Vyhláška 23/1964 Z.z. platná od 1.4.1984 do 31.12.1992

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 23/1964 Z.z. platná od 1.4.1984 do 1.1.1993 v znení 133/1965 Z.z., 26/1984 Z.z.


23/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy geodézie a kartografie
z 31. januára 1964,
ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Ústredná správa geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností (ďalej len „zákon“):

Operáty evidencie nehnuteľností a ich obsah

§ 1

(1) Evidencia nehnuteľností sa vedie pre každú obec podľa katastrálnych území. Katastrálne územie je technickou jednotkou, ktorú tvorí miestopisne uzavretý súbor nehnuteľností evidovaný spoločne. Obvod katastrálneho územia je spravidla totožný s územným obvodom obce, avšak jedna obec môže obsahovať dve i viac katastrálnych území.
(2) Evidencia nehnuteľností obsahuje tieto časti:
a) operát meračský (mapu pozemkovú, mapu pracovnú a mapu evidenčnú),
b) operát písomný (výkaz zmien, súpis parciel, evidenčné listy, listy vlastníctva, zoznam užívateľov a vlastníkov, register užívateľov a vlastníkov a zoznam domov),
c) zbierku listín (rozhodnutia a iné listiny, záznam zmien, poľné náčrty, geometrické plány, zápisníky meraných smerov, uhlov a dĺžok, výpočty geodetických údajov, výpočty výmer zmenených parciel, súpisy hlásení a pod.),
d) sumarizačné výkazy (úhrnné hodnoty druhov pozemkov – kultúr, sektorové prehľady o plochách kultúr, prehľady úhrnných údajov evidenčných listov a i.).

§ 2

(1) V mapách evidencie nehnuteľností sa všetky nehnuteľnosti zobrazujú svojím pôdorysom a označujú parcelnými číslami, prípadne aj značkami a skratkami druhov pozemkov (kultúr) a miestnymi i pomiestnymi názvami.
(2) Výkaz zmien obsahuje zápisy všetkých zmien, ku ktorým došlo v údajoch evidencie nehnuteľností v bežnom roku.
(3) Súpis parciel obsahuje všetky parcely zostavené v aritmetickom poradí parcelných čísel. Pri každej parcele je uvedené číslo listu mapy, číslo evidenčného listu, prípadne listu vlastníctva, druh pozemku (kultúra), výmera a prípadne spôsob užívania.
(4) Evidenčný list sa vyhotovuje pre každého užívateľa a obsahuje meno užívateľa (názov organizácie) a všetky ním užívané nehnuteľnosti s uvedením ich parcelných čísiel, druhov pozemkov (kultúr) a výmer. Pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú súčasťou pôdohospodárskych závodov 1) a sú vo vlastníctve občanov, sa zapisuje do evidenčného listu ako užívateľ vždy vlastník bez ohľadu na to, či nehnuteľnosti tiež skutočne užíva.
(5) List vlastníctva sa vyhotovuje podľa nehnuteľností a obsahuje meno vlastníka (spoluvlastníkov), názov organizácie, ktorá spravuje národný majetok, a všetky parcelné, popisné a evidenčné čísla nehnuteľností. Do listu vlastníctva sa ďalej zapisujú právo osobného užívania pozemkov, právo trvalého užívania národného majetku, obmedzenie vlastníckych práv a práv užívateľov a číslo položky výkazu zmien.
(6) Zoznam užívateľov a vlastníkov obsahuje v aritmetickom poradí čísla všetkých evidenčných listov a listov vlastníctva s uvedením mien (názvov) a adries (sídiel) užívateľov a vlastníkov.
(7) Register užívateľov a vlastníkov obsahuje v abecednom poradí mená (názvy) užívateľov a vlastníkov a ich adresy (sídla) s uvedením čísiel evidenčných listov a listov vlastníctva.
(8 ) Zoznam domov obsahuje v aritmetickom poradí čísla popisné (evidenčné) s uvedením parcelných čísiel a čísiel evidenčných listov, prípadne listov vlastníctva.

