Zákon 195/1946 Sb. platný od 15.11.1946 do 25.4.1948

Sponzorované odkazy:

Zákon 195/1946 Sb. platný od 15.11.1946 do 25.4.1948

Zákon ze dne 2. října 1946 o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ODDÍL I.
Zrušení použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

§ 1.

Zrušuje se použivatelnost všech předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro pohraniční území zemí českých.

§ 2.

(1) Z předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast zemí českých, se zrušuje použivatelnost předpisů uvedených v příloze k tomuto zákonu.
(2) Vládním nařízením může býti zrušena použivatelnost dalších předpisů s mocí zákona, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast zemí českých. Vláda je povinna takové nařízení předložiti do 14 dnů ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění hlasováním podle § 48, odst. 1 ústavní listiny schváliti, pozbývá nařízení platnosti ode dne tohoto usnesení a zrušená použivatelnost předpisu se obnovuje; vláda vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů a nařízení, že a od kdy nařízení pozbylo platnosti.

§ 3.

Zrušením použivatelnosti předpisů podle §§ 1 nebo 2 se obnovuje dřívější právní stav, a to v úpravě vyplývající z předpisů platných nebo použivatelných v den, kdy zrušení použivatelnosti nabývá účinnosti.

ODDÍL II.
Územní rozšíření použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

§ 4.

Na pohraniční území zemí českých se rozšiřuje – pokud se tak již nestalo dříve – použivatelnost předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast těchto zemí nebo jedné z nich, a to ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu.

ODDÍL III.
Schválení ustanovení o územním rozšíření použivatelnosti cenových předpisů.

§ 5.

Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 8. října 1945, č. 87 Sb., o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového, se schvaluje podle čl. 5, odst. 1 ústavního dekretu o obnovení právního pořádku (příloha k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946).

ODDÍL IV.
Ustanovení všeobecná a závěrečná.

§ 6.

Nařízením, rozhodnutím, opatřením a jiným úředním úkonům, které byly vydány nebo provedeny po dni 4. května 1945 do dne počátku účinnosti tohoto zákona, není na závadu, že byly vydány nebo provedeny pro pohraniční území zemí českých nebo na tomto území
a) podle předpisu vnitřní oblasti zemí českých před tím, než jeho použivatelnost na pohraniční území byla rozšířena nebo se tímto zákonem rozšiřuje, nebo
b) podle předpisu vnitřní oblasti zemí českých před tím, než jeho použivatelnost byla zrušena nebo se tímto zákonem zrušuje, nebo
c) podle předpisu, vydaného do dne 29. září 1938 včetně, před tím, než tento předpis na pohraničním území opět nabyl nebo podle tohoto zákona nabývá účinnosti.

§ 7.

Vláda může nařízením vydati předpisy, jejichž potřeba se ukáže nutnou k usnadnění přechodu do nových právních poměrů, vytvořených ústavním dekretem o obnovení právního pořádku nebo tímto zákonem.

§ 8.

(1) Pohraničním územím zemí českých se rozumějí územní části zemí České a Moravskoslezské, které byly v roce 1938 obsazeny cizí mocí.
(2) Vnitřní oblastí zemí českých se rozumí ostatní území zemí České a Moravskoslezské.
(3) Doba nesvobody je doba ode dne 30. září 1938 do dne 4. května 1945.

§ 9.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti – pokud v něm nebo v jeho příloze není jinak stanoveno – patnáctého dne po svém vyhlášení.
(2) Ustanovení § 1, pokud se jím zrušuje použivatelnost místních předpisů, nabývá účinnosti 3 měsíce po vyhlášení tohoto zákona. Místními předpisy se tu rozumějí předpisy vydané jen pro určitý správní obvod pohraničního území zemí českých.
(3) Jestliže se předpisu, jehož použivatelnost se podle § 2 zrušuje, přestalo používati na celém území, pro které byl vydán, před počátkem účinnosti tohoto zákona, nabývá zrušení použivatelnosti účinnosti dnem, kdy se předpisu přestalo používati; tento den vyhlásí příslušný ministr v dohodě se zúčastněnými ministry ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 10.

Tento zákon provedou všichni členové vlády.

Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Zenkl v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.
tiež za ministra Masaryka
Lichner v.r.
______
PŘÍL.
Předpisy,
vydané v době nesvobody pro vnitřní oblast zemí českých, jejichž
použivatelnost se zrušuje.
A.
Předpisy z těchto oborů právních:
I. Všechny předpisy
o svátcích a památných dnech (avšak s výjimkou vládního nařízení ze dne 9. března 1939, č. 63 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb.z. a n., o svátcích a památných dnech).
II. Předpisy okupačního státu, vydané v oboru
1. zbrojní policie (zbraně, střelivo a třaskaviny),
2. cizinecké policie,
3. práva o osobních průkazech,
4. leteckého práva,
5. práva o poštovních a ostatních holubech,
6. filmového práva,
7. rozhlasového práva,
8. práva o technické nouzové pomoci,
9. práva o t.zv. nouzové službě,
10. práva o protiletecké ochraně,
11. práva o válečných škodách věcných a osobních,
12. práva o omamných prostředcích,
13. práva o sociálním pojištění.
B.
Tyto další jednotlivé předpisy:
I. Z předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a nařízení:
1. Vládní nařízení ze dne 11. října 1938, č. 223 Sb., o pracovních útvarech.
2. Vládní nařízení ze dne 19. listopadu 1938, č. 298 Sb., kterým se upravují okresy revírních báňských úřadů.
3. Vládní nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb.z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele.
4. Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb., o politických stranách, ve znění vládního nařízení ze dne 13. ledna 1939, č. 4 Sb. I.
5. Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 373 Sb., o pojmenování české vysoké školy technické v Brně.
6. Vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 381 Sb., kterým se v důsledku územních změn přechodně odkládá plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí, avšak s výjimkou ustanovení § 2, odst. 2.
7. Vládní nařízení ze dne 10. ledna 1939, č. 9 Sb. II, o bydlišti učitelstva národních škol.
8. Vládní nařízení ze dne 3. února 1939, č. 21 Sb. I, o povinnosti vydati státu některý spisový materiál.
9. Vládní nařízení ze dne 3. února 1939, č. 17 Sb. II, o obecních (obvodních) tajemnících.
10. Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 32 Sb. II, o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
11. Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 53 Sb. I, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 161 Sb.z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb.z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele.
12. Vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 72 Sb., o kárných pracovních táborech, ve znění vládního nařízení ze dne 28. dubna 1939, č. 188 Sb.
13. Vládní nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi.
14. Vládní nařízení ze dne 31. března 1939, č. 107 Sb., o některých přechodných správních opatřeních v oboru stavovského zastoupení lékařů.
15. Vládní nařízení ze dne 12. května 1939, č. 151 Sb., kterým se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb.z. a n.
16. Vládní nařízení ze dne 13. července 1939, č. 178 Sb., o Protektorátních drahách Čech a Moravy a o Protektorátní poště Čech a Moravy.
17. Vládní nařízení ze dne 5. října 1939, č. 260 Sb., o vyučování němčině na českých měšťanských školách.
18. Vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 316 Sb., o převodu některých oborů působnosti ministerstva národní obrany na ministerstvo sociální a zdravotní správy.
19. Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, č. 321 Sb., kterým se mění zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb.z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb.z. a n.
20. Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, č. 322 Sb., kterým se znovu mění a doplňuje prováděcí nařízení k zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele.
21. Vládní nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 69 Sb. z roku 1940, o převzetí pensijního zaopatření nepřevzatého Německou říší podle nařízení ze dne 19. října 1939 (Říš. zák. I, str. 2059) a o skončení služebního poměru zaměstnanců převzatých Německou říší podle téhož nařízení.
