popisných informácií alebo ich časti poskytnuté na budovanie iných informačných systémov v tvare umožňujúcom počítačové spracovanie možno používať iba pre vnútornú potrebu orgánov a organizácií a podliehajú autorským právam.

SIEDMA ČASŤ
SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ KATASTRÁLNYCH ÚRADOV

§ 148

(1) Sídla a územná pôsobnosť katastrálnych úradov sa ustanovujú takto
a) katastrálny úrad so sídlom v Bratislave s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu a pre okresy Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava,
b) katastrálny úrad so sídlom v Banskej Bystrici s územnou pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina,
c) katastrálny úrad so sídlom v Košiciach s územnou pôsobnosťou pre okresy Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.
(2) Úrad môže zriadiť v sídlach okresov a v sídlach obvodov podľa potreby pracoviská katastrálneho úradu.
(3) O zriadení pracovísk katastrálneho úradu informuje Úrad verejnosť.

ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 149

Trvalým označením lomových bodov hraníc pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi, hraníc obcí, hraníc katastrálnych území a hraníc zastaveného územia obce sa rozumie stavba, múr, murovaný plot, kamenné medzníky, lomový kameň, železobetónové medzníky, betónové stĺpy, železné rúrky s priemerom najmenej 6 cm vyplnené betónom a spojené so zemou betónom, pričom tieto rúrky musia mať dĺžku minimálne 50 cm (prípadne obdobne dlhé železné koľajnice), znaky z plastov a hraničný kopec predpísaného tvaru. V močaristých územiach sa trvalo stabilizuje lomový bod kolom s priemerom najmenej 0,1 m a dĺžkou 1,5 m. Na tvrdých podkladoch (napr. betón, skala) sa trvalo stabilizuje lomový bod zapustením klinca alebo iného vhodného kovového predmetu alebo vytesaním kríža na opracovanú plochu.

§ 150

Katastrálny úrad a účastníci katastrálneho konania sú povinní v katastrálnom konaní postupovať tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku. V prípade vzniku takejto škody poskytne katastrálny úrad poškodenej osobe, na jej požiadanie, súčinnosť pri zabezpečení dôkazov potrebných na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä vyhotoví záznam o rozhodujúcich skutočnostiach.

§ 151

Novou stavbou na účely tejto vyhlášky sa rozumie stavba, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť po 1. októbri 1976.

§ 152

Stavba, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť do 1. októbra 1976, sa do operátu katastra zapíše na základe oznámenia obce, kedy bola stavba postavená a aké jej bolo udelené súpisné číslo.

§ 153

(1) Priemetom stavby sa rozumie prienik vonkajšieho obvodu stavby s terénom alebo pri netypických stavbách priemetom vonkajšieho obvodu stavby.
(2) Podzemné stavby sa v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií evidujú v mieste prieniku stavby s terénom.
(3) Nadzemné stavby sa v súbore geodetických informácií vyznačujú svojim priemetom; v súbore popisných informácií sa evidujú tie časti stavieb, ktoré sú spojené so zemou pevným základom a sú označené parcelným číslom.
Prechodné ustanovenia

§ 154

Listy vlastníctva založené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa používajú až dovtedy, kým údaje o právnych vzťahoch v nich sa nezmenia.

§ 155

(1) Údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách budú preberané do katastra postupne od príslušných orgánov pôdohospodárstva; ich prebratie a následné vydávanie katastrálnymi úradmi bude zverejňované v Spravodajcovi Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra.
(2) Údaje o príslušnosti nehnuteľností k intravilánu budú premietnuté do odtlačku katastrálnej mapy po ich ustanovení v osobitnom predpise.

§ 156
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Predseda:
Ing. Horňanský CSc. v.r.

PRÍL.1
LIST VLASTNÍCTVA č.

Obec:
Katastrálne územie:                                       č. EL
A – majetková podstata               str.

__________________________________________________________________
Por.   Číslo     Výmera      Druh      Popis      Prísluš.    Pol.
čís.   parcely   ha    m2    pozemku   nehnuteľ.  k zast. úz. VZ
__________________________________________________________________

LIST VLASTNÍCTVA
č.

Obec:
Katastrálne územie:                                       č. EL

B – vlastníci                   str.

__________________________________________________________________
Por.                                      Podiel             Pol.
čís.                                                         VZ
__________________________________________________________________

LIST VLASTNÍCTVA
č.
Obec:
Katastrálne územie:                                       č. EL

C – ťarchy                     str.

