Vyhláška 11/1974 Zb. platná od 1.3.1974 do 1.1.1996

Sponzorované odkazy:

Vyhláška 11/1974 Zb. platná od 1.3.1974 do 1.1.1996

VYHLÁŠKA Slovenského úradu geodézie a kartografie z 12. februára 1974 o geodetických prácach vo výstavbe

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Účel a rozsah platnosti vyhlášky

Vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií Slovenského úradu geodézie a kartografie, ďalej investorov, generálnych projektantov a dodávateľských organizácií (ďalej len „účastníci výstavby“) 1) pri vykonávaní geodetických prác vo výstavbe.

§ 2
Geodetické práce vo výstavbe

(1) Geodetické práce tvoria geodetický podklad alebo súčasť prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb. Geodetickými prácami sú taktiež práce vytyčovacie a kontrolné, ako aj geodetické práce tvoriace súčasť dokumentácie skutočného vykonania stavby. 2)
(2) Výsledky overených geodetických prác 3) možno podľa ich povahy použiť tiež ako podklady pre úpravu majetkových vzťahov, pre štátne mapové diela a pre mapy povrchovej situácie podľa banského zákona. 4)

DRUHÁ ČASŤ
Povinnosti účastníkov výstavby

§ 3
Zabezpečovanie odborného výkonu geodetických prác

(1) Účastníci výstavby sú povinní zabezpečiť odborný výkon geodetických prác zodpovednými geodetmi. Ak ide o stavby, ktoré vyžadujú iba jednoduché geodetické práce, môže krajská správa geodézie a kartografie 5) príslušná podľa miesta vykonávania prác, po predchádzajúcom vyjadrení stavebného úradu rozhodnúť, že odborný výkon geodetických prác môžu účastníci výstavby zabezpečiť kvalifikovanými pracovníkmi bez vymenovania zodpovedných geodetov.
(2) Za zodpovedného geodeta môžu účastníci výstavby vymenovať iba pracovníka s ukončeným vysokoškolským vzdelaním zememeračského smeru so šiestimi rokmi praxe, z toho najmenej s tromi rokmi praxe vo výstavbe, ktorý úspešne zložil skúšku pre zodpovedných geodetov. Pre výstavbu súvisiacu s činnosťou organizácií uvedených v § 37 ods. 1 banského zákona 6) môžu byť za obdobných podmienok vymenovaní za zodpovedných geodetov aj pracovníci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na vysokej škole banskej banskomeračského zamerania alebo vysokej škole technickej banskomeračského zamerania. Výnimky, najmä pokiaľ sa týkajú praxe a skúšky, povoľuje Slovenský úrad geodézie a kartografie. Skúšky sa konajú pred komisiou, ktorú vymenúva predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie.
(3) Účastníci výstavby môžu zabezpečiť výkon funkcie zodpovedného geodeta prostredníctvom inej organizácie. Pre viac účastníkov, prípadne pre všetkých účastníkov výstavby môže byť funkcia zodpovedného geodeta zabezpečovaná jednou organizáciou. Pracovník dodávateľskej organizácie však nemôže súčasne plniť funkciu zodpovedného geodeta investora alebo generálneho projektanta.

§ 4
Povinnosti investora

Investor je povinný
1. pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie:
a) zabezpečovať geodetické podklady,
b) kontrolovať úplnosť geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie,
c) zabezpečovať včasné a hospodárne vyhotovenie geodetických podkladov na vyňatie pozemkov z pôdnych fondov a na úpravu majetkových vzťahov; 7)
2. pri vykonávaní stavby:
a) zabezpečovať podľa potreby už v predstihu vybudovanie vytyčovacích sietí, ich zabezpečenie pred poškodením alebo zničením a kontrolu pred ich odovzdaním dodávateľovi stavebných prác,
b) zúčastňovať sa na protokolárnom odovzdaní staveniska dodávateľovi,
c) zúčastňovať sa na kontrolnom meraní terénu, ktoré pri prevzatí staveniska vykonáva dodávateľ,
d) zabezpečovať v súlade s územným rozhodnutím včasné vytáčanie priestorovej polohy objektov (hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných bodov trás, hlavných výškových bodov) 8 ) a vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, pokiaľ môžu byť dotknuté stavebnou činnosťou,
e) spolupracovať s technickým dozorcom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov; kontrolovať polohové a výškové zameranie podzemných vedení a objektov pred ich zakrytím; kontrolovať zameranie vykonaných terénnych úprav; kontrolovať po geodetickej stránke dokumentáciu skutočného vykonania stavby, ktorá sa preberá od dodávateľov investora;
3. pri spracovaní dokumentácie skutočného vykonania stavby; 9)
a) zabezpečovať súborné spracovanie a archivovanie dokumentácie geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vykonania celej stavby podľa podkladov zodpovedného geodeta dodávateľa pre výstavbu a podľa výsledkov vlastných kontrolných alebo dopĺňacích meraní,
b) kontrolovať, aby dokumentácia sa mohla využiť na účely uvedené v § 2 ods. 2.

