Zákon 216/1995 platný od 1.1.1996 do 30.11.2007

Sponzorované odkazy:

Zákon 216/1995 Z.z. platný od 1.1.1996 do 30.11.2007

216/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 12. septembra 1995 o Komore geodetov a kartografov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

PRVÁ ČASŤ
ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

§ 1

(1) Zriaďuje sa Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora“).
(2) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti (ďalej len „autorizovaný geodet a kartograf“). 1)
(3) Komora je právnickou osobou.

§ 2
Komora

a) zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory,
b) vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
c) vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
d) dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,
e) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky,
f) vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom,
g) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
h) určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,
i) spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
j) zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť,
k) spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.

§ 3

(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky členov komory, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrady za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, výnosy pokút a ďalšie príjmy.
(2) Za účasť na kvalifikačnej skúške a za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa platí fyzická osoba úhradu, ktorej výšku určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(3) Komora uhrádza výdavky na zabezpečenie svojej činnosti zo svojich príjmov.
(4) Účtovnú závierku komory overuje audítor.

DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV

§ 4

(1) Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti fyzickú osobu, ktorá
a) je spôsobilá na právne úkony,
b) je bezúhonná,
c) má vysokoškolské geodetické a kartografické vzdelanie a päť rokov praxe po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania,
d) zložila kvalifikačnú skúšku ( § 6) alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť. 2)
(2) Na kvalifikačnú skúšku komora pripustí fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky na zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov podľa odseku 1 písm. a), b) a c).
(3) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a ktorú odmietla komora zapísať do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, má právo domáhať sa ochrany na súde.
(4) Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a), b) a c) a ktorú komora odmietla pripustiť na skúšku, má právo domáhať sa ochrany na súde.
(5) Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov je verejný a každý má právo doň nahliadnuť a robiť si z neho výpisy.
(6) Do zoznamu sa zapisuje
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) názov a sídlo pracoviska,
e) rozsah overovaných vybraných geodetických a kartografických činností zapisovaného,
f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky,
g) dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.
(7) Členstvo v komore je povinné a vzniká zápisom do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.
(8 ) Zmenu údajov uvedených v odseku 6 je autorizovaný geodet a kartograf povinný oznámiť komore do 15 dní odo dňa, keď zmena nastala.

§ 5

(1) Na základe zápisu do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov komora vydá fyzickej osobe oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.
(2) Autorizovaný geodet a kartograf je povinný
a) vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) na písomnostiach uvádzať svoje meno, miesto trvalého pobytu, evidenčné číslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a používať odtlačok okrúhlej pečiatky,
c) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone geodetických a kartografických činností; poistenie musí trvať po celý čas výkonu činnosti,
d) zaplatiť úhradu za kvalifikačnú skúšku a úhradu za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

§ 6

Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

§ 7

(1) Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak
a) sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania,
b) bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti, a to až do právoplatného skončenia konania,
c) sa začalo konanie o odňatie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d) o to sám požiada,
e) sa preukáže závažné alebo opakujúce sa porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa.
(2) Ak zaniknú dôvody na pozastavenie výkonu činnosti, komora pozastavenie výkonu činnosti zruší.

§ 8

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov toho,
a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom geodetickej a kartografickej činnosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,
d) komu bolo odňaté osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti,
e) kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,
f) kto závažným alebo opakujúcim sa spôsobom porušil všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť autorizovaného geodeta a kartografa,
g) kto opakovane neuhradil členský príspevok komore.
(2) Fyzická osoba, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, je povinná do siedmich dní vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a okrúhlu pečiatku.
(3) O opätovný zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov môže požiadať fyzická osoba po zaniknutí prekážok uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a e).
(4) Komora opätovne zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu podľa odseku 1 písm. f), na základe žiadosti a po zložení kvalifikačnej skúšky alebo získaní osobitnej odbornej spôsobilosti.

TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KOMORY

§ 9

(1) Člen komory je oprávnený najmä
a) zúčastňovať sa na činnosti komory a jej orgánov,
b) voliť a byť volený do orgánov komory,
c) predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich stavovských záujmov,
d) využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí.
(2) Člen komory je povinný
a) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory,
b) aktívne sa podieľať na činnosti komory,
c) platiť členský príspevok.
(3) Práva a povinnosti členov komory bližšie určujú stanovy komory.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA KOMORY

§ 10

(1) Orgánmi komory sú
a) valné zhromaždenie členov komory,
b) predstavenstvo,
c) skúšobná komisia,
d) disciplinárna komisia,
e) dozorná rada.
(2) Funkcie a členstvo v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až d) sú navzájom nezlučiteľné. Volebné obdobie orgánov komory je dvojročné.