__________________________________________________________________
Por.                                        Na               Pol.
čís.                                        podiel (por. č.) VZ
__________________________________________________________________

PRÍL.2
LIST VLASTNÍCTVA BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

Obec:
Katastrálne územie:                                     č. EL

A – majetková podstata             str.

__________________________________________________________________
Číslo stavby       Položka    Číslo      Druh     Výmera
(opis)              VZ       parcely    pozemku  ha   m2
__________________________________________________________________

LIST VLASTNÍCTVA
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
č.

Obec:
Katastrálne územie:                                         str.

B – vlastníci

__________________________________________________________________
Por.     Číslo bytu     Podiel na             Vlastníctvo   Pol.
čís.     poschodie      spoločných častiach                 VZ
__________________________________________________________________

LIST VLASTNÍCTVA
BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
č.

Obec:
Katastrálne územie:                                      str.

C – ťarchy

__________________________________________________________________
Por.     Položka
čís.     VZ
__________________________________________________________________

PRÍL.3
Charakteristika jednotlivých druhov pozemkov

__________________________________________________________________
Druh pozemku                    Charakteristika účelu využívania
__________________________________________________________________
A. poľnohospodárska pôda
________________________
1. Orná pôda               a) pozemky,  na   ktorých   sa  pestujú
obilniny,    okopaniny,    krmoviny,
technické  plodiny,  zelenina  a iné
záhradné  plodiny,  a  to  spravidla
v určených osevných postupoch,
b) pozemky   dočasne  zatrávnené  alebo
využívané na  pestovanie viacročných
krmovín,
c) pareniská, skleníky a japany, pokiaľ
sú zriadené na ornej pôde.
__________________________________________________________________
2. Chmeľnice                  pozemky   vysadené    chmeľom   (vek
chmeľnice nie je rozhodujúci).
__________________________________________________________________
3. Vinice                     pozemky, na ktorých sa pestuje vinič
(odrody  plodné a  podpníkové a  ich
vek nie je rozhodujúci).
__________________________________________________________________
4. Záhrady                 a) pozemky   spravidla   oplotené,   na
ktorých sa trvale a prevažne pestuje
zelenina,   kvety  a   iné  záhradné
plodiny,   spravidla   pre   vlastnú
potrebu  a   bez  určených  osevných
postupov ako poľné plodiny,
b) pozemky  vysadené  ovocnými stromami
alebo   krovinami   až   do   výmery
0,25 ha  (pozemky  spravidla  tvoria
celok  s  obytnými  a  hospodárskymi
budovami),
c) pozemky využívané  do výmery 0,25 ha
ako škôlky  ovocných alebo okrasných
stromov,  viničové  škôlky  a škôlky
pre chmeľové sadivo,
d) pozemky do výmery  0,25 ha využívané
na pareniská, skleníky a japany.
__________________________________________________________________
5. Ovocné sady             a) pozemky   s  výmerou   nad  0,25  ha
súvisle  vysadené  ovocnými stromami
v hustote na 1 ha najmenej

– pri  vysokokmeňoch  a  polokmeňoch
jadrovín a čerešní     90 stromov,
– pri  vysokokmeňoch  a  polokmeňoch
sliviek,     sliviek     domácich,
guľatoplodných  ringlôt   a  višní
150 stromov,
– pri  vysokokmeňoch  a  polokmeňoch
marhúľ,  broskýň   a  štvrťkmeňoch
jadrovín              200 stromov,
– pri štvrťkmeňoch marhúľ, broskýň a
višní                 400 stromov,
b) pozemky  s  výmerou   nad  0,25  ha,
využívané  na   pestovanie  zákrskov
ovocných stromov  v hustote najmenej
500 zákrskov na 1 ha,
c) pozemky  s výmerou  nad 0,25  ha, na
ktorých  sa pestujú  výhradne čierne
ríbezle v  hustote 1000 kríkov  na 1
ha alebo ostatné druhy ríbezlí alebo
egreša  s   hustotou  najmenej  2000
kríkov na 1 ha.

Spoločné  ustanovenia k  písmenám a) až
c)
_______________________________________
Plochy      vysadené     zákrskami
a bobuľovinami  sa  charakterizujú  ako
sad   ihneď  po   uskutočnenej  výsadbe
v bežnom roku, štvrťkmene  po 3 rokoch,
polokmene a vysokokmene  po 6 rokoch od
výsadby.