§ 3

(1) Nehnuteľnosti sa členia podľa druhov pozemkov (kultúr) na poľnohospodársku pôdu a nepoľnohospodársku pôdu. Pre jednotlivé druhy pozemkov (kultúr) sa používajú tieto označenia:
a) pri poľnohospodárskej pôde orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky, pastviny,
b) pri nepoľnohospodárskej pôde lesná pôda, rybníky (potoky) s chovom rýb, ostatné vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
(2) Charakteristiky účelu užívania jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(3) Podrobnejšie vymedzenia spôsobu užívania jednotlivých pozemkov sa vyznačujú v súpise parciel a v evidenčných listoch pri príslušných parcelných číslach (napr. parenisko, skleník, ovocná škôlka, prútnik, skala, lom, šachta, halda, hradská, rieka Labe, rybník Valchár, skladište, ulica, náves, ihrisko, park, pieskovňa, silážna jama, cintorín a pod.).

Zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností

§ 4
Zápisy právnych vzťahov

(1) Zápisy právnych vzťahov v evidencii nehnuteľností budú sa vykonávať postupne:
a) v prvej etape do konca roku 1966 sa zapisujú v evidencii nehnuteľností bežné zmeny vlastníckych vzťahov, vlastnícke práva novovzniknuté, ako aj ich obmedzenia, obdobné údaje o správe národného majetku a novovzniknuté práva trvalého užívania národného majetku a osobného užívania pozemkov podľa podkladov uvedených v § 4 ods. 2 zákona,
b) v druhej etape od roku 1967 budú postupne zapísané právne vzťahy v evidencii nehnuteľností ešte nevyznačené,
c) v obciach, v ktorých sa bude vykonávať technicko-hospodárske mapovanie, 2) môže sa postupovať podľa ustanovenia písmena b) už v prvej etape.
(2) Pre zápis právnych vzťahov o nehnuteľnostiach podľa odseku 1 písm. b) podporne sa použijú zápisy v doterajších pozemkových knihách, železničných knihách, v jednotnej evidencii pôdy a v bývalom pozemkovom katastri. Orgány geodézie zapíšu do evidencie nehnuteľností toho, kto podľa výsledku vyšetrenia je oprávnený alebo povinný.
(3) Orgány geodézie vykonávajú zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach, ktoré sú v správe alebo užívaní orgánov ozbrojených síl, podľa podkladov nimi dodaných.

§ 5
Vedenie evidencie nehnuteľností

(1) Orgány geodézie spravidla každoročne vyšetrujú a podľa potreby zameriavajú ohlásené alebo inak zistené zmeny hraníc územných správnych jednotiek, zmeny užívania, zmeny druhov pozemkov (kultúr), nové komunikácie, sídliská, obytné domy, iné stavby a iné zmeny. Hlásené, vyšetrené a zamerané zmeny sa v priebehu každého roka zapisujú do výkazu zmien, ktorý sa zostavuje pre každú obec.
(2) Vždy v priebehu 5 rokov orgány geodézie preskúmajú súlad evidencie nehnuteľností so skutočným stavom na území celej obce.
(3) Zmeny v operátoch evidencie nehnuteľností vykonávajú orgány geodézie z úradnej povinnosti na základe listín, návrhov a oznámení orgánov, organizácií a občanov, ako aj ďalších podkladov uvedených v § 4 ods. 1 a 2 zákona.
(4) Ak sa stane niektorý operát evidencie nehnuteľností alebo jeho časť pre svoje opotrebenie alebo neprehľadnosť na ďalšie vedenie nespôsobilým, nahradí sa jeho odpisom alebo odtlačkom podľa práve platného stavu. Meračský a písomný operát sa obnoví vždy pri technicko-hospodárskom mapovaní.
(5) Pokiaľ bolo nesporne zistené, že zákresy vlastníckych hraníc v mapách evidencie nehnuteľností boli vykonané nesprávne, orgány geodézie opravia chybné zákresy po predchádzajúcom zápisnične zistenom súhlase vlastníkov dotknutých pozemkov.