§ 5
Povinnosti generálneho projektanta

Generálny projektant je povinný
1. pri spracovaní prípravnej dokumentácie: posudzovať úplnosť, správnosť a vhodnosť geodetických podkladov a ich účelné využitie;
2. pri spracovaní projektovej dokumentácie:
a) starať sa o ekonomické využitie prv vykonaných geodetických prác a o potrebné doplnenie geodetických podkladov na projektovú činnosť,
b) vypracúvať návrh vytyčovacej siete, jej stabilizácie a zabezpečovať návrh rozpočtu na tieto práce,
c) zabezpečovať stabilizáciu a zameranie všetkých bodov, ktoré sa použili na účely projektovania a môžu sa využiť pri vytyčovacích, kontrolných a dokumentačných geodetických prácach, a ich odovzdanie investorovi,
d) spolupracovať na jednotlivých častiach projektu, najmä pri spracovaní vytyčovacích výkresov jednotlivých objektov, 10)
e) zabezpečovať spracovanie koordinačného výkresu (výstavby) 11) a spolupracovať na koordináciu priestorového umiestnenia pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení,
f) vykonávať koordináciu a kontrolu geodetických prác tvoriacich súčasť projektov spracovaných inou organizáciou;
3. pri vykonávaní stavby:
zúčastniť sa podľa potreby v odbore svojej činnosti na autorskom dozore generálneho projektanta.

§ 6
Povinnosti dodávateľskej organizácie

(1) Dodávateľská organizácia je povinná:
a) spolupracovať po geodetickej stránke pri preberaní staveniska a vykonávať kontrolné meranie terénu za účasti investora,
b) preberať od investora body vytyčovacej siete, prípadne ďalšie využiteľné body bodového poľa a po dobu výstavby ich udržiavať,
c) preberať od investora vytýčenie priestorovej polohy objektov,
d) zabezpečovať podľa projektovej dokumentácie podrobné vytýčenie objektov zariadení staveniska a podrobné vytýčenia stavebných i ostatných objektov,
e) odovzdávať ďalšiemu dodávateľovi vytýčenie priestorovej polohy objektu a podklady na podrobné vytýčenie predmetu jeho dodávky,
f) vykonávať kontrolné geodetické práce v rozsahu vlastných dodávok a poddodávok,
g) zabezpečovať geodetickými metódami polohové a výškové zameranie skutočného vykonania dokončených objektov alebo ich častí, vrátane terénnych úprav na vytyčovaciu sieť danú projektom (pri podzemných vedeniach a objektoch už pred zakrytím),
h) zabezpečovať číselné a grafické vyznačenie skutočného vykonania prác tak, aby dokumentácia mohla byť odovzdaná investorovi pri odovzdaní a prevzatí dodávky, 12)
i) zabezpečovať archivovanie meračské záznamov a náčrtov k vykonaným prácam, umožňovať investorovi nazretie do týchto materiálov, prípadne vyhotovovanie výpisov a kópií a pred skartáciou ich ponúknuť investorovi alebo užívateľovi.
(2) Povinnosti uvedené v odseku 1 písmene d), f) a g) plnia voči dodávateľovi ich ďalší dodávatelia.
(3) Pokiaľ dodávateľská organizácia zabezpečuje projektovú dokumentáciu stavieb, má aj povinnosti podľa § 5.

TRETIA ČASŤ
Spôsob vykonávania geodetických prác

§ 7
Súradnicový a výškový systém

(1) Geodetické práce podľa tejto vyhlášky sa vykonávajú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (systém S-JTSK). Ak ide o rozšírenie geodetických prác už prv vykonaných v inom súradnicovom systéme, možno meranie vyhotoviť v tomto systéme. Pokiaľ sa pri vykonávaní niektorých geodetických prác použije na účely výstavby iný súradnicový systém, musia byť výsledky týchto prác pripojené na systém S-JTSK. V súradnicovom systéme 1942 (S-42) sa meranie vykonáva celkom výnimočne na rozšírenie geodetických prác vykonaných v tomto systéme, a to len so súhlasom orgánov geodézie a kartografie, ktoré si vopred vyžiadajú stanovisko Federálneho ministerstva národnej obrany. Ak ide o práce, ktoré sa neprevezmú alebo nevyužijú pre štátne mapové diela a pre dokumentácie vedené orgánmi geodézie a kartografie, ani pre mapy povrchovej situácie požadované banským zákonom, 13) môže zodpovedný geodet investora po dohode so zodpovedným geodetom generálneho projektanta a za obdobných podmienok pracovník zabezpečujúci odborný výkon geodetických prác podľa § 3 ods. 1 so súhlasom krajskej správy geodézie a kartografie použiť miestny súradnicový systém, 14) ak by pripojenie na systém S-JTSK s ohľadom na rozsah a funkciu stavby bolo nákladné. Použitý súradnicový systém musí byť vždy výrazne vyznačený v grafickej i písomnej dokumentácii.
(2) Budovanie bodového poľa sa riadi príslušnými predpismi. 15)
(3) Na geodetické práce podľa tejto vyhlášky sa použije výškový systém baltský – po vyrovnaní (Bpv). Ak ide o rozšírenie výstavby alebo zástavby, ktorá bola pripojená na iný výškový systém, použije sa spravidla tento systém. Výnimočne môže zodpovedný geodet generálneho projektanta po dohode so zodpovedným geodetom investora a za obdobných podmienok pracovník zabezpečujúci odborný výkon geodetických prác podľa § 3 ods. 1 rozhodnúť so súhlasom krajskej správy geodézie a kartografie o použití miestneho výškového systému, 14) ak by pripojenie na nivelačnú sieť s ohľadom na rozsah a funkciu stavby bolo nákladné. Použitý výškový systém musí byť výrazne vyznačený v grafickej i písomnej dokumentácii.
(4) Pripojenie na československú jednotnú nivelačnú sieť sa vykonáva podľa osobitných predpisov. 16)

