Zákon 82/1948 Sb. platný od 28.4.1948 do 31.12.1949

Sponzorované odkazy:

Zákon 82/1948 Sb. platný od 28.4.1948 do 31.12.1949

ZÁKON ze dne 16. dubna 1948 o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon).

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

(1) Veřejné vyměřování a mapování na území republiky
Československé náleží do oboru působnosti ministerstva financí.
(2) Veřejným vyměřováním a mapováním podle odstavce 1 se rozumí zejména:
a) vybudování geodetických základů polohopisných a výškopisných;
b) zakládání, udržování a obnovování veřejných mapových děl, zobrazujících geometricky polohopisně i výškopisně celé území státní nebo jeho části;
c) zeměměřické práce při zakládání, udržování a obnovování dokumentárního díla státních hranic;
d) vyhotovování kartografických odvozenin veřejných mapových děl;
e) jiné než vyměřovací a mapovací práce potřebné pro vybudování, udržování a obnovování pozemkového katastru jako jednotného uceleného díla;
f) zeměměřické práce při scelování pozemků a jiných hromadných úpravách pozemkové držby;
g) jakékoli rozmnožování veřejných mapových děl, po případě jejich odvozenin, a prodej jejich kopií (otisků, snímků a pod.);
h) zeměměřické práce vykonávané k opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty a plány, placené nebo podporované z veřejných prostředků nebo z prostředků znárodněného podnikání;
ch) vedení v patrnosti všech výsledků prací uvedených pod písm. a) až h) a jejich odborná úschova;
i) sledování a podporování pokroků vědních oborů, jakož i vydávání předpisů, návodů a pokynů pro působnost uvedenou pod písm. a) až ch).
(3) Která veřejná mapová díla budou na území republiky Československé vybudována a udržována, stanoví vláda nařízením.

§ 2

(1) Kde toho povaha služby vyžaduje, mohou úřady, ústavy, korporace, podniky a jakékoliv orgány státní a jiné veřejné správy vykonávati práce spojené s veřejným vyměřováním a mapováním v rozsahu nutném pro obor jejich působnosti (§ 5, odst. 1).
(2) Nedotčena zůstávají práva úředně oprávněných civilních techniků (civilních inženýrů) vykonávati některé úkony veřejného vyměřování a mapování.
(3) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena působnost ministerstva národní obrany ve věcech veřejného vyměřování a mapování, určených výhradně zájmy obrany státu.

§ 3

(1) Při provádění prací, uvedených v § 2, odst. 1, jest v zájmu jednotnosti a hospodárnosti využíti příslušných podkladů, zařízení a zkušeností, které jsou v oboru působnosti ministerstva
financí.
(2) Ministerstvo financí může za úhradu skutečných nákladů
nebo podle vyhlášených sazeb poplatků v dohodě s příslušným ústředním úřadem převzíti práce spadající do veřejného vyměřování a mapování pro jiné obory státní a jiné veřejné správy, i když mají vlastní oprávněné měřické orgány.
(3) Sazby poplatků za práce spadající do veřejného vyměřování a mapování a za používání jejich výsledků a podkladů stanoví
ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě. Úřadům uvedeným v § 2 povolí ministerstvo financí bezplatné využití výsledků veřejného vyměřování a mapování pro jejich vlastní úřední potřebu.

§ 4

(1) Vrchní řízení a dohled ve věcech veřejného vyměřování a mapování přísluší ministerstvu financí.
(2) Veřejné vyměřovací a mapovací práce celostátního významu nebo práce zvláštní povahy vykonává ministerstvo financí přičleněnými ústavy (orgány).
(3) Vykonávání jiných veřejných vyměřovacích a mapovacích prací náleží úřadům druhé stolice a jim podřízeným úřadům prvé stolice.
(4) Působnost, sídla, obvody a názvy úřadů a ústavů podle odstavce 2 a 3 stanoví vláda nařízením.