Vyznačenie právnych vzťahov o nehnuteľnostiach

§ 6

(1) Zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach sa vykonávajú na základe overených odpisov, prípadne originálov, najmä týchto rozhodnutí alebo iných listín:
a) ak ide o vlastníctvo (správu národného majetku): notársky registrovaná zmluva, rozhodnutie v dedičskom konaní, hospodárska zmluva, opatrenie nadriadených orgánov o prevode správy národného majetku, rozhodnutie národného výboru o vyvlastnení, rozhodnutie národného výboru podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb., rozhodnutie národného výboru podľa osobitných predpisov, 3) rozhodnutie orgánu spoločenskej organizácie o prevode majetku, rozsudok súdu o prepadnutí majetku, písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom, 1) potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia, rozhodnutie o udelení popisného alebo evidenčného čísla spolu s geometrickým plánom, ak ide o novú stavbu vo vlastníctve občanov,
b) ak ide o právo osobného užívania pozemku alebo právo trvalého užívania národného majetku: notársky registrovaná dohoda alebo oznámenie užívateľa o zániku užívania, opatrenie o trvalom užívaní národného majetku, rozsudok o zániku užívania, registrovaná dohoda o spoločnom užívaní, dohoda alebo súdny rozsudok o vyporiadaní pri zrušení spoločného užívania,
c) ak ide o obmedzenie vlastníckeho práva: registrovaná zmluva o obmedzení prevodu, rozhodnutie národného výboru a zavedení národnej správy, návrhy príslušných orgánov na zápis zákonného záložného práva podľa osobitných predpisov a iné listiny, uvedené pod písm. e), ak je v nich uvedené obmedzenie vlastníckeho práva,
d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 2) písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doloženého osvedčením štátneho notárstva, 3) ktoré vydá štátne notárstvo na základe: vyhlásenia občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, súhlasného vyjadrenia dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a vyjadrenia miestneho národného výboru,
e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva, 4) registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného doložený úradnou listinou o úmrtí osoby, ktorej patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 5) alebo návrh dlžníka doložený listinou o zániku pohľadávky. 6)
(2) Všetky nehnuteľnosti musia byť uvedené v listine podľa obcí a katastrálnych území a parcelných čísiel vedených v evidencii nehnuteľností. Ak je listinou prevádzaná reálne oddelená časť nehnuteľnosti, musí sa predložiť aj geometrický plán, na ktorom je vyznačené oddelenie príslušnej časti a udať jej výmera. Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne alebo na kópii z pozemkovej mapy; geometrický plán alebo kópia z pozemkovej mapy sa pripoja k listine.
(3) Ak orgán geodézie zistí, že listiny a iné podklady predložené na zápis zmeny neobsahujú všetky potrebné údaje pre vykonanie zápisu alebo nezodpovedajú obsahu evidencie, upovedomí o tom príslušný orgán alebo organizáciu, prípadne účastníka, ktorý zmenu hlásil alebo ktorého sa vec týka, s poukazom na zistenú závadu alebo prekážku.
(4) Ak nebude podkladom zápisu právoplatné rozhodnutie národného výboru, hospodárskej arbitráže, súdu, štátneho notárstva alebo notársky registrovaná listina, budú účastníci o zápise upovedomení, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
(5) Ak je vlastníkovi alebo užívateľovi uložené nejaké obmedzenie, ktoré je predmetom zápisu, musí byť s obmedzením práva zapísané súčasne i právo vlastníctva alebo užívania.
(6) Rozhodnutie alebo iné listiny sa po vykonaní zápisu uložia do zbierky listín na orgáne geodézie.

§ 7

(1) Pri národnom majetku sa zapisuje ako vlastník československý štát s vyznačením názvu organizácie, ktorá má nehnuteľnosť v správe.
(2) Ak ide o spoločné právo, zapíšu sa i podiely spoluoprávnených a ak ide o právo bezpodielové, jeho povaha.
(3) Poľnohospodárske a lesné pozemky vo vlastníctve občanov budú sa zobrazovať v mapách a evidovať podľa parcelných čísiel len pri tých pozemkoch, ktoré nie sú užívané socialistickou organizáciou alebo nie sú v náhradnom užívaní. 4)

§ 8
Záväzné údaje evidencie nehnuteľností

Záväznými údajmi evidencie nehnuteľností sú parcelné čísla nehnuteľností, výmery a druhy pozemkov (kultúry), výmery pôdohospodárskych závodov (sektorov), výmery územných správnych jednotiek (obcí, okresov, krajov, štátu) a hospodárske plochy obcí, okresov a krajov. 5)