§ 11

(1) Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „zhromaždenie“). Tvoria ho všetci členovia komory. Zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok, alebo ak o zvolanie požiada aspoň jedna pätina členov komory. Zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti polovice všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(2) Zhromaždenie najmä
a) volí a odvoláva tajným hlasovaním predsedu a podpredsedu predstavenstva, ďalších členov predstavenstva, ako aj členov orgánov komory uvedených v § 10 ods. 1 písm. d) a e) a ich predsedov,
b) volí a odvoláva členov skúšobnej komisie,
b) vydáva Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,
c) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
d) schvaľuje výšku členských príspevkov komory, výšku úhrady za vykonanie kvalifikačnej skúšky a výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
e) schvaľuje výšku ročného príspevku na činnosť komory,
f) schvaľuje výšku náhrady výdavkov a náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
g) schvaľuje rozpočet komory a overenú ročnú účtovnú závierku,
h) určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce.

§ 12

(1) Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami zhromaždenia. Schádza sa spravidla raz za tri mesiace. Má deväť členov.
(2) Predstavenstvo najmä
a) zvoláva a pripravuje program zhromaždenia,
b) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky,
c) vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
d) vedie zoznam členov komory,
e) na návrh skúšobnej komisie vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
f) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,
g) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a s dobrovoľnými profesijnými organizáciami,
h) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradilo zhromaždenie.
(3) Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť a zastupuje komoru navonok.

§ 13

Skúšobná komisia zabezpečuje organizáciu a realizáciu kvalifikačnej skúšky. Má sedem členov. Skladá sa z odborníkov z oblasti teórie a praxe. Na čele skúšobnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

§ 14

(1) Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi komory. Má sedem členov. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.
(2) Disciplinárna komisia najmä
a) zisťuje a prešetruje porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, a ukladá za ne disciplinárne opatrenia,
b) vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

§ 15

Dozorná rada je kontrolným orgánom komory. Má päť členov. Kontroluje najmä plnenie uznesení zhromaždenia, činnosť orgánov komory, hospodárenie s finančnými prostriedkami komory, predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a návrhy na začatie disciplinárneho konania. Zhromaždeniu predkladá revíznu správu. Na čele dozornej rady je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

PIATA ČASŤ
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 16

(1) Za závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie povinností člena komory ustanovených týmto zákonom a stanovami komory, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, komora môže uložiť členovi komory podľa závažnosti porušenia povinnosti niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) písomné napomenutie,
b) pokutu až do 20 000 Sk,
c) vyčiarknutie zo zoznamu členov komory.
(2) Výnosy z pokút sú príjmom komory.

§ 17

(1) Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 16 podáva dozorná rada komory disciplinárnej komisii. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozorná rada dozvedela, a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní. 3)
(3) Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.
(4) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 16 ods. 1 môže člen komory alebo predseda dozornej rady podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok.
(5) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6) Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov. 4)

ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

(1) Fyzickú osobu, ktorá získala oprávnenie na výkon funkcie zodpovedného geodeta 5) pred účinnosťou tohto zákona, zapíše komora do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov na základe písomnej žiadosti. Kvalifikačná skúška podľa § 4 ods. 1 písm. d) sa nevykonáva.
(2) Fyzická osoba, ktorá nesplní podmienku podľa odseku 1 do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, stráca oprávnenie na výkon funkcie zodpovedného geodeta.
(3) Fyzickú osobu, ktorá získala oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác 6) a je podnikateľom, ktorému živnostenské oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác 7) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, zapíše komora do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov na základe písomnej žiadosti. Kvalifikačnú skúšku podľa § 4 ods. 1 písm. d) nevykonávajú fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na overovanie geometrických plánov.
(4) Fyzická osoba, ktorá nesplní podmienku podľa odseku 3 do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, stráca živnostenské oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.

§ 19

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich pôsobnosť prípravný výbor, ktorého členov vymenuje predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na návrh Slovenského zväzu geodetov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie z členov Slovenského zväzu geodetov a Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie.
(2) Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zhromaždenie do piatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Prípravný výbor na ustanovujúce zhromaždenie pozve fyzické osoby, ktorým udelil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky súhlas na overovanie geodetických a kartografických činností podľa doterajších predpisov.

Čl.II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. c) bod 8 znie:
8. autorizovaných geodetov a kartografov 10),
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
2. V prílohe č. 2 sa v skupine 214 – Ostatné vypúšťajú slová

Overovanie geometrických  oprávnenie  zák. č. 46/1971 Zb.
plánov a iných                        o geodézii a kartografii,
výsledkov geodetických                § 3 vyhl. č. 82/1973 Zb.
prác                                  o overovaní geometrických
plánov a iných výsledkov
geodetických prác.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
______
1) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
2) § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z.
3) § 266a Zákonníka práce.
4) § 244 až 250 Občianskeho súdneho poriadku.
5) Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
6) Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
7) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.