§ 5

(1) Všichni, kdo vykonávají práce, uvedené v § 1 a § 2, odst. 1 a 2, jsou povinni v zájmu hospodárnosti, účelnosti a jednotnosti
předem ohlašovati tyto práce ministerstvu financí, předkládati mu
elaboráty v prvopisu k přezkoušení a zhodnocení a dodávati mu bezplatně výsledky, jakož i říditi se předpisy, návody a pokyny vydanými podle § 1, odst. 2, písm. i). Podrobnosti stanoví vláda nařízením.
(2) Všechny úřady, ústavy, korporace a jakékoli orgány veřejné správy jsou povinny účinně podporovati úřady, ústavy a orgány uvedené v § 4 a podávati jim zprávy potřebné k provádění tohoto zákona.
(3) K vydávání samostatných map nebo map určených jako přílohy k jiným textovým publikacím je třeba, aby jejich originály
schválilo ministerstvo financí.

§ 6

(1) Při řešení zásadních vědeckých otázek veřejného vyměřování a mapování jest slyšeti Národní komitét geodetický a
geofysikální. Ministerstvo financí může dáti uvedenému komitétu na jeho požádání výsledky veřejného vyměřování a mapování, pokud mají celostátní význam, k vědeckému zhodnocení a využití.
(2) Ministerstvo financí může si zříditi technický poradní sbor. Členy jmenuje ministr financí. Členství je funkcí čestnou.
Podrobnosti stanoví vláda nařízením.

§ 7

(1) Udělovati právo k rozmnožování děl veřejného vyměřování a mapování nebo jejich kopií (otisků, snímků a pod.) a k vyhotovování nebo rozmnožování odvozenin těchto děl
(zmenšenin, zvětšenin a pod.) přísluší ministerstvu financí.
(2) Ministerstvo financí může vyhotovovati a rozmnožovati i jiná mapová díla.

§ 8

(1) Jednání nebo opominutí příčící se ustanovením tohoto zákona trestají, nejde-li o čin soudně trestný, okresní národní výbory jako správní přestupek pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do šesti měsíců nebo oběma těmito tresty; pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se náhradní trest vězení podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest vězení spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest měsíců. Přestupek se stíhá jenom na návrh
ministerstva financí.
(2) O výsledku trestního řízení buď vždy zpraveno
ministerstvo financí.

§ 9

(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 13. července 1942, č. 298 Sb., o soustředění věcí zeměměřických a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřického úřadu, ve znění vládního nařízení ze dne 30. listopadu 1944, č. 272 Sb., — pokud nebyla zrušena ustanovením § 2 zákona ze dne 2. října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody (příloha k § 2, odst. 1, oddíl B, I, pol. 66) — se zrušuje. Ustanovení vládního nařízení ze dne 20. ledna 1920, č. 43 Sb., o jednotné organisaci přesných výškových měření, zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), vládního nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 205 Sb., jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona), se zrušují, pokud odporují tomuto zákonu.
(2) Zaměstnanci, kteří dosud vykonávají působnost uvedenou v § 1, odst. 2, u zeměměřického úřadu, stávají se zaměstnanci ministerstva financí, a obdobně bude tomu na Slovensku.
(3) Ministerstvo financí přejímá také všechna zařízení, jakož i všechny spisové, písemné a měřické operáty a provozní materiál zeměměřického úřadu, sloužící účelům uvedeným v § 1, odst. 2, a obdobně bude tomu na Slovensku.

§ 10

(1) Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona vydá vláda nařízením.
(2) Pokud hospodářsko-technické plánování bude vyžadovati dalšího soustředění, organisace nebo jinou úpravu působnosti v oboru veřejného vyměřování a mapování, provede je vláda v rámci tohoto zákona nařízením.

§ 11

Ministr (ministerstvo) financí vykonává působnost podle tohoto zákona na Slovensku zásadně prostřednictvím pověřence (pověřenectva) financí, který se při tom řídí jeho rozhodnutími a směrnicemi.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.