Pri sadoch  zmiešaných, t.j. sadoch
vysadených  rôznymi   druhmi  a  tvarmi
ovocných   stromov  sa   zistí  hustota
vysadenia prepočítaním podľa pripojenej
tabuľky.

Sady,  pri ktorých  nie sú splnené
podmienky  uvedené  v  predchádzajúcich
odsekoch,  sa  vykazujú  celou  plochou
v tom  druhu  pozemku,  kam  ich plocha
podľa  svojho  výrobného  určenia patrí
s poznámkou „sad“.
__________________________________________________________________
6. Trvalé trávne porasty   a) pozemky  trvale  porastené  trávami,
pri ktorých hlavným výťažkom je seno
(tráva), aj keď sa náhodne spásajú,
b) pozemky porastené  trávami, ktoré sú
určené na trvalé spásanie, aj keď sa
náhodne aj kosia,
c) pozemky využívané ako  pastva; tu sa
vykazujú  aj   pastevné  výbehy  pre
hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.

Spoločné ustanovenia pre  písmená a) až
c)
_______________________________________
Druh  pozemku –  trvalé trávne  porasty
– sa  nemení,  aj  keď  sa   za  účelom
zúrodnenia dočasne  orú, najdlhšie však
na dobu 4 rokov.
__________________________________________________________________
B. Lesné pozemky
____________
1. Lesnými pozemkami sú  a) pozemky, porastené  lesnými drevinami,
ktoré slúžia na  plnenie funkcií lesov
(ďalej    len     „lesné    porasty“),
a pozemky,   na  ktorých   boli  lesné
porasty  dočasne  odstránené  s cieľom
ich  obnoviť  alebo  s  cieľom zriadiť
lesné  škôlky, prípadne  lesné semenné
plantáže,
b) pozemky  bez  lesných  porastov, ktoré
slúžia lesnému hospodárstvu  a sú preň
nepostrádateľné          (rozdeľovacie
prieseky, lesné cesty, plochy horských
lesných skladov a pod.),
c) pozemky nad  hornou hranicou stromovej
vegetácie       vo      vysokohorských
oblastiach,  s   výnimkou  zastavaných
pozemkov     a     ich    príjazdových
komunikácií.
__________________________________________________________________
2. Orgán štátnej správy  a) pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie
lesného hospodárstva     využiť na zalesnenie,
môže za lesné pozemky b) pozemky, ktoré sa  majú zalesniť najmä
vyhlásiť                 z vodohospodárskych,   pôdoochranných,
zdravotných, rekreačných a estetických
dôvodov,
c) nezalesnené   pozemky   vnútri  lesov,
ktoré  slúžia  alebo  majú  slúžiť  na
plnenie   funkcií  lesov,   najmä  pri
tvorbe     a     ochrane    prírodného
prostredia.

3.  V pochybnostiach, či ide o pozemok patriaci do lesného pôdneho
fondu podľa  odseku 1, rozhoduje orgán  štátnej správy lesného
hospodárstva.
__________________________________________________________________
4. Lesnými  pozemkami  nie  sú  a  ani  sa  za  ne nemôžu vyhlásiť
pozemky, pokiaľ sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
__________________________________________________________________
C. Nepoľnohospodárske a nelesné pozemky
_______________________________________
1. Vodné  plochy
a) rybníky  alebo  potoky  s  chovom  rýb
(rybníky   s   chovom   rýb,   pozemky
rybníkov, ktoré sú letnené, a potoky,
ktoré sú vyhradené pre chov pstruhov),
b) močiare,  jazerá,  rybníky  a  potoky,
ktoré neslúžia alebo  nie sú určené na
chov  rýb,  rieky,  náhony,  priehrady
a iné  nádrže   (umelé  aj  prírodné),
prieplavy, odvodňovacie a zavodňovacie
kanály, vodné toky a otvorené odpadové
kanály.

2. Zastavané plochy a nádvoria

a) pozemky,   na  ktorých   sú  postavené
stavby, okrem skleníkov a japanov,
b) nádvoria,  ktoré   patria  k  obytným,
hospodárskym     alebo    priemyselným
stavbám.