22. Vládní nařízení ze dne 14. března 1940, č. 120 Sb., o nové úpravě statistických známek.
23. Ustanovení čl. II vládního nařízení ze dne 28. března 1940, č. 186 Sb., jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb., o organisaci statistické služby.
24. Vládní nařízení ze dne 8. května 1940, č. 188 Sb., o pojmenování české university v Praze.
25. Vládní nařízení ze dne 4. července 1940, č. 267 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů některých zaměstnanců bývalé československé vojenské správy a déle sloužících.
26. Vládní nařízení ze dne 18. července 1940, č. 273 Sb., o úpravě přechodně odloženého plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí.
27. Vládní nařízení ze dne 4. července 1940, č. 279 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o hornických soudech rozhodčích.
28. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 26. září 1940, č. 319 Sb., o úpravě cen v důsledku změny daně z obratu a zrušení celní hranice.
29. Vládní nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 367 Sb., o umisťování bývalých vojenských gážistů z povolání a déle sloužících v soukromých službách, ve znění pozdějších předpisů.
30. Ustanovení čl. I vládního nařízení ze dne 26. září 1940, č. 394 Sb., jímž se nově upravují povinné učebné předměty na školách obecných a měšťanských.
31. Vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 41 Sb. z roku 1941, kterým se doplňuje zákon ze dne 10. června 1937, č. 112 Sb., o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů.
32. Vládní nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 67 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. října 1938, č. 216 Sb., o železničních tarifech a tarifních slevách.
33. Vyhláška ministra zemědělství ze dne 4. března 1941, č. 92 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., a vládního nařízení ze dne 27. září 1939, č. 321 Sb.
34. Ustanovení § 24, odst. 7 vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 96 Sb. z roku 1941, o přestupech v sociálním pojištění (zaopatření).
35. Vládní nařízení ze dne 8. srpna 1940, č. 115 Sb. z roku 1941, o složení místních (újezdních) školních rad.
36. Vládní nařízení ze dne 6. února 1941, č. 140 Sb., o povinném očkování proti neštovicím.
37. Vládní nařízení ze dne 6. února 1941, č. 141 Sb., kterým se provádí vládní nařízení ze dne 6. února 1941, č. 140 Sb., o povinném očkování proti neštovicím.
38. Vládní nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 143 Sb., o převodu zbývajících oborů působnosti ministerstva zahraničních věcí na jiná ministerstva.
39. Vládní nařízení ze dne 6. března 1941, č. 154 Sb., o vydání, použití a ochraně některého historického a jiného spisového materiálu.
40. Ustanovení § 3, odst. 3 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 27. května 1941, č. 203 Sb., kterou se upravuje pěstování tabáku na území Protektorátu Čechy a Morava, pokud se uvedené ustanovení dovolává předpisů okupačního státu.
41. Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1941, č. 219 Sb., o pracovní době veřejných zaměstnanců.
42. Vládní nařízení ze dne 14. srpna 1941, č. 300 Sb., o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem.
43. Vládní nařízení ze dne 24. července 1941, č. 334 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele.
44. Vyhláška ministra zemědělství ze dne 24. července 1941, č. 335 Sb., kterou se provádí vládní nařízení ze dne 24. července 1941, č. 334 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele.
45. Vládní nařízení ze dne 18. září 1941, č. 354 Sb., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 18. července 1940, č. 350 Sb., o uchování a vypěstění dědičně hodnotného dorostu stromového v lese.
46. Předpisy vládního nařízení ze dne 18. září 1941, č. 361 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, pokud se týkají plemenitby koní.
47. Vládní nařízení ze dne 15. října 1941, č. 396 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů bývalých sněmovních zaměstnanců a jejich pozůstalých.
48. Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 405 Sb., o vyloučení odsouzených lékárníků z výkonu farmaceutické činnosti v lékárnách.
