Vládne nariadenie 276/1949 Sb. platné od 1.1.1950 do 6.1.1954

Sponzorované odkazy:

Vládne nariadenie 276/1949 Sb. platné od 1.1.1950 do 6.1.1954

Vládne nariadenie zo dňa 13. decembra 1949, ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa čl. IV zákona zo dňa 17. novembra 1949, č. 250 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon:

§ 1

Okresné národné výbory, poprípade národné výbory vykonávajúce ich pôsobnosť, ujímajú sa výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania podľa § 4, ods. 2 zákona zo dňa 16. apríla 1948, č. 82 Sb., o úprave pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania (zememeračský zákon), v znení zákona č. 250/1949 Sb., dňom 1. januára 1950.

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1950; vykonajú ho ministri techniky, financií a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v.r.
Nosek v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.