4. Ostatné   plochy:  všetky   pozemky,  ktoré   nie  sú   uvedené
v oddieloch A, B, C.1. a C.2. a sú to pozemky určené

a) ako skladiskové  a dielenské priestory
(najmä pozemky, ktoré  nie sú oplotené
alebo   obstavané   budovami   s  nimi
hospodársky     súvisiacimi)     ďalej
stavebné  miesta,  pokiaľ  v  súčasnej
dobe  slúžia iným  účelom a  nedajú sa
poľnohospodársky využiť,
b) pre  dopravu  (hradské,  stále  vozové
cesty,  chodníky, námestia)  a pozemky
dráh    alebo    pre   telekomunikácie
(pozemku    slúžiace    na   prevádzku
rádiových staníc),
c) pre  zdravotníctvo,   telesnú  výchovu
a rekreáciu     (plavárne,    ihriská,
cvičiská, jazdiarne),  ďalej rekreačné
plochy pri  chatách a hoteloch  (sú to
plochy  slúžiace na  opaľovanie, rôzne
loptové hry a pod.),
d) ako  štátne prírodné  rezervácie alebo
iné   podľa    príslušných   predpisov
chránené   územia,   ako   aj   areály
kultúrnych  pamiatok,  pokiaľ  na nich
nie je  uskutočňovaná poľnohospodárska
výroba alebo nejde o lesné pozemky,
e) ako parky,  verejné a súkromné okrasné
záhrady,
f) na dobývanie nerastov  a iných surovín
(rašeliniská,   štrkoviská,  hliniská,
lomy a devastované pozemky),
g) na ukladanie  vedľajších produktov pri
ťažbe nerastov  a iných surovín  a ako
stále  manipulačné  priestory  a  pod.
(haldy  pri  šachtách,  silážne  jamy,
trvalé  poľné mláky,  tvrdé výbehy pre
hydinu,  hovädzí  dobytok  a  ošípané,
zdochliniská a pod.),
h) na cintoríny,
ch) na     pozemky,      ktoré     nemožno
poľnohospodársky  obrábať,  ako  napr.
rokliny,    výmole,    vysoké    medze
s kroviskami  alebo  kamením, ochranné
hrádze, bermy pri regulovaných vodných
tokoch  a  pozemky,  ktoré neposkytujú
trvalý  úžitok z  iných dôvodov, napr.
plochy   zarastené   kroviskami  alebo
zanesené  štrkom  alebo  kamením alebo
slatiny,  t.j. plochy  zamokrené alebo
porastené  rašelinovým   machom,  málo
únosné.

Tabuľka
pre výpočet jednotlivých druhov stromov pri zisťovaní hustoty
vysadených sadov

__________________________________________________________________
Zistený          Koeficient, ktorým sa násobí zistený počet
(prepočítaný)   stromov uvedený v stĺpci „a“ pri prepočte na:
druh stromov  ___________________________________________________
Vysokokmene a polokmene           štvrťkmene
__________________________________________________________________
jadrovín   sliviek,         marhúľ,      marhúľ,
sliviek          brosk.       broskýň
domácich,        a štvrťkmene a višní
guľatoplodných   jadrovín
ringlôt a višní
__________________________________________________________________
a          b            c              d         e        f
__________________________________________________________________
Vysokokmene a
polokmene
jadrovín          –          1,67         2,22       4,44     5,56
__________________________________________________________________
Vysokokmene a
polokmene
sliviek,
sliviek
domácich,
guľatoplodných
ringlôt a višní  0,60          –          1,33       2,67     3,33
__________________________________________________________________
Vysokokmene a
polokmene marhúľ,
broskýň
a štvrťkmene
jadrovín         0,45        0,75           –        2,0      2,50
__________________________________________________________________
Štvrťkmene
marhúľ, broskýň
a višní          0,22        0,38         0,50        –       1,25
__________________________________________________________________
Zákrsky          0,18        0,30         0,40       0,80       –
__________________________________________________________________
Poznámka: prepočet sa vykoná na ten druh stromov, ktorý prevažuje.

1) § 7 ods. 2 a § 30 ods. 5 zákona SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
2) § 8 ods. 2 zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
§ 19 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
3) § 23 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
4) § 14 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
5) § 15 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
6) § 16 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
7) § 27 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
8) § 24 ods. 1 zákona SNR č. 266/1992 Zb.
9) § 30 ods. 2 druhá veta zákona SNR č. 266/1992 Zb.
10) § 15 písm. b) zákona SNR č. 266/1992 Zb.
11) ČSN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.
12) § 39 ods. 1 zákona SNR č. 266/1992 Zb.