49. Vládní nařízení ze dne 26. listopadu 1941, č. 414 Sb., o odevzdání zvonů.
50. Vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941, č. 416 Sb., o přechodném používání říšskoněmeckých přenosných parních kotlů na území Protektorátu Čechy a Morava, ve znění vládního nařízení ze dne 22. ledna 1945, č. 10 Sb.
51. Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 420 Sb., o některých přechodných opatřeních z důvodů války v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
52. Vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941, č. 428 Sb., o úpravě některých personálních poměrů zaměstnanců bývalého ministerstva zahraničních věcí.
53. Ustanovení čl. II vládního nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 443 Sb., kterým se opětovně prodlužují a částečně mění některá opatření o zcizení, propachtování a nabývání nemovitostí.
54. Vládní nařízení ze dne 20. listopadu 1941, č. 461 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 89 Sb. z roku 1941, o kontrole prostředků na ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým činitelům a o obchodu s nimi.
55. Vládní nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 82 Sb. z roku 1942, o vlivu soudního trestního řízení na služební poměr veřejných zaměstnanců a na veřejnoprávní pensijní zaopatření.
56. Vládní nařízení ze dne 7. března 1942, č. 83 Sb., o tanečních zábavách ve válce.
57. Vládní nařízení ze dne 25. března 1942, č. 133 Sb., o přizpůsobení průmyslu, obchodu a živností válečným poměrům.
58. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. dubna 1942, č. 162 Sb., o omezení chovu hus a kachen.
59. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. května 1942, č. 183 Sb., o osazování rybníků neosazených rybami.
60. Vládní nařízení ze dne 28. května 1942, č. 187 Sb., o povinné službě mládeže, a předpisy vydané k jeho provedení.
61. Vládní nařízení ze dne 6. května 1942, č. 190 Sb., o zcizení některých protektorátních nemovitostí v Týnci nad Sázavou a Peceradech.
62. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 1. června 1942, č. 192 Sb., o jednotných a skupinových cenách.
63. Vládní nařízení ze dne 6. června 1942, č. 229 Sb., o zřízení lesních dohlédacích úřadů, a předpisy je provádějící.
64. Nařízení ministrů vnitra a financí ze dne 14. července 1942, č. 259 Sb., o zrušení zvláštního dozoru na vyměřování a vybírání obecní dávky ze zábav.
65. Vládní nařízení ze dne 21. července 1942, č. 263 Sb., o některých opatřeních v oboru lékárnictví.
66. Vládní nařízení ze dne 13. července 1942, č. 298 Sb., o soustředění věcí zeměměřičských a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřičského úřadu Čechy a Morava, ve znění vládního nařízení ze dne 30. listopadu 1944, č. 272 Sb.
Zrušení použivatelnosti nabývá účinnosti, pokud tímto nařízením byla odňata působnost Vojenskému zeměpisnému ústavu nebo jiným složkám vojenské správy, jakož i pokud jde o jeho ustanovení § 3, dnem 5. května 1945, jinak dnem počátku účinnosti nového zákona o úpravě působnosti veřejného vyměřování a mapování.
67. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 22. srpna 1942, č. 301 Sb., o cenách v obchodním styku s ostatním říšským územím.
68. Vládní nařízení ze dne 13. srpna 1942, č. 308 Sb., o změnách organisace školské správy.
69. Vládní nařízení ze dne 26. června 1942, č. 328 Sb., o úpravě veřejné veterinární služby, ve znění vládního nařízení ze dne 30. října 1944, č. 255 Sb.
70. Ustanovení oddílu I vládního nařízení ze dne 17. září 1942, č. 342 Sb., o vynětí z pojistné povinnosti a o poměru veřejnoprávního nemocenského pojištění k soukromému.
71. Vládní nařízení ze dne 3. října 1942, č. 343 Sb., o zajištění dodávky energie.
72. Vládní nařízení ze dne 11. července 1942, č. 358 Sb., o oprávněních, která jsou spojena s úspěšným vychozením čtvrté třídy hlavní školy.
73. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 13. října 1942, č. 364 Sb., o tvorbě cen při dodávkách do obsazených nizozemských území.
74. Nařízení ministra školství ze dne 22. října 1942, č. 366 Sb., o zrušení zemských školních rad.