§ 9
Súčinnosť vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

(1) Ak sú pre zápis potrebné geometrické plány, účastníci sú povinní zadovážiť ich na svoj náklad. Orgán, ktorý vedie evidenciu nehnuteľností, je oprávnený urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu so skutočným stavom na náklad vlastníkov alebo užívateľov, ak tak sami neurobia v danej lehote po vyzvaní.
(2) Ak treba novo zamerať vlastnícke hranice, hranice pozemkov v správe jednotlivých socialistických organizácií, hranice komunikácií a regulovaných vodných tokov, hranice pozemkov jednotlivých jednotných roľníckych družstiev a hranice pozemkov s právom osobného užívania, musia sa tieto hranice označiť trvalým spôsobom na náklad účastníkov, napr. medzníkmi, múrmi, plotmi, železnými rúrkami a pod.

§ 10
Súčinnosť miestnych národných výborov

(1) Na úseku evidencie nehnuteľností miestne národné výbory najmä
a) pre svoju potrebu vedú odpis súpisu parciel, úhrnné údaje evidenčných listov a evidenčnú mapu (kópiu mapy pozemkovej),
b) dbajú na bezpečné uloženie a riadne udržiavanie v súlade so skutočným stavom príslušných častí evidencie nehnuteľností vedených na miestnych národných výboroch; osobitne ich preverujú pred sumarizáciou sektorových prehľadov o plochách kultúr,
c) sledujú všetky zmeny, ktoré sa majú vyznačiť v evidencii nehnuteľností, dbajú na plnenie ohlasovacej povinnosti vlastníkov i užívateľov a hlásia zmeny, ktoré samy zistili,
d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.
e) prijímajú a predbežne prejednávajú námietky proti zápisom v operátoch evidencie nehnuteľností a odovzdávajú ich včas orgánom geodézie na ďalšie opatrenie.
(2) Orgány geodézie poskytujú pritom miestnym národným výborom technickú a odbornú pomoc, najmä
a) inštruujú a školia príslušných pracovníkov pre vykonávanie zmien v častiach operátov evidencie nehnuteľností a pre ich užívanie miestnymi národnými výbormi a
b) vykonávajú zákresy zmien v evidenčných mapách.

§ 11
Nazeranie do evidencie nehnuteľností

(1) Zástupcovia orgánov a organizácií a občania musia pri nazeraní a vyhotovovaní náčrtov (kópií), odpisov a výpisov z evidencie nehnuteľností jej časti čo najviac šetriť a nesmú pri tom používať atrament, tuš, farebné ceruzky alebo iné pomôcky, ktorými by sa mohli vykonať zmeny v evidencii nehnuteľností alebo jej časti poškodiť.
(2) Ústredná správa geodézie a kartografie po dohode s Ministerstvom financií určí, v ktorých prípadoch sa kópie, odpisy alebo výpisy z evidencie nehnuteľností poskytujú bezplatne.

Záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Pozemkové knihy a železničné knihy sú v úschove štátnych notárstiev. Orgány geodézie sú oprávnené tieto knihy a ich súčasti (zbierky listín) používať pre účely založenia a udržiavania evidencie nehnuteľností; v odôvodnených prípadoch zapožičia štátne notárstvo pozemkové knihy a ich súčasti orgánom geodézie na čas nevyhnutnej potreby.
(2) Pre vykonávanie zápisov v evidencii nehnuteľností neplatia predpisy o správnom konaní.

§ 13

Zrušujú sa:
1. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 12/1956 Ú.l. (Ú.v.) o povinnostiach vlastníkov a užívateľov pôdy hlásiť zmeny vlastníctva (držby) a užívania pôdy a zmeny kultúr;
2. smernice Ústrednej správy geodézie a kartografie a Ministerstva potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov č. 154/1957 Ú.l. (Ú.v.) o označovaní druhov pozemkov (kultúr) a ich charakteristikách pre účely jednotnej evidencie pôdy a pre účely dodávkovej povinnosti a výkupu poľnohospodárskych výrobkov.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Predseda:
inž. Průša v.r.