§ 8
Mapové a vytyčovacie podklady

(1) Druh, mierka, rozsah, obsah a požiadavky na presnosť mapových a vytyčovacích podkladov, pokiaľ nevyplývajú z technických noriem a príslušných predpisov, sa určujú dohodou medzi účastníkmi výstavby. Ak nedôjde k dohode, rozhodne krajská správa geodézie a kartografie príslušná podľa miesta vykonávaných prác. Grafická úprava sa riadi príslušnými predpismi a technickými normami. 17)
(2) Ak treba geodetické podklady previesť do väčšej mierky, musí sa zväčšenina zreteľne označiť poznámkou:

„Polohopis (výškopis) je odvodený z …………………………
v mierke ………………“ .

(3) Body vytyčovacej siete, vrátane hlavných výškových bodov, sa zabezpečujú tak, aby ich bolo možné použiť v priebehu celej výstavby a na zameranie skutočného vykonania stavby.

§ 9
Dokumentácia geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vykonania stavby

(1) Dokumentácia geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného vykonania stavby musí obsahovať číselné i grafické vyznačenie výsledkov zamerania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení na body vytyčovacej siete; pritom polohové a výškové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení treba pre túto dokumentáciu zamerať vždy pred ich zakrytím. Dokumentáciou geodetických prác sa rozumie situácia spravidla v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zakreslením všetkých novopostavených objektov a zariadení, vytyčovacie siete, náčrty s číselnými údajmi, zoznam súradníc a výšok bodového poľa a technická správa.
(2) Ak niektorá z organizácií zistí počas svojej činnosti na stavbe neznáme alebo nepresne dokumentované objekty a zariadenia, je povinná neodkladne na to upozorniť investora, ktorý podľa potreby zabezpečí ich zameranie a dokumentovanie.

§ 10
Podpisovanie dokumentácie geodetických prác

Dokumentácia geodetických prác tvoriacich súčasť prípravnej a projektovej dokumentácie a dokumentácia skutočného vykonania stavby musí byť podpísaná zodpovedným geodetom alebo kvalifikovaným pracovníkom, ktorý zabezpečuje odborný výkon geodetických prác podľa § 3 ods. 1.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia

§ 11

Vyhláška sa vzťahuje i na geodetické práce pre výstavbu v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, pokiaľ nie sú vykonávané pre potreby obrany štátu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.

§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1974.

Predseda:
Ing. Michalko v.r.
______
1) § 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
2) § 69 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
3) Vyhláška č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
4) Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon).
5) Zákon SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie.
6) Zákon č. 41/1957 Zb.
7) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu; zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
8 ) ČSN 73 0420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictví.
ČSN 73 0421 Vytyčovací odchylky stavebních objektů s prostorovou skladbou.
ČSN 73 0422 Vytyčovací odchylky stavebních objektů liniových a plošných.
ČSN 73 0405 Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí.
9) § 69 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
10) ČSN 73 0128 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví.
11) ČSN 73 0199 Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví.
12) § 69 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
13) Zákon č. 41/1957 Zb.
14) ČSN 73 0199 Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví.
15) Smernice Slovenského úradu geodézie a kartografie pre technicko-hospodárske mapovanie č. 3-801/69 reg. v čiastke 40/1969 Zb.
16) Nivelačná inštrukcia pre práce v československej jednotnej nivelačnej sieti, vydaná býv. Ústrednou správou geodézie a kartografie pod č. 2440/1968-5.
17) Pozri poznámku 15); ČSN 73 0100 Druhy a úprava výkresů ve stavebnictví, ČSN 73 0101 Výkresy stavebních konstrukcí, ČSN 73 0120 Značky základních technickohospodářských map, ČSN 73 0122 Značky účelových map a plánů ve stavebnictví, ČSN 73 0415 Geodetické body.