75. Vládní nařízení ze dne 11. listopadu 1942, č. 396 Sb., o sejmutí a odevzdání částí budov z mědi a slitin mědi.
76. Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 29. prosince 1942, č. 26 Sb. z roku 1943, o služebním trestním řízení nad poživateli vojenských zaopatřovacích platů, kteří byli v bývalé česko-slovenské armádě vojenskými osobami z povolání.
77. Vládní nařízení ze dne 15. ledna 1943, č. 36 Sb., o zrušení některých domácích lékařských lékáren.
78. Vládní nařízení ze dne 11. února 1943, č. 44 Sb., o uvolnění pracovních sil k válečně důležitým úkonům.
79. Vládní nařízení ze dne 16. března 1943, č. 90 Sb., o odevzdání pomníků z mědi a bronzu.
80. Nařízení ministra spravedlnosti ze dne 16. března 1943, č. 92 Sb., o dočasném zastavení revise výdělkových a hospodářských společenstev, ve znění nařízení ministra spravedlnosti ze dne 26. května 1944, č. 129 Sb.
81. Vládní nařízení ze dne 15. března 1943, č. 94 Sb., o připuštění přístrojů k výrobě acetylenu, uznaných v Říši, v Protektorátě Čechy a Morava.
82. Nařízení ministra školství ze dne 6. dubna 1943, č. 97 Sb., o školských úřadovnách.
83. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. dubna 1943, č. 109 Sb., o odbytu chovného a užitkového dobytka do ostatního území Říše.
84. Vládní nařízení ze dne 10. dubna 1943, č. 111 Sb., o zřízení protektorátních zaopatřovacích úřadů, ve znění vládního nařízení ze dne 10. května 1944, č. 117 Sb.
85. Vládní nařízení ze dne 5. května 1943, č. 120 Sb., o zkrácení uschovacích lhůt obchodněprávních a daňověprávních.
86. Ustanovení čl. II nařízení ministra vnitra ze dne 18. května 1943, č. 128 Sb., o dávce ze zábav.
87. Ustanovení čl. I, č. 1 vládního nařízení ze dne 21. června 1943, č. 183 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád).
88. Vládní nařízení ze dne 3. července 1943, č. 202 Sb., o zjednodušení finančního hospodářství obcí a okresů, avšak s výjimkou ustanovení § 5.
89. Ustanovení čl. I vládního nařízení ze dne 3. července 1943, č. 203 Sb., o změně zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí.
90. Vládní nařízení ze dne 14. července 1943, č. 211 Sb., o zcizení některých protektorátních nemovitostí v katastrálním území Praha-Staré Město.
91. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 21. července 1943, č. 212 Sb., o cenách při dodávkách do Generálního Gouvernementu.
92. Vládní nařízení ze dne 22. července 1943, č. 217 Sb., o dalších opatřeních v sociálním pojištění Protektorátu z důvodu války.
93. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 18. srpna 1943, č. 236 Sb., kterou se upravuje praktický výcvik pro některé vedoucí činnosti v zemědělství (Řád praktického výcviku).
94. Vládní nařízení ze dne 16. srpna 1943, č. 245 Sb., jímž se upravuje řízení o náhradě schodků na veřejném jmění (náhradové nařízení – N.N.), avšak jen pro obor vojenské správy a pro obor vládního vojska v likvidaci.
95. Vládní nařízení ze dne 4. září 1943, č. 246 Sb., o ochranné službě.
96. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 7. září 1943, č. 248 Sb., o úpravě chovu koz.
97. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. listopadu 1943, č. 286 Sb., o úpravě chovu králíků, ve znění pozdějších předpisů.
98. Vládní nařízení ze dne 20. listopadu 1943, č. 297 Sb., o postavení dobrovolně zastavených podniků.
99. Vládní nařízení ze dne 20. listopadu 1943, č. 300 Sb., o zabavení, povinném hlášení a odevzdání kotlů z mědi a slitin mědi.
100. Nařízení ministra školství ze dne 16. listopadu 1943, č. 302 Sb., o místní školské správě.
101. Ustanovení příl. A, pol. 12, 23 až 27, 30 až 35, 51, 66, 69 a 70, příl. D, pol. 1, 6 až 12, 15, 17, 19, 23, 29, 30 a 53, příl. E, pol. 1, příl. F, příl. H, pol. 2, příl. J, pol. 23, příl. K, pol. 1 až 7, 10 a 11, a příl. L, pol. 7, k vládnímu nařízení ze dne 9. prosince 1943, č. 314 Sb., o zjednodušení veřejné správy.
102. Vládní nařízení ze dne 27. prosince 1943, č. 317 Sb., o omezení obchodněprávních vyhlášek po dobu války.
103. Vládní nařízení ze dne 31. prosince 1943, č. 328 Sb., o době ubytování v hotelích.
104. Nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 28. prosince 1943, č. 329 Sb., o cenách při dodávkách do obsazených východních území.