PRÍL.
Charakteristiky účelu užívania
jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) poľnohospodárskej
a nepoľnohospodárskej pôdy

A. Poľnohospodárska pôda
__________________________________________________________________
Bližšie označenie pozemkov:        Charakteristika účelu užívania:
__________________________________________________________________
Pre účely evidencie nehnuteľností sa označujú ako:

1. orná pôda      a) pozemky,  na  ktorých  sa  pravidelne pestujú
obiloviny,  okopaniny,   krmoviny,  technické
plodiny,  zelenina  a  iné  záhradné plodiny,
a to  spravidla  v  rámci  určených  osevných
postupov;
b) pozemky,   ktoré   sú   dočasne  zatrávňované
(viacročné  krmoviny na  ornej pôde, prípadne
dočasné lúky);
c) pareniská,   skleníky,   japany,   pokiaľ  sú
zriadené na ornej pôde;
__________________________________________________________________
2. chmeľnice      pozemky  vysadené chmeľom  bez ohľadu  na to, či
ide o starú alebo novovysadenú chmeľnicu;
__________________________________________________________________
3. vinice         pozemky,  na  ktorých  sa  pestuje vinič (odrody
plodné a podpníkové);
__________________________________________________________________
4. záhrady        a) pozemky  spravidla  oplotené,  na  ktorých sa
trvale  a prevažne  pestuje zelenina, kvetiny
a iné záhradné plodiny, spravidla pre vlastnú
potrebu,  pokiaľ sa  tieto plodiny  nepestujú
v rámci určených osevných  postupov ako poľné
plodiny;
b) súvislé  pozemky  vysadené  ovocnými stromami
alebo  krami  až  do  výmery  0,25  ha, ktoré
spravidla  tvoria  súvislý  celok  s obytnými
a hospodárskymi budovami;
c) škôlky  ovocných   alebo  okrasných  stromov,
viničové škôlky a škôlky pre chmeľové sadivo;
d) pareniská, skleníky  a japany, pokiaľ  nie sú
na ornej pôde;
__________________________________________________________________

5. ovocné sady    a) súvislé pozemky o výmere nad 0,25 ha vysadené
ovocnými stromami v hustote na 1 ha najmenej:
pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
jadrovín a čerešní ………… 90 stromov
pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
sliviek, sliviek domácich guľatoplodých,
ringlôt a višní ………….. 150 stromov
pri vysokokmeňoch a polokmeňoch
marhúľ, broskýň a štvrťkmeňoch
jadrovín ………………… 200 stromov
pri štvrťkmeňoch marhúľ, broskýň a
višní …………………… 400 stromov
b) súvislé  pozemky  o  výmere  nad  0,25 ha, na
ktorých sa pestujú  výhradne zákrsky ovocných
stromov  v hustote  najmenej 500  zákrskov na
1 ha;
c) súvislé  pozemky  o  výmere  nad  0,25 ha, na
ktorých  sa pestujú  výhradne čierne  ríbezle
v hustote 1000  kríkov na 1  ha alebo ostatné
druhy ríbezlí alebo egreša o hustote najmenej
2000 kríkov na 1 ha.
Spoločné ustanovenia k odsekom a) až c).
Plochy   vysadené  zákrskami   a  štvrťkmeňmi
všetkých  druhov  ovocných  stromov  a plochy
vysadené  polokmeňmi  marhúľ  a  bobuľovinami
alebo pripravené rigolačnou  orbou na výsadbu
ovocných sadov  sa posudzujú ako  ovocné sady
ihneď  po vykonanej  výsadbe alebo  rigolácii
v bežnom roku a  výsadby ostatných polokmeňov
(okrem marhúľ) a vysokokmeňov  po 6 rokoch od
výsadby.  Svahovité   pozemky  pripravené  na
výsadbu   ovocných  stromov   terasovaním  sa
posudzujú ako ovocné  sady ihneď po dokončení
výstavby  terás bez  ohľadu na  to, aký  druh
a tvar   ovocných   stromov   bude   na  nich
vysadený.