105. Vyhláška vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu ze dne 29. prosince 1943, č. 330 Sb., o zrušení a převodu Fondu československých legionářů pro pozemkovou reformu na kolonisační fond.
106. Vládní nařízení ze dne 25. ledna 1944, č. 31 Sb., kterým se mění zákon ze dne 28. ledna 1919, Sb. č. 49, o organisaci statistické služby, jakož i vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, Sb. č. 634, o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady, a vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, Sb. č. 635, o složení a způsobu jednání Ústředního statistického úřadu.
107. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. ledna 1944, č. 32 Sb., o povinné dodávce angorské vlny.
108. Ustanovení čl. II nařízení ministra spravedlnosti ze dne 3. března 1944, č. 72 Sb., o svolávání a omezení valných hromad a členských shromáždění výdělkových a hospodářských společenstev.
109. Vládní nařízení ze dne 3. dubna 1944, č. 89 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 18. srpna 1943, Sb. č. 232, o ochraně užitkových rostlin.
110. Vládní nařízení ze dne 8. dubna 1944, č. 91 Sb., o podpoře nouzových staveb.
111. Ustanovení II. oddílu vládního nařízení ze dne 20. dubna 1944, č. 100 Sb., o zjednodušení v oboru samosprávy.
112. Vládní nařízení ze dne 10. května 1944, č. 109 Sb., o protektorátní technické nouzové pomoci.
113. Vládní nařízení ze dne 17. května 1944, č. 145 Sb., o věcech nalezených v obvodu drah.
114. Vládní nařízení ze dne 8. července 1944, č. 148 Sb., o oprávnění nejvyššího mysliveckého úřadu zrušovati smlouvy o propachtování honitby.
115. Vládní nařízení ze dne 3. srpna 1944, č. 169 Sb., o podpoře staveb nouzových obydlí.
116. Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 25. srpna 1944, č. 186 Sb., o zastavení cejchovní a puncovní služby, pokud neslouží zbrojněhospodářským účelům.
117. Nařízení vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu ze dne 29. srpna 1944, č. 189 Sb., kterým se za účelem provedení totálního válečného nasazení zastavuje v oboru působnosti pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu schvalování obchodu s pozemky.
118. Vládní nařízení ze dne 11. září 1944, č. 200 Sb., o zabavení a odevzdání varhanních píšťal a vzduchovodů.
119. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. září 1944, č. 201 Sb., o uznávání některých plemeníků.
120. Nařízení ministra vnitra ze dne 11. září 1944, č. 210 Sb., o zjednodušení správního řízení.
121. Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 14. září 1944, č. 212 Sb., o zastavení technického dozoru.
122. Nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 19. září 1944, č. 213 Sb., o některých opatřeních v oboru cejchovnictví a puncovnictví.
123. Ustanovení čl. III, § 1 a § 2, odst. 1 nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 22. září 1944, č. 216 Sb., o zjednodušení ve veřejnoprávním nemocenském pojištění.
124. Ustanovení příl. A, pol. 1, příl. B, pol. 14 a 17, příl. D, pol. 2, příl. H, pol. 2 a 3, k nařízení ministra vnitra ze dne 19. září 1944, č. 219 Sb., o dalším zjednodušení veřejné správy.
125. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 20. září 1944, č. 220 Sb., o dočasném zastavení trhů na dobytek a koně.
126. Vládní nařízení ze dne 27. září 1944, č. 221 Sb., o změně a doplnění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, Sb. č. 224, o těžbě dřeva, ve znění vládního nařízení ze dne 1. června 1942, Sb. č. 216.
127. Nařízení ministra vnitra ze dne 5. října 1944, č. 233 Sb., o omezení schvalování obchodů s pozemky v oboru ministerstva vnitra.
128. Ustanovení čl. I, č. 1 nařízení ministra dopravy a techniky ze dne 14. října 1944, č. 240 Sb., jímž se mění zákon ze dne 23. září 1930, Sb. č. 143, o poštovní spořitelně.
129. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 27. října 1944, č. 251 Sb., o přemísťování koní a hříbat.
130. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 16. listopadu 1944, č. 263 Sb., o zjednodušení propachtování honebních okrsků během války.
131. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 9. listopadu 1944, č. 264 Sb., o omezení prací při zařízení lesů.
132. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. listopadu 1944, č. 267 Sb., o zákazu držeti drobné zvířectvo a o zákazu domácích porážek pro nesplnění nejmenší dodávky pro trh ve stanovené lhůtě.
133. Vládní nařízení ze dne 29. listopadu 1944, č. 269 Sb., o právu majitelů obchodních živností přijímati zakázky na opravu obuvi a šatstva.
134. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 13. prosince 1944, č. 277 Sb., o zjednodušení výběru plemeníků.
135. Vládní nařízení ze dne 22. prosince 1944, č. 281 Sb., o zrušení finanční prokuratury v Brně.
136. Ustanovení čl. II a IV nařízení ministra spravedlnosti ze dne 22. prosince 1944, č. 291 Sb., o některých dalších opatřeních v oboru společenstevního práva (První nařízení k provedení totálního válečného nasazení v oboru společenstevního práva v Protektorátu Čechy a Morava).
137. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 9. ledna 1945, č. 3 Sb., o zjednodušení povinné kontroly mléčné užitkovosti skotu.
138. Nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. února 1945, č. 21 Sb., o provádění lesních prací po dobu války.
139. Nařízení ministra vnitra ze dne 13. března 1945, č. 27 Sb., o dalším zjednodušení v oboru územní samosprávy, avšak s výjimkou ustanovení §§ 8 až 10.
140. Vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. března 1945, č. 40 Sb., kterou se provádí zjednodušení výběru plemeníků.
141. Vládní nařízení ze dne 5. dubna 1945, č. 42 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o lékařských komorách.
II. Z předpisů vyhlášených v Úředním listě:
1. Vyhláška č. 4 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 22. října 1941, běž. č. 885 Úř.l. č. 250/1941, o lesních sazenicích a vánočních stromcích, které mají býti použity mimo území Protektorátu Čechy a Morava.
2. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 19. února 1942, č.j. 28.093 VII A/1942, běž. č. 166 Úř.l. č. 45/1942, kterou se vydává jednací řád Svazu lesních společenstev.
3. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 19. února 1942, č. 5009/VI C/1942, běž. č. 181 Úř.l. č. 48/1942, kterou se vydává a vyhlašuje jednací řád Výboru pro uznávání lesního osiva v Protektorátu Čechy a Morava.
4. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 27. ledna 1942, běž. č. 257 Úř.l. č. 63/1942, k provádění chovu koní.
5. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 22. května 1942, č.j. VII A/1942, běž. č. 466 Úř.l. č. 120/1942, o vyhlášení návodu k úpravě rybníků, k vysazení a zacházení s taženým kapřím plůdkem.
6. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 14. července 1942, č. 95.020/VII A/1942, běž. č. 637 Úř.l. č. 164/1942, kterou se vydávají prováděcí předpisy k vyhlášce ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. dubna 1942, č. 162 Sb., o omezení chovu hus a kachen.
7. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 15. července 1942, běž. č. 759 Úř.l. č. 193/1942, o povinném kleštění hřebečků.
8. Vyhláška č. 336 (Met. 40) ministra hospodářství a práce ze dne 20. října 1942, č.j. W-I/3a-125.257/42, běž. č. 999 Úř.l. č. 251/1942, o zabavení a odevzdání výčepních zařízení.
9. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 6. října 1942, č.j. 128.332/42, běž. č. 1000 Úř.l. č. 251/1942, o povinném kleštění nevybraných hřebců narozených v letech 1937 až 1940.
10. První vyhláška nejvyššího úřadu cenového ze dne 17. února 1943, č.j. 531-pres./2-1943, běž. č. 112 Úř.l. č. 41/1943, k provedení nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 1. června 1942, č. 192 Sb., o jednotných a skupinových cenách.
11. Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 3. března 1943, č.j. W-VI/1-68.350-43, běž. č. 152 Úř.l. č. 54/1943, o omezení obchodu s holandskými akciemi.
12. Opatření č. 16 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 12. března 1943, běž. č. 169 Úř.l. č. 60/1943, o úpravě těžby smrkové škrabané pryskyřice.
13. Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 17. března 1944, běž. č. 169 Úř.l. č. 70/1944, o prozatímní úpravě sdělování triangulačních výsledků.
14. Vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 19. srpna 1944, běž. č. 502 Úř.l. č. 199/1944, o osvobození akcií společnosti Berghütte Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft od přihlašovací povinnosti.
15. Vyhláška č. 14 předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství ze dne 3. ledna 1945, běž. č. 16 Úř.l. č. 4/1945, ohledně postupu při dodávkách surového dříví a řeziva.
16. Opatření č. 22 Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství ze dne 10. února 1945, běž. č. 75 Úř.l. č. 37/1945, o úpravě těžby dřeva v lesním hospodářském roce 1945/46.
17. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 13. března 1945, běž. č. 124 Úř.l. č. 63/1945, kterou se vydávají prováděcí předpisy k nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. února 1945, Sb. č. 21, o provádění lesních prací po dobu války.
III. Z předpisů vyhlášených ve sbírkách okupačního státu:
1. Nařízení ze dne 10. ledna 1940, Říš. zák. I str. 43 a Věstn. ř. prot. str. 6, o zavedení práva nucených kartelů v Protektorátu Čechy a Morava.
2. Nařízení ze dne 6. února 1940, Říš. zák. I str. 294 a Věstn. ř. prot. str. 59, o uveřejňování kartografických znázornění, a předpisy je doplňující, měnící a provádějící.
3. Nařízení ze dne 21. března 1940, Říš. zák. I str. 569 a Věstn. ř. prot. str. 215, o tvoření cen v obchodu zbožím s Protektorátem Čechy a Morava.
4. Nařízení ze dne 2. dubna 1940, Říš. zák. I str. 823 a Věstn. ř. prot. str. 239, o zpravodajském styku, a předpisy je doplňující, měnící a provádějící.
5. Nařízení ze dne 11. září 1940, Říš. zák. I str. 1235 a Věstn. ř. prot. str. 506, o obchodu a zprostředkování příkazů při veřejných objednávkách.
6. Nařízení ze dne 21. ledna 1941, Říš. zák. I str. 44 a Věstn. ř. prot. z roku 1942 str. 285, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených nizozemských území.
7. Nařízení ze dne 17. února 1941, Říš. zák. I str. 100 a Věstn. ř. prot. z roku 1942 str. 286, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených belgických a francouzských území.
8. Nařízení ze dne 31. května 1941, Říš. zák. I str. 301 a Věstn. ř. prot. str. 349, zavádějící předpisy o mezinárodní dopravě motorovými vozidly v Protektorátu Čechy a Morava.
9. Nařízení ze dne 31. července 1941, Věstn. ř. prot. str. 444, ku překonávání nesnází v dopravě, a předpisy je doplňující, měnící a provádějící.
10. Nařízení ze dne 24. listopadu 1941, Věstn. ř. prot. str. 667, zavádějící ustanovení vydaná na základě §§ 2, 6 a 7 nařízení o mezinárodní dopravě motorovými vozidly ze dne 12. listopadu 1934 (Říšský zák. I str. 1137) v Protektorátu Čechy a Morava.
11. Policejní nařízení ze dne 29. března 1942, Říš. zák. I str. 155 a Věstn. ř. prot. str. 95, o fotografování a jiném zobrazování dopravně důležitých zařízení.
12. Nařízení ze dne 4. května 1942, Říš. zák. I str. 275 a Věstn. ř. prot. str. 133, o právu dědičného dvora u usedlostí v pohraničním území Protektorátu Čechy a Morava.
13. Nařízení ze dne 19. července 1942, Říš. zák. I str. 473 a Věstn. ř. prot. str. 220, k zavedení nařízení o zákazu dovozu včel v Protektorátu Čechy a Morava.
14. Výnos ze dne 28. července 1942, Říš. zák. I str. 481 a Věstn. ř. prot. str. 227, o omezení obchodu se zemědělskými pozemky ve válce.
15. Nařízení ze dne 29. září 1942, Věstn. ř. prot. str. 283, o stanovách vyšetřovacích a výzkumných ústavů v Brně.
16. Vyhláška ze dne 9. října 1942, Věstn. ř. prot. str. 285, o tvoření cen zboží dovezeného z obsazených nizozemských, belgických a francouzských území.
17. Nařízení ze dne 28. dubna 1943, Věstn. ř. prot. str. 53, o zajištění a řízení potřeby místností v budovách.
18. Nařízení ze dne 20. července 1943, Věstn. ř. prot. str. 99, o sběru bobulových plodů, hub a divoce rostoucí zeleniny v lese.
19. Nařízení ze dne 5. srpna 1943, Věstn. ř. prot. str. 105, o zrušení a přechodu „Pražského nemocničního fondu“ na zemi Českou.
20. Zákon ze dne 7. prosince 1943, Říš. zák. I str. 675 a Věstn. něm. stát. min. z roku 1944 str. 19, o rozšířeném připuštění nároků na náhradu škody při služebních a pracovních úrazech.