__________________________________________________________________
6. lúky              pozemky  porastené   travinami,  pri  ktorých
hlavným  výťažkom je  seno (tráva),  i keď sa
náhodile spásajú;
__________________________________________________________________
7. pastviny          pozemky porastené travinami,  ktoré sú určené
na trvalé spásanie, i  keď sa náhodile kosia;
ako pastviny sa tiež vykazujú pastevné výbehy
pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.
__________________________________________________________________
Poznámka k položkám 6 a 7.
Lúky,   prípadne   pastviny   nemenia   svoju
kultúru, i  keď sa za  účelom zúrodnenia orú,
najdlhšie  po  dobu  4  rokov;  v tom prípade
nemení sa ich označenie.
__________________________________________________________________

B. Nepoľnohospodárska pôda
__________________________________________________________________
Bližšie označenie pozemkov         Charakteristika účelu užívania:
a plôch:
__________________________________________________________________
Pre účely evidencie nehnuteľností sa označujú ako:

1. lesná pôda     a) pozemky  porastené alebo  vysadené drevinami,
resp. porasty drevín,  hlavným účelom ktorých
je  vytvárať  podľa  zásad  riadneho  lesného
hospodárstva trvalý  zdroj dreva (hospodárske
lesy) alebo  ktoré slúžia iným  účelom, ktoré
má  lesné hospodárstvo  plniť (účelové lesy),
ďalej   prútniky   (vrbiny),   lesné  škôlky,
vetrolamy, vresoviská, ako  i dočasné holiny,
i keď sú  prechodne poľnohospodársky obrábané
alebo ináč využívané;
b) pozemky   nezalesnené,   prípadne   drevinami
neporastené,     ktoré     slúžia     lesnému
hospodárstvu  a  umožňujú,  aby  mohlo  plniť
úlohy    uvedené    pod    písm. a),    najmä
rozdeľovacie    prieseky,    plochy   lesných
skladov, mäkké lesné cesty a pod.;
c) pozemky na hornej hranici stromovej vegetácie
porastené kosodrevinou.
Spoločné ustanovenia k odsekom a) až c).
Poľnohospodárska pôda  určená pri delimitácii
poľnohospodárskych    a   lesných    pôd   na
zalesnenie  sa  vykazuje  ako  lesná  pôda až
vtedy,  keď  okresný  národný  výbor rozhodol
o vyňatí   pozemkov    z   poľnohospodárskeho
pôdneho      fondu       podľa      ust. § 12
zák. č. 48/1959 Zb.    a     § 10    vyhlášky
č. 7/1960  Zb.  o  ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho  fondu  a  delimitované  pozemky boli
odňaté poľnohospodárskej  výrobe. Iné pozemky
sa zaraďujú  do lesnej pôdy,  ak sú porastené
viac než  z 50 % lesnými  drevinami a ak budú
vyhlásené za súčasť lesného fondu;
__________________________________________________________________
2. rybníky (potoky)  rybníky s chovom rýb, pozemky rybníkov, ktoré
s chovom rýb      sú   letnené,  potoky   vyhradené    pre chov
pstruhov;
__________________________________________________________________
3. ostatné vodné     močiare, jazerá,  rybníky a potoky,  ktoré
plochy            neslúžia alebo nie sú určené  pre chov rýb,
rieky, náhony, priehrady a iné nádrže (umelé
i  prírodné),   prieplavy,    odvodňovacie
a zavodňovacie kanály, vodné toky a otvorené
odpadové kanály;
__________________________________________________________________
4. zastavané plochy a) pozemky,  na  ktorých  sú  postavené budovy
a nádvoria          (okrem skleníkov a japanov);
b) nádvoria,    ktoré   patria    k   obytným,
hospodárskym alebo priemyslovým budovám ako
ich príslušenstvo;
__________________________________________________________________
5. ostatné plochy    všetky   pozemky,   ktoré   nie   sú  uvedené
v oddiele A ani v oddiele B položka 1 až 4.
Sú to najmä pozemky určené
a) ako  skladištné a  dielenské priestory (najmä
pozemky,   ktoré   nie   sú   oplotené  alebo
obostavané   budovami   s   nimi  hospodársky
súvisiacimi),  ďalej stavebné  miesta, pokiaľ
v súčasnej dobe  slúžia iným účelom  a nedajú
sa poľnohospodársky využiť;
b) pre  dopravu  (hradské,  stále  vozové cesty,
chodníky,  námestia,  návsi,   ulice  a  pod.
a pozemky  dráh)  alebo  pre  telekomunikáciu
(pozemky  slúžiace   na  prevádzku  rádiových
staníc);
c) pre     zdravotníctvo,     telesnú    výchovu
a rekreáciu  pracujúcich  (plavárne, ihriská,
cvičiská, jazdiarne),  ďalej rekreačné plochy
pri chatách (nie  však súkromných) a hoteloch
(sú  to plochy,  ktoré slúžia  na opaľovanie,
rôzne loptové hry a pod.);
d) ako  štátne  prírodné  rezervácie  alebo  iné
podľa príslušných  predpisov chránené územia,
ako aj areály  kultúrnych pamiatok, pokiaľ na
nich nie je plánovaná poľnohospodárska výroba
alebo nejde o lesnú pôdu;
e) ako   parky,  verejné   a  súkromné   okrasné
záhrady;
f) na   dobývanie  nerastov   a  iných   surovín
(rašeliniská,     pieskoviská,    štrkoviská,
hliniská, lomy a devastované pozemky);
g) na  ukladanie vedľajších  produktov pri ťažbe
nerastov   a  iných   surovín  a   ako  stále
manipulačné  priestory  a   pod.  (haldy  pri
šachtách,  silážne jamy,  trvalé poľné mlaty,
tvrdé  výbehy  pre  hydinu,  hovädzí  dobytok
a ošípané, zdochliniská a i.);
h) pre cintoríny;
i) ďalej   sú   to    pozemky,   ktoré   nemožno
poľnohospodársky obrábať,  ako napr. rokliny,
výmoly,  vysoké  medze   s  kroviskami  alebo
kamením,    ochranné   hrádze,    bermy   pri
regulovaných vodných tokoch  a pozemky, ktoré
neposkytujú  trvalý úžitok  z iných  dôvodov,
najmä   plochy  zarastené   kroviskami  alebo
zanesené štrkom alebo  kamením alebo slatiny,
t.j.     plochy      zamokrené,     porastené
rašeliniskovým machom, málo únosné.

Tabuľka
pre prepočet jednotlivých druhov stromov pri zisťovaní hustoty
vysadených sadov

_______________________________________________________________________________
Koeficienty, ktorými sa násobí zistený počet stromov uvedených
v stĺpci a) pri prepočte na:
_______________________________________________________________
Zistený                      vysokokmene       vysokokmene   štvrťkmene
(prepočítavaný) vysokokmene  a polokmene       a polokmene   marhúľ,
druh stromov    a polokmene  sliviek, sliviek  marhúľ,       broskýň    zákrsky
jadrovín     domácich          broskýň       a višní
guľatoplodých,    a štvrťkmene
ringlôt a višní   jadrovín
_______________________________________________________________________________
a              b            c                d            e         f
_______________________________________________________________________________
vysokokmene
a polokmene
jadrovín             –           1,67             2,22         4,44     5,56

vysokokmene
a polokmene
sliviek,
sliviek
domácich
guľatoplodých,
ringlôt
a višní            0,60           –               1,33         2,67     3,33

vysokokmene
a polokmene
marhúľ,
broskýň
a štvrťkmene
jadrovín           0,45          0,75              –           2,00     2,50

štvrťkmene
marhúľ,
broskýň
a višní            0,22          0,38             0,50          –       1,25

zákrsky            0,18          0,30             0,40         0,80      –
_______________________________________________________________________________
Prepočet sa vykoná na druh stromov, ktorý prevažuje.

1) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
1) Pôdohospodárskym závodom sa rozumie i záhradnícky, škôlkársky, viničný, lesný a pod. závod.
2) § 135a Občianskeho zákonníka.
2) Podľa uznesenia vlády č. 43/1962.
3) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).
4) § 9 vlád. nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
4) § 496 Hospodárskeho zákonníka.
5) Hospodárska plocha určuje celkovú výmeru, na ktorú sa vykonáva rozpis úloh poľnohospodárskej výroby.
5) § 135c ods. 7 Občianskeho zákonníka.
6) § 61 Občianskeho